Kategorie: Časopisy

0060

PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016

Nové čís­lo toho­to časo­pi­su se mimo jiné věnu­je tech­nic­kým vyná­le­zům, kte­ré se sna­ží usnad­nit život hen­di­ke­po­va­ným lidem. I z toho­to důvo­du je ten­to útlý sva­zek zají­ma­vý a pří­nos­ný. Částečně navrá­tit zrak lze někte­rým paci­en­tům pomo­cí bio­nic­ké­ho oka, jehož zákla­dem je cit­li­vá mini­ka­me­ra, kte­rá komu­ni­ku­je s implan­tá­tem umě­lé sít­ni­ce Argus II. Protetika zas v sou­čas­nos­ti vytvá­ří...

Autor:
Renegerace0

Monika Stehlíková: Štěstí a sebepoznání - jeden cíl - Speciál 4/ 2015 časopisu ReGeNeRaCe

Autorka toho­to spe­ci­á­lu časo­pi­su ReGeNeRaCe, Monika Stehlíková, je pub­li­cist­kou, lek­tor­kou a osob­ní tera­pe­u­t­kou. Je spe­ci­a­list­kou na min­d­ful­ness (meto­da vší­ma­vé­ho pří­stu­pu), zvlá­dá­ní stre­su i na emoč­ní uče­ní dětí a dospí­va­jí­cích. Pořádá semi­ná­ře, před­náš­ky a pub­li­ku­je odbor­né člán­ky. Celý spe­ci­ál je zamě­řen na hle­dá­ní štěs­tí a sna­hu o sebe­po­zná­ní. Autorka se setka­la s osob­nost­mi z růz­ných obo­rů a pta­la se jich...

Autor: