Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %

Dezerter

Ve fil­mu DEZERTÉR se musí čle­no­vé tří vzá­jem­ně spří­z­ně­ných rodin vyrov­ná­vat s poli­tic­ky vyhra­ně­ným obdo­bím let 1947-53. Nejvíce zvra­tů zaži­je Otto Stock, maji­tel nobles­ní­ho kadeř­nic­ké­ho salo­nu v cen­t­ru Prahy, kte­rý vidí smy­sl živo­ta v budo­vá­ní své­ho pod­ni­ku. Ale spo­le­čen­ské změ­ny zasáh­nou zásad­ně do jeho živo­ta a on, stej­ně jako jeho man­žel­ka a pří­buz­ní, se musí s nově vzniklou situ­a­cí vyrov­nat. Bez své­ho salo­nu je Otto bez­moc­ný a zou­fa­lý jako malé dítě. Ale není jedi­ný, komu se změ­nil život. Válečné záslu­hy jsou zapo­me­nu­ty a spo­leč­nost uzná­vá nové hod­no­ty.

Scénárista Petr Jarchovský pokra­ču­je ve vyprá­vě­ní pří­bě­hu tří rodin, kte­ré jsou pří­bu­zen­sky svá­za­né a mno­ho situ­a­cí tak pro­ží­va­jí spo­leč­ně. Přesto má film DEZERTÉR své­ho hlav­ní­ho hrdi­nu Ottu Stocka, jehož osud je podob­ný mno­ha živ­nost­ní­kům, kte­ří po úno­ru 1948 při­šli o fir­mu a po měno­vé refor­mě i o finanč­ní úspo­ry. Také osud čle­nů rodin si je v mno­hém podob­ný. Ale způ­sob, jak se kaž­dý vyrov­ná­vá se život­ní­mi úspě­chy a nezda­ry, je roz­díl­ný. Rodičovskou a man­žel­skou lás­ku nahra­di­ly roz­ho­vo­ry o exis­tenč­ních pro­blé­mech vlast­ních nebo něko­ho v pří­z­ni. Do toho vstu­pu­jí posta­vy zob­ra­zu­jí­cí při­slu­ho­va­če nové­mu reži­mu. Vše je pochmur­né, aby bylo jas­né, že neby­lo niko­mu do smí­chu. V sevře­né a ponu­ré atmo­sfé­ře fil­mu pak půso­bí scé­na s budo­vá­ním  ame­ric­ké­ho pomníč­ku za oknem tragi­ko­mic­ky. I to je pro­po­je­ní s fil­mem Pelíšky stej­ně jako něko­lik vět, kte­ré v náva­lu vzte­ku ze sebe vychr­lí nespo­ko­je­ný Jindřich. Jeho “dávám bol­še­vi­ko­vi….“ sice uka­zu­jí jeho nemě­ní­cí se cha­rak­ter, ale sou­čas­ně to půso­bí jako opa­ko­vá­ní dob­ré­ho vti­pů. Z cel­ko­vé­ho dra­ma­tic­ké­ho poje­tí jen vybo­ču­je scé­na s rus­ký­mi zákaz­ní­ky v kadeř­nic­kém salo­nu, kte­rá svým sty­lem pat­ří do bláz­ni­vé kome­die.

Trilogie Zahradnictví zob­ra­zu­je osu­dy lidí v urči­tém his­to­ric­kém obdo­bí, kdy situ­a­ce ve spo­leč­nos­ti zasa­hu­jí do živo­ta jed­not­liv­ců. Základem věro­hod­nos­ti pří­bě­hů jsou posta­vy, jejichž osud je mož­né sle­do­vat. V před­cho­zím fil­mu RODINNÝ PŘÍTEL na sebe str­hl pozor­nost dok­tor Jiří, kte­rý nejen že pomá­hal rodi­nám pře­žít váleč­ná léta, ale sou­čas­ně vystu­po­val jako cit­li­vý muž s cha­rak­te­rem. Nechyběly mu emo­ce, stej­ně jako tro­ji­ci hlav­ních žen­ských hrdi­nek, kte­ré si navíc pro­ží­va­ly svá vlast­ní dra­ma­ta. Proti tomu je film DEZERTÉR cito­vě chlad­něj­ší a scé­ny jsou hod­ně sty­li­zo­va­né. Ženy mají zpra­vi­dla usta­ra­né obli­če­je a pro­ti nim je v kon­tras­tu zarpu­ti­lý Jindřich a trpi­tel­ský Otto. Skutečný život se někam vytrá­cí a neza­chrá­ní to ani obráz­ky malo­va­né pro tatín­ka. Až v závě­reč­né scé­ně, kdy se v zahrad­nic­tví setká­va­jí sou­ro­zen­ci s rodi­na­mi, se koneč­ně pro­sa­dí rea­li­ta rodin­ných vzta­hů a pova­ho­vé rysy postav. Najednou mají her­ci co hrát. Nechybí rejpa­vé naráž­ky, hys­te­ric­ké reak­ce, humor­ný nad­hled ani cit­li­vé pocho­pe­ní.

Režisér Jan Hřebejk nato­čil film s osvěd­če­nou sesta­vou her­ců. Ale scé­nář tro­chu drh­ne a občas nema­jí her­ci mož­nost svou posta­vu oži­vit. Jestliže byl RODINNÝ PŘÍTEL pří­le­ži­tos­tí pro před­sta­vi­tel­ky žen­ských postav, pak DEZERTÉR dal pří­le­ži­tost Jiřímu Macháčkovi v roli maji­te­le kadeř­nic­ké­ho salo­nu. Macháček má však pro­blém, jak se z nobles­ní­ho maji­te­le rych­le pro­mě­nit na dušev­ně ztrá­pe­nou trosku. Naopak Martin Finger v roli Jindřicha se stej­ně jako v před­cho­zím fil­mu doká­zal výraz­ně se pro­sa­dit. Umí dob­ře pro­mí­chat prch­li­vou pova­hu se zau­je­tím pro prav­du a lid­skou důstoj­nost. Jako part­ner je nesne­si­tel­ný, ale jako nad­še­ný obdi­vo­va­tel sokol­ských pís­ní je neo­do­la­tel­ný. Aňa Geislerová v roli jeho man­žel­ky Vilmy mu výra­zem ten­to­krát nesta­čí a půso­bí zakřik­nu­tě.

Více na Kritiky.cz
Piráti Karibiku - PC HRA Piráti Karibiku je akční pirátské RPG. V roli kapitána Nathaniela Hawka přijíždíte do měs...
Den nezávislosti - Trhák ve významu úspěšný, populární film se po americku řekne blockbuster. Pravděpodobná teorie praví, že slovo vzniklo od toho, jak se fronty na takové představení t...
RECENZE: Ježek Sonic | Kajin Life ...
NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE! Natáčení letní komedie Bajkeři podle scénáře dnes jednoho z nejvyhledávanějších autorů,...
ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE ...

Jestliže film RODINNÝ PŘÍTEL půso­bil více na žen­ské emo­ce, pak DEZERTÉR je jako roz­pa­či­tý pohled do minu­los­ti.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]
  • Stockholmský syndrom8. ledna 2020 Stockholmský syndrom Kriminalista Viktor Mojžíš (David Švehlík) při obraně své dcery, kterou napadne rotvajler, zastřelí nejen psa, ale nešťastnou náhodou postřelí i jeho majitele Jindřicha Oseckého (Martin […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]