ledňáčci

Tip na víkendové kino - Finále Plzeň

Sobota 13. 4. - 13. 30 h, VS – Hovory s TGM https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=Talks-with-TGM - 19.00 h, JoNáš – Moje sto­le­tí – film zahá­jí reži­sér­ka Theodora Remundová a jeden z pro­ta­go­nis­tů – 102 letý Eduard...Číst dál »

Co si nenechat ujít v Plzni

Finále Plzeň se tra­dič­ně stá­vá mís­tem, kte­ré si fil­mo­ví tvůr­ci zvo­lí pro prv­ní uve­de­ní své­ho díla. Letošní 32. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň uvá­dí ve svém pro­gra­mu 11 pre­mi­ér a před­pre­mi­ér....Číst dál »
upraveny FP logo

Oslavte s námi český film a buďte hrdí na naše filmaře, vzkazují organizátoři 32. ročníku festivalu Finále Plzeň divákům

Finále Plzeň zve­řej­ňu­je pro­gram své­ho 32. roč­ní­ku, kte­rý pro­běh­ne od 11. do 16. dub­na v Plzni. I v letoš­ním roce je fil­mo­vá pře­hlíd­ka pře­de­vším osla­vou čes­ké­ho fil­mu a jeho tvůr­ců – jako jedi­ný domá­cí fes­ti­val má...Číst dál »
FAMUFEST

Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy

Letošní 35. roč­ník fes­ti­va­lu stu­dent­ských fil­mů FAMUFEST se bude konat začát­kem lis­to­pa­du od 6. do 10. 11. 2018. Ústředním moti­vem fes­ti­va­lu bude pro ten­to rok most, sym­bol, kte­rý vyja­dřu­je hlav­ní myš­len­ku FAMUFESTU - spo­jo­vá­ní,...Číst dál »
Tiger Zinda Hai

Festival bollywoodského filmu - Bollywood jako příběhy inspirované reálnými událostmi

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu od 10. do 14. říj­na opět nabíd­ne divá­kům v praž­ském kině Světozor výběr jiho­asij­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rá svým roz­sa­hem kon­ku­ru­je ame­ric­ké­mu Hollywoodu! Hollywood zná kaž­dý, ale Bollywood (a indic­ké fil­my obec­ně)...Číst dál »
DSC 0173

Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září

Pětapadesátý roč­ník fes­ti­va­lu Zlatá Praha pro­běh­ne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě tra­dič­ní pře­hlíd­ky fil­mů o hud­bě, tan­ci a diva­dle, nabíd­ne fes­ti­val boha­tý dopro­vod­ný pro­hram. Zahajovací večer ve stře­du...Číst dál »
Palm Off Fest 2018

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018, aby před­sta­vil to nej­lep­ší (nejen) ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla. Součástí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu...Číst dál »
toc 04 jpg

Oscarový dokument Poslední v Aleppu a další PŘÍBĚHY ZE SÝRIE

Historie a sou­čas­nost blíz­ko­vý­chod­ní vál­ky oči­ma doku­men­ta­ris­tů 11. červ­na uve­de doku­men­tár­ní kino DAFilms v čes­ké onli­ne pre­mi­é­ře dechbe­rou­cí, na Oscara nomi­no­va­ný sní­mek o hrdi­nech v bílých přil­bách Poslední v Aleppu. Film oce­ně­ný také hlav­ní cenou...Číst dál »
RkZ8cry7hMw

Znělka 58. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU

Číst dál »
ObzO4MFfTzI

ZLÍNFEST - Ranní info 1. června 2018

Číst dál »
U7aYiPvk8JQ

ZLÍNFEST - Rozhovor s Františkem Horvátem 1. června 2018

Číst dál »
wr6CQxhHvmc

ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrem Zvolánkem a Jakubem Hrycem 31. května 2018

Číst dál »
nFvoAV1FA0c

ZLÍNFEST - Rozhovor s Andrejem Hrycem 31. května 2018

Číst dál »
wFemzRz6zkc

ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018

Číst dál »
j UDWCKkWI

ZLÍNFEST - Rozhovor s Andreou Sedláčkovou 30. května 2018

Číst dál »
r0z4NyMyFoE

ZLÍNFEST - Rozhovor s Pavlem Bednaříkem a Bernardem McCloskey 31. května 2018

Číst dál »
1c 8K6U5doA

ZLÍNFEST - Rozhovor s Alešem Zábojníkem a Bobem Kománem 31. května 2018

Číst dál »
mL7Q8T6P YM

ZLÍNFEST - Filmové tipy 30. května 2018

Číst dál »
u0Ml XHNcJM

ZLÍNFEST - Červený koberec 31. května 2018

Číst dál »
83vWgKQdTcs

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 1. června 2018

Číst dál »
2UkaT9j0C6g

ZLÍNFEST - Filmové tipy 31. května 2018

Číst dál »
xMmasoL3h40

ZLÍNFEST - Červený koberec pondělí 28. května 2018

Číst dál »
lfi9MgVtAeY

ZLÍNFEST - Červený koberec 30. května 2018

Číst dál »
xUc00xFloRc

ZLÍNFEST - Červený koberec 29. května 2018

Číst dál »
2ZFKEXTnwM

ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 30. května 2018

Číst dál »
JswwkaDI660

ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 31. května 2018

Číst dál »