Kritiky.cz > Recenze knih > Rozpovídej se 1. a 2. díl - praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí ve věku 3 - 4 let

Rozpovídej se 1. a 2. díl - praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí ve věku 3 - 4 let

Rozpovidej obe

Ve své pra­xi uči­tel­ky mateř­ské ško­ly se setká­vám čím dál čas­tě­ji s dět­mi, kte­ré trpí mno­ho­čet­ný­mi dysla­li­e­mi nebo nemlu­ví vůbec. Proč dneš­ní děti mlu­ví hůře? Motorika mlu­vi­del sou­vi­sí s hru­bou moto­ri­kou našich dětí. Méně se hýbou, více času trá­ví u počí­ta­čů, tele­fo­nů a table­tů, v rodi­nách se méně mlu­ví, než dří­ve, více se sle­du­je tele­vi­ze. Je pro­to nut­né s dět­mi indi­vi­du­ál­ně pra­co­vat, pro­cvi­čo­vat jed­not­li­vé hlás­ky, roz­ví­jet fone­ma­tic­ký sluch, hrát s nimi hry, poví­dat si a zpí­vat. Publikace Rozpovídej se 1. a 2. vám s tím roz­hod­ně pomo­hou. Jedná se sou­bor prak­tic­kých cvi­če­ní, kte­rá jsou urče­na dětem od 3 do 4 let pro roz­voj řeči. 

Rozpovídej se 1

Publikace je roz­dě­le­na do čtyř kapi­tol. Ta prv­ní se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou oblas­tí, kte­ré úzce sou­vi­sí s roz­vo­jem řeči a to s hru­bou a jem­nou moto­ri­kou, gra­fo­mo­to­ri­kou, jak děti drží tuž­ku, zda mají správ­né návy­ky při kres­le­ní nebo jest­li mají vyhra­ně­nou late­ra­li­tu.

Druhá kapi­to­la obsa­hu­je důle­ži­tost slu­cho­vé­ho vní­má­ní, slu­cho­vé pamě­ti i ryt­mi­za­ce. Podkapitoly jsou věno­vá­ny jed­not­li­vým slu­cho­vým cvi­če­ním, slu­cho­vé dife­ren­ci­a­ci hlá­sek, roz­vo­ji slu­cho­vé pamě­ti pomo­cí bás­ni­ček, říka­del i noto­ric­ky zná­mých pís­ni­ček jako je Travička zele­ná, Kočka leze dírou či Skákal pes. Rytmizace slov a roz­voj fone­ma­tic­ké­ho slu­chu pomů­že dětem roz­li­šo­vat počet sla­bik.

V kapi­to­le Porozumění nalez­ne­te mno­ho inspi­ra­cí, jak zjis­tit, zda vám dítě oprav­du rozu­mí a ví, co po něm vyža­du­je­te. Tuto čin­nost zvlá­dá dítě oko­lo 10. měsí­ců, kdy na váš pokyn doká­že rea­go­vat a spl­nit jej.

Poslední kapi­to­la s názvem „Řeč“ - od slov­ní záso­by k výslov­nos­ti najde­te řadu cito­slov­cí, i pod­stat­ných jmen, cvi­če­ní na pro­ti­kla­dy nebo tré­no­vá­ní barev základ­ních a odvo­ze­ných. Nakonec jsou zařa­ze­ny pra­cov­ní lis­ty k fixa­ci hlá­sek B, P, M,V, F. Cvičení na upev­ně­ní hlá­sek jsou řaze­na od fixa­ce hlás­ky ve slo­vě, přes slov­ní spo­je­ní až k větám. Důležité infor­ma­ce o tom, co by dítě od 3 do 4 let mělo v rám­ci své­ho věku zvlá­dat, umět popsat i říci.

Na kon­ci pub­li­ka­ce je seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kde může­te čer­pat dal­ší inspi­ra­ce pro svou prá­ci a mož­nost udě­lat si poznám­ky.

Tato pří­ruč­ka mě oprav­du nadchla. Líbila se mě od prv­ní strán­ky až do kon­ce. Doporučila bych ji všem, co pra­cu­jí s dět­mi a hle­da­jí námě­ty pro svou prá­ci.

Rozpovídej se 2

Publikace je roz­dě­le­na do tří tema­tic­kých kapi­tol. Jsou zde dal­ší prak­tic­ká cvi­če­ní z oblas­ti slu­cho­vé­ho vní­má­ní, poro­zu­mě­ní, slov­ní záso­by a vět­né vaz­by. Na kon­ci jsou k dis­po­zi­ci pra­cov­ní lis­ty na fixa­ci hlá­sek K, T, G, D, H, CH, jak ve slo­vech, tak i ve větách, tak růz­ně umís­tě­né ve slo­vech - na začát­ku, upro­střed.

První kapi­to­la je zamě­ře­na na slu­cho­vé vje­my a jejich roz­li­šo­vá­ní, slu­cho­vá cvi­če­ní, ryt­mi­za­ci.

Druhá kapi­to­la nava­zu­je na prv­ní pub­li­ka­ci téma­tem Porozumění - jak se ori­en­tu­je na svém lid­ském těle, ori­en­ta­ce ve vlast­ním těles­ném sché­ma­tu, před­lož­ko­vé vaz­by, časo­vé před­sta­vy během dne.

Třetí kapi­to­la pojed­ná­vá o řeči jako tako­vé, o výslov­nos­ti, slov­ní záso­bě, o mlá­ďa­tech, nad­řa­ze­ných pojmech, vět­né vaz­bě, fixa­ci hlá­sek ve slo­vě a dějo­vé posloup­nos­ti.

V čem je jedi­neč­nost těch­to dvou pub­li­ka­cí? Cvičení jsou v pra­xi vyzkou­še­na. Pracovní lis­ty jsou od nej­snaz­ších po ty slo­ži­těj­ší. Poutavé a vese­lé ilu­stra­ce budou děti bavit. Černobílá vari­an­ta je vhod­ná k opa­ko­va­né­mu kopí­ro­vá­ní. Danou akti­vi­tu lze opa­ko­vat, kdy­ko­li se k ní vrá­tit a zno­vu pro­cvi­čo­vat.  Krátké vyprá­vě­ní může­te nako­pí­ro­vat, vyma­lo­vat, roz­stří­hat a sklá­dat růz­ný děj, při­tom roz­ví­jet slov­ní záso­bu, správ­nou arti­ku­la­ci i logic­ké uva­žo­vá­ní. Pedagogové oce­ní prak­tic­ké vyu­ži­tí kni­hy, ale i pře­hled­nost.

Publikace z edič­ní řady Rozpovídej se jsou urče­ny pro rodi­če dětí, peda­go­gy mateř­ských škol, logo­pe­dy a soci­ál­ní peda­go­gy. Lze vyu­žít i u dětí v bilin­gvi­ním pro­stře­dí.


Rozpovídej se 1

Autor: Mgr. Lucie Krejčová

Ilustrace: Anna Trousilová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2017, Nakladatelství Raabe, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-7496-336-0

Rozpovídej se 2

Autor: Mgr. Lucie Krejčová

Ilustrace: Anna Trousilová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Nakladatelství Raabe, Praha

Počet stran: 81

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-7496-354-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let25. února 2019 Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let Vývoj řeči je u každého dítěte individuální a je třeba jej nenásilnou formou trénovat. Má vaše dítě potíže s výslovností jednotlivých hlásek? Chcete, aby váš předškolák zvládl zápis do […]
  • Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z18. března 2019 Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z Ve své praxi učitelky mateřské školy se setkávám čím dál častěji s dětmi, které trpí mnohočetnými dyslaliemi nebo nemluví vůbec. Proč dnešní děti mluví hůře? Motorika mluvidel souvisí s […]
  • Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči1. července 2019 Rozhýbej svůj jazýček - zábavné hry pro rozvoj řeči Dnešní děti více času tráví u mobilu či tabletu a klasickou knihu úplně nevyhledávají. Jejich řečový projev na tom není moc dobře. Do mateřské školy přichází děti s řadou logopedických vad […]
  • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]
  • Logopedie pro nejmenší - zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči14. července 2019 Logopedie pro nejmenší - zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči Hrátky se slovy, dechová a artikulační cvičení, práce s rytmem, určování délky slov, počátečních hlásek, básničky s pohybem, písničky, samostatný slovní projev, pojmenování obrázků, to vše […]
  • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]
  • Hravá logopedie 2., upravované vydání23. září 2019 Hravá logopedie 2., upravované vydání Nesmírně důležitá je schopnost souvislého vyjadřování. Děti v dnešní době mluví v holých větách, s logopedickými vadami nebo nemluví vůbec. Hravou formou, pomocí obrázků, nenásilně je […]
  • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […]
  • Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci2. srpna 2018 Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci V dnešní době je mnoho dětí s logopedickými vadami. Je třeba tomuto tématu věnovat mnoho pozornosti. Procvičovat, zpívat, vytleskávat. K tomu vám zajisté pomůže novinka vydavatelství […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]