Kategorie: Filmové pojmy

Riddick380

Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák

  Sonický šrou­bo­vák je mul­ti­funkč­ní nástroj pou­ží­va­ný Doktorem. Podobně jako TARDIS se stal jed­nou z ikon seri­á­lu a našel si ces­tu i do jeho spin­no­f­fů a to v růz­ných for­mách (sonic­ká rtěn­ka, pero a dal­ší). Vyrábí se dokon­ce i jako uni­ver­zál­ní ovla­dač na infra­čer­ve­né bázi a umí napří­klad ovlá­dat tele­vi­zi. Tuto ver­zi lze kou­pit za cca 2500 Kč.

Autor:
DivOhen0

DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY

„Substance hoří tak žha­vě, že spá­lí dře­vo, kámen…dokonce ocel…a samo­zřej­mě maso! Substance hoří tak žha­vě, že roz­pouš­tí maso…jako lůj.“ Hallyne Divoký oheň (Wildfire) je vel­mi nebez­peč­ná slou­če­ni­na, kte­rou vyrá­bí a kon­t­ro­lu­je Cech Alchymistů v Králově pří­sta­viš­ti, dáv­ná spo­leč­nost ucho­vá­va­jí­cí dáv­né zna­los­ti. Je to vyso­ce těka­vý mate­ri­ál, schop­ný explo­do­vat s obrov­skou silou a hoří zele­ným ohněm, kte­rý nemů­že uha­sit ani voda, maxi­mál­ně vel­ké množ­ství pís­ku. Divoký oheň je vel­mi snad­no roze­zna­tel­ný, pro­to­že hoří jas­ně zele­ným pla­me­nem. Dokonce i když je skla­do­ván,...

Autor:
Rjol0

R’hllor – Hra o Trůny

„Pane Světla! Přijď k nám v naší tem­no­tě. Nabízíme ti tyto faleš­né bohy. Přijmi je a sešli na nás své svět­lo. Protože noc je tem­ná a plná hrů­zy.“ Melisandřina mod­lit­ba k R´hllorovi R´hllor, jinak také Pán Světla či Červený Bůh, pří­pad­ně Srdce Ohně a Bůh Plamene a Stínu, je bož­stvo vel­mi uzná­va­né na Essosu. Je popsán jako „ohni­vý bůh“ a jeho kněž­stvo „ohni­ví kně­ží“, pro­to­že jeho víra se točí hlav­ně kolem ohně a svět­la. Je hlav­ním nábo­žen­stvím v někte­rých Svobodných měs­tech a sahá až na Asshai na...

Autor:
rada0

Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny

Varys: „Jeho Výsost má mno­ho sta­ros­tí: důvě­řu­je nám s těmi malý­mi, pak může­me uleh­čit náklad.“ Petyr Baelish: „Jsme tu pány malých zále­ži­tos­tí.“ Varys a Lord Baelish k Eddardu Starkovi Malá rada je pora­den­ská sku­pi­na Krále Sedmi Království a při­pra­vu­je poli­ti­ku na jeho pří­kaz. Je to vnitř­ní (pro­to „malá“), Rada Krále. Členové jsou jme­no­vá­ni Králem a teo­re­tic­ky jím mohou být i odvo­lá­ni dle libos­ti, což ale může zna­me­nat vel­kou poli­tic­kou chy­bu. Král je hla­vou Rady a bere její dopo­ru­če­ní v potaz, ale není jimi...

Autor: