Kategorie: Články

0

Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli

V dru­hé polo­vi­ně srp­na a v září se usku­teč­ní natá­če­ní čes­ké čer­né kome­die Teroristka reži­sé­ra a sce­náris­ty Radka Bajgara (Teorie tyg­ra). Černá kome­die vyprá­ví o uči­tel­ce v důcho­du v podá­ní Ivy Janžurové, kte­rá říká, že už si nechce při­pa­dat jako krá­va a roz­hod­ne se zre­a­li­zo­vat to, co nás sice občas napad­ne, ale hned tu myš­len­ku zapu­dí­me: seže­ne si zbraň a namí­ří ji na strůj­ce zla. Za cenu vlast­ní obě­ti se poku­sí pomo­ci jiným. Marie však zjis­tí, že stej­ně, jako je vraž­da slo­ži­tá morál­ně, je...

Autor:
0

MODERNÍ TECHNOLOGIE DOKÁŽOU OBJASNIT ZÁHADY STAROVĚKU

I v dneš­ní době před­sta­vu­jí iko­nic­ké sta­ro­vě­ké památ­ky výzvu pro moder­ní arche­o­lo­gii. Hranice naší fan­ta­zie už nejsou pře­káž­kou, pro­to­že díky počí­ta­čo­vé ani­ma­ci rekon­stru­u­je­me podo­bu antic­kých chrá­mů, ale i jejich oby­va­tel. Miliony turis­tů rok za rokem obdi­vu­jí monu­men­tál­nost pohře­biš­tě egypt­ských fara­o­nů, tajem­né sochy na Velikonočních ost­ro­vech a mno­ho dal­ších. Rozkrýt zby­lé záha­dy se poku­sí tým arche­o­lo­gů z pořa­du Zničená minu­lost (Blowing Up History), kte­rý se vra­cí na Discovery Channel se tře­tí řadou 23. srp­na ve 22:00. Pohání je sna­ha pocho­pit myš­le­ní...

Autor:
0

Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah

Po dvou úspěš­ných séri­ích se seri­á­lo­vá adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su z 90. let opět vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky. Premiérové díly dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu Preacher nabíd­nou dech berou­cí akce a nebu­dou chy­bět ani oše­met­né milost­né plet­ky. Hlavní hrdi­no­vé Jesse a Tulip si sice zami­lo­va­né pohle­dy opě­tu­jí, rea­li­ta je ale jiná. Herecké duo Ruth Negga a Dominic Cooper v dub­nu toho­to roku ohlá­si­lo, že se po osmi­le­tém vzta­hu roz­chá­ze­jí. Kdo ví, zda za to mohou dlou­hé hodi­ny strá­ve­né spo­lu na pla­ce nebo jim po osmi letech jed­no­du­še...

Autor:
0

Top 6/2018

Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.7.2018 14:34:53 SuperStar: Kdo vypa­dl a kdo postou­pil (3.6.2018) - VÝSLEDKY - 4.finále - 1 371 zobr. Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % - 328 zobr. Dita Von Teese v Praze - před­pro­dej zahá­jen - 305 zobr. Argentina - Chorvatsko 0:1 - 286 zobr. Vítěz SuperStar 2018. 10.6.2018 - Kdo vyhrál SuperStar 2018? Vítěz + Výsledky. - 256 zobr. Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50% - 191 zobr. Photo - Tereza Mašková s obrov­ským hitem Halleluj... - 164 zobr. Soutěž o Steam klí­če (Moon Hunters + Jalopy...

Autor:
0

Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě

Byl by hřích nevy­u­žít tak sil­né a třpy­ti­vé kar­ty Andělé krys­ta­lů od Doreen Virtue při dneš­ním slu­no­vra­tu. O to víc mne pře­kva­pi­lo jejich sdě­le­ní. Dvě kar­ty vel­mi podob­né­ho význa­mu a zamě­ře­né na téma svých vlast­ních hra­nic a zesí­le­ní myš­le­nek na to, co sku­teč­ně chce­me.

Autor:
0

Natáčí se třetí řada seriálu První republika

Až do léta letoš­ní­ho roku se natá­čí dal­ší řada oblí­be­né­ho seri­á­lu První repub­li­ka, jed­ná se o tři­náct dílů tře­tí řady. Za kame­rou opět sto­jí Biser A. Arichtev a do hlav­ních rolí jsou obsa­ze­ni Jiří Vyorálek, Ján Koleník, Veronika Arichteva, Brigita Cmuntová, Vladimír Polívka, Stanislav Majer, Bořek Joura, ad. Ve tře­tí řadě se navíc bude děj ode­hrá­vat v loka­cích mimo Prahu, např. v Kutné Hoře, na zám­ku Ploskovice, v Terezíně, na zám­ku Veltrusy, apod. V nedě­li 17.června se štáb s her­ci pře­su­nul do Prahy,...

Autor:
\\srvadm.pr.local\Share\A_FMCG\01_Klienti\AMC\2018\TZ_Podklady pro novináře\06_Červen\Fotogalerie\9790f745bbb7d7b25af7b483b074d535_700.jpg0

Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard

Překvapivá detek­tiv­ka z ame­ric­ké­ho Texasu nebo suchá čer­ná kome­die s prv­ky kri­mi? Ať už se na seri­ál Hap a Leonard dívá­te z jaké­ho­ko­liv důvo­du, věř­te, že si pro vás scé­náris­ti i ve tře­tí řadě při­chys­ta­li pořád­nou nálož stro­hých vti­pů, ener­gic­kých zákro­ků a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Na tele­viz­ní obra­zov­ky se neza­po­me­nu­tel­ná dvoj­ka nepo­lep­ši­tel­ných prů­švi­há­řů vrá­tí již 18. červ­na. Jak bude dob­ro­druž­ství Hapa a Leonarda pokra­čo­vat sle­duj­te kaž­dé pon­dě­lí od 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC. Výstřední duo odpad­lí­ků se vra­cí Již potře­tí se kre­a­tiv­ní dvo­ji­ce...

Autor:
0

Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen

Světová krá­lov­na bur­les­ky Dita Von Teese, se v rám­ci letoš­ní­ho evrop­ské­ho tur­né před­sta­ví s kri­ti­ky uzná­va­nou show „ The Art of the Teese“ také v praž­ském Kongresovém cen­t­ru. 22. lis­to­pa­du 2018 na veče­ru plném půva­bu a svá­dě­ní doká­že čes­ké­mu pub­li­ku, proč je pova­žo­vá­na za nej­zá­ři­věj­ší hvězdu toho­to žán­ru. Pražské vystou­pe­ní bude nejen jedi­né v České repub­li­ce, ale také prv­ní stře­do­ev­rop­skou zastáv­kou celé tour. Předprodej líst­ků zahá­jen : https://goout.net/cs/listky/dita-von-teese-the-art-of-the-teese/tync/

Autor:
0

Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli

Gastronomická show Ano, šéfe!, kte­rá se za dobu své­ho vysí­lá­ní sta­la sku­teč­ně kul­tov­ní, spě­je do své­ho finá­le. V těch­to dnech se natá­čí její posled­ní díly, kte­ré divá­ci uvi­dí na svých obra­zov­kách. Oblíbený šéf­ku­chař Zdeněk Pohlreich, jemuž dnes ve svě­tě gastro­no­mie neřek­ne de fac­to nikdo jinak než Šéf, ale na Primě roz­hod­ně nekon­čí.

Autor:
0

Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra

Česká tele­vi­ze mimo­řád­ně mění pro­gram. K uctě­ní památ­ky legen­dy čes­ké i svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, reži­sé­ra a sce­náris­ty Miloše Formana, uve­de hned něko­lik jeho sním­ků a por­trétů. Dnes odpo­led­ne se v doku­men­tu Miloslava Šmídmajera Co tě neza­bi­je ohléd­ne za mil­ní­ky v živo­tě a kari­é­ře reži­sé­ra. Večer bude na Jedničce České tele­vi­ze pat­řit osca­ro­vé­mu sním­ku Přelet nad kukač­čím hníz­dem. Art při­po­me­ne od dneš­ních 20:20 hodin reži­sé­ra por­trétem z cyk­lu Zlatá šede­sá­tá. Zítra navá­že kul­tur­ní sta­ni­ce muzi­ká­lem Vlasy, uve­de­ném v původ­ním – ang­lic­kém zně­ní s titul­ky, a násled­ně cyk­lis­tic­kým puto­vá­ním...

Autor:
0

Výsledky 25. Českého lva

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Alois Fišárek NEJLEPŠÍ FILM Bába z ledu – pro­du­cen­ti Pavel Strnad, Petr Oukropec NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Červená – režie Olga Sommerová – pro­du­cent Pavel Berčík NEJLEPŠÍ REŽIE Bába z ledu – Bohdan Sláma NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI Bába z ledu – Zuzana Kronerová NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI Bába z ledu – Pavel Nový NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI Bába z ledu – Petra Špalková NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ...

Autor:
0

Nová soška ocenění Český lev byla slavnostně odhalena

Ve čtvr­tek 15.února byla v Praze v Rückl Flagship Store slav­nost­ně odha­le­na nová podo­ba soš­ky Český lev. Na slav­nost­ním odha­le­ní byli pří­tomni Rony Plesl, autor soš­ky, Aňa Geislerová, drži­tel­ka oce­ně­ní Český lev, Martin Wichterle, maji­tel sklár­ny Rückl, David Ondříček a Jan Mattlach, zástup­ci Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie. Úvodního slo­va se ujal Rony Plesl, kte­rý struč­ně poho­vo­řil o tom, co bylo jeho inspi­ra­cí ke vzni­ku nové soš­ky Českého lva. V letoš­ním roce se koná jubi­lej­ní 25.ročník Českého lva a při této pří­le­ži­tos­ti byla...

Autor:
1

25. Český lev - PŘEHLED NOMINACÍ

NEJLEPŠÍ FILM Bába z ledu – pro­du­cen­ti Pavel Strnad, Petr Oukropec Kvarteto – pro­du­cent Ondřej Zima Milada – David Mrnka, Kristina Hejduková, Juan Mayne Po str­niš­ti bos – pro­du­cent Jan Svěrák Špína – pro­du­cen­ti Miloš Lochman, Peter Badač, Karel Chvojka   NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Červená – režie Olga Sommerová – pro­du­cent Pavel Berčík Český žur­nál – Hranice prá­ce – režie Apolena Rychlíková – pro­du­cen­ti Petr Kubica, Filip Remunda, Vít Klusák Mečiar – režie Tereza Nvotová –...

Autor:
0

Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Bába z ledu, Po strništi bos a Milada

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro jubi­lej­ní 25. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 51 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2017. O soš­ku Českého lva se fil­my utka­jí v 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi zís­ka­ly sním­ky Bába z ledu, Po str­niš­ti bos a Milada. Nominace na ceny za tele­viz­ní díla budou ozná­me­ny 12. úno­ra 2018. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se usku­teč­ní v sobo­tu 10. břez­na 2018 v Rudolfinu a bude jej podru­hé mode­ro­vat...

Autor: