Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články
Photo © 1991 Paramount Pictures

Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu

Bláznivá stře­la 2 a 1/2: Vůně stra­chu je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 1991. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mu Bláznivá stře­la a dru­hým dílem fil­mo­vé série Bláznivá stře­la. Ve fil­mu hra­je Leslie Nielsen...Read more »
20221116 184700

Lovci šifer – ven za zábavou

Tato kni­ha nevšed­ních nápa­dů zaujme na prv­ní pohled neotře­lou gra­fic­kou úpra­vou. Neobsahuje pří­liš mno­ho tex­tu, avšak při jejím čte­ní se o to více bude­me muset zamys­let. Obsahuje cel­kem 12 bojo­vek a 60...Read more »
20221112 101342 1

Užitečné bakterie pro zdravou pokožku – jak omládnout přírodně

Lidský mik­ro­bi­om je sou­bor všech mik­robů, jež najde­me v lid­ském těle i na něm. Poprvé byl ter­mín pou­žit gene­ti­kem Joshua Lederbergem. Paula Simpson půso­bí léta jako odbor­ni­ce na péči o pokož­ku s holis­tic­kým...Read more »
Photo © BBC / Patrick Redmond

Angela Lansbury se nedožila svých 97 let.

Dame Angela Brigid Lansbury DBE (16. říj­na 1925 - 11. říj­na 2022) byla irsko-britská a ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka, kte­rá ztvár­ni­la mno­ho fil­mo­vých, diva­del­ních a tele­viz­ních rolí. Její kari­é­ra, kte­rá byla jed­nou z nejdel­ších v zábav­ním...Read more »
Photo © Česká televize / Jaromír Komárek

František Filipovský se narodil před 115 lety

Narodil se v rodi­ně skla­da­te­le a hudeb­ní­ka Františka Filipovského star­ší­ho dne 23. září 1907 v Přelouči a stu­do­val na gym­ná­ziu v Pardubicích. Již od mlá­dí se zají­mal o kul­tu­ru a kro­mě hud­by pěs­to­val i diva­del­nic­tví. Začínal v Kleinově ven­kov­ské...Read more »
birthday 1835443 1920

Kritiky.cz slaví 20 let

Náš web Kritiky.cz sla­ví výro­čí 20 let. V roce 2002 začal web ješ­tě pod sta­rým názvem Kinofil-cz.com. V roce 2004 se pře­jme­no­val na Filmy4You.info, v roce 2011 na FilmCZ.Info a 11.8.2015 se...Read more »
ZAR90652f SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean

Survivor Česko&Slovensko 2022: Celkové hodnotenie. A 2.séria?

Survivor Česko&Slovensko 2022 skon­čil a obja­vujú sa sprá­vy, že by sme sa moh­li dočkať 2.série. To ma však vzhľa­dom na totál­ny neú­spech na Slovensku veľ­mi prekva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Survivor-32.epizóda(SK-59.,60.)-A víťazom Survivor Česko&Slovensko 2022 sa stáva V.....

Po viac ako 3 mesi­a­coch sme konečne na kon­ci tej­to show, ktorú niek­to nazval Survivor. Veľmi veľa zlé­ho na tej­to znač­ke napácha­la pro­duk­cia, no para­dox­ne na víťa­za môže­me byť...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg

Survivor-31.epizóda(SK-57.,58.)-Paškvil menom Survivor

Bál som sa toho ako bude vyze­rať záver Survivora a ako som posled­né epi­zó­dy hod­no­til pozi­tív­ne, tak dnes to pozi­tív­ne bude len z veľ­mi malej čas­ti. SK-57.epizóda Epizódu začí­na­me spo­mí­na­ním na...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor. SK-55.epizóda Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7

Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák

Do 62.dňa sa zobu­di­la top päť­ka nášho Survivoru- Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli. Na zači­at­ku som si mini­mál­ne troch z nich neve­del pred­sta­viť sko­ro ani v zlúče­ní, ale o tom je Survivor,...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6

Survivor-28.epizóda(SK-51.,52.)-„Chodíci sebevražda“

6.mája 2022- toto by mal byť dátum finá­le, tak­že o dva týžd­ne by sme mali spo­znať víťa­za Survivor Česko&Slovensko. Musím pove­dať, že ako ma neba­vi­li tie prvé čas­ti, tak tak­to...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 5

Survivor-27.epizóda(SK-49.,50.)-Survivor song pokračuje

Po posled­nej skve­lej čas­ti som oča­ká­val ďal­šiu slab­šiu epi­zó­du s odme­nou, no nako­niec som dostal odme­nu ja a to vďaka epi­zó­de s kme­ňo­vou radou. SK-49.epizóda Na zači­at­ku sme videli ublí­že­né Chilli a Veroniku,...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

Konečne začal Survivor, to je veta, kto­rá naj­vi­ac sym­bo­li­zu­je túto epi­zó­du. Hrať konečne zača­li všet­ci a tak­to sme to chce­li vidieť úpl­ne od zači­at­ku. SK-47.epizóda Epizódu začí­na­me roz­ho­vo­rom Vladimíra s Chilli...Read more »
Ostrov

Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl?

Dominika je po tom­to due­lu ven­ku a zbý­vá posled­ních 8 hrá­čů, ze kte­rých vzejde vítěz této show. Finále se blí­ží a pod­le posled­ních zpráv by mělo být v prv­ní polo­vi­ně květ­na. SK-45. díl Na...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 3

Survivor-25.epizóda(SK-45.,46,)-Rysuje sa nám zatiaľ najlepšia epizóda?

Dominika po due­li kon­čí a nám osta­lo posled­ných 8 hrá­čov z kto­rých vzí­jde víťaz tej­to show. Finále sa blí­ži a podľa posled­ných správ by malo byť v prvej polo­vi­ci mája. SK-45.epizóda Na zači­at­ku dostá­va­me...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2

Survivor-24.epizóda(SK-43.,44.)-„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

52 dní pre­šlo a pred nami je bohuži­aľ ešte množ­stvo ďal­ších. Samozrejme už je to tro­chu zau­jí­ma­vej­šie, pre­to­že sa blí­ži­me ku kon­cu, no je to nesku­točne zdĺha­vé. SK-43.epizóda Dnes začí­na­me roz­ho­vo­rom...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

Začína nový týž­deň a s ním aj ďal­šie die­ly Survivora Česko&Slovensko. Po odcho­de Toma nám osta­lo 9 súťa­ži­a­cich a aj keď veľ­mi poma­ly, ale isto sa dostá­va­me bliž­šie a bliž­šie do finá­le tej­to rea­li­ty...Read more »
Lego

Historie Lego Star Wars her

Lego Star Wars má dost vel­kou his­to­rii, exis­tu­je šest her, kte­ré obsa­hu­jí Lego posta­vič­ky z pře­da­le­ké gala­xie. Připomeňme si jejích his­to­rii. Lego Star Wars: The Video Game Lego Star Wars:...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg

Survivor-22.epizóda(SK-39.,40.)-Porazený neporaziteľný Tom

Prvá kme­ňo­vá rada po zlúče­ní nám pri­nies­la veľ­mi dob­rý duel a prav­de­po­dob­ne prvé­ho čle­na poro­ty. Okrem toho však aj mno­ho iné­ho. SK-39.epizóda Začíname nájde­ním truh­li­ce v kto­rej nako­niec boli veci potreb­né na...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

Survivor-20.epizóda(SK-35.,36.)-Jedna pláž a dva kmene

Presun všet­kých súťa­ži­a­cich na jed­nu pláž v Survivore zna­me­ná len jedi­né a to zlúče­nie. To sa sta­lo aj u nás ale­bo počkať? Vlastne nie. U nás sa ozná­mi­lo zlúče­nie a keď na neho malo...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7

Survivor-19.epizóda(SK-33.,34.)-To bol fakt Survivor?

Minulá epi­zó­da bola na naše pome­ry super, až na ten totál­ne poka­ze­ný záver. Ešte pred zači­at­kom dnes krat­šie­ho hod­no­te­nia epi­zó­dy musím upo­zor­niť na počí­ta­nie dní. V minu­lej epi­zó­de sme videli...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6

Survivor-18.epizóda(SK-31.,32.)-Ďalší odrb pre fanúšikov?

18.epizóda bola ako na hojdač­ke, začí­nal som s pri­e­me­rom, počas epi­zó­dy to vyze­ra­lo na zati­aľ naj­lep­šie hod­no­te­nie, ale samozrej­me vždy v tom musí byť háčik a odrb na záver. Ja to už...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 5

Survivor-17.epizóda(SK-29.,30.)-Viac zlodejov ryže v Mao?

36 dní- v ori­gi­ná­le to už zna­me­ná boj o finá­lo­vú dvojicu/trojicu, no u nás nena­stá­va ani len zlúče­nie. Ako som však už písal oča­ká­vam ho pri desi­a­tich súťa­ži­a­cich. SK-29.epizóda Začíname deba­tou o tom,...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Survivor-16.epizóda(SK-27.,28.)-Krádež jedla sa nevypláca

Zlúčenie je veľ­mi blíz­ko, ale ešte bliž­šie bola zno­va časť s kme­ňo­vou a indi­vi­du­ál­nou imu­ni­tou, kme­ňo­vou radou a due­lom. SK-27.epizóda Epizóda začí­na súbo­jom o imu­ni­tu a aj keď som si vedel pred­sta­viť via­ce­ré rôz­ne...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 3

Survivor-15.epizóda(SK-25.,26.)-Inšpirácia z pokémona

Epizódu začí­na­me deba­ta­mi po vyra­de­ní Adama v kme­ni Azua a v kme­ni Mao deba­ta­mi o tom, kto asi ten duel vyhral. Ako vie­me, tak víťa­zom sa stal Vladimír. SK-25.epizóda Hneď na zači­at­ku vidí­me Aylin...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2

Survivor-14.epizóda(SK-23.,24.)- Súboj duelových titanov

Koniec týždňa nám pri­náša zno­vú tú moju obľ­úbe­nej­šiu časť s kme­ňo­vou radou. A v epi­zó­de č.14 sme prišli o jed­né­ho z naj­vý­raznej­ších súťa­ži­a­cich. SK-23.epizóda Začíname hneď súbo­jom o imu­ni­tu. Hovoril som, že dúfam, že sa...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Survivor-13.epizóda(SK-21.,22.) Koniec „neporaziteľného“ Toma?

Po kme­ňo­vej rade sa dostá­va­me zno­va k tej „nud­nej­šej“ epi­zó­de. Klasika obe súťa­že o odme­nu boli na 7 bodov a prišlo mi to ako neko­neč­no. Ale už je to asi aj zby­točne...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg

Survivor-12.epizóda(SK-19.,20.)- Konečne nájdená skrytá imunita

Epizódu s odme­na­mi vystrie­da­la epi­zó­da s kme­ňo­vou radou, kto­rá je vždy aspoň pre mňa zau­jí­ma­vej­šia. A táto epi­zó­da urči­te veľa uká­za­la. SK-19.epizóda Som rád, že epi­zó­dy s kme­ňo­vou radou obsa­hujú viac roz­ho­vo­rov o tak­ti­ke...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

Survivor-11.epizóda(SK-17.,18.)- Premiešanie kmeňov

SK-17.epizóda 11.epizóda nám zača­la deba­tou po kme­ňo­vej rade a ako sa uká­za­lo, tak Vladimír doko­na­le doká­zal roz­de­liť kmeň. Dokonca si mys­lím, že ďal­šia na rade by bola Veve, ak by šli...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6

Survivor-10.epizóda(SK-15.,16.)-Duelmaster Vladimír

Dostávame sa k jubi­lej­nej 10.epizóde. Bohužiaľ vďaka médi­ám som už dopre­dy vedel kto v tej­to čas­ti vypad­ne a tro­chu mi to ska­zi­lo ten záži­tok, kto­rý by bol o ten bod lep­ší, ak by...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Survivor-8.epizóda(SK-11.,12.)-Do hry vstupuje skrytá imunita

Koniec 7.epizódy nám pri­nie­sol otáz­ku čo je s Nathanom, ale epi­zó­da s čis­lom 8 nám odpo­veď nepri­nies­la. Ak by Nathan odst­úpil, tak nepo­mer žien a chla­pov je jas­ne v pro­spech Azua, no ako nám...Read more »
Smrt na Nilu

Recenze: Smrt na Nilu (2022)

Recenze: Smrt na Nilu (2022) Dovolená bel­gic­ké­ho detek­ti­va Hercule Poirota (Kenneth Branagh) na palubě okouz­lu­jí­cí­ho říč­ní­ho par­ní­ku v Egyptě se změ­ní v děsi­vý hon na vra­ha, ve chví­li, kdy idy­lic­ké líbán­ky...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2

Survivor- 7.epizóda (SK-9.,10.)- Odchod Gábora

7. epi­zó­da je pre mňa zati­aľ naj­smut­nej­šia a to pre odchod Gábora z dôvo­du zra­ne­nia. Aj keď som o tom vedel už týž­deň dopre­du, lebo pro­s­te sa to písa­lo vša­de ešte pred odvy­sie­la­ním...Read more »
20220207 143817

Prečo nadávame na Survivor Česko&Slovensko?

Survivor Česko&Slovensko u nás beží už mesi­ac a fan­ú­ši­ko­via či už tí čo videli ori­gi­nál ale­bo nový, čo ori­gi­nál nikdy nevi­deli sa stá­le delia na dve skupiny- tí čo to obha­jujú a tí čo na to (opráv­ne­ne)...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Survivor-6.epizóda(SK-7.,8.)- Fénix Iva

Ako hovorí Sajfa, tak týž­deň sa s týžd­ňom snú­bil a ja som tu zase s ďal­ším hod­no­te­ním Survivor CZ&SK. Na zači­a­tok by som vysvet­lil malú koz­me­tic­kú zme­nu, keď­že na Slovensku sú die­ly...Read more »
Surv

Survivor - 5. díl - zatím nejhorší díl

Jsem tu opět s dal­ší recen­zí Survivor Czech&Slovakia. Jak už jsem psal, na Slovensku roz­dě­li­li Survivora na 4 díly po zhru­ba hodi­ně týd­ně. V tu chví­li už to byla blbost, ale říkal...Read more »

Survivor-5.epizóda-Zatiaľ najhoršia epizóda

Som tu zno­va s ďal­ším hod­no­te­ním Survivora Česko&Slovensko. Ako som už písal u nás na Slovensku roz­de­li­li Survivora na 4 cca hodi­no­vé die­ly za týž­deň. V ten moment už to bolo blbé,...Read more »
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Survivor- 4.epizóda - „Niesi môj nepriateľka, len si nesympatická“

Piatok šiel posled­ný­krát 2-hodinový Survivor na Markíze. Ja som rad­šej šiel na pivo. Takto pôso­bí náš Survivor. Keby to je spra­ve­né, tak ako sa má, tak sedím pre tel­kou...Read more »
Matej Paprciak

Survivor - Matěj Paprčiak

Narodil se 3. květ­na 1991 v Praze. Je fot­ba­lis­tou, jeho nej­slav­něj­ší angaž­má je ve Slavii Praha, kde hrál nej­vyš­ší sou­těž. Vzhledem k jeho výko­nům (a také kvů­li zra­ně­ní) v A týmu nepo­kra­čo­val a začal hrát niž­ší...Read more »
Gogo

Survivor - Daniel Sebastian Štrauch

Daniel Sebastian Štrauch ali­as GoGoManTV (* 24. září 1996 Bratislava), zná­mý také pod pře­zdív­kou GoGo je nej­o­de­bí­ra­něj­ší slo­ven­ský you­tu­ber, let’s pla­yer a vlo­gger. Je ozna­čo­ván za nej­zná­měj­ší­ho slo­ven­ské­ho you­tu­be­ra. Život Daniel Štrauch se naro­dil 24. září 1996 v Bratislavě, kde násled­ně i vyrůs­tal. V dět­ství si ruce spá­lil o kam­na, po čemž...Read more »

PF 2022

Rok 2021 se chý­lí ke kon­ci, a tak jsem se - podob­ně jako minu­lý rok - roz­ho­dl napsat člá­nek, v němž struč­ně shr­nu své dojmy a zážit­ky, kte­ré mě v letoš­ním roce pro­vá­ze­ly....Read more »
EliteLogonahl 640x409 1

NHL 09 ELITE ROSTER 2021-2022 - Verze - 1.0

Přestupy jsou aktu­a­li­zo­vá­ny na 4.12.2021. Všechny týmy mají nej­lep­ší sesta­vy vyge­ne­ro­va­né hrou NHL09.Read more »
PAMoskva

Policejní akademie 7: Moskevská mise

Policejní aka­de­mie 7: Moskevská mise je ame­ric­ký celo­ve­čer­ní film z roku 1994. Jedná se o sed­mý díl série Policejní aka­de­mie, kte­rý však násle­do­val pět let po ostat­ních fil­mech této série. Od ostat­ních...Read more »
PLanovane premiery filmu

Planované premiéry Českých filmu

Pandemie způ­so­bi­la odlo­že­ní něko­lik čes­kých fil­mu. Kritiky.cz Vám to při­ná­ší  Read more »
Vino

Vína vinigrandi.cz

Svět milu­je skvě­lá vína od Vini gran­di – pře­klad těch­to dvou ital­ských slov, jež pou­ži­la spo­leč­nost Vinigrandi jako svůj název, tak nej­spíš niko­ho nepře­kva­pí. Znamenají totiž skvě­lá vína. A tato vína oprav­du...Read more »
Matrace

Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku

Patříte mezi ty nešťast­ní­ky, co míva­jí potí­že se spa­ním? Nemůžete dlou­ho usnout a během noci se budí­te a pře­va­lu­je­te? A navíc se ráno se při vstá­vá­ní se cítí­te celí roz­lá­ma­ní? Pak je pří­hod­ná...Read more »
Oprah

Trapas, jak by vyřkl bulvár. Jan Kraus si ve své show popletl Oprah s jinou ženou

Tu si takhle posledních pár dní číhám, zdali některý z mých kolegů z novinářské branže upozorní na nezanedbatelnou neznalost Jena Krausovýho. Poněvadž se k tomu nikdo nemá, nebo žurnalisté tuto hrubici spíše...Read more »
Chadwick

Oscaři jsou stále více úsměvní aneb Akademii filmového umění a věd by více pasoval název Akademie splněných přání

V posled­ních týd­nech jsem náš revo­luč­ní web poně­kud flin­kal, jen co je prav­da. I vše­mo­hou­cí­ho Sebastiana Pažóta totiž dostih­la covi­do­vá deva­te­náct­ka. Nyní už jsem ale fyzic­ky i dušev­ně zdráv a poku­sím se vám...Read more »
064

Nemocné rozhovory – úcta k životu každého z nás

Primář Domácího hospi­ce sv. Zdislavy v Třebíči, MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., inter­nis­ta, geri­atr a vyso­ko­škol­ský peda­gog, se zabý­vá pře­de­vším geri­at­ric­ký­mi téma­ty a pali­a­tiv­ní péčí. Tato vel­mi pří­nos­ná pub­li­ka­ce se věnu­je nara­tiv­ní tera­pii a komu­ni­ka­ci...Read more »
Stránka načtena za 2,76451 s | počet dotazů: 299 | paměť: 40119 KB. | 30.11.2022 - 09:31:09