Kategorie: Divadelní novinky

Galakoncert Charity Awards Gala0

Galakoncert Charity Awards Gala

Jako úpl­nou novin­ku, kte­rá potě­ší pře­de­vším milov­ní­ky bale­tu, popr­vé uve­de­me gala­kon­cert záro­veň usku­teč­ně­ný ve Vídni i Brně, Charity Awards Gala. Na gala­kon­cer­tu vítězů mezi­ná­rod­ní balet­ní sou­tě­že pro mla­dé talen­ty European Ballet Grand Prix...

Autor:
Manon - Divadlo J. K. Tyla v Plzni0

Manon - Divadlo J. K. Tyla v Plzni

Po dvou letech v Brně vystou­pí Balet Divadla J. K. Tyla v Plzni s titu­lem Manon na hud­bu Alexandera Glazunova. Dílo
svě­to­vé kla­si­ky, kte­ré bylo pre­mi­é­ro­vě uve­de­no v minu­lé sezo­ně v neo­kla­sic­ké cho­re­o­gra­fii Filipa Veverky. V nedě­li 3. úno­ra 2019 v Mahen...

Autor:
Lúčnica v Brně!0

Lúčnica v Brně!

Lúčnica se po čtyřech letech vra­cí do Brna s novým veče­rem plným cho­re­o­gra­fií prof. Štefana Nosála, dlou­ho­le­té­ho umě­lec­ké­ho šéfa Lúčnice, jehož nedo­ži­té 91. naro­ze­ni­ny si tak při­po­me­ne­me. V sobo­tu 26. led­na 2019 v Janáčkově diva­dle!...

Autor:
Pražský výběr Brňanům!0

Pražský výběr Brňanům!

Není mož­ná vždy zvy­kem, aby Brňané tak vlíd­ně při­jí­ma­li Pražany, avšak v pří­pa­dě kul­to­vé kape­ly Pražský výběr na pódiu Mahenova diva­dla pub­li­kum nešet­ři­lo chvá­lou a pozi­tiv­ní­mi reak­ce­mi! Zazněly všech­ny časem pro­vě­ře­né uhran­či­vé hity kape­ly, kte­ré i po...

Autor:
Projekt OPEN ART0

Projekt OPEN ART

Rádi bychom Vám před­sta­vi­li pro­jekt OPEN ART, díky němuž se mohou talen­to­va­ní výtvar­ní­ci s posti­že­ním pro­je­vit a rea­li­zo­vat i  při tvor­bě nových, zce­la oso­bi­tých vizu­a­li­za­cí kon­cer­tů Národního diva­dla Brno! V rám­ci jejich zve­řej­ňo­vá­ní při­po­jí­me vž...

Autor:
29.4.2019 - Karel Plíhal0

29.4.2019 - Karel Plíhal

Máme radost, že mezi hos­ty kon­cert­ní sezo­ny NdB může­me uví­tat i zná­mé­ho čes­ké­ho hudeb­ní­ka, jež půso­bí vel­mi skrom­ně, ovšem dojem zane­chá­vá obrov­ský. Osobitý Karel Plíhal zaví­tá do Mahenova diva­dla v pon­dě­lí 29.4.2019. Svůj reci­tál zde zahá­jí v 19 ...

Autor:
Malování Louskáčka0

Malování Louskáčka

Milé děti, přijď­te si o pře­stáv­ce před­sta­ve­ní Louskáček nama­lo­vat obrá­zek z vašich dojmů z prv­ní­ho jed­ná­ní Louskáčka. Výkres si potom může­te odnést domů nebo jej při­hlá­sit do naší tra­dič­ní sou­tě­že Malování Louskáčka. Výkresy budou poz­dě­ji vyh...

Autor: