Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady
ivote

Životní postoj

Jsem pře­svěd­čen, že váš život tvo­ří z 10 pro­cent to, co se vám děje, a z 920 pro­cent vaše reak­ce na to. A stej­né je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie uka­zu­jí, že opti­mis­té...Read more »
img 3147n

Žitný kvásek

Přibližně dva roky si dělám svůj domá­cí kvás­ko­vý chléb. Postupně se mnou tahle dob­ro­ta ces­tu­je na mé před­náš­ky a worksho­py, někdy ho při­ve­zu kli­en­to­vi i do porad­ny, aby ochut­nal něco nové­ho....Read more »
img a288743 w1996 t1499760151

Žijte jednoduše

O mini­ma­lis­mu jste už urči­tě sly­še­li. Stále více a více lidí se při­klá­ní k této ‚filo­zo­fii‘, jejíž pod­sta­ta by se dala vystih­nout (jak jinak než jed­no­du­še) slo­vy „Méně je více“.  A...Read more »
IMG 3540n

Žampionová MIX omáčka

Základ této omáč­ky je v tom, že nemu­sí­te zahuš­ťo­vat jíš­kou, prac­ně dlou­ho vařit a že máte do pěti minut hoto­vý dob­rý oběd pou­ze z rost­lin­ných zdro­jů. Prostě to všech­no vez­me­te a hodí­te do...Read more »

Žaludový skřítek

Podzim je, co se týče kre­a­tiv­ní­ho tvo­ře­ní, vel­mi inspi­ra­tiv­ní, tak si ho pojď­me spo­lu s naši­mi dět­mi hez­ky užít! Kromě zví­řá­tek z kašta­nů si může­te si zku­sit vyro­bit pod­zim­ní skřít­ky. Výroba je...Read more »
img a308601 w1995 t1519673657

Zútulněte si svou starou koupelnu

Rekonstrukce kou­pel­ny vyjde na spous­tu peněz, co si bude­me poví­dat. Tyto pení­ze nám vět­ši­nou chy­bí, nebo je potře­bu­je­me inves­to­vat do jiných míst­nos­tí, kde jsou důle­ži­těj­ší opra­vy. Možná si ale...Read more »
ivot

Ztráta času ...

Život je to, co se děje, zatím­co vy pil­ně při­pra­vu­je­te jiné plá­ny. (John Lennon) Děláte něco a nevy­chá­zí to. Jdete někam a jste zkla­má­ni, když se tam dosta­ne­te. Uvíznete v dopra­vě. To...Read more »
img a288466 w1994 t1498828898

Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi

Již jste vyzkou­še­li, jak správ­ně umís­tě­ná zrca­dla vykouz­lí z vaše­ho malé­ho bytu mno­hem vět­ší pro­stor? A jak doká­ží roz­zá­řit potem­ně­lé míst­nos­ti? Protože toto vše zrca­dla doká­ží, vytvo­řit inte­ri­ér optic­ky mno­hem pro­stor­něj­ší...Read more »
pasek 1496736903

Znáte všechny pánské doplňky?

Doplňky dopl­ňu­jí a spo­lu­vy­tvá­ří koneč­ný dojem out­fi­tu. Dělají out­fit jedi­neč­ným a ori­gi­nál­ním. Doplňky vysti­hu­jí vaši osob­nost, soci­ál­ní zařa­ze­ní i to, co máte rádi. Zabraňují nudě. Správné pán­ské doplň­ky při­tom musí spl­ňo­vat hned...Read more »
laskkka

Značka: Hledá se manžel...

V době, kdy jsem si poda­la SMS inze­rát, jsem byla ješ­tě dosti mla­dič­ká na to, abych hle­da­la muže na celý život. Všechno jsem spí­še bra­la jako nevin­nou hru, při kte­ré člo­věk...Read more »
zmena

Změny

Nikdy není pří­liš poz­dě stát se člo­vě­kem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough) Když chce­te něco změ­nit, může­te začít kou­pí nových šatů, pře­stě­ho­vá­ním se, novým vyma­lo­vá­ním bytu, zís­ká­ním nové­ho...Read more »
img a299394 w1682 t1509398662

Změna zdravotní pojišťovny

Jestliže nyní pro­mešká­te pří­le­ži­tost změ­nit vaši zdra­vot­ní pojiš­ťov­nu, na dal­ší podá­ní žádosti o pře­stup bude­te čekat dal­ších sedm měsí­ců. Zdravotní pojiš­ťov­nu je mož­né změ­nit jed­nou za dva­náct měsí­ců. K nové pojiš­ťov­ně...Read more »
img a309941 w1682 t1520928986

Změna pojišťovny

Lidé u své pojiš­ťov­ny býva­jí vět­ši­nou mno­ho let, avšak stá­vá se, že s její­mi služ­ba­mi začnou být nespo­ko­je­ní či se jim naskyt­ne výhod­něj­ší nabíd­ka. V těch­to pří­pa­dech při­chá­zí na scé­nu prá­vě pře­chod k jiné...Read more »
img a315796 w1682 t1526716630

Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!

Ať se při­ho­dí coko­li, je dob­ré být na kaž­dou situ­a­ci při­pra­ven. A i když nebu­de­me mlu­vit o nepří­jem­ných změ­nách, může­me mlu­vit tře­ba o pří­růst­ku do rodi­ny, kdy jeden z rodi­čů zůsta­ne bez pří­jmů (rodi­čov­ská...Read more »
img a288068 w1993 t1498574303

Zkuste živé dekorace a závěsy

Zdá se Vám, že je Váš byt „jako­by prázd­ný“? Přesto, že ho máte moder­ně a vkus­ně zaří­ze­ný, přes­to mu něco pros­tě chy­bí, a na něja­ké malé soš­ky ve vit­rí­ně si nepo­tr­pí­te?...Read more »
img a301071 w1994 t1511185148

Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec

Věnce jsou typic­kou sou­čás­tí vánoč­ní výzdo­by. Nejprve je veli­ce krás­né, když své hos­ty při­ví­tá­te prá­vě věn­cem umís­tě­ným na dve­řích. Ihned dáte naje­vo, že u vás váno­ce vlád­nou, a že hos­ty při­ví­tá...Read more »
img a288467 w1994 t1498829010

Zkuste komiksovou stěnu v interiéru

První, kdo před­sta­vil ten­to umě­lec­ký směr, byl ame­ric­ký umě­lec jmé­nem Andy Warhola. Ale až díky brit­ské sku­pi­ně Independent Group se tyto pop art deko­ry zapo­ča­ly postup­ně dostá­vat do inte­ri­é­rů....Read more »
duvera

Zklamání, důvěra - ruku v ruce…

Největší zkla­má­ní jsou ta, kte­rých se na nás dopouš­tí ti, jenž pova­žu­je za své nejbližší…celým srd­cem je milu­je­me, důvě­řu­je­me jim, ale ve výsled­ku je to jen naše vlast­ní chy­ba,...Read more »
img a297612 w1727 t1508013872

Zjistěte o firmě co nejvíce

Při výbě­ru zho­to­vi­te­le vaší nové dře­vostav­by se musí­te zamě­řit na něko­lik důle­ži­tých hle­di­sek. V prv­ní řadě bude­te jis­tě pře­kva­pe­ni množ­stvím firem, kte­ré se dře­vostav­bou zabý­va­jí. A prá­vě pro­to je zapo­tře­bí hod­ně...Read more »
kabatky teple elegantni

Zimní trendy, které si okamžitě zamilujete

Ještě si budeme muset nějakou dobu počkat na to, než přestaneme připomínat Eskymáky a konečně odložíme vrstvy oblečení. My si tak trochu zrekapitulujeme uplynulé chladné dny a podělíme se s vámi o to,...Read more »
img 1380n

Zelný salát na sladko

Tento salát je skvělý tip, když potřebujete rychle doplnit vitamíny, zažehnat jarní únavu a trochu barevně oživit své jídlo. Je trochu nasládlý, proto se skvěle hodí jako příloha k zeleninovému bulguru,...Read more »
ll 1

Zelňačka s klobáskou a příchutí Maďarska!

Zelňaček je spous­ta, moc dob­rá je i ta čes­ká, ale já se chci s vámi dnes podě­lit o svůj vlast­ní, maďar­ský recept. Když jsem tuto polé­ku udě­la­la popr­vé, vnou­ča­ta po ní sko­či­la a na...Read more »
IMG 3878n

Zeleninový Pad Thai se smaženým tofu

Rychlé čín­ské nudle nabi­té chu­tě­mi. Nebojte se zele­ni­ny, čím barev­něj­ší, tím hez­čí a tím i zdra­věj­ší pro naše tělo. Ingredience Omáčka 1/4 hrn­ku citró­no­vé šťá­vy 1/4 hrn­ku sójo­vé omáč­ky 3 lží­ce...Read more »
img 1064n

Zeleninové placičky

Brokolice, květák, pórek, cibule... sešlo se mi to v lednici, je potřeba to spotřebovat. Co z toho mám tak narychlo udělat? Nejrychlejší, nejchutnější a nejjednodušší způsob je udělat z nich placičky. Děti je...Read more »
IMG 3700n

Zeleninové karbanátky s pečenými bramborami

Budete si při­pa­dat, jako když jíte něco straš­ně nezdra­vé­ho, jak vám to bude chut­nat. Vůbec to tak není! Dnešní oběd je čis­tě z rost­lin­ných suro­vin, vše dohro­ma­dy ladí a vy si...Read more »
img a283462 w1994 t1490795888

Zednářství

Každý se zajis­té setkal s ter­mí­nem svo­bod­ní zed­ná­ři. Určitě mno­hé z Vás napadlo, že zed­nář zní tro­chu jako zed­ník. A svým způ­so­bem to má urči­tou logi­ku i spo­ji­tost. Bratrstva svo­bod­ných zed­ná­řů před­sta­vu­jí poměr­ně...Read more »

Zdůrazňujte to pozitivní

Lichoťte mi, a mož­ná vám neu­vě­řím. Kritizujte mě, a mož­ná se mi to nebu­de líbit. Ignorujte mě, a mož­ná vám neod­pus­tím. Povzbuzujte mě, a já vám to neza­po­me­nu. (William Arthur Ward) Možná si...Read more »
chripkaaa

Zdraví, nejcennější dar!

Začíná poma­lu pod­zim a pro mno­hé lidi to zna­me­ní jedi­né – nemoc. Všude cho­dí lidé s kapes­ní­ky u nosu, lékár­ny se plní nemoc­ný­mi a lékař­ské ordi­na­ce pras­ka­jí ve švech. Přesto já pod­zim milu­ji....Read more »
plant fruit berry sweet ripe food 1042302 pxhere.com e1570288920878

Zdravé snídaně

Jeden rych­lý pohled na náš sní­da­ňo­vý stůl, na kte­rý jsem nále­ži­tě pyš­ná. Moji klu­ci mají nej­ra­dě­ji housku s medem... Já bych jim nej­dra­dě­ji dopřá­la tep­lou oves­nou kaši s oříš­ky a ovo­cem. Jak...Read more »
zazvor

Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení

Když nás postih­ne rýma, kašel a nachla­ze­ní, není to zrov­na dva­krát pří­jem­ná zále­ži­tost a bohu­žel prá­vě v tom­to nevlíd­ném poča­sí se nám to málo­kdy vyhne. Po čem ale rych­le sáh­nout, abychom již s prv­ní­mi...Read more »
img a291009 w1995 t1503833435

Zavřít oči a přenést se pod palmy – houpací síť pomůže!

Poslední dobou musí stá­le více lidí řešit pro­blém typic­ký pro měst­ský život – tedy nedo­sta­tek mís­ta. Pokud vlast­ní­te zahra­du, kte­rá není na dru­hém kon­ci met­ro­po­le, máte šťast­ný život. Většina...Read more »

Závislost na pivu

Pivo je vel­mi oblí­be­ný alko­ho­lic­ký nápoj. Několik lah­ví může zmír­nit stres po pra­cov­ním dni. Ale brzy se sta­ne zvy­kem a člo­věk se nemů­že uvol­nit, aniž by vypil svou oblí­be­nou teku­ti­nu. V tom­to...Read more »

Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra

Alkoholismus je závaž­né one­moc­ně­ní a alko­hol sám je jed, kte­rý způ­so­bu­je těž­kou into­xi­ka­ce těla.Read more »
zasadysberu

Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin

  Zásady sbě­ru léči­vých roslin Důležitým před­po­kla­dem úspěšného sbě­ru léči­vých rost­lin je dob­rá zna­lost jed­not­li­vých dru­hů. Pokud máte pochyb­nos­ti, čer­pej­te infor­ma­ce z někte­ré odbor­né pub­li­ka­ce, kte­rých je v sou­čas­né době vel­ké...Read more »
vzory kombinovani mixovani fashion

Zásady módy, které by měl dodržovat snad každý člověk

Móda je opředena řadou léty tradovaných pouček, které se drží úporněji než pýr plazivý. Některé jsou velmi užitečné a časem prověřené. Jiné patří mezi tmářská dogmata. Takže, na co můžete...Read more »
img a295415 w1682 t1506788697

Zařizujeme pokoj pro školáka

Nastoupilo vaše dítě do prv­ní tří­dy? Jistě jste již pocí­ti­li, co tako­vá změ­na v jeho živo­tě při­ná­ší. A co tepr­ve v tom vašem. Dítěti se ško­lou při­bý­va­jí nové potře­by. Doposud byl dět­ský...Read more »
img a302225 w2317 t1512074222

Zářivky do kanceláří musí být funkční

Pracujete v kan­ce­lá­ři do pozd­ních večer­ních hodin? Jistě jde­te domů una­ve­ní. Trápí vás bolest hla­vy a pále­ní očí. To jsou pros­tě vymo­že­nos­ti naší moder­ní doby. Od rána do veče­ra sedí­te u počí­ta­če...Read more »

Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

Chcete se u vás doma cítit co nej­lé­pe? Zaměřte se na cel­ko­vý vzhled a uspo­řá­dá­ní jed­not­li­vých míst­nos­tí a zařiď­te si nový domov pod­le zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit...Read more »
testi

Zaručené štěstí

Dávání je zázrak, kte­rý může pro­mě­nit i to nej­tvrd­ší srd­ce. (Kent Nerburn) Co pod­le vás může zaru­čit štěs­tí? Báseň, kte­rou jsem nazval „Jak být šťast­ný“ pro­zra­zu­je jed­no­du­chou odpo­věď. Říká: „Udělejte...Read more »
img a288259 w1995 t1498681857

Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady

Zapuštěný bazén, kte­rý se nachá­zí na vaší zahra­dě, je zejmé­na v tep­lých let­ních dnech ide­ál­ním mís­tem, kde trá­vit svůj vol­ný čas a rela­xo­vat. Všichni to zná­me, jak je veli­ce pří­jem­né, když...Read more »
2019 03 28 18 41 51n

Zapečené tortilly s červenými fazolemi

Někdy při­jde­te domu a máte hlad. Takový, že bys­te si nor­mál­ně dali roh­lík se salá­mem. To bylo dří­ve! Tato veče­ře vám zabe­re stej­ný čas, ale tělu dodá­te mno­hem více živin,...Read more »

Zapečené brambory s lilkem a rajčaty. Neodoláte!

Zapečené bram­bo­ry s lil­kem a raj­ča­ty jsou jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších jídel. Zdravé, leh­ké, jed­no­du­ché. Nejlépe se jíd­lo hodí do jara a léta, ale v dneš­ní době, kdy si ingre­di­en­ce může­me sehnat celo­roč­ně v obcho­dech,...Read more »
zapadslunce

Západ slunce

Když kon­čí den a slun­ce zapa­dá, nechá­vám své potí­že být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás nalé­hal, abys­te zaha­jo­va­li kaž­dý den, jako bys­te byli prá­vě vychá­ze­jí­cím slun­cem, požá­dal bych...Read more »
glow repose 796673 unsplash

Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete!

Kosmetické štět­ce před­sta­vu­jí tzv. must have kaž­dé ženy a dív­ky, kte­rá se líčí. Pokud si chce­te naná­šet make-up, oční stí­ny nebo tře­ba teku­tou rtěn­ku, pak se bez kos­me­tic­ké­ho štět­ce neo­be­jde­te. A co...Read more »
img a279217 w1731 t1485416988

Zamyslet se nad svým životním stylem

Taky to tak máte, že když se vyslo­ví zdra­vý život­ní styl, máte chuť zapá­lit si ciga­re­tu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabul­ku čoko­lá­dy a vše to zapít dvě­ma deci sil­né­ho...Read more »
plet

Zamávejte se suchou pletí!

Jste „sušenkový“ typ? Patříte mezi typic­ké „sušen­ky”. Loupete se tak, že občas při­po­mí­ná­te hada, kte­rý se prá­vě chys­tá svlé­kat kůži, pleť vás pne a pálí. Dost mož­ná se vám taky...Read more »

Záludnosti podkrovního bydlení

Jestliže plá­nu­je­te pod­krov­ní byd­le­ní a při­pra­vu­je­te se na jeho rekon­struk­ci, je dob­ré mys­let na něko­lik věcí již pře­dem. Originalita půd­ních bytů je veli­ce láka­vá, obzvláš­tě když je byt v cen­t­ru měs­ta....Read more »
img a312380 w1996 t1523347183

Zahradní jezírko lehce a jednoduše

Jako prv­ní je důle­ži­té si uvě­do­mit, zda bude­te jezír­ko budo­vat sami, nebo si najme­te sta­veb­ní fir­mu. Nemusím Vám asi říkat, že stav­ba na objed­náv­ku vyjde o něco dráž, než když...Read more »
img a296365 w1994 t1507463906

Zahrada od profesionála

Nedílnou sou­čás­tí kaž­dé­ho domu, ať už nové­ho, star­ší­ho či řado­vé­ho je samo­zřej­mě zahra­da. Je logic­ké, že si vět­ši­na lidí pře­je mít zahra­du krás­nou a udr­žo­va­nou. Vždyť prá­vě zahra­da je čas­to hlav­ním...Read more »

Zahrada má své kouzlo

Jaké jsou naše potře­by a před­sta­vy, jakou funk­ci by měla zahra­da v našem živo­tě plnit? Chceme radě­ji bez­údrž­bo­vou zahra­du s mini­mem násled­né péče či budu­je­me pro­stor, o kte­rý bude­me pra­vi­del­ně pečo­vat a dotvá­řet ho? Má...Read more »
Stránka načtena za 2,84883 s | počet dotazů: 235 | paměť: 32474 KB. | 18.09.2021 - 00:28:02