Kategorie: Festivaly

0

Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy

Letošní 35. roč­ník fes­ti­va­lu stu­dent­ských fil­mů FAMUFEST se bude konat začát­kem lis­to­pa­du od 6. do 10. 11. 2018. Ústředním moti­vem fes­ti­va­lu bude pro ten­to rok most, sym­bol, kte­rý vyja­dřu­je hlav­ní myš­len­ku FAMUFESTU - spo­jo­vá­ní, jak fyzic­ké, tak umě­lec­ké. Ředitelka fes­ti­va­lu, stu­dent­ka 2. roč­ní­ku Katedry pro­duk­ce na FAMU, Adéla Boháčová, k letoš­ní­mu moti­vu FAMUFESTU dodá­vá: „Most je klí­čo­vá stav­ba v celém spo­le­čen­ském kon­tex­tu. Postavením mos­tu vytvá­ří­me nové ces­ty mezi dvě­ma odliš­ný­mi ele­men­ty. Na mos­tech se psa­ly ději­ny, vzta­hu­jí se k nim pověs­ti, jde o mís­ta bojů....

Autor:
0

Festival bollywoodského filmu - Bollywood jako příběhy inspirované reálnými událostmi

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu od 10. do 14. říj­na opět nabíd­ne divá­kům v praž­ském kině Světozor výběr jiho­asij­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rá svým roz­sa­hem kon­ku­ru­je ame­ric­ké­mu Hollywoodu! Hollywood zná kaž­dý, ale Bollywood (a indic­ké fil­my obec­ně) si u nás za 16 let trvá­ní fes­ti­va­lu také našel znač­nou část fanouš­ků - a pozná­va­jí ho dal­ší a dal­ší.

Autor:
0

Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září

Pětapadesátý roč­ník fes­ti­va­lu Zlatá Praha pro­běh­ne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě tra­dič­ní pře­hlíd­ky fil­mů o hud­bě, tan­ci a diva­dle, nabíd­ne fes­ti­val boha­tý dopro­vod­ný pro­hram. Zahajovací večer ve stře­du 19.září je věno­ván oper­ní­mu pěv­ci Štefanu Margitovi. Ten k sobě na Novou scé­nu pozve hos­ty, jako jsou sopra­nist­ky Kateřina Kněžíková a Simona Šaturová, Miro Žbirka, Hana Zagorová a Martin Chodůr. Vystoupení mode­ru­je Libor Bouček a pře­ná­ší je živě ČT Art. Čtvrteční večer bude věno­ván reži­sé­ro­vi Petru Weiglovi, kte­rý letos zemřel....

Autor:
0

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018, aby před­sta­vil to nej­lep­ší (nejen) ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla. Součástí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka zají­ma­vých doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci i spe­ci­ál­ní deba­ta pod fes­ti­va­lo­vým hes­lem „Už máme, co jsme chtě­li?“. Filmová část pro­gra­mu, na němž fes­ti­val spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem KineDok, letos nabíd­ne pět sním­ků: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, Svět pod­le Daliborka,  Milda, Mrtvý národ a Zvíře stá­le žije.  Filmy...

Autor:
TOC_04.jpg0

Oscarový dokument Poslední v Aleppu a další PŘÍBĚHY ZE SÝRIE

Historie a sou­čas­nost blíz­ko­vý­chod­ní vál­ky oči­ma doku­men­ta­ris­tů 11. červ­na uve­de doku­men­tár­ní kino DAFilms v čes­ké onli­ne pre­mi­é­ře dechbe­rou­cí, na Oscara nomi­no­va­ný sní­mek o hrdi­nech v bílých přil­bách Poslední v Aleppu. Film oce­ně­ný také hlav­ní cenou poro­ty na fes­ti­va­lu v Sundance je sou­čás­tí fil­mo­vé pře­hlíd­ky Příběhy ze Sýrie, mapu­jí­cí už osmým rokem trva­jí­cí vál­ku v blíz­ko­vý­chod­ní oblas­ti. Přehlídka zahr­nu­je cel­kem 9 fil­mů, z toho čty­ři v pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní, a potr­vá od 11. do 24. červ­na. Většina fil­mů bude na DAFilms k vidě­ní i po tom­to datu. 7 let, 450 000 mrtvých, přes 6...

Autor: