RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo

Protože pro­to! Skončila jsem vždyc­ky u podob­né odpo­vě­di, pros­tě ne ne ne – pro mě neskous­nu­tel­né téma. Ale Milan Kučera mě dostal otáz­kou, kte­rou tre­fil hře­bí­ček na hla­vič­ku. Zkuste se... Číst dál »

Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku

Kniha „Sídlo smut­ku“ je skvě­le napsa­ná kni­ha s tajem­ným a pod­ma­ni­vým duchař­ským pří­bě­hem, kde se minu­lost krás­ně pro­lí­ná s pří­tom­nos­tí a postup­ně roz­plé­tá psy­chic­ké pro­blémy a vnitř­ní démo­ny hlav­ních hrdi­nů Marcuse a jeho své­byt­né tetič­ky... Číst dál »

Václav Vorlíček - 3.6.1930 - 5.2.2019

Je tomu 88 let, co se naro­dil jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů ČSSR (ČSFR i ČR) Václav Vorlíček. Byl jed­ním z reži­sé­rů, kte­ří mají tu „pri­o­ri­tu“, že se jejich fil­my dáva­jí kaž­do­roč­ně.  Číst dál »

26. ročník Českých lvů - nominace

Podívejte se na foto­gra­fie z nomi­nač­ní­ho veče­ra 26. roč­ní­ku Českých lvů. Číst dál »

Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)

První tři pozi­ce nej­lep­ší­ho zpra­co­vá­ní her dle fil­mů. Číst dál »

Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)

Tentokrát se věnu­je­me 7. až 4. pozi­ci tří­díl­né­ho seri­á­lu Top-ten her dle fil­mů. Číst dál »

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

Mnoho fil­mů je spo­je­no s jeho her­ní adap­ta­cí. Bohužel se ale vel­mi čas­to stá­vá, že hra pod­le fil­mu je pou­ze malým výtru­sem. V pře­váž­né vět­ši­ně vyjde spo­lu s fil­mem hra, kte­rá žád­né... Číst dál »

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 2019

Číst dál »

Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli

V dru­hé polo­vi­ně srp­na a v září se usku­teč­ní natá­če­ní čes­ké čer­né kome­die Teroristka reži­sé­ra a sce­náris­ty Radka Bajgara (Teorie tyg­ra). Černá kome­die vyprá­ví o uči­tel­ce v důcho­du v podá­ní Ivy Janžurové, kte­rá říká, že už... Číst dál »

MODERNÍ TECHNOLOGIE DOKÁŽOU OBJASNIT ZÁHADY STAROVĚKU

I v dneš­ní době před­sta­vu­jí iko­nic­ké sta­ro­vě­ké památ­ky výzvu pro moder­ní arche­o­lo­gii. Hranice naší fan­ta­zie už nejsou pře­káž­kou, pro­to­že díky počí­ta­čo­vé ani­ma­ci rekon­stru­u­je­me podo­bu antic­kých chrá­mů, ale i jejich oby­va­tel. Miliony... Číst dál »

8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů

Detektivních seri­á­lů jsou plné obra­zov­ky, pro­to si asi řek­ne­te, proč bych se měl dívat zrov­na na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvo­dů, proč jsou detek­ti­vo­vé z newy­or­ské­ho okrsku lep­ší... Číst dál »

Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah

Po dvou úspěš­ných séri­ích se seri­á­lo­vá adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su z 90. let opět vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky. Premiérové díly dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu Preacher nabíd­nou dech berou­cí akce a nebu­dou chy­bět ani oše­met­né milost­né... Číst dál »

Top 6/2018

Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.7.2018 14:34:53 SuperStar: Kdo vypa­dl a kdo postou­pil (3.6.2018) - VÝSLEDKY - 4.finále - 1 371 zobr. Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % - 328 zobr. Dita Von Teese v Praze - před­pro­dej zahá­jen -... Číst dál »

Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě

Byl by hřích nevy­u­žít tak sil­né a třpy­ti­vé kar­ty Andělé krys­ta­lů od Doreen Virtue při dneš­ním slu­no­vra­tu. O to víc mne pře­kva­pi­lo jejich sdě­le­ní. Dvě kar­ty vel­mi podob­né­ho význa­mu a zamě­ře­né na téma... Číst dál »

Natáčí se třetí řada seriálu První republika

Až do léta letoš­ní­ho roku se natá­čí dal­ší řada oblí­be­né­ho seri­á­lu První repub­li­ka, jed­ná se o tři­náct dílů tře­tí řady. Za kame­rou opět sto­jí Biser A. Arichtev a do hlav­ních rolí... Číst dál »

První republika - Galerie fotek

Číst dál »

S02E10: The Passenger

Velká gale­rie obráz­ků z posled­ní­ho dílu 2. sezó­ny seri­á­lu Westworld. Číst dál »

Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard

Překvapivá detek­tiv­ka z ame­ric­ké­ho Texasu nebo suchá čer­ná kome­die s prv­ky kri­mi? Ať už se na seri­ál Hap a Leonard dívá­te z jaké­ho­ko­liv důvo­du, věř­te, že si pro vás scé­náris­ti i ve tře­tí řadě... Číst dál »

Top 5/2018

Nejčtenější člán­ky v květ­nu 2018. Číst dál »

Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen

Světová krá­lov­na bur­les­ky Dita Von Teese, se v rám­ci letoš­ní­ho evrop­ské­ho tur­né před­sta­ví s kri­ti­ky uzná­va­nou show „ The Art of the Teese“ také v praž­ském Kongresovém cen­t­ru. 22. lis­to­pa­du 2018 na veče­ru... Číst dál »

Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli

Gastronomická show Ano, šéfe!, kte­rá se za dobu své­ho vysí­lá­ní sta­la sku­teč­ně kul­tov­ní, spě­je do své­ho finá­le. V těch­to dnech se natá­čí její posled­ní díly, kte­ré divá­ci uvi­dí na svých... Číst dál »

Top duben 2018

Nejčtenější člán­ky dub­na 2018. Číst dál »

Nabídka reklamního prostoru na Kritiky.cz

Pro poten­ci­ál­ní spon­zo­ry nabí­zí­me mož­nost umís­tě­ní reklam­ní­ho pro­sto­ru na Kritiky.cz Číst dál »

Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra

Česká tele­vi­ze mimo­řád­ně mění pro­gram. K uctě­ní památ­ky legen­dy čes­ké i svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, reži­sé­ra a sce­náris­ty Miloše Formana, uve­de hned něko­lik jeho sním­ků a por­trétů. Dnes odpo­led­ne se v doku­men­tu Miloslava Šmídmajera Co tě... Číst dál »

Top březen 2018

Nejčtenější člán­ky břez­na 2018. Číst dál »

25. Český lev - galerie

Číst dál »