Kategorie: Amatérský film

Amaterium: odraz doby0

Amaterium: Odraz doby

V této rub­ri­ce vás bude­me infor­mo­vat o dění na čes­ké ama­tér­ské fil­mo­vé scé­ně. Každý vel­ký fil­mař začí­nal jako nad­še­nec s kame­rou na dvor­ku za bará­kem, tak­že si mys­lím, že bychom moh­li věno­vat pozor­nost tvůr­cům, kte­ří za svo­je díla nedo­sta­nou sice žád­né pení­ze, ale fil­ma­ři­nu děla­jí srd­cem a z čis­té­ho nad­še­ní. Jako prv­ní sní­mek jsem vybral Odraz doby, dílo, kte­ré bylo zve­řej­ně­no nedáv­no, tak­že bychom ho moh­li ozna­čit za „hor­kou novin­ku“. Stopáž se vyhoup­la až na neu­vě­ři­tel­ných 34 minut, což...

Autor: