hansel gretel witch hunters05

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]

Byl jed­nou jeden sou­ro­ze­nec­ký pár, Jeníček a Mařenka. Oba byli hrdi­no­vé pohád­ky němec­ké­ho půvo­du, kte­rá se díky zázna­mu brat­ří Grimmů dosta­la do širo­ké­ho pod­vě­do­mí po celém svě­tě, stej­ně jako spous­ta dal­ších...Read more »
cockney 8

Cockneys vs. Zombies [50%]

Všichni nemrt­ví pozor, při­chá­zí dal­ší par­tič­ka, na kte­rou bys­te si měli dát pozor. Zombie jsou jed­no­du­še v kur­zu a tak kro­mě tele­viz­ní­ho seri­á­lu The Walking Dead a něko­li­ka fil­mo­vých poči­nů v posled­ní době,...Read more »
here comes the boom image09

Profesor v ringu | Here Comes The Boom [35%]

Kevin James se po své prv­ní vět­ší roli ve sním­ku Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže vypro­fi­lo­val jako herec kome­di­ál­ních obtloust­lých postav v kome­di­ích pro nená­roč­né masy. Před dvě­ma roky se napo­sled...Read more »
review prometheus e1338953180624

PROMETHEUS již brzy v rozšířené verzi na Blu-ray a DVD.

  Epické sci-fi dob­ro­druž­ství Ridleyho Scotta PROMETHEUS vychá­zí již 10. říj­na v 3-diskové sbě­ra­tel­ské edi­ci na 3D Blu-ray, na 1-diskovém 2D Blu-ray a DVD.  Pro fanšmej­k­ry je ješ­tě mož­nost pře­ob­jed­nat si PROMETHEUS TO...Read more »
OP

Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka vychází 7. září na DVD a Blu-ray

V pátek 7. září 2012 to začne: na DVD i Blu-ray vychá­zí popu­lár­ní kome­die Okresní pře­bor: Poslední zápas Pepika Hnátka scé­náris­ty a reži­sé­ra Jana Prušinovského v hlav­ních rolích s Miroslavem Krobotem, Ondřejem Vetchým, Luďkem...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s,Read more »

Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD

V pon­dě­lí 19. říj­na pro­bě­hl křest DVD nej­ú­spěš­něj­ší­ho čes­ké­ho fil­mu roku 2009, kome­die sce­nárist­ky a reži­sér­ky Marie Poledňákové  Líbáš jako Bůh. DVD při­chá­zí do pro­de­je 26. říj­na 2009 a kro­mě fil­mu je na...Read more »

King Kong DVD

Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

Read more »

Shrek na DVD

Read more »
nakupuj

HP 1 a HP 2 na DVD

Prostřednitvím naše­ho part­ne­ra nej­lev­nějsi fil­my na čes­kem trhu si může­te kou­pit DVD nebo VHS.Read more »

Novinky na DVD a VHS v Dubnu

Mnoho zají­ma­vých fil­mů a doku­men­tů bude mít pre­mi­é­ru na VHS a DVD v dub­nuRead more »

Vánoční nabídka

Charlieho andílci,mutanti,zvířata a mno­ho dal­ších věcí při­jde na našich DVD a VSH půj­čo­ven.Read more »

Četník ze Saint Tropez

Originální čes­ký dabing Františka Filipovského!Read more »

Videonovinky na říjen

Slzy slun­ce, Krásná pokoj­ská a dal­šíRead more »

Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)

Druhý díl fil­mo­vé ságy o nebez­peč­ném puto­vá­ní, jehož cílem má být zni­če­ní pro­kle­té­ho Prstenu moci, začí­ná tam, kde prv­ní skon­čil. Po smr­ti Boromira a roz­pa­du Společenstva se ces­ty jeho čle­nů roz­dě­li­ly. Hobbit...Read more »
113

Novinky na DVD v zaří

Jeden Bond, jeden sle­pý člo­věk, něko­lik his­to­ric­kých zví­řat. Přesně to nás čeká na DVD v zaří....Read more »

Road to Perdition - DVD

Tom Hanks v režii Sama MendeseRead more »

Dnes neumírej na DVD

Na našem DVD trhu se obje­vi­lo nové dob­ro­druž­ství Jamese Bonda.Read more »

Tenkrát na západě S.E.

6.10.2003 vychá­zí na 2 DVD slav­ný film Sergia Leoneho.Read more »

Shaolin Soccer

Utajená per­la, kte­rá bohu­žel neza­zá­ři­la v našich kon­či­nách.Read more »
film41

Novinky na VHS a DVD

Dnes neu­mí­rej, Doba ledová,Na pokra­ji smr­ti a Trosečníci.Read more »
road1

Prázdninové novinky v prodeji

Tak co nám při­náši fir­ma Bonton do naší video­té­ky? Stači se podí­vat, pro­to­že to jsou dost dob­rý fil­myRead more »

Indiana Jones DVD kolekce

V lis­to­pa­du k nám při­jde kolek­ce DVD Indiana Jonese, a tak při­ná­ší­me tako­vé struč­né infor­ma­ce co všech­no bude tato kolek­ce obsa­ho­vat.Read more »
sniper1

Novinky ve videopůjčovnách v červnu a červenci

Tak co nám při­ná­ší fir­ma Bonton do našich video­půj­čo­ven? Podívejte se sami, co za fil­my si může­te půj­čit.Read more »
Stránka načtena za 1,09912 s | počet dotazů: 173 | paměť: 27278 KB. | 28.11.2020 - 12:19:48