Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Rozjetá pražská parta, Mužketýr Vincent Navrátil, Johny Depp versus Amber Heard a nové díly Ordinace. Voyo představuje svou letní nabídku.

Rozjetá pražská parta, Mužketýr Vincent Navrátil, Johny Depp versus Amber Heard a nové díly Ordinace. Voyo představuje svou letní nabídku.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Voyo na léto pro své před­pla­ti­te­le při­chys­ta­lo širo­kou a pes­trou šká­lu titu­lů. Nabídne pre­mi­é­ro­vé díly oblí­be­né Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, novou řadu Mužketýrů, uni­kát­ní pro­jekt z pro­stře­dí met­ro­po­le Praha – den & noc, kul­tov­ní ságu Hunger Games, str­hu­jí­cí mini­sé­rie inspi­ro­va­né sku­teč­ný­mi zlo­či­ny, doku­ment Johnny vs. Amber: Od lás­ky k nená­vis­ti, i boha­tý výběr ani­mo­va­né zába­vy pro děti.

 

Vůbec popr­vé v sedm­nác­ti­le­té his­to­rii seri­á­lu se letos pří­z­niv­ci Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 budou setká­vat se svý­mi oblí­be­ný­mi hrdi­ny z kame­nic­ké nemoc­ni­ce i během čer­ven­ce a srp­na. Každý čtvr­tek bude na Voyo uve­den pre­mi­é­ro­vý díl. Od 4. čer­ven­ce bude kaž­dý všed­ní den na Voyo ke zhléd­nu­tí nový díl hra­né rea­li­ty show s názvem Praha – den & noc. Unikátní for­mát, jehož spe­ci­fič­nost spo­čí­vá mimo jiné v obsa­ze­ní: všech­ny účin­ku­jí­cí posta­vy ztvár­ňu­jí neher­ci a vše, co v seri­á­lu divá­ci uvi­dí, se ode­hrá­vá dle zjed­no­du­še­né­ho sché­ma­tic­ké­ho scé­ná­ře. O prázd­ni­nách se v pokra­čo­vá­ní seri­á­lu, kte­rý se na Voyo stal hitem loň­ské­ho léta, vyda­jí na dal­ší výpra­vu také neo­hro­že­ní Mužketýři. Trojice kama­rá­dů Marcel (Vincent Navrátil), Kristián (Ondřej Kubina) a Petr (Alexej Kolva) bude i v dru­hé řadě řešit pro­blémy s lás­kou a vzta­hy i pro­blémy s rodi­či. Tentokrát v prázd­ni­no­vém leto­vis­ku na bře­hu pře­hra­dy, kte­ré pří­mo svá­dí k tomu, užít si ved­le neru­še­né­ho odpo­čin­ku také roman­tic­kou let­ní lás­ku.

 

Voyo v létě nabíd­ne svým před­pla­ti­te­lům také celou řadu atrak­tiv­ních fil­mo­vých titu­lů: Ke zhléd­nu­tí bude čtyř­díl­ná fil­mo­vá série Hunger Games s Jennifer Lawrence v hlav­ní roli, roman­tic­ká let­ní kome­die s Vicou Kerekes Snoubenec, nebo mile­nec?, čes­ká gan­gs­ter­ská kome­die Ubal a zmiz s Matoušem Rumlem, Martinem Hofmannem a Markem Lamborou a před gan­gs­te­ry budou muset noč­ním Berlínem prchat i hrdi­no­vé kome­die Night life: Na tahu.

 

Detailní infor­ma­ce o man­žel­ství, roz­vo­du i násled­ném ostře sle­do­va­ném soud­ním pro­ce­su mezi Johnny Deppem a Amber Heard při­ne­se uni­kát­ní celo­ve­čer­ní doku­ment Johnny vs. Amber: Od lás­ky k nená­vis­ti, dlou­hou a neo­pa­ko­va­tel­nou kari­é­ru hvězdy česko-slovenské hipho­po­vé scé­ny rap­pe­ra Patrika Rytmuse Vrbovského mapu­je film  Rytmus: Tempos, str­hu­jí­cí doku­men­tár­ní mini­sé­rie Legendární prv­ní dámy před­sta­ví šes­ti­ci iko­nic­kých prv­ních dam USA. Kouzla i nástra­hy dob­ro­druž­né výpra­vy par­ty přá­tel za rybo­lo­vem do Norska odha­lí doku­ment Svéráz čes­ké­ho rybo­lo­vu.

 

Milovníci seri­á­lů inspi­ro­va­ných sku­teč­ný­mi udá­lost­mi by si nemě­li nechat ujít čtyř­díl­nou dra­ma­tic­kou mini­sé­rii Útok v Salisbury. Seriál je rekon­struk­cí auten­tic­ké­ho pří­pa­du z roku 2018, kdy se dva ruš­tí agen­ti poku­si­li otrá­vit para­ly­tic­kou lát­kou Novičok Sergeje Skripala, někdej­ší­ho agen­ta rus­ké taj­né služ­by GRU a jeho dce­ru Julii. Útok vyvo­lal mezi­ná­rod­ní skan­dál a poz­dě­ji  vyšlo naje­vo, že dvo­ji­ce agen­tů, kte­rá za aten­tá­tem stá­la, měla na svě­do­mí i útok na čes­ký munič­ní sklad ve Vrběticích v roce 2014. Děj dán­ské mini­sé­rie Případ: Ponorka  pojed­ná­vá  o pří­pa­du vraž­dy, kte­rý otřá­sl veřej­nos­tí v roce 2017. Mladá novi­nář­ka Kim Wallová nastou­pi­la na palu­bu malé ponor­ky Nautilus s kon­struk­té­rem Peterem Madsenem, kte­rý násled­ně nahlá­sil její zmi­ze­ní. Později poli­cie v moři našla čás­ti těla pohře­šo­va­né novi­nář­ky. Napětí sli­bu­je také skan­di­náv­ská seri­á­lo­vá adap­ta­ce Zaslepení, v níž je zkouš­ce vysta­ve­na pro­fes­ní eti­ka mla­dé novi­nář­ky, jež musí vést boj o infor­ma­ce s nej­moc­něj­ší­mi finanč­ní­ky v zemi. O záhad­ném zmi­ze­ní něko­li­ka stu­den­tek a uči­tel­ky za bílé­ho dne na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí pojed­ná­vá šes­ti­díl­ná aus­tral­ská mini­sé­rie Piknik na Hanging Rock.

           

Pořádnou por­ci zába­vy si na Voyo uži­jí v létě i děti: Ti nejmen­ší mohou začít pozná­vat svět pomo­cí zábav­ných říka­nek a pís­ni­ček se sou­ro­zen­ci z měs­teč­ka CoComelon. Vzdělávací seri­ál bude na Voyo vůbec popr­vé uve­den v čes­kém jazy­ce. Pětice malých dino­sau­rů se vydá na svou prv­ní dob­ro­druž­nou výpra­vu v ame­ric­kém ani­mo­va­ném sním­ku Země dino­sau­rů. Tlapková pat­ro­la se na Voyo vra­cí už v páté sérii popu­lár­ní­ho ame­ric­ké­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu a šes­ti­ce neo­hro­že­ných záchra­nář­ských psů v ní bude opět chrá­nit oby­va­te­le pobřež­ní­ho měs­teč­ka. Tučňáci z Madagaskaru se ve stej­no­jmen­ném seri­á­lu musí posta­vit na odpor pro­ti krá­li Jelimánovi, neú­nav­né­mu naru­ši­te­li pořád­ku v zoo, ve kte­ré všich­ni spo­leč­ně musí žít.  A svůj domov musí před úto­ky nepřá­tel v seri­á­lu Kung Fu Panda: Legendy o mazác­tví chrá­nit také pan­da Po, ze kte­ré­ho se stal už legen­dár­ní dra­čí bojov­ník. Čož ovšem nezna­me­ná, že si občas nena­jde se svý­mi přá­te­li čas na občas­né lum­pár­ny. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,58975 s | počet dotazů: 266 | paměť: 59955 KB. | 19.08.2022 - 15:51:13