Kategorie: Filmové premiéry

0

Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.

Ženy v běhu je režij­ní prvo­ti­nou, zku­še­né­ho scé­náris­ty Martina Horského. Věra ( Zlata Adamovská ), se po smr­ti man­že­la sna­ží spl­nit jeho nedo­ži­tý sen a tím je uběh­nout mara­ton. Zatímco ona je roz­hod­nu­tá ho spl­nit, tak u svých dcer nará­ží. Marcela ( Tereza Kostková ) je una­ve­ná mat­ka, Bára ( Veronika Khek Kubařová ) tou­ží po rodi­ně a Kačka ( Jenovéfa Boková ) je v nešťast­ném vzta­hu se žená­čem. Komedie o ženách, kte­rý se nebo­jí štěs­tí vyběh­nout napro­ti vstou­pí do čes­kých kin už 31....

Autor:
0

Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito

Nová čer­ná kome­die reži­sé­ra Vladimíra Michálka o par­tě chla­pů, kte­rý si hra­jí na Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní, aby unik­ly šedi všed­ních dní vstou­pí do kin 21. Února 2019. Scénář k fil­mu pochá­zí z pera Petra Pýchy, kte­rý byl počát­kem led­na za scé­nář k úspěš­né­mu fil­mu Olma Omerzua „Všechno bude“ nomi­no­ván na Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2018. A jací jsou pod­le auto­ra chla­pi ve fil­mu Úhoři mají nabi­to? „Když je vám tři­náct, hází­te lidem petar­dy pod nohy, lije­te spo­lu­žá­kům mlí­ko do šat­ních skří­něk....

Autor:
0

V pondělí 3.prosince měl v Praze v Kině Ponrepo svoji premiéru film Rekonstrukce, dílo Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka.

Projekce fil­mu pro­běh­la v rám­ci pro­jek­cí Paralelní kino, kdy se pro­mí­ta­jí stu­dent­ské a expe­ri­men­tál­ní fil­mu za účas­ti jejich tvůr­ců, spo­leč­ně s dal­ší­mi kli­py a sním­ky. Diváci se pak podí­va­li na kli­py od Ondřeje Nováka pro sku­pi­nu Schwarzprior a sním­ky od Jiřího Havlíčka. Pondělní večer uvá­dě­ly kurá­tor­ky Johana Ožvold a Sylva Poláková, kte­ré krát­ce poho­vo­ři­ly o Paralelním kině a poté pře­da­ly slo­vo hos­tům, tvůr­cům Jiřímu Havlíčkovi a Ondřeji Novákovi. Ti před­sta­vi­li svůj spo­leč­ný film Rekonstrukce a struč­ně poho­vo­ři­li o natá­če­ní fil­mu, o výbě­ru hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le, o mís­tech natá­če­ní, apod....

Autor:
0

Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin

Pohádka reži­sé­ra Marka Najbrta  Čertí brko vstu­pu­je do kin 29. lis­to­pa­du. Pro reži­sé­ra to zna­me­na­lo prv­ní vstup do toho­to žán­ru po dra­ma­tic­kých sním­cích, kome­di­ích nebo seri­á­lech. Do hlav­ních rolí obsa­dil Marek Najbrt her­ce, s nimiž v minu­los­ti pra­co­val jako je Jan Budař, Judit Bárdos, Marek Daniel, Jana Plodková, Michal Dalecký. S Ondřejem Vetchým to nao­pak bylo prv­ní setká­ní. „V pohád­ce vytvá­ří­te ori­gi­nál­ní, fan­task­ní svět. Herci nemů­žou hrát civil­ně, musí­te zvo­lit urči­tou míru sty­li­za­ce a komi­ky, kte­rá nemá s rea­li­tou mno­ho spo­leč­né­ho. A to...

Autor:
0

Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude

V pátek 24.srpna pro­běh­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho fil­mu reži­sé­ra Olmo Omerzu. Novináři shléd­li film Všechno bude a poté násle­do­va­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce, ze kte­rá při­ná­ší­me krát­ký sou­hrn. Na tis­ko­vou kon­fe­ren­ci se dosta­vil scé­náris­ta Petr Pýcha, kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jaroslav Sedláček, reži­sér Olmo Omerzu, her­ci Eliška Křenková, Tomáš Mrvík, Jan František Uher a pro­du­cent Jiří Konečný. Film je o dvou kama­rá­dech, kte­ří se spo­leč­ně vydá­va­jí na ces­tu v ukra­de­ném autě. Kamarády hra­jí Tomáš Mrvík a Jan František Uher, sto­pař­ku Eliška Křenková a v dospě­lác­kých...

Autor:
0

Ve čtvrtek 23.srpna se konala tisková konference k další sérii seriálu První republika, který se bude vysílat v České televizi od září letošního roku

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci byli pří­tomni reži­sér Biser A. Arichtev, autor pro­jek­tu a pro­du­cent Filip Bobiňski, kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze Jan Maxa, vedou­cí pro­jek­tu David Musil, hereč­ky Veronika Arichteva a Brigita Cmuntová, her­ci Jiří Vyorálek, Vladimír Polívka a Adam Mišík. Ve tře­tí sérii se bude dějo­vá lin­ka ode­hrá­vat mezi pod­zi­mem 1930 a létem 1931, opět se budou pro­plé­tat osu­dy čle­nů rodi­ny Valentů s obchod­ní­mi part­ne­ry, dal­ší­mi rodin­ný­mi pří­sluš­ní­ky a také s nepřá­te­li. Bratrské trio Jaroslav, Vladimír a Freddy Valentovi se budou potý­kat nejen s pod­ni­ka­tel­ský­mi...

Autor:
0

Projekty České televize k srpnu 1968 – část první

Ve úte­rý 14.srpna před­sta­vi­la Česká tele­vi­ze své pro­jek­ty k 50. výro­čí udá­los­tí srp­na 1968. Tisková kon­fe­ren­ce s novi­ná­ři pro­běh­la v pro­sto­rách Filosofické fakul­ty UK, na náměs­tí Jana Palacha. Konferenci zahá­jil mode­rá­tor Jakub Železný, kte­rý uví­tal novi­ná­ře a před­sta­vil zástup­ce ČT: pro­gra­mo­vé­ho ředi­te­le Milana Fridricha, reži­sé­ra Roberta Sedláčka, Herce Adriana Jastrabana a Viktora Zavadila, scé­nárist­ku a spi­so­va­tel­ku Terezu Brdečkovou, foto­gra­fa Jiřího Zykmunda, kurá­tor­ku výsta­vy k srpnu 1968 Terezu Krejčí a kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ku cen­t­ra dra­ma­tur­gie Štěpánku Sunkovou. Československá tele­vi­ze infor­mo­va­la o situ­a­ci v srpnu 1968 z pro­vi­zor­ních stu­dií do...

Autor:
0

Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach

Ve čtvr­tek 9.srpna pro­běh­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho fil­mu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natá­čel Sedláček od roku 2017, aby byl uve­den do kin u pří­le­ži­tos­ti výro­čí 21.srpna. Tento den bude mít film také svo­ji pre­mi­é­ru v kinech, svě­to­vá pre­mi­é­ra fil­mu byla při slav­nost­ním zakon­če­ní 44. Ročníku LFŠ v Uherském Hradišti. Na novi­nář­ské pro­jek­ci byl pří­to­men reži­sér Robert Sedláček, před­sta­vi­tel hlav­ní role Viktor Zavadil s Denisou Barešovou a zástup­ci České tele­vi­ze. Po pro­jek­ci fil­mu byl pro­stor na dota­zy novi­ná­řů a na dis­ku­si....

Autor:
0

Česká televize představila podzimní novinky

Dnes byly na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci České tele­vi­ze před­sta­ve­ny pod­zim­ní novin­ky, kte­ré budou moci divá­ci shléd­nout buď v tele­vi­zi, nebo v kině. Tiskové kon­fe­ren­ce se zúčast­ni­li: gene­rál­ní ředi­tel Petr Dvořák, ředi­tel pro­gra­mu Milan Fridrich, kuchař­ka Kamu, reži­sér­ka Jana Andert, reži­sér Jaroslav Kratochvíl, prů­vod­ce a zpě­vák Dan Bárta a reži­sér Petr Horký. Pro nad­chá­ze­jí­cí pod­zim nato­či­la Česká tele­vi­ze sérii výraz­ných doku­men­tár­ních pro­jek­tů, ve kte­rých se vra­cí k zásad­ním momen­tům evrop­ských dějin i k feno­mé­nům, kte­ré hýbou spo­leč­nos­tí prá­vě teď. Dokumentární tvor­ba bude hod­ně popi­so­vat...

Autor:
0

Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem

Scénář fil­mu Léto s gentle­ma­nem o tou­ze po svo­bo­dě, pozd­ní lás­ce a nadě­ji napsal Jaromír Hanzlík, kte­rý si tím spl­nil svůj sen. Hlavní posta­vu Artura totiž vytvo­řil pro sebe. „Mám za posled­ní léta osob­ní zku­še­nost, kdy mě lidé na uli­ci zasta­vu­jí a pta­jí se, proč už se neto­čím fil­my, jako byl ´Kovboj´. A to byl jeden z impul­sů, proč jsem začal psát,“ vysvět­lil herec, kte­rý je prá­vě s rolí Honzy ve fil­mu Léto s kov­bo­jem celo­ži­vot­ně pro­vá­za­ný. Režie sním­ku se ujal zku­še­ný reži­sér Jiří...

Autor:
0

Letní komedie přichází do kin

Ve stře­du 18.července pro­běh­la v kině Atlas v Praze novi­nář­ská pro­jek­ce nové let­ní kome­die Chata na pro­dej. Projekce se zúčast­ni­li kro­mě novi­ná­řů také tvůr­ci fil­mu a hlav­ní před­sta­vi­te­lé: reži­sér Tomáš Pavlíček a her­ci Ivana Chýlková, Jana Synková, Tereza Voříšková, Jan Kačer, Václav Kopta a Jan Strejcovský. Scénář k fil­mu napsal Tomáš Pavlíček spo­leč­ně s Lucií Bokšteflovou, o obsa­ze­ní jed­not­li­vých rolí se roz­ho­do­va­lo až po napsá­ní scé­ná­ře. Tomáš Pavlíček se nechtěl totiž svá­zat tím, že bude již dopře­du vědět, jaké her­ce obsa­dí. Casting pak dělal...

Autor:
0

Příběh a záchrana thajského fotbalového týmu v dokumentu Discovery Channel

Hodinový spe­ci­ál pobě­ží v nedě­li 22. čer­ven­ce ve 21:00 na sta­ni­ci Discovery Channel Od oka­mži­ku, kdy se obje­vi­la zne­po­ko­ji­vá zprá­va o tom, že dva­náct mla­dých thaj­ských fot­ba­lis­tů a jejich 25letý tre­nér uvíz­li v jes­kyn­ním kom­ple­xu u hra­nic s Myanmarem, celý svět napja­tě sle­do­val podrob­nos­ti o jejich záchra­ně. To, že sku­pi­na v jes­ky­ni uvíz­la na víc než dva týd­ny, a násled­ná mobi­li­za­ce záchra­ná­řů z celé­ho svě­ta jsou jas­ný­mi důka­zy toho, jak sil­ný může být lid­ský duch. Náhlá tra­gic­ká smrt jed­no­ho z potá­pě­čů, kte­rý se podí­lel na záchra­ně misi,...

Autor:
0

Celebrity bojují za blahobyt žraloků již 30 let

Žraločí týden (Shark Week) letos osla­ví 30. naro­ze­ni­ny! Tato již tra­dič­ní svě­to­vá udá­lost s obrov­skou sle­do­va­nos­tí se na obra­zov­ky vra­cí už od roku 1988. Tváří jubi­lej­ní­ho roč­ní­ku se sta­la bas­ket­ba­lo­vá legen­da Shaquille O’Neal. Z dal­ších hvězd­ných hos­tů se dále může­me těšit napří­klad na Beara Gryllse, Rondu Rousey či inves­to­ry z oblí­be­né­ho pořa­du Shark Tank. Českým a slo­ven­ským divá­kům nabíd­ne Discovery Channel cel­kem šest pořa­dů o těch­to obá­va­ných, a při­tom fas­ci­nu­jí­cích pre­dá­to­rech, a to v týd­nu od 23. čer­ven­ce 2018. Na nej­vět­ším svě­to­vém žra­lo­čím even­tu se už...

Autor:
0

Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany

Nová čes­ká pohád­ka Čertí brko, kte­rou natá­čí reži­sér Marek Najbrt, vstou­pí do kin letos v lis­to­pa­du. Hlavní roli mla­dé­ho čer­ta, zlep­šo­va­te­le a vyná­lez­ce Bonifáce, hra­je Jan Cina. Podívejte se na ukáz­ku z natá­če­ní scé­ny, kte­rá se ode­hrá­vá v krmel­ci upro­střed lesa. Čertovské rekvi­zi­ty pro čer­ta Bonifáce „Točíme krás­nou scé­nu, kte­rá se ode­hrá­vá v krmel­ci. Moje posta­va Bonifáce tam před­sta­ví pro­pri­e­ty, kte­ré dostal v pekle, aby se mu ve svě­tě daři­lo a všech­no tam zvlád­nul. Je to tako­vá „kápé­zetka“ – kra­bič­ka pekel­né záchra­ny...

Autor:
0

Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů

Spravedlivě s ním v pekle zapi­su­jí lid­ské hří­chy. Co se ale sta­ne, když se čer­tí brko ztra­tí? Nový film reži­sé­ra Marka Najbrta se hrdě hlá­sí k tra­di­ci čes­ké fil­mo­vé pohád­ky. Příběh Čertí brko v Domě ČT kro­mě reži­sé­ra, sce­náris­tů a pro­du­cen­tů před­sta­ví her­ci Jana Plodková a Jiří Maryško ve čtvr­tek 5. čer­ven­ce od 17 hodin. „Už je to něko­lik let, co mi můj kama­rád a spo­lu­au­tor toho­to scé­ná­ře Robert Geisler popr­vé navr­hl, abychom nato­či­li pohád­ku. Tehdy se mi to zdá­lo absurd­ní, ale od chví­le,...

Autor:
0

Jiří Strach představí ve Varech svůj nový tým kriminalistů

edm nových dílů seri­á­lu Labyrint čeká na divá­ky v již tře­tím pokra­čo­vá­ní kri­mi­nál­ky Jiřího Stracha. Hlavním moti­vem nad­chá­ze­jí­cí série bude vyšet­řo­vá­ní něko­li­ka vražd pro­po­je­ných nábo­žen­skou tema­ti­kou. Jak kon­krét­ně vstou­pí víra do děje a kdo bude vraž­dy vyšet­řo­vat, pro­zra­dí reži­sér a her­ci Denisa Nesvačilová a Petr Stach v Domě ČT v Karlových Varech ve stře­du 4. čer­ven­ce v 17.00 hodin. Sedmdesát sedm natá­če­cích dnů, bez­má­la stov­ka loka­cí na již­ní Moravě, ve východ­ních Čechách nebo v rakous­kém Hardeggu, desít­ky spe­ci­ál­ních rekvi­zit a více než osm­de­sát her­ců -...

Autor:
0

Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč

Rasová dis­kri­mi­na­ce, xeno­fo­bie, před­sud­ky a kři­vá obvi­ně­ní – nejen tato téma­ta ote­vře nový osmi­díl­ný seri­ál České tele­vi­ze Lynč. Projekt se zro­dil v rám­ci worksho­pu stu­den­tů fil­mo­vých škol vede­ném ame­ric­kým sce­náris­tou Haroldem Apterem. Ten stál mimo jiné za pro­jek­ty Star Trek: Nová gene­ra­ce, nebo Walker, Texas Ranger. Ústředním téma­tem je vraž­da rom­ské­ho mla­dí­ka a reak­ce oby­va­tel malé­ho měs­ta, ve kte­rém k bru­tál­ní­mu činu došlo. Poslední klap­ka pad­ne zít­ra ve Velvarech na Kladensku, poté seri­ál zamí­ří do střiž­ny. „Projekt Lynč je...

Autor:
0

Divoká jízda za svobodou. Film King Skate má premiéru na MFF Karlovy Vary, do kin zamíří v září

Film King Skate, mapu­jí­cí feno­mén ska­te­bo­ar­din­gu v ČSSR 70. a 80. let, bude ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­den v nesou­těž­ní čás­ti hlav­ní­ho pro­gra­mu MFF Karlovy Vary. Snímek, v němž tvůr­ci zpra­co­va­li desít­ky hodin uni­kát­ních archiv­ních zábě­rů dnes již kul­tov­ní ska­te­bo­ar­din­go­vé komu­ni­ty, nato­čil reži­sér a spi­so­va­tel Šimon Šafránek. „Je to film o par­tě lidí, kte­rá si za želez­nou opo­nou vytvo­ři­la vlast­ní svo­bod­ný svět plný neko­neč­né ener­gie, rados­ti, adre­na­li­nu, přá­tel­ství a hud­by,“ říká o fil­mu Šafránek. Právě hud­ba je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších a také nej­ná­klad­něj­ších slo­žek fil­mu. Aby film mohl...

Autor:
0

Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art

Robot a Kinoautomat. Dvě slo­va, kte­rý­mi Češi obo­ha­ti­li slov­ník mno­ha cizích jazy­ků. S prv­ním inter­ak­tiv­ním fil­mem na svě­tě se Radúz Činčera pro­sla­vil v roce 1967. U nás byl však jeho vyná­lez ozna­čen za ide­o­lo­gic­ky nepří­pust­ný. K pří­le­ži­tos­ti Činčerových nedo­ži­tých pěta­de­va­de­sá­tých naro­ze­nin uve­de ČT art ve stře­du 13. červ­na od 20:20 hodin v pre­mi­é­ře doku­ment z díl­ny jeho dce­ry a vnuč­ky nazva­ný Radúz Činčera, otec Kinoautomatu. „Že byl Kinoautomat his­to­ric­kým mez­ní­kem, uznal i ame­ric­ký tisk, napří­klad deník The New York Times. Jeho uve­de­ní v Montrealu zna­me­na­lo svě­to­vou...

Autor:
0

Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny

Na začát­ku prázd­nin vtrh­ne do kina roman­tic­ká kome­die s názvem Manžel na zkouš­ku. V hlav­ní roli vystu­pu­je boha­tý a roz­maz­le­ný pla­y­boy, kte­rý si celý život jen uží­val. Ale jak se říká  - kar­ma není zdar­ma. Když z roz­ma­ru odmít­ne zapla­tit za prá­ci úkli­do­vé služ­by, netu­ší, jak mu to osud vrá­tí. Po jed­né divo­ké pár­ty vypad­ne z jach­ty a dru­hý den ho najdou, jak se bez­rad­ně motá v uli­cích Oregonu. V nemoc­ni­ci kon­sta­tu­jí, že utr­pěl totál­ní ztrá­tu pamě­ti a vyhlá­sí pát­rá­ní po jeho rodi­ně. A teh­dy nastu­pu­je na...

Autor:
0

Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize

Třetí nej­vět­ší měs­to v zemi, ješ­tě nedáv­no pře­de­vším oce­lo­vé srd­ce repub­li­ky. Dnes met­ro­po­le plná kon­tras­tů, ale také mís­to s vel­kou ener­gií a mimo­řád­ným poten­ci­á­lem. Vize a přá­ní sou­čas­ných aktiv­ních oby­va­tel měs­ta dopro­vá­ze­ny vzpo­mín­ka­mi býva­lých haví­řů zazní v novém doku­men­tu České tele­vi­ze Zažít Ostravu. Snímek uve­de ČT2 v úte­rý 12. červ­na ve 20:55.  Režisérka doku­men­tu Petra Všelichová rok sle­do­va­la život mla­dých lidí, kte­ří chtě­jí svou budouc­nost spo­jit s Ostravou.  Plánují a rea­li­zu­jí nej­růz­něj­ší pro­jek­ty při­spí­va­jí­cí k obra­zu měs­ta, ve kte­rém by chtě­li nadá­le žít. Do prů­mys­lo­vých...

Autor:
0

Na krátko

Na krát­ko je pří­běh o dětech, kte­ré před­čas­ně dospí­va­jí, pro­to­že už tu nejsou celé rodi­ny, aby je chrá­ni­ly před tím, jaký svět sku­teč­ně je. A kte­ré svo­ji zkouš­ku z dospě­los­ti muse­jí sklá­dat před­čas­ně. A o dospě­lých, kte­ří nevě­dí, jak jim pomo­ci. Jak by moh­li, když nedo­ká­žou pomoct ani sobě. Na krát­ko je dra­ma o chlap­ci Jakubovi, kte­rý zjis­tí, že celý jeho dosa­vad­ní život byla lež. A jemuž nezbu­de, než oka­mži­tě dospět a se ztrá­tou ilu­zí se vyrov­nat, ane­bo… skon­čit špat­ně. Pomoct mu nemů­že...

Autor:
0

Uakari, Humboldtova ztracená opice

Dokumentární film o hle­dá­ní nezná­mé­ho dru­hu opi­ce v pra­le­se na jihu Venezuely nato­čil kame­ra­man a reži­sér Vladimír Šimek. Sledoval bio­lo­ga a ilu­strá­to­ra Jan Dungela, kte­rý se vydal  na kon­ci břez­na 2017 po sto­pách Alexandra von Humboldta  k řece Casiquiare.  V roce 1800 zde Von Humbolt  obje­vil nové­ho pri­má­ta, indi­á­ny Baniwa nazý­va­né­ho Mono chu­cu­to. Opici nakres­lil, popsal a sta­že­nou kůži poslal do Evropy. Tento doklad exis­ten­ce popsa­né­ho dru­hu se však ces­tou ztra­til a do Evropy nikdy nedo­ra­zil. Dochovala se jen kres­ba pub­li­ko­va­ná v roce 1812,...

Autor:
0

Na krátko

Film Na krát­ko nechá­vá „vál­co­vat sny“ tvr­dou rea­li­tou živo­ta To však nezna­me­ná, že nedá­vá svým hrdi­nům nadě­ji! Režisér Jan Šmíd má cit pro zají­ma­vé fil­mo­vé pří­běhy a umí nato­čit film, kte­rý půso­bí prav­di­vě a bez efek­tů. Film vzni­kl ne zákla­dě scé­ná­ře Petry Soukupové, kte­rá už v roce 2009 vzda­la povíd­ku stej­né­ho názvu. Příběh vyprá­ví o chlap­ci Jakubovi, kte­rý postup­ně obje­vu­je kom­pli­ko­va­né vzta­hy mezi čle­ny své rodi­ny, hrou­tí se mu jeho sny a musí se vyrov­nat s tvr­dou rea­li­tou. Rodiče mu nemo­hou...

Autor:
0

Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června

Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čeka­jí nové kutil­ské výzvy a nové pří­ho­dy. Pro Pata a Mata není nic pro­blém, ať již se jed­ná o boj s rojem včel, opra­vu elek­tric­ké sekač­ky, ucpa­ný odpad, boj s krt­kem nebo stav­bu nové skal­ky. Pro tyhle dva není žád­ná kom­pli­ka­ce pře­káž­kou a žád­ná výzva dosta­teč­ně vel­ká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Pat a Mat si doká­ží pora­dit s kaž­dým pro­blé­mem. Kutění je pro ně zába­va a doká­žou si ho pat­řič­ně užít. Naší zná­mé dvoj­ce vůbec...

Autor:
0

Tisková konference k natáčení kriminální minisérie

V pon­dě­lí 5.února pro­běh­la v Praze v restau­ra­ci Eska v Karlíně tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k natá­če­ní nové kopro­dukč­ní kri­mi­nál­ní mini­sé­rie Princip slas­ti. Kriminální děj je zasa­zen do tří zemí, natá­če­ní tak pro­bí­há v Polsku, České repub­li­ce a na Ukrajině. Hlavní vyšet­řo­va­te­lé hra­jí Karel Roden, Malgorzata Buckowska a Sergej Strelnikov. Jejich posta­vy, Viktor, Maire a Serhij, jsou tak nuce­ny v rám­ci vyšet­řo­vá­ní kri­mi­nál­ní­ho zlo­či­nu spo­lu­pra­co­vat. Dalšími her­ci, kte­ří se v sérii obje­ví, jsou např. Kryštof Hádek, Martin Finger, Robert Gonera, Stipe Erceg, ad. Autorem scé­ná­ře je Maciej Maciejewski. Ten...

Autor: