uvodni

V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

Pouze pět hodin trva­lo, než 83 mužů ve věku 26-63 let zare­a­go­va­lo na fik­tiv­ní pro­fil 12leté dív­ky, kte­rý vytvo­ři­lo reži­sér­ské duo Klusák & Chalupová. Tato alar­mu­jí­cí sku­teč­nost ved­la tvůr­ce...Číst dál »
FRH 8201

Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

Již od 6. květ­na se na obra­zov­ky TV Prima vra­cí oblí­be­ný pořad Poklad z půdy, kte­rým kaž­dé pon­dě­lí ve 21.30 bude pro­vá­zet Jan Rosák. Po prv­ních pěti dílech pořa­du se strh­la doslo­va...Číst dál »
L:\ACCOUNTS\Comedy Central\Shows\My Family\fotky\01 (2)..jpg

Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family

Do sbír­ky rodin­ných seri­á­lů na Prima Comedy Central při­bu­de nový exem­plář. Úspěšný brit­ský sit­com My Family, kte­rý před­sta­vu­je osu­dy čle­nů poně­kud zvlášt­ní rodi­ny Harperových z Chiswicku, chys­tá zábav­nou a netra­dič­ní jízdu...Číst dál »
C:\Users\raisovaa\Desktop\ng_14_kitchen_group_R4.jpg

Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli

Jste jedi­ná­ček nebo vám zkrát­ka nehy­nou­cí sou­ro­ze­nec­ká lás­ka nic neří­ká? Nevadí, oslav­te „Den sou­ro­zen­ců“ při­pa­da­jí­cí na 10. dub­na se svý­mi seri­á­lo­vý­mi hrdi­ny. Vynechme ten­to­krát ty pro­va­ře­né a zaměř­me se na sou­ro­ze­nec­ké...Číst dál »
word image 10

Připravované projekty na ČT

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem Bavoři míří na Vídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou...Číst dál »
2019 02 06 Specialiste TMA 3128

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

Od 1. dub­na se mohou divá­ci tele­vi­ze Nova těšit na novin­ku v detek­tiv­ním seri­á­lu Specialisté, kte­ré­mu jsou věno­vá­ny pon­děl­ní veče­ry. Vedení zku­še­né­ho týmu praž­ských kri­mi­na­lis­tů se nově ujme Martin Dejdar v roli...Číst dál »
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

V pon­dě­lí 1. dub­na v 18.00 uběh­ne přes­ně 10 let od spuš­tě­ní jed­no­ho z prv­ních čes­kých tema­tic­kých kaná­lů – Prima COOL. Oslavy vyvr­cho­lí 10. dub­na zahá­je­ním prv­ní z řady plá­no­va­ných udá­los­tí s názvem COOL Night Party....Číst dál »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

Stanice Prima COOL sla­ví COOLATINY. Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny FTV Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její dru­hý člen. Snad aprí­lo­vé datum...Číst dál »
PrimaLogo

Program na duben na Prima

Číst dál »
Love

Program na duben na Prima LOVE

Číst dál »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

Číst dál »
logo max cover

Program na duben na Prima Max

Číst dál »
vlcsnap 2019 03 13 13h52m02s374

Manželské etudy: Nová generace - Láska z technoparty je nový film Hany Třeštíkové

Dnes byl veřej­nos­ti před­sta­ven prv­ní doku­men­tár­ní film, kte­rý vzni­kl v rám­ci doku­men­tár­ní­ho cyk­lu časo­měr­nou meto­dou. Hana Třeštíková nava­zu­je na fil­mo­vou prá­ci své mat­ky Heleny Třeštíkové, kte­rá nato­či­la doku­men­ty o part­ner­ském sou­ži­tí...Číst dál »
Dukla 61

Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) zve­řej­ni­la nomi­no­va­né tele­viz­ní pro­jek­ty, kte­ré se umís­ti­ly na třech nej­vyš­ších příč­kách hla­so­vá­ní aka­de­mi­ků ve dvou tele­viz­ních kate­go­ri­ích. V kate­go­rii Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie se...Číst dál »
2018 07 09 Kamenak TMA 0828

Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!

Stovky vti­pů a hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. To je dnes už všem dob­ře zná­mý Kameňák. Je záru­kou bujaré­ho vese­lí a dob­ré nála­dy. Televize Nova ho pro své divá­ky při­chys­ta­la v nové podo­bě –...Číst dál »
word image

Holly z Červeného trpaslíka se představí v Praze jako stand-up komik. Přiveze ho projekt Velvet Comedy

Představitel Hollyho ze seri­á­lu Červený trpas­lík, brit­ský herec Norman Lovett, vystou­pí popr­vé v České repub­li­ce se svo­ji stand-up show. Nezapomenutelná tvář oblí­be­né­ho sit­co­mu, v níž ztvár­nil řídí­cí lod­ní počí­tač s IQ 6000,...Číst dál »
s21e06 2

Butters má nového nejlepšího kamaráda, je starší a mluví s Bohem. Zapněte si druhý díl Městečko South Park na Prima Comedy Central

V sou­th­par­ském kos­te­le je ruš­no. Obyvatelé měs­teč­ka si bez neděl­ních mší otce Maxiho nedo­ká­ží před­sta­vit řád­ný začá­tek týd­ne. Ne, že by je tak moc zau­ja­ly prů­po­víd­ky o Bohu míst­ní­ho fará­ře,...Číst dál »
s21e02 2

Jak souvisí Black Panther s Cartmanovým nezdařeným testem z matiky? První díl nové série uvidíte již brzy na Prima Comedy Central

Městečko South Park zaží­vá kruš­né chvil­ky - na základ­ní ško­le se stří­lí. Nikdo se tím, ale pří­liš nevzru­šu­je. Především ne Cartman, kte­rý řeší mno­hem vět­ší pro­blémy. Jak nemohl pro­jít...Číst dál »
s21e02 2

Nová série Městečka South Park startuje s českým dabingem. Po dvaceti letech promluví Kyle novým hlasem

Fanoušci kul­tov­ní­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Městečko South Park se mohou těšit na tele­viz­ní vysí­lá­ní 22. série. Nová dese­ti­díl­ná řada, kte­rá měla pre­mi­é­ru na pod­zim loň­ské­ho roku, odstar­tu­je v čes­kém zně­ní už 17. úno­ra...Číst dál »
irishman

Na obzoru: Scorseseho The Irishman

   Martin Scorsese pat­ří jed­no­znač­ně mezi nej­vět­ší žijí­cí legen­dy sou­čas­né­ho fil­mu. Jeho sním­ky jako Casino, Mafiáni, Taxikář, Skrytá iden­ti­ta nebo Letec se nesma­za­tel­ně zapsa­ly do fil­mo­vé his­to­rie a my se...Číst dál »
y the last man deluxe edition covers

Nový seriál na obzoru: Komiksová adaptace Y: The Last Man

V sou­čas­nos­ti potká­vá­me komiksy, komik­so­vé adap­ta­ce nebo fil­my a seri­á­ly inspi­ro­va­né komiksy téměř všu­de. To je zkrát­ka fakt, kte­rý nelze roz­po­ro­vat. Ne všech­ny ale sou­vi­se­jí s Marvelem, DC nebo super­hr­di­ny. Jedním...Číst dál »

Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 26. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 69 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2018. O soš­ku Českého...Číst dál »
26. Český lev cena filmových fanoušků

Fotografie filmových nominací - 26. Český lev

Číst dál »
DSC08966

Do České televize míří Rapl 2

Ve čtvr­tek pro­běh­la novi­nář­ská pro­jek­ce jed­no­ho dílu z nové­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu Rapl 2, kte­rý se bude vysí­lat od led­na v České tele­vi­zi.Číst dál »
Prazske orgie 5 ret 1

Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film

Režisérka Irena Pavlásková natá­čí film Pražské orgie. Scénář napsa­la pod­le slav­né kni­hy nedáv­no zesnu­lé ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, drži­te­le Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších lite­rár­ních oce­ně­ní Philipa Rotha....Číst dál »
LaLa

La La Land je jediná světlá chvilka v nabídce televizí do konce roku

Už se blí­ží Nový rok, je už něko­lik dní do kon­ce toho­to roku a tele­vi­ze se začí­na­jí před­há­nět, kte­rou „zla­tou“ kla­si­ku nám ješ­tě do tele­vi­ze při­ne­sou.Číst dál »