Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Rozhýbej svůj jazýček - nové hry

Rozhýbej svůj jazýček - nové hry

113316 350 0 fit

Rozvoj řeči hra­vě 

Děti v dneš­ní době hovo­ří málo, čas­to s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi. Již od útlé­ho věku se učí nápo­do­bou od svých rodi­čů, sou­ro­zen­ců, ale i pra­ro­di­čů. Postupně na ně půso­bí mno­hem více mluv­ních vzo­rů. Jedním z nich je urči­tě mateř­ská ško­la. Děti se učí vzá­jem­ně komu­ni­ko­vat, růz­ným doved­nos­tem, domlu­vit se, poví­da­jí si s ostat­ní­mi vrs­tev­ní­ky, učí se bás­nič­ky, zpí­va­jí a dozví­da­jí se mno­ho věcí, kte­ré budou v živo­tě potře­bo­vat. Kniha Rozhýbej svůj jazý­ček - nové hry, vyda­la Grada Publishing, jejíž autor­kou je Marcela Kotová vám v tom bude urči­tě nápo­moc­na. 

Hned na začát­ku kni­hy nalez­ne­te před­mlu­vu, dále jak s kni­hou pra­co­vat a na co se s dět­mi zamě­řit. Děti se v rám­ci týden­ních pro­jek­tů sezná­mí s růz­ný­mi tra­di­ce­mi oslav svát­ků ke dni mami­nek, i dětí, Velikonoc, jak to cho­dí na pou­ti, podí­va­jí se za Indiány či pirá­ty, do pohád­ky nebo pro­ži­jí kou­zel­né Vánoce a prázd­ni­ny. Každý tema­tic­ký celek je detail­ně roz­pra­co­ván. Obsahuje pohád­ku - úvod­ní jazy­ko­vou roz­cvič­ku, cvi­če­ní na uvol­ně­ní těla, bás­nič­ku s pohy­bem, pís­nič­ku s noto­vým zápi­sem a mno­ho dal­ších zají­ma­vých akti­vit jako jsou decho­vá a arti­ku­lač­ní cvi­če­ní.

Co se děti díky těm­to akti­vi­tám pro­cvi­čí? Především řád­ně roz­hý­bat jazý­ček a správ­ně dýchat, což je před­po­kla­dem pro správ­né mlu­ve­ní i pre­ven­ci logo­pe­dic­kých vad nebo jejich nápra­vu. Dále u dětí roz­ví­jí­me slu­cho­vé, zra­ko­vé vní­má­ní, hmat, samo­stat­né slov­ní vyja­d­řo­vá­ní, logic­ké myš­le­ní, jem­nou a hru­bou moto­ri­ku i gra­fo­mo­to­ri­ku. Děti si zábav­nou for­mou pro­cvi­čí mno­ho doved­nos­tí, kte­ré budou potře­bo­vat při nástu­pu do 1. tří­dy. Hry s pohy­bem, bás­nič­ky, pís­nič­ky i různá arti­ku­lač­ní cvi­če­ní děti moc baví a zaži­jí při­tom spous­ty legra­ce. Básnička, kte­rá je dopl­ně­na růz­ný­mi pohy­by se dětem mno­hem lépe zapa­ma­tu­je.

Od této autor­ky mám již něko­lik pub­li­ka­cí a tato bude roz­hod­ně pat­řit mezi dal­ší zají­ma­vé titu­ly.

Druhý díl kni­hy Rozhýbej svůj jazý­ček - nové hry pro roz­voj řeči nabí­zí mno­ho dal­ších zají­ma­vých čin­nos­tí, kte­rá vše­stran­ně roz­ví­jí naše děti. Publikace se mně moc líbi­la a zau­ja­la. Pro prá­ci s dět­mi bude vel­kým pří­no­sem. Je barev­ná, zají­ma­vě zpra­co­va­ná, plná nápa­dů, bás­ni­ček, i pís­ni­ček. Líbí se mně její obsa­ho­vé i for­mál­ní zpra­co­vá­ní.

Myslím si, že pohyb je u před­škol­ních dětí nesmír­ně důle­ži­tý a tato kni­ha je vel­kou inspi­ra­cí pro růz­né bás­nič­ky s pohy­bem, kte­ré se mohou děti s rodi­či i uči­tel­ka­mi nau­čit.

14 kapi­tol, námě­tů na akti­vi­ty kore­spon­du­je s rokem před­ško­lá­ka od září až do červ­na.

Kniha se mě moc líbi­la. Sama ji v pra­xi vyu­ži­ji, tak i ve své pra­xi logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky. Rozhodně bych ji dopo­ru­či­la rodi­čům, kte­ří mají doma před­ško­lá­ka a chtě­jí se mu plně věno­vat, dále uči­tel­kám mateř­ských škol, logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám.. Líbí se mně její zpra­co­vá­ní. Obálka kni­hy potě­ší oko kaž­dé­ho dítě­te a dospě­lé­ho.

Velké plus této pub­li­ka­ci bych roz­hod­ně dala za vtip­né ilu­stra­ce, noto­vé zápi­sy pís­ni­ček a mno­ho námě­tů na akti­vi­ty pro začí­na­jí­cí, ale i zku­še­né uči­tel­ky. Kniha je pře­hled­ná, čle­ně­ná dle témat i akti­vit, kte­ré může­te dle počtu dětí, jejich věku dále měnit.

Velice pove­de­ná novin­ka od autor­ky Marcely Kotové by nemě­la chy­bět ve vaší kni­hov­nič­ce.

Ukázka z kni­hy:

Těšíme se po roce na kou­zel­né Vánoce

Jú, děti už tu máme Vánoce! Ozdobíme si stro­me­ček!

Na špič­ku dáme hvěz­dič­ku (jazyk vsu­nu­je­me smě­rem ke špič­ce nosu). Přidáme ozdo­by naho­ru, dolů, vpra­vo i vle­vo (jazyk dáme na ret vle­vo, vpra­vo, naho­ru, dolů).

Řetězy omo­tá­me kolem doko­la (jazy­kem oli­zu­je­me ret doko­la). A teď už jen světýl­ka (oči zaví­rá­me a otví­rá­me).

Co to slyším?Že by už zvo­nil Ježíšek? Cililink (jazy­kem kmi­tá­me vle­vo, vpra­vo).

Několik slov o autor­ce:

Marcela Kotová se naro­di­la v roce 1976 v Sokolově. Vyrůstala se dvě­ma mlad­ší­mi sestra­mi. Od dět­ství žije v Chodově na Karlovarsku, kde u jejich pane­lo­vé­ho domu orga­ni­zo­va­la sou­tě­že a růz­né hry pro mlad­ší děti a své sest­ry. Odmala tíh­la k dětem, což ji při­ved­la na peda­go­gic­kou ško­lu, kte­rou úspěš­ně ukon­či­la v roce 1994. Od té doby pra­cu­je jako uči­tel­ka mateř­ské ško­ly. V roce 1996 se vda­la a s man­že­lem má dvě děti, syna Daniela a dce­ru Terezu. Velkou radost jí nyní dělá i vnuč­ka Rozárka.

V roce 2013 se účast­ni­la sou­tě­že „Zlatá mate­řin­ka“, kam ji nomi­no­va­ly kole­gy­ně a rodi­če dětí. Postoupila až do finá­le mezi 7 nej­lep­ších uči­te­lek v celé ČR. Ve své prá­ci se sna­ží roz­ví­jet, pomá­hat dětem i začí­na­jí­cím uči­tel­kám. Právě tato sna­ha ji při­ved­la k psa­ní knih pro děti i peda­go­gy. Díky nakla­da­tel­ství Grada se sta­la autor­kou spous­ty krás­ných knih, za což Gradě pat­ří vel­ký dík. Ve vol­ném čase s rodi­nou ces­tu­je, tvo­ří kera­mi­ku, háč­ku­je, tan­čí, čte si, zpí­vá a hra­je na kyta­ru a kla­vír.

Pořádá růz­né cha­ri­ta­tiv­ní akce, ved­la taneč­ní krouž­ky, také jez­di­la do Dětského domo­va v Karlových Varech.

  • Autor: Marcela Kotová
  • Ilustrace: Veronika Kubáčová
  • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2021, Grada, Praha
  • Počet stran: 172
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN  978-80-271-1331-6

Foto: Grada Publishing a.s. & Lenka Štveráčková

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16509 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53322 KB. | 03.12.2021 - 14:53:47