Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy

gerda1

Opět se může­me těšit na dal­ší nové dob­ro­druž­ství, v řadě již dru­hé, o roz­to­mi­lé malé velry­bě jmé­nem Gerda, kte­rá spo­lu se svým nedáv­no nale­ze­ným bra­t­rem Larsem vyplou­vá na moře, aby našla dáv­no ztra­ce­nou píseň svo­jí mamin­ky.

Sourozenci Lars a Gerda se v minu­lém dílu koneč­ně našli a nyní žijí spo­leč­ně s hou­fem ostat­ních velryb na seve­ru v Rajské záto­ce. Večer co večer si před spa­ním zpí­va­jí uko­lé­bav­ku, nebo jak ji sami nazý­va­jí „uspá­van­ku“, kte­rou je nau­či­la jejich mamin­ka.

Velryby jejich uspá­van­ku, když jí děti zpí­va­jí, pří­mo milu­jí. No, mož­ná až na jed­nu, a to na mra­čí­cí se sta­rou velry­bu Lisbet, ane­bo je všech­no úpl­ně jinak? A jeli­kož Gerda a Lars jsou ješ­tě tako­ví malí velry­bí děti, tak jim není cizí ani dět­ská bez­pro­střed­nost a rov­nou se na tuto sku­teč­nost Lisbet zepta­jí: „Proč nemáš tuhle píseň ráda?“

Odpověď na sebe nene­chá dlou­ho čekat a oni se od ní dozví­da­jí, že je to nao­pak píseň moc krás­ná, mož­ná nej­krás­něj­ší v celé záto­ce, dokon­ce v širém moři, ale bohu­žel není celá.... A je to prá­vě Libset, kte­rá jim radí, že kdy­by se vyda­li tam dale­ko na sever od záto­ky a sle­do­va­li polár­ní zář, že by tam našli.... ale už to radě­ji sama nedo­řek­la a radě­ji odplu­la dál se slo­vy: „.... ale komu by se chtě­lo poslou­chat sta­rou velry­bí bábu. Vůbec, na tako­vou ces­tu už dnes nemá nikdo dost kurá­že....“

Více na Kritiky.cz
Miluju koně - vše o koních, jak vznikly, jak se rodí hříbata, jak se starat a mnoho jiného Kniha začíná představením malé holčičky, devítileté Sofie, pro které jsou koně vším a ...
Podzim v České televizi - 13 ...
IGOR OROZOVIĆ Igor Orozovič  (nar. 1984, Praha) studoval po gymnáziu dva roky Konzervatoř J. Ježka, pak přes...
Zlodějka knih - NOVÁ RODINA Se Sophií Nelisse v roli Liesel filmaři rychle uzavřeli dlouho diskutované možnosti hereckého ...
Nejlepším lékem proti samotě a smutku jsou knihy, nejlepší čtenáři jsou z Broken Wheel a nejlepší sex je ten, který jsme neměli… Co může spojovat dvě ženy odlišného věku, žijící v jiných světadílech? Osmadvacetiletou...

gerda2

Měli by se snad oni dva vydat na nezná­mou ces­tu a zjis­tit, jak jejich píseň doo­prav­dy pokra­ču­je? Tak dlou­ho o tom malí hrdi­no­vé duma­jí, až nako­nec sebe­rou všech­nu svo­jí odva­hu a kuráž, a sku­teč­ně se spo­leč­ně vyda­jí na nebez­peč­nou ces­tu, aby při­šli této záha­dě o ztra­ce­ném kon­ci „uspá­van­ky“ na kloub.

A jak si řek­li, tak i udě­la­li a vyra­zi­li na ote­vře­né moře. Cesta je nau­či­la mno­hé­mu, i tomu, že oce­án má mno­ho podob. Někdy je klid­ný a pří­vě­ti­vý, jin­dy nao­pak dra­vý a roz­bou­ře­ný. Možná by konec pís­ně hle­da­li ješ­tě dnes, nebýt setká­ní s malým esky­mác­kým dítě­tem čeka­jí­cí­ho na ledov­ci na svo­jí barev­nu duhu.

Právě toto dítě v závě­ru kníž­ky vyslech­lo naše malé dob­ro­dru­hy a jejich kou­zel­nou píseň o puto­vá­ní, pře­ko­ná­vá­ní stra­chu a nezlom­né tou­ze a odva­ze, ale i odhod­lá­ní čelit všem pře­káž­kám. Však se také malý esky­mák na velry­by usmál se slo­vy:  „Ale vždyť vy jste své pokra­čo­vá­ní už našli. Vaše zážit­ky a odva­ha vám pomoh­ly slo­žit dal­ší slo­ky velry­bí­ho zpě­vu...“

Sourozencům nezby­lo, než se vrá­tit domů a všem velry­bám v záto­ce vyprá­vět o všem, co všech­no zaži­li, čemu muse­li čelit, čeho se tolik báli a lek­li, a v závě­ru neza­po­mně­li všem zazpí­vat i svo­jí uspá­van­ku včet­ně nové­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré na své ces­tě na širém moři nalez­li.....

A sta­rá Lisbet? Ta na obě malé velry­by moh­la být prá­vem pyš­ná....

gerda3

Kniha o moři a vel­ké odva­ze nemá vůbec očís­lo­va­né strán­ky, je roz­dě­le­na pou­ze do tři­nác­ti kra­tič­kých kapi­tol, aby moc malé čte­ná­ře vyprá­vě­ním nevy­čer­pa­lo. Naštěstí jsou dob­ro­druž­ství vel­mi zají­ma­vá a napí­na­vá, tak­že nebu­de pro­blém ten­to pří­běh pře­číst na jeden zatáh.

Jednotlivé strán­ky jsou plné vese­lých a roz­to­mi­lých, lás­ky­pl­ných obráz­ků, kde na vás kou­ka­jí velry­by s vel­ký­ma oči­ma, a kte­ré jen čeka­jí na to, aby moh­ly vysko­čit ze strá­nek pří­mo k vám a vtáh­nout vás do jed­not­li­vých dob­ro­druž­ství Gerdy a Larse. Pokud jim to dovo­lí­te, tak se v jed­nom oka­mži­ku obje­ví­te v moři pod hvězd­nou oblo­hou; nebo v nád­her­ném pod­moř­ském lese z cha­luh, korá­lů řas a dal­ších roz­to­div­nos­tí; či v hlu­bo­kém a tma­vém pří­ko­pě, kde vám jako lam­pič­ky posví­tí houf pes­t­ro­ba­rev­ných med­úz... Kromě všech těch­to neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­ství se sezná­mí­te se spous­tou zají­ma­vých pod­moř­ských oby­va­tel, kte­ré mož­ná na prv­ní pohled budí respekt a strach, ale v jádru jsou to doce­la milé bytůst­ky.

Více na Kritiky.cz
Pod povrchem Ačkoli ve filmu figuruje duch, není Pod povrchem tou pravou "duchařinou". Momentů, kdy se duch o...
Zemřel herec Boris Rösner Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 55 let  herec Boris Rösner. Náš server ...
Komiks 119 ...
Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive V poslední době byli hráči zaplaveni vlnou retro konzolí, ať už se jednalo o původní PlayS...
Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška ...to jsou tři nejslavnější zbraně Divokého západu Medvědobijka a henryovka, zbraně Old Shatterhanda a Kary ben Nemsího, a Vinnetouova stříbrná p...

Knížka pro nejmen­ší není jen pohád­ko­vým pří­bě­hem, ale i pří­bě­hem s posel­stvím, kte­ré si ti nejmen­ší čte­ná­ři odne­sou i do své­ho živo­ta, a učí je, že mít strach nebo se něče­ho lek­nout není žád­ná ostuda. Naopak strach k živo­tu pat­ří. A kdy­bychom nepo­zna­li strach, nemoh­li bychom jej pře­ko­nat a stát se sta­teč­ný­mi.

A v nepo­sled­ní řadě se to týká nových přá­tel­stvích, že vlast­ně vůbec nezá­le­ží na tom, jak kdo vypa­dá, ale jaký ve sku­teč­nos­ti je uvnitř, a jak se k nám cho­vá.

Gerda, neza­po­me­nu­tel­ný a záro­veň i kou­zel­ný, lás­ky­pl­ný pří­běh nejen o moři a odva­ze, ale hlav­ně i o pře­ko­ná­vá­ní sebe sama, zby­teč­né­ho stra­chu a nale­ze­ní své odva­hy a nebo­jác­nos­ti....

Tuto úžas­nou kníž­ku si může­te pro­hléd­nout, pro­lis­to­vat na Gerda. Příběh moře a odva­hy.

GERDA. PŘÍBĚH MOŘE A ODVAHY

Autor: Adrián Macho

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN: 978-80-264-2833-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Hledá se Dory - 80%27. června 2016 Hledá se Dory - 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, […]
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […]
  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […]
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […]
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […]