Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel

Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel

bartoska

Ve fil­mu Líbáš jako ďábel posí­lá Marie Poledňáková kvar­te­to hrdi­nů z fil­mu Líbáš jako Bůh do nových situ­a­cí. Jaký je nej­vět­ší roz­díl v obou fil­mech?

Líbáš jako Bůh byla roman­tic­ká kome­die, dru­hý díl je akč­něj­ší a kla­de vět­ší důraz na kome­di­ál­ní situ­a­ce. Páry z prv­ní­ho fil­mu jsou minu­los­tí, ale oba býva­lí part­ne­ři se sna­ží do živo­ta svých „ex“ vrá­tit. Přece jen vzta­hy, kte­ré exis­tu­jí tak dlou­ho, nelze jen tak ukon­čit…

Marie Poledňáková pro  film  vymys­le­la řadu doslo­va akč­ních situ­a­cí, jak jste se nimi vyrov­ná­val?

Již u prv­ní­ho fil­mu jsem paní reži­sér­ku upo­zor­nil, že já jsem „rovi­no­vý“ herec, tak­že se sna­ži­la mé posta­vě  podob­né  scé­ny odpus­tit a u toho­to fil­mu to pla­ti­lo podob­ně. V obou fil­mech je spi­so­va­tel Karel spíš tako­vým iro­nic­kým glosá­to­rem situ­a­cí, do nichž se všich­ni dostá­va­jí  a tato polo­ha mi vyho­vo­va­la. Opravdu nejsem akč­ní hrdi­na.

V Maroku jste strá­vi­li něko­lik týd­nů. Jak se vám tam líbi­lo a co vás tře­ba na Maroku zau­ja­lo, pře­kva­pi­lo?

Natáčení v Maroku bylo nároč­né pře­de­vším pro­to, že jsme měli hod­ně noč­ních sek­ven­cí, tak­že jsme část poby­tu žili v obrá­ce­ném reži­mu – když jsme se vra­ce­li do hote­lu, ostat­ní hos­té zrov­na odchá­ze­li na sní­da­ni.  Ale díky tomu, že  začá­tek té maroc­ké čás­ti jsem měl tro­chu vol­něj­ší , měl jsem mož­nost si pro­hléd­nout i Marrakéš, zdej­ší vyhlá­še­né tržiš­tě a sta­ré měs­to. Hlavní náměs­tí se kaž­dý večer mění v obrov­skou jídel­nu pod  širým nebem, kde se podá­va­jí míst­ní spe­ci­a­li­ty a to je sku­teč­ně záži­tek.  Je to zvlášt­ní setká­ní s jiný­mi svě­tem, než na jaký jsme  zvyklí.

Ve štá­bu pra­co­va­la řada míst­ních lidí, jak to fun­go­va­la spo­lu­prá­ce?

V Maroku točí poměr­ně čas­to ame­ric­ké pro­duk­ce, tak­že zdej­ší štá­by mají  hod­ně zku­še­nos­tí a jsou na spo­lu­prá­ci  s cizin­ci zvyklí. Samozřejmě, roz­dí­ly v evrop­ské a arab­ské men­ta­li­tě zůsta­nou. Největším  pro­blé­mem asi bylo zvyk­nout si zdej­ší cate­ring, je něco jiné­ho marockou kuchy­ni ochut­nat jako zvlášt­nost a nebo ji mít něko­li­krát  den­ně. Ale naštěs­tí i v Marrakéši najde­te řetěz­ce zná­mých super­mar­ke­tů, tak­že nám pro­duk­ce nako­nec doká­za­la obsta­rat i chle­ba s paš­ti­kou.

Hlavní hrdi­no­vé fil­mu se dosta­nou do situ­a­cí, kte­ré běž­ný turis­ta nená­vi­dí – ztrá­ta peněz, pasů, kufrů. Vy sám jste hod­ně a dale­ko  ces­to­val – potka­la vás někdy také podob­ná situ­a­ce?

Naštěstí mě podob­ná situ­a­ce zatím nepo­tka­la a dou­fám, že také nepo­tká.

  • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze
  • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie
  • Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku?22. července 2020 Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Jméno Václav Havel je pro mnoho lidí známé jako jméno našeho prvního polistopadového prezidenta. Jako významnou státnickou osobnost ho znají i v zahraničí. Jaký ale byl jako člověk a jaký […] Posted in Filmové recenze
  • Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.21. června 2020 Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nejlepších letech se zkušenostmi z jednoho manželství a jejích blízkých, do kin novou vlnu diváků? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách18. prosince 2019 Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách Hana je šťastná mladá žena, která má přítele a plánuje s ním strávit společně Vánoce a možná i budoucí život. Shodou nešťastných okolností se ale Hana bohužel dozví, že ji přítel podvádí. […] Posted in Filmové recenze
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Tento film zvítězil ve Varech7. července 2018 Tento film zvítězil ve Varech Křišťálový globus získal na 53. ročníku MFF KV rumunský film Je mi jedno, že vstoupíme do dějin jako barbaři.  Rumunský režisér Radu Juhe natočil film o ženě, performerce, která připravuje […] Posted in MFF Karlovy Vary

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96790 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53343 KB. | 27.09.2021 - 09:40:05