Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Stránka 2
vlcsnap 2019 09 25 21h48m51s098

Pauhofová v Poslední aristokratce září v roli velkoměstské dračice z New Yorku

V nové čes­ké kome­dii Jiřího Vejdělka Poslední aris­to­krat­ka se před­sta­ví v České repub­li­ce dob­ře zná­má slo­ven­ská hereč­ka Tatiana Pauhofová. Ve fil­mu hra­je Jess, pří­tel­ky­ni man­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Čechoameričana Franka Kostky...Read more »
Klara Issova

Na vesnickém hřbitově dojde místo. Ondřej Malý, Boleslav Polívka a Klára Issová točí na Moravě komedii Tichý společník

Filmovou tragi­ko­me­dii Tichý spo­leč­ník natá­če­jí v oblas­ti Slovácka na Moravě Ondřej Malý, Boleslav Polívka nebo Klára Issová. Film při­pra­vu­je reži­sér Pavel Göbl pod­le své vlast­ní stej­no­jmen­né nove­ly, za kte­rou zís­kal...Read more »
word image 7

Matky, které se proslavily díky svým dětem

Letuška, zdra­vot­ní sestřič­ka, taneč­ni­ce u tyče. To byly jejich původ­ní pro­fe­se, než se z nich sta­ly medi­ál­ní hvězdy. K tomu, aby se pra­vi­del­ně obje­vo­va­ly na titul­ních stra­nách bul­vár­ních maga­zí­nů, nemu­se­ly skvě­le zpí­vat,...Read more »
word image 6

Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA

Po svě­to­vé pre­mi­é­ře na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách a uve­de­ní v Čechách vyrá­ží Nabarvené ptá­če Václava Marhoula na fes­ti­va­ly po celém svě­tě. Film, kte­rý má na svém kon­tě po dvou týd­nech v čes­kých...Read more »
Ondrej Vetchy Babovky04

Ondřej Vetchý v náročné filmové scéně Bábovek skočil do bazénu

Až do začát­ku říj­na pro­bí­há v Praze a jejím blíz­kém oko­lí natá­če­ní fil­mu Bábovky pod­le stej­no­jmen­né­ho kniž­ní­ho best­selle­ru Radky Třeštíkové v režii Rudolfa Havlíka. Pod scé­ná­řem je pode­psá­na autor­ka stej­no­jmen­né kni­hy spo­leč­ně...Read more »
18

Eliška Balzerová si ve filmu Poslední aristokratka konečně zahrála vysněnou roli kuchařky

V novém fil­mu Jiřího Vejdělka s názvem Poslední aris­to­krat­ka se hereč­ka Eliška Balzerová dočka­la role, kde si koneč­ně nemu­se­la hrát na dámu. A dokon­ce moh­la vařit, což je hereč­či­na domé­na. Jejím krá­lov­stvím...Read more »
LejlaAbbasova

Lejla Abbasová vyrazila na premiéru do kina s nevlastní dcerou

Velkolepou pre­mi­é­ru nové­ho fil­mu Ad Astra s Bradem Pittem v hlav­ní roli si v praž­ském kině IMAX nene­cha­la ujít celá řada čes­kých celebrit. Miroslav Dubovický nechal Veroniku Kopřivovou doma a dora­zil s bra­t­rem, Míša...Read more »
NHL v Praze

Skupina Nova připravuje k NHL v Praze exkluzivní program

Slavná hoke­jo­vá NHL míří do České repub­li­ky a sku­pi­na Nova má při­pra­ve­ný pro­gram odpo­ví­da­jí­cí věhla­su nej­pres­tiž­něj­ší hoke­jo­vé sou­tě­že svě­ta. Ten vyvr­cho­lí na obra­zov­kách tele­vi­ze Nova a sta­ni­ce Nova Sport 1 v pátek...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\NARODNI TRIDA\TZ 02 trailer\fotosky Narodni trida low res\narodni_trida_fullres_foto_jan_hromadko-1158 low.jpeg

Jaroslav Rudiš, jehož Národní třída vstoupí brzy do kin, získá v Německu prestižní literární cenu Chamisso-Preis/Hellerau 2019

Národní tří­da je tem­ná síd­lišt­ní kome­die, ve kte­ré má svůj pro­stor i lás­kaRead more »
word image 19

Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule

Natáčení kome­die z vinař­ské­ho pro­stře­dí zača­lo v prv­ní polo­vi­ně čer­ven­ce sice pře­kva­pi­vě v Praze, ale po třech natá­če­cích dnech se fil­ma­ři pře­su­nu­li na již­ní Moravu, kde s pře­stáv­ka­mi pra­co­va­li do polo­vi­ny srp­na. Stejně jako...Read more »
Patrik Hartl filmovy reziser

Patrik Hartl natočí film podle vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Patrik Hartl nato­čí fil­mo­vou kome­dii pod­le své prv­ní kni­hy Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Film pone­se stej­ný název, natá­če­ní začne na pod­zim letoš­ní­ho roku, pre­mi­é­ra v kinech je v plá­nu na konec...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

Skupina Nova při­pra­vi­la pro divá­ky v rám­ci pod­zim­ní­ho pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu osvěd­če­nou a úspěš­nou kom­bi­na­ci důvě­ry­hod­né­ho zpra­vo­daj­ství a pub­li­cis­ti­ky, kva­lit­ní seri­á­lo­vé pro­duk­ce i nej­lep­ší zába­vy. Nadcházející sezó­na před­sta­ví nová pokra­čo­vá­ní divác­ky nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů lokál­ní...Read more »
DSC00727

Podzim v České televizi

Blíží se pod­zim­ní tele­viz­ní sezó­na a tak Česká tele­vi­ze před­sta­vi­la na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 1.srpna fil­mo­vé a seri­á­lo­vé novin­ky.Read more »
PrimaCool

Prima Cool - program na září

Read more »
logo max cover

Prima Max - program na září

Read more »
PrimaLogo

Prima - program na září

Read more »
apple tv plus reese witherspoon jennifer aniston 2

Na co se můžeme těšit s Apple TV+

Televizní služ­ba s názvem Apple TV+, kte­rá bude kon­ku­ren­cí vel­mi úspěš­ných stre­a­mo­va­cích slu­žeb jako je Netflix nebo Amazon Prime Video bude zahá­je­na na pod­zim toho­to roku, už teď je ale...Read more »
Bond

Žhavé události z filmového světa: polokachna o černošské agentce 007 a seriál s Robertem Langdonem

Už jsme si tak tro­chu zvyk­li na to, že Hollywoodu v posled­ní době vlád­ne stá­le se stup­ňu­jí­cí poli­tic­ká korekt­nost (o čemž jsme se pře­svěd­či­li také během letoš­ních Oscarů) a sna­ha vytřís­kat ze...Read more »
DSC00589

Představení podzimního vysílacího schématu dětského kanálu ČT:D

V úte­rý 16. čer­ven­ce pro­běh­lo před­sta­ve­ní vysí­la­cí­ho sché­ma­tu sché­ma­tu dět­ské­ho kaná­lu ČT:D.Read more »
word image 2

Apollo 11: Revoluční skok v kosmonautice i televizním vysílání - Znovuobjevené záznamy odhalují stěžejní informace o vesmírném programu z 60. a 70. let

21. čer­ven­ce 2019 uply­ne přes­ně 50 let od oka­mži­ku, kdy ame­ric­ký ast­ro­naut Neil Armstrong uči­nil neo­pa­ko­va­tel­ný malý krok pro člo­vě­ka, ale vel­ký skok pro lid­stvo. V ten den sta­nul prv­ní člo­věk...Read more »
NarodniTrida

Štěpán Altrichter dokončil film Národní třída s Hynkem Čermákem, pro kina museli filmaři vyrobit dvě verze traileru

Před pěti lety zís­kal spi­so­va­tel Jaroslav Rudiš za svou nove­lu Národní tří­da nomi­na­ci na cenu Magnesia Litera, nyní byl dokon­čen pod­le této kni­hy celo­ve­čer­ní film. Národní tří­da v hlav­ní roli...Read more »
IMG 6020

Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule

Překvapivě na Občanské plo­vár­ně v Praze zača­lo natá­če­ní vol­né­ho pokra­čo­vá­ní let­ní kome­die 3Bobule z pro­stře­dí pro­slu­ně­ných morav­ských vinic. Scénou vyhla­šo­vá­ní vinař­ských cen se před kame­ru vra­ce­jí posta­vy v podá­ní Kryštofa Hádka, Terezy...Read more »
Trnka Foto6

Dokumentární film JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL připomene život a tvorbu Jiřího Trnky

Na sklon­ku letoš­ní­ho roku uply­ne pade­sát let od smr­ti jed­no­ho z čes­kých nej­vše­stran­něj­ších uměl­ců, Jiřího Trnky. Toto výro­čí a pře­de­vším uměl­co­vu osob­nost a tvor­bu si divá­ci budou moci při­po­me­nout díky doku­men­tár­ní­mu fil­mu...Read more »
Ztraceni v Ráji natáčení

Probíhá natáčení prvního švýcarsko-českého filmu Ztraceni v Ráji. Jednu z hlavních českých rolí obsadí Hanka Vagnerová

Od 3. čer­ven­ce do 8. srp­na 2019 pro­bí­há v Praze a švý­car­ském Bernu natá­če­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Ztraceni v Ráji debu­tu­jí­cí reži­sér­ky Fiony Ziegler. Jedná se o his­to­ric­ky prv­ní švýcarsko-český kopro­dukč­ní sní­mek. Tato kome­di­ál­ní road-movie o stře­tu...Read more »
word image

Shark Week 2019 se záplavou nových pořadů o žralocích začíná v neděli 28. července na Discovery Channel

Nejdéle vysí­la­ná tele­viz­ní a nej­o­če­ká­va­něj­ší let­ní akce je zpět s ješ­tě vět­ší­mi žra­lo­ky a kous­nu­tí­mi od nedě­le 28. čer­ven­ce do 4.srpna. Shark Week ve více než 20 hodi­nách pořa­dů nabíd­ne nové, mimo­řád­né pří­běhy...Read more »