Kategorie: Divadelní novinky

13.12.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Jak se píše pro divadlo?“0

13.12.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Jak se píše pro divadlo?“

Divadelní psa­ní si během 20. sto­le­tí pro­šlo výraz­nou změ­nou, a jeho for­my se dnes zda­jí být dnes už neko­neč­né. Vybrali jsme pro vás dva zají­ma­vé před­sta­vi­te­le sou­čas­né dra­ma­ti­ky, kte­ří před­sta­vu­jí oje­di­ně­lý proud v rám­ci čes­ké diva­del­ní scé­ny. René Lev...

Autor:
28.11.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Je současné divadlo nebezpečné?“0

28.11.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Je současné divadlo nebezpečné?“

Brněnská kauza, kte­rá se roz­ho­ře­la v květ­nu toho­to roku kolem před­sta­ve­ní slo­vin­ské­ho reži­sé­ra Olivera Frljiče Naše nási­lí, vaše nási­lí ote­vře­la v čes­ké spo­leč­nos­ti mož­ná zane­dba­nou otáz­ku, zda je důle­ži­té v rám­ci umě­lec­ké­ho vyjá­d­ře­ní respek­to­vat absol...

Autor:
SVĚTOVÝ DEN BALETU 2018!0

SVĚTOVÝ DEN BALETU 2018!

Dnes sla­ví­me SVĚTOVÝ DEN BALETU! A tím u nás osla­vy nekon­čí! Letos osla­ví­me jed­nu z nej­vý­zna­měj­ších udá­los­tí v his­to­rii Baletu NdB a to 80 let od svě­to­vé pre­mi­é­ry ROMEA A JULIE! Balet, kte­rý se tan­čí již dese­ti­le­tí po celém svě­tě spat­řil svět­lo sv...

Autor:
Balet NdB: PROGRAM NA ŘÍJEN 20180

Balet NdB: PROGRAM NA ŘÍJEN 2018

Co si pro vás Balet NdB při­pra­vil v říj­nu 2018? Pro milov­ní­ky kla­si­ky uve­de­me pět­krát Spící kra­sa­vi­ci v Mahenově diva­dle! Pro ty, co radě­ji moder­ní balet, chys­tá­me dva ter­mí­ny naší posled­ní pre­mi­é­ry v diva­dle Reduta Amadeus MozArt!

Autor: