Kategorie: Divadelní novinky

Komentovaná prohlídka Mahenova divadla0

Komentovaná prohlídka Mahenova divadla

Na stře­du 27. břez­na při­pa­dá svě­to­vý den diva­dla. Z toho důvo­du jsme se roz­hod­li pro vás uspo­řá­dat komen­to­va­nou pro­hlíd­ku našich krás­ných pro­stor, kte­rý­mi vás pro­ve­de Martin Foretník. Pozor, kapa­ci­ta je ome­ze­na pou­ze na 20 osob, pro­to je nut­né zak...

Autor:
18.04.2020 14:00 - Balet Národního divadla - Národní divadlo - „Oněgin“0

18.04.2020 14:00 - Balet Národního divadla - Národní divadlo - „Oněgin“

Jedno z nej­slav­něj­ších děl rus­ké lite­ra­tu­ry inspi­ro­va­lo mno­ho dal­ších tvůr­ců ke vzni­ku své­byt­ných adap­ta­cí. Naše balet­ní ver­ze slav­né­ho Puškinova romá­nu o osu­do­vém setká­ní leh­ko­my­sl­né­ho mla­dí­ka s upřím­ně milu­jí­cí dív­kou je poja­ta jako str­hu­jí­cí taneč­ní...

Autor: