Kategorie: Divadelní novinky

Vším velká Libuše v Brně | Klasika+ | Recenze0

Vším velká Libuše v Brně | Klasika+ | Recenze

“ Brněnská Libuše je svě­to­vou insce­na­cí hýří­cí nápa­dy, vti­pem i hrdos­tí. Možná se dá mlu­vit až o nové dimen­zi ope­ry, pro­to­že pus­tit se do jak­ko­liv revo­luč­ní­ho poje­tí těch nej­tra­dič­něj­ších titu­lů chce pořád­nou dáv­ku odva­hy...“

První recenze opery Libuše | 85 % | Právo0

První recenze opery Libuše | 85 % | Právo

„Na všech akté­rech je patr­né vel­ké zau­je­tí téma­tem - od doko­na­lé prá­ce se scé­nou, vyu­ží­va­jí­cí zají­ma­vě nasví­ce­né mobil­ní seg­men­ty mode­lu Národního diva­dla, až po tra­dič­ně dob­ře při­pra­ve­ný sbor...“

Balet NdB v sezoně 2018/190

Balet NdB v sezoně 2018/19

Nová sezo­na balet­ní­ho sou­bo­ru bude ve zna­me­ní uve­de­ní a také obno­ve­ní vel­kých titu­lů v Janáčkově diva­dle, pro­to se na balet­ní pre­mi­é­ry může­te těšit až po novém roce, kdy se v rekon­stru­o­va­né budo­vě opět vrá­tí­me na vel­ké jeviš­tě. Tou beze­spo­ru ...