Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Divadelní aktuality
Vinohrady

V Divadle na Vinohradech připravují český „western“ Je třeba zabít Sekala

Film Vladimíra Michálka nato­če­ný pod­le scé­ná­ře Jiřího Křižana měl pre­mi­é­ru 3. září 1998 a v tom­to roce také zís­kal v dese­ti kate­go­ri­ích oce­ně­ní Český lev.  Cena byla udě­le­na za nej­lep­ší film, režii, scé­nář,...Read more »
NarDivadlo

Na jeviště Národního divadla se vrací vášnivá Carmen

Opera Georgese Bizeta, kte­rá pat­ří mezi nej­hra­něj­ší na svě­tě, má v Národním diva­dle pre­mi­é­ru 10. a 12. břez­na 2022. Příběh vojá­ka Dona Josého, kte­rý pod­leh­ne svo­dům cikán­ky Carmen, vyprá­ví v nové insce­na­ci němec­ký reži­sér...Read more »
Spejbl a Hurv°nek foto Jaroslav Hauer

Divadlo Spejbla a Hurvínka připravuje novou sezónu - Ta bude ve znamení 100. narozenin pana Spejbla

V rám­ci nad­chá­ze­jí­cí diva­del­ní sezó­ny 2019/2020 si Divadlo Spejbla a Hurvínka při­po­me­ne pře­de­vším neu­vě­ři­tel­ných sto let od chví­le, kdy se na scé­ně popr­vé obje­vil pan Spejbl. Při té pří­le­ži­tos­ti chys­tá oblí­be­ná lout­ko­vá...Read more »
roduna

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

Divadelní prázd­ni­ny se neza­dr­ži­tel­ně blí­ží. Ještě před jejich začát­kem uve­de Divadlo Spejbla a Hurvínka diva­del­ní před­sta­ve­ní Hurvínkův pople­te­ný víkend. Kromě toho se divá­ci se svý­mi oblí­be­ný­mi posta­vič­ka­mi do kon­ce měsí­ce...Read more »
IMG 3503 m 1

Divadlo Spejbla a Hurvínka nabídne v červnu oblíbený repertoár, ale také workshopy pro veřejnost nebo kurz loutkového divadla pro děti

Kromě kla­sic­kých a vel­mi oblí­be­ných před­sta­ve­ní pro děti i dospě­lé při­pra­vi­lo Divadlo Spejbla a Hurvínka na čer­ven pro své divá­ky zážit­ko­vé workshop. Premiérou bude ukon­čen 7. roč­ník kur­zu lout­ko­vé­ho diva­dla, do jehož 8. roč­ní­ku...Read more »
3 Natáliie Golovchenko a Petr Buchta ve hře Trollové mezi námi foto Adam Steinwicht repro zdarma

Trollové mezi námi. Švandovo divadlo chystá hru o dezinformacích

Vliv dez­in­for­ma­cí, rodin­né vaz­by naru­še­né poby­tem v růz­ných soci­ál­ních bub­li­nách i zprá­va o prv­ním tero­ris­tic­kém úto­ku v Čechách inspi­ro­va­ly původ­ní čes­kou hru Trollové mezi námi mla­dé autor­ky Barbory Hančilové. Svižný pří­běh o ces­tě vnu­ka...Read more »
PiskulaNahled

Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká

Zdeňka Piškulu jsme dosud zna­li pře­de­vším jako fil­mo­vé­ho a seri­á­lo­vé­ho her­ce. Letos na pod­zim se ale před­sta­ví také v hlav­ní diva­del­ní roli v novém před­sta­ve­ní Divadla ABC Moře v režii Jána Luterána. Premiéra...Read more »
Stránka načtena za 1,32907 s | počet dotazů: 187 | paměť: 33741 KB. | 30.06.2022 - 12:42:08