avengers11 avengers0143

The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

Každý vedel že to príde,len nikto neve­ril že tak rých­lo.The Avengers dosi­ahli mili­ar­du za rekord­ných 10 dní a momentálne(samozrejme dočas­ne) im patrí 11.priečka his­to­ric­ké­ho rebríč­ka návštevnosti.Pred sebou majú Temného rytiera,Burtonovu Alenku,Star...Read more »
fast5

Rýchlo a zbesilo 6,o čom bude?

Nikoho neprekva­pi­la infor­má­cia po pre­miére Rýchlo a zbe­si­lo 5,že bude nasle­do­vať 6 a 7 a že sa budú točiť na jeden záťah.Po mega­úspe­chu päť­ky z roz­počtom 125 mil. trž­by celo­sve­to­vé 627 mil. bolo len...Read more »
arnie1

Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu.

Ako by to bolo vče­ra čo nám nezni­či­teľ­ný ter­mi­ná­tor oznámil,že odchá­d­za do herec­ké­ho dôchod­ku a ide do politiky.Po pár rokoch úspeš­né­ho pôso­be­nia vo vrchol­nej politike,sa obja­vil v malej cameo scé­ne v The...Read more »
avengers hawkeye captain america black widow jeremy renner chris evans scarlett johansson slice1

Joss Whedon chce natočiť The Avengers 2

The Avengers kto­rý prá­ve val­cujú kiná a v pia­tok zaro­bi­li 80 517 000 $ na ame­ric­kom trhu,predpokladá sa že pre­ko­najú otvá­ra­cí víkend HP/part 2 kto­rý bol sko­ro 170 000 000 $ a celo­sve­to­vo majú The Avengers...Read more »
mel

Machette 2 doplňuje obsadenie,Mel Gibson podpísal zmluvu.

Ono sa to zda­lo na prvý pohľad ako zlý vtip,aby sa v 15 000 000 $ fil­me obja­vi­la hviezda typu Mela Gibsona.(pred­sa len to je čiast­ka akú brá­val Mel za kaž­dý film...Read more »
batman3 DKR 37446r6 e1336159398726

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

Približne pred dvo­mi týždňa­mi sme vám priniesli,predpoveď 15 naj­väč­ších bloc­kbuste­rov z trž­ba­mi mimo USA.Nakoľko domá­ci ame­ric­ký trh je nie­ke­dy významnej­ší ako v zbyt­ku sveta,dokazujú aj aktu­ál­ne trž­by fil­mu The Hunger Games,kto­ré­ho...Read more »
hulk 6

Bude ďalší Hulk?

Pravdepodobne dá štúdio zele­né­mu mon­št­ru zele­nú a to hlav­ne vďaka tomu že The Avengers zará­bajú pek­né peniaze,momentálne je to sko­ro 220 000 000 $!(mili­ar­da je istá)a to ofi­ci­ál­na pre­mi­é­ra bude až za...Read more »
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

Letná sezó­na odštar­tu­je 4.mája a to pre­mi­é­rov fil­mu The Avengers,ktorý neskrý­vajú ambí­cie pre­kro­čiť magic­kú mili­ar­do­vú hranicu.Battleship sa síce pre­mi­e­ta už nie­koľ­ko dní ale v USA má pre­mi­é­ru až 18 .Mája,čo by...Read more »
exp1

Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?

Za posled­né roky sme si moh­li všim­n­úť trendu,že do kín pri­chá­d­za­jú sequely,prequely a všet­ky mož­né rebo­o­ty a zno­va naštar­to­va­né série,voľakedy ale­bo nedáv­no úspeš­ných filmov.Bohužiaľ je to tak,Hollywoodu(a nie­je len jemu!) dochá­d­za­jú nápa­dy...Read more »
avengers1231klll

Temný Rytier povstal a The Avengers si pomáhajú!

Mega masív­na kampaň,na The Avengers vrcho­lí a samot­ný film nám dora­zí do kín už o pár týždňov,presnejšie 03.05.2012 do SR a CZ a do USA 04.05.2012 a pres­ne vte­dy bude­me mať mož­nosť uvidieť,zbrusu nový...Read more »
Avengers promo pics 43

Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?

Guy Pearce,ten­to rok je preňho hviezdny,aj keď prá­ve beží v kinách (zatiaľ)prepadák Lockaut(momen­tál­ne má za týž­deň zaro­be­né nece­lých 8 000 000 $,síce film stál smieš­nych 20 000 000 $ napriek tomu je to veľ­mi...Read more »
marvel

Marvel nezaháľa,pripravuje pokračovania....

Pred pár rokmi mali šéfo­via štúdia Marvel víziu.Víziu zalo­žiť vlast­nú pro­dukč­nú spoločnosť,kde by nebo­li odká­za­né na iné štúdia a poten­ci­ál ich komi­xo­vých hrdi­nov by mali úpl­ne vo vlast­ných rukách.Na koľ­ko...Read more »
john2

Je to officiálne:John Carter je mega prepadák!

Film zalo­že­ný na kla­sic­kom sci-fi romá­ne od Edgara Rice Burroughse,vyprá­va prí­beh Johna Cartera kto­rý je z nezná­mych prí­čin dopra­ve­ný na Mars,kde sa zaple­tie do kon­flik­tu veľ­kých roz­me­rov z oby­va­teľ­mi tej­to planéty.Tak...Read more »
Swac

Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá?

Keď sa roz­ho­dol vrá­tiť do fil­mo­vej brandži,po úspeš­nej prá­ci Guvernéra Kalifornie(Najsilnejšieho mes­ta v USA),nikto asi nečakal že by to moh­lo byť tak rýchlo.No ale Arnie aj vo svo­jom vyso­kom veku...Read more »

X-Men:Prvá trieda preqvel sa posúva!

X-Men: First Class bola prí­jem­ná zme­na opro­ti dvom predchodcom,ktorý poka­zi­li meno tej­to sláv­nej komi­xo­véj sérií.Read more »
Stránka načtena za 2,21193 s | počet dotazů: 168 | paměť: 27842 KB. | 27.01.2021 - 16:44:05