Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly

Nenechte si ujít v Plzni!

Pár tipů pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry a návštěv­ní­ky Finále Plzeň Il Boemo (rež. Petr Václav) Historický vel­ko­film inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších hudeb­ních skla­da­te­lů dru­hé polo­vi­ny 18. sto­le­tí – Josefa Myslivečka. Zavede...Read more »
IMG 20210820 213402

KVIFF 2021 – Nabitý program ve Varech

Letos je filmový festival v Karlových Varech trochu jiný. Oproti předchozím ročníkům probíhá výjimečně namísto přelomu června a července ve druhé polovině srpna (já tu jsem od 20. do 27.)...Read more »
milujeme cesky film

Přehled soutěžních filmů na Finále Plzeň

Zlatý led­ňá­ček : Soutěž celo­ve­čer­ních hra­ných nebo ani­mo­va­ných fil­mů Budiž svět­lo r. Marko Škop Hra r. Alejandro Fernández Almendras Karel, já a ty r. Bohdan Karásek Nabarvené ptá­če r. Václav...Read more »
word image 1

Vydejte se na kosmickou pouť s Festivalem otrlého diváka

Diváci kina Aero se podí­va­jí do hlu­bin vesmí­ru i své­ho nit­ra spo­lu s 16. roč­ní­kem Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Raketa plná pokles­lých fil­mů pole­tí oběž­nou drá­hou od 3. břez­na do 8. břez­na. Během šes­ti dní...Read more »

27. MFF Praha – Febiofest předá cenu Kristián herečce Ivě Janžurové

  I letos bude v rám­ci Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest pře­dá­no něko­lik sošek Kristiána. Jednu z nich pře­vez­me na slav­nost­ním zakon­če­ní fes­ti­va­lu hereč­ka Iva Janžurová, kte­rá bude mít v rám­ci...Read more »
ledňáčci

Tip na víkendové kino - Finále Plzeň

Sobota 13. 4. - 13. 30 h, VS – Hovory s TGM https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=Talks-with-TGM - 19.00 h, JoNáš – Moje sto­le­tí – film zahá­jí reži­sér­ka Theodora Remundová a jeden z pro­ta­go­nis­tů – 102 letý Eduard...Read more »

Co si nenechat ujít v Plzni

Finále Plzeň se tra­dič­ně stá­vá mís­tem, kte­ré si fil­mo­ví tvůr­ci zvo­lí pro prv­ní uve­de­ní své­ho díla. Letošní 32. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň uvá­dí ve svém pro­gra­mu 11 pre­mi­ér a před­pre­mi­ér....Read more »
upraveny FP logo

Oslavte s námi český film a buďte hrdí na naše filmaře, vzkazují organizátoři 32. ročníku festivalu Finále Plzeň divákům

Finále Plzeň zve­řej­ňu­je pro­gram své­ho 32. roč­ní­ku, kte­rý pro­běh­ne od 11. do 16. dub­na v Plzni. I v letoš­ním roce je fil­mo­vá pře­hlíd­ka pře­de­vším osla­vou čes­ké­ho fil­mu a jeho tvůr­ců – jako jedi­ný domá­cí fes­ti­val má...Read more »
FAMUFEST

Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy

Letošní 35. roč­ník fes­ti­va­lu stu­dent­ských fil­mů FAMUFEST se bude konat začát­kem lis­to­pa­du od 6. do 10. 11. 2018. Ústředním moti­vem fes­ti­va­lu bude pro ten­to rok most, sym­bol, kte­rý vyja­dřu­je hlav­ní myš­len­ku FAMUFESTU - spo­jo­vá­ní,...Read more »
Tiger Zinda Hai

Festival bollywoodského filmu - Bollywood jako příběhy inspirované reálnými událostmi

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu od 10. do 14. říj­na opět nabíd­ne divá­kům v praž­ském kině Světozor výběr jiho­asij­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rá svým roz­sa­hem kon­ku­ru­je ame­ric­ké­mu Hollywoodu! Hollywood zná kaž­dý, ale Bollywood (a indic­ké fil­my obec­ně)...Read more »
DSC 0173

Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září

Pětapadesátý roč­ník fes­ti­va­lu Zlatá Praha pro­běh­ne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě tra­dič­ní pře­hlíd­ky fil­mů o hud­bě, tan­ci a diva­dle, nabíd­ne fes­ti­val boha­tý dopro­vod­ný pro­hram. Zahajovací večer ve stře­du...Read more »
Palm Off Fest 2018

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018, aby před­sta­vil to nej­lep­ší (nejen) ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla. Součástí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu...Read more »
toc 04 jpg

Oscarový dokument Poslední v Aleppu a další PŘÍBĚHY ZE SÝRIE

Historie a sou­čas­nost blíz­ko­vý­chod­ní vál­ky oči­ma doku­men­ta­ris­tů 11. červ­na uve­de doku­men­tár­ní kino DAFilms v čes­ké onli­ne pre­mi­é­ře dechbe­rou­cí, na Oscara nomi­no­va­ný sní­mek o hrdi­nech v bílých přil­bách Poslední v Aleppu. Film oce­ně­ný také hlav­ní cenou...Read more »
RkZ8cry7hMw

Znělka 58. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU

Read more »
ObzO4MFfTzI

ZLÍNFEST - Ranní info 1. června 2018

Read more »
U7aYiPvk8JQ

ZLÍNFEST - Rozhovor s Františkem Horvátem 1. června 2018

Read more »
wr6CQxhHvmc

ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrem Zvolánkem a Jakubem Hrycem 31. května 2018

Read more »
nFvoAV1FA0c

ZLÍNFEST - Rozhovor s Andrejem Hrycem 31. května 2018

Read more »
wFemzRz6zkc

ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018

Read more »
j UDWCKkWI

ZLÍNFEST - Rozhovor s Andreou Sedláčkovou 30. května 2018

Read more »
r0z4NyMyFoE

ZLÍNFEST - Rozhovor s Pavlem Bednaříkem a Bernardem McCloskey 31. května 2018

Read more »
1c 8K6U5doA

ZLÍNFEST - Rozhovor s Alešem Zábojníkem a Bobem Kománem 31. května 2018

Read more »
mL7Q8T6P YM

ZLÍNFEST - Filmové tipy 30. května 2018

Read more »
u0Ml XHNcJM

ZLÍNFEST - Červený koberec 31. května 2018

Read more »
83vWgKQdTcs

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 1. června 2018

Read more »
2UkaT9j0C6g

ZLÍNFEST - Filmové tipy 31. května 2018

Read more »
xMmasoL3h40

ZLÍNFEST - Červený koberec pondělí 28. května 2018

Read more »
lfi9MgVtAeY

ZLÍNFEST - Červený koberec 30. května 2018

Read more »
xUc00xFloRc

ZLÍNFEST - Červený koberec 29. května 2018

Read more »
2ZFKEXTnwM

ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 30. května 2018

Read more »
JswwkaDI660

ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 31. května 2018

Read more »
edzGMTgu9hA

ZLÍNFEST - Rozhovor s Filipem Cílem 28. května 2018

Read more »
MujmZfAEBHg

ZLÍNFEST - Ranní info 28. května 2018

Read more »
KrPQTrP k54

ZLÍNFEST - Rozhovor s Kateřinou Fojtovou 28. května 2018

Read more »
rEh4o9W1iIo

ZLÍNFEST - Rozhovor s Martinou Lerlovou 28. května 2018

Read more »
SmAzUckbBmk

ZLÍNFEST - Rozhovor s Ivanou Andrlovou a Marošem Kramárem 30. května 2018

Read more »
a person standing in a dark room description gene

Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině

Filmová pře­hlíd­ka Vary ve vašem kině uvá­dí tři výraz­né sním­ky 53. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary do čes­kých kin. KVIFF Distribution, spo­leč­ný dis­tri­buč­ní label MFF Karlovy Vary, České tele­vi­ze...Read more »
Cara Kankovsky Hrycova Balko Hryc 1 1

31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy

VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2018 :                                               ...Read more »
DSC02230

Ozvěny z filmového festivalu

Ozvěny z fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu V před­po­sled­ní den fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Dny evrop­ské­ho fil­mu pro­běh­la v Kině Lucerna v pod­ve­čer­ních hodi­nách pro­jek­ce fil­mu Mary Shelley. Ještě před pro­mí­tá­ním fil­mu při­ví­ta­li orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu hos­ta, irské­ho her­ce...Read more »
DSC01801

Filmový festival - Dny evropského filmu

Ve čtvr­tek 5.dubna začal v Praze fil­mo­vý fes­ti­val Dny evrop­ské­ho fil­mu. Na fes­ti­va­lu se budou pro­mí­tat fil­my, kte­ré pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší fil­my ze sou­čas­né evrop­ské kine­ma­to­gra­fie. Festival odstar­to­va­la pro­jek­ce fil­mu...Read more »
FP logo 1

Podívejte se na letošní program plzeňského festivalu Finále Plzeň

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci k 31. roč­ní­ku fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň pořa­da­te­lé před­sta­vi­li pro­gram jed­not­li­vých sek­cí a odtaj­ni­li také zvuč­ná jmé­na mezi­ná­rod­ní poro­ty či fes­ti­va­lo­vých hos­tů. Finále si letos při­chys­ta­lo téměř 135 sním­ků, kte­ré...Read more »
EFTM7IGssK4

Podívejte se na znělku k dubnovému festivalu Finále Plzeň

Read more »
FP logo 1

Plzeňský festival Finále Plzeň představil svůj doprovodný program

Doprovodný pro­gram Finále Plzeň: Čtvrtek 19. dub­na: 19:00                          Papírna                                                veče­ře – čes­ká kuchy­ně Pátek 20. dub­na: 21:00                          Kopeckého sady              silent kino: Extase (r. G. Machatý, 1932) Sobota 21. dub­na...Read more »
vizual 2 1 1

Už 19. Dubna začne v Plzni 31.filmový festival Finále Plzeň

Finále Plzeň, fil­mo­vý fes­ti­val, ten­to­krát už 31. roč­ník se opět bude konat v Měšťanské bese­dě a opět se bude na co těšit. Vedle pří­jem­ně komor­ní fil­mo­vé atmo­sfé­ry, dis­ku­ze s fil­mo­vý­mi tvůrci/herci a pře­hlíd­ky zají­ma­vé...Read more »
placka bila

Dokument Bohu žel, se promítá na festivalu Jeden Svět

Dokument Bohu žel, jenž se zabý­vá lid­ský­mi prá­vy, bude uve­den na fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Jeden svět, kte­rý bude pro­bí­hat od 5 - 14. 3 2018 v Praze a poté se pře­sou­vá do dal­ších 36...Read more »
Mark Gatiss LR 1

Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

Herec a komik Mark Gatiss, před­sta­vi­tel bra­t­ra Sherlocka Holmese Mycrofta ze seri­á­lu Sherlock, při­je­de do Prahy na prv­ní dny fes­ti­va­lu. V pátek 16. břez­na před­sta­ví na Febiofestu svůj osmi­díl­ný seri­ál Queers. Britská...Read more »
Aero

Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny

Od 1. do 7. úno­ra sla­ví žiž­kov­ské kino Aero dva­cet let své novo­do­bé exis­ten­ce. Na divá­ky během oslav čeká prů­řez toho nej­lep­ší­ho z jeho dra­ma­tur­gie. Těšit se tak mohou na fil­mo­vé pro­jek­ce...Read more »
MFFP Posters Tiskovka2

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

Pětadvacátý roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha - Febiofest bude slav­nost­ně zahá­jen 15. břez­na 2018 v praž­ském Obecním domě a v Praze bude pro­bí­hat až do 23. břez­na. Následně na něj navá­ží fes­ti­va­lo­vé ozvě­ny v dal­ších...Read more »
Jean Marc Barr

Bratislavský festival potvrdil silnou pozici snímků z bývalé Jugoslávie a navštívil jej Jean-Marc Barr

Slavnostním závě­reč­ným cere­mo­ni­á­lem s vyhlá­še­ním cen pro vítěz­né sním­ky, her­ce a tvůr­ce skon­či­la v úte­rý 14. 11. 2017 sou­těž­ní část 19. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Bratislava. Tradiční fil­mo­vá akce na Slovensku letos kvů­li finan­cím zre­du­ko­va­la...Read more »
Cine argentino 2017 plakat

V kině Lucerna začíná festival argentinského filmu

Už tra­dič­ně na kon­ci říj­na se fil­mo­ví divá­ci dočka­jí dal­ších novi­nek jiho­a­me­ric­ké pro­ve­ni­en­ce. Od 26. 10 do 30. 10. se v praž­ském kině Lucerna koná 6. roč­ník fes­ti­va­lu argen­tin­ské­ho fil­mu CINE ARGENTINO. Letos jej...Read more »
Stránka načtena za 6,82641 s | počet dotazů: 312 | paměť: 45760 KB. | 30.11.2022 - 09:42:19