Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Digitální kino

Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu

Umocnit si fil­mo­vý záži­tek pomů­že chut­né občer­stve­ní. Kromě pop­cor­nu či bram­bůr­ků vyzkou­šej­te i dal­ší chut­né recep­ty, jak docí­lit toho, aby byly chut­né i ceno­vě pří­z­ni­vé? Využijte slevových akcích Základem ceno­vě pří­z­ni­vých recep­tů... Read more »

České kino - všechny oblíbené české filmy na jednom místě

České kino je čes­ká SVOD (Subscription-Video-On-Demand) plat­for­ma zamě­ře­ná výhrad­ně na čes­kou (a slo­ven­skou) audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­bu. Cílem plat­for­my je nabíd­nout všem milov­ní­kům čes­ké­ho fil­mu jed­no mís­to, na němž nalez­nou úpl­nou nabíd­ku... Read more »

Survivor - 20. díl (SK - 35,36.) - Jedna pláž a dva kmeny

Přesunout všech­ny účast­ní­ky Survivora na jed­nu pláž zna­me­ná jedi­né - slou­če­ní. Stalo se to i v tom­to pří­pa­dě, nebo počkat? Vlastně ne. Nám bylo ozná­me­no slou­če­ní, a když k němu mělo dojít, zjis­ti­li... Read more »

Vybudujte si vlastní domácí kino!

  No co nej­ví­ce asi potře­bu­je­me, tak to je počítač.Není snad­né jej vybrat, ale asi urči­tě ne kan­ce­lář­ský, spí­še lep­ší pro­ce­sor, více pamě­ti a samo­zřej­mě dob­rá gra­fic­ká kar­ta. Čím draž­ší,... Read more »

Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman

Na našem e-zinu jsme se fil­mům s mixem v Dolby ATMOS věno­va­li již něko­li­krát. Vždy šlo o titu­ly, u kte­rých se mix výraz­ně vyda­řil, avšak jen v někte­rých stě­žej­ních scé­nách. Ve zbyt­ku fil­mu zvuk... Read more »
Stránka načtena za 1,91028 s | počet dotazů: 196 | paměť: 40484 KB. | 07.06.2023 - 01:57:28