Kategorie: DVD a Video Tipy

hansel-gretel-witch-hunters050

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]

Byl jed­nou jeden sou­ro­ze­nec­ký pár, Jeníček a Mařenka. Oba byli hrdi­no­vé pohád­ky němec­ké­ho půvo­du, kte­rá se díky zázna­mu brat­ří Grimmů dosta­la do širo­ké­ho pod­vě­do­mí po celém svě­tě, stej­ně jako spous­ta dal­ších kla­sic­kých pohá­dek. Jednoho dne však do toho­to kou­zel­né­ho svě­ta kte­rý obý­va­li vstou­pil holly­wo­od­ský prů­my­sl a po něko­li­ka seri­oz­ních adap­ta­cích se i tito dva sta­li ter­čem mód­ní úpra­vy pohá­dek. Tak vzni­kl sní­mek Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic. Osobitá pohád­ko­vá adap­ta­ce, kte­rou si na paškál vzal nor­ský tvůr­ce Tommy Wirkola, kte­rý na...

Autor:
cockney_80

Cockneys vs. Zombies [50%]

Všichni nemrt­ví pozor, při­chá­zí dal­ší par­tič­ka, na kte­rou bys­te si měli dát pozor. Zombie jsou jed­no­du­še v kur­zu a tak kro­mě tele­viz­ní­ho seri­á­lu The Walking Dead a něko­li­ka fil­mo­vých poči­nů v posled­ní době, při­chá­zí jed­no krví napl­ně­né béč­ko z brit­ských ost­ro­vů. Řeč je o sním­ku Cockneys vs. Zombies, kde se hor­dám nemrtvých posta­ví sku­pin­ka oby­va­tel z Londýna, kte­ré nejde pře­hléd­nout, lépe řeče­no přeslech­nout. To co mají spo­leč­né­ho, je totiž náře­čí cockney, kte­rým hovo­ří oby­va­te­lé East Endu. Dva děl­ní­ci na stav­bě v čás­ti Londýna...

Autor:
here-comes-the-boom-image090

Profesor v ringu | Here Comes The Boom [35%]

Kevin James se po své prv­ní vět­ší roli ve sním­ku Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže vypro­fi­lo­val jako herec kome­di­ál­ních obtloust­lých postav v kome­di­ích pro nená­roč­né masy. Před dvě­ma roky se napo­sled před­sta­vil v poně­kud hod­ně odby­té kome­dii Ošetřovatel. Nyní už si na ten­to sní­mek málo­kdo vzpo­me­ne a tak se James opět při­po­mí­ná, ten­to­krát jeho nový sní­mek míří u nás pří­mo na DVD. Jeho nový sní­mek se sna­ží svézt na úspě­chu, kte­rý loni před­ve­dl sní­mek Warrior. Dokázala kome­di­ál­ní vari­a­ce na pří­běh...

Autor:
review_prometheus-e13389531806240

PROMETHEUS již brzy v rozšířené verzi na Blu-ray a DVD.

  Epické sci-fi dob­ro­druž­ství Ridleyho Scotta PROMETHEUS vychá­zí již 10. říj­na v 3-diskové sbě­ra­tel­ské edi­ci na 3D Blu-ray, na 1-diskovém 2D Blu-ray a DVD.  Pro fanšmej­k­ry je ješ­tě mož­nost pře­ob­jed­nat si PROMETHEUS TO ALIEN EVOLUTION (SPACE JOCKEY) SPECIÁLNÍ limi­to­va­nou sbě­ra­tel­skou edi­ce až s 9 Blu-ray dis­ky. Sběratelská edi­ce obsa­hu­je více než sedm hodin bonu­so­vé­ho mate­ri­á­lu včet­ně alter­na­tiv­ní­ho úvo­du i kon­ce, roz­ší­ře­né ver­ze a vyne­cha­ných scén a s pří­stu­pem k spi­sům Petera Weylanda. Nadšenými fanouš­ky vel­mi oče­ká­va­ný pou­ta­vý sci-fi thriller PROMETHEUS reži­sé­ra Ridleyho Scotta vyjde 10. říj­na...

Autor:
OP0

Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka vychází 7. září na DVD a Blu-ray

V pátek 7. září 2012 to začne: na DVD i Blu-ray vychá­zí popu­lár­ní kome­die Okresní pře­bor: Poslední zápas Pepika Hnátka scé­náris­ty a reži­sé­ra Jana Prušinovského v hlav­ních rolích s Miroslavem Krobotem, Ondřejem Vetchým, Luďkem Sobotou, Davidem Novotným, Leošem Nohou, Jakubem Kohákem, Pavlem Kikinčukem a Janem Hartlem nebo mož­ná spí­še s Pepikem Hnátkem, Jirkou Luňákem, Václavem Orlem, Jardou Kuželem, Ádou Větvičkou, Kájou Vachopulosem, Ludvou Hovorkou a MUDr. Krhavým…. Film vychá­zí z popu­lár­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Okresní pře­bor. Jak sám název nazna­ču­je, ve fil­mu se obje­vi­la legen­da­mi...

Autor:
Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD0

Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD

V pon­dě­lí 19. říj­na pro­bě­hl křest DVD nej­ú­spěš­něj­ší­ho čes­ké­ho fil­mu roku 2009, kome­die sce­nárist­ky a reži­sér­ky Marie Poledňákové  Líbáš jako Bůh. DVD při­chá­zí do pro­de­je 26. říj­na 2009 a kro­mě fil­mu je na něm jako bonus zařa­zen film o fil­mu, ukáz­ky, foto­gra­fie a trai­ler.

Autor:
Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)0

Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)

Druhý díl fil­mo­vé ságy o nebez­peč­ném puto­vá­ní, jehož cílem má být zni­če­ní pro­kle­té­ho Prstenu moci, začí­ná tam, kde prv­ní skon­čil. Po smr­ti Boromira a roz­pa­du Společenstva se ces­ty jeho čle­nů roz­dě­li­ly. Hobbit Frodo se svým slu­hou Samem putu­jí s Prstenem do Mordoru a Aragorn s elfem Legolasem a trpas­lí­kem Gimlim se vydá­va­jí po sto­pě skře­tů, aby osvo­bo­di­li z jejich zaje­tí hob­bi­ty Smíška a Pippina. Mezitím však sílí moc tem­né­ho pána Saurona, kte­rý se spo­jil se zrád­ným čaro­dě­jem Sarumanem a spo­leč­ně upí­na­jí všech­ny síly k zís­ká­ní Prstenu. Naše...

Autor: