Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel

Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel

bartoska
bartoska

Ve fil­mu Líbáš jako ďábel posí­lá Marie Poledňáková kvar­te­to hrdi­nů z fil­mu Líbáš jako Bůh do nových situ­a­cí. Jaký je nej­vět­ší roz­díl v obou fil­mech?

Líbáš jako Bůh byla roman­tic­ká kome­die, dru­hý díl je akč­něj­ší a kla­de vět­ší důraz na kome­di­ál­ní situ­a­ce. Páry z prv­ní­ho fil­mu jsou minu­los­tí, ale oba býva­lí part­ne­ři se sna­ží do živo­ta svých „ex“ vrá­tit. Přece jen vzta­hy, kte­ré exis­tu­jí tak dlou­ho, nelze jen tak ukon­čit…

Marie Poledňáková pro  film  vymys­le­la řadu doslo­va akč­ních situ­a­cí, jak jste se nimi vyrov­ná­val?

Již u prv­ní­ho fil­mu jsem paní reži­sér­ku upo­zor­nil, že já jsem „rovi­no­vý“ herec, tak­že se sna­ži­la mé posta­vě  podob­né  scé­ny odpus­tit a u toho­to fil­mu to pla­ti­lo podob­ně. V obou fil­mech je spi­so­va­tel Karel spíš tako­vým iro­nic­kým glosá­to­rem situ­a­cí, do nichž se všich­ni dostá­va­jí  a tato polo­ha mi vyho­vo­va­la. Opravdu nejsem akč­ní hrdi­na.

V Maroku jste strá­vi­li něko­lik týd­nů. Jak se vám tam líbi­lo a co vás tře­ba na Maroku zau­ja­lo, pře­kva­pi­lo?

Natáčení v Maroku bylo nároč­né pře­de­vším pro­to, že jsme měli hod­ně noč­ních sek­ven­cí, tak­že jsme část poby­tu žili v obrá­ce­ném reži­mu – když jsme se vra­ce­li do hote­lu, ostat­ní hos­té zrov­na odchá­ze­li na sní­da­ni.  Ale díky tomu, že  začá­tek té maroc­ké čás­ti jsem měl tro­chu vol­něj­ší , měl jsem mož­nost si pro­hléd­nout i Marrakéš, zdej­ší vyhlá­še­né tržiš­tě a sta­ré měs­to. Hlavní náměs­tí se kaž­dý večer mění v obrov­skou jídel­nu pod  širým nebem, kde se podá­va­jí míst­ní spe­ci­a­li­ty a to je sku­teč­ně záži­tek.  Je to zvlášt­ní setká­ní s jiný­mi svě­tem, než na jaký jsme  zvyklí.

Ve štá­bu pra­co­va­la řada míst­ních lidí, jak to fun­go­va­la spo­lu­prá­ce?

V Maroku točí poměr­ně čas­to ame­ric­ké pro­duk­ce, tak­že zdej­ší štá­by mají  hod­ně zku­še­nos­tí a jsou na spo­lu­prá­ci  s cizin­ci zvyklí. Samozřejmě, roz­dí­ly v evrop­ské a arab­ské men­ta­li­tě zůsta­nou. Největším  pro­blé­mem asi bylo zvyk­nout si zdej­ší cate­ring, je něco jiné­ho marockou kuchy­ni ochut­nat jako zvlášt­nost a nebo ji mít něko­li­krát  den­ně. Ale naštěs­tí i v Marrakéši najde­te řetěz­ce zná­mých super­mar­ke­tů, tak­že nám pro­duk­ce nako­nec doká­za­la obsta­rat i chle­ba s paš­ti­kou.

Hlavní hrdi­no­vé fil­mu se dosta­nou do situ­a­cí, kte­ré běž­ný turis­ta nená­vi­dí – ztrá­ta peněz, pasů, kufrů. Vy sám jste hod­ně a dale­ko  ces­to­val – potka­la vás někdy také podob­ná situ­a­ce?

Naštěstí mě podob­ná situ­a­ce zatím nepo­tka­la a dou­fám, že také nepo­tká.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Kurz manželské touhy – Recenze – 30 %31. října 2021 Kurz manželské touhy – Recenze – 30 % Nová komedie režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka) a scenáristky Mirky Zlatníkové se odehrává v přírodním hotelovém relaxačním resortu, kam přijíždí pětice […] Posted in Filmové recenze
  • Zbožňovaný – Recenze – 40 %27. září 2021 Zbožňovaný – Recenze – 40 % Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláčkem všech. Jeho dospívající vnučka (Martina Czyžová) o něm dokonce plánuje napsat do školy obdivnou slohovou práci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor […] Posted in Filmové recenze
  • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze
  • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie
  • Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku?22. července 2020 Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Jméno Václav Havel je pro mnoho lidí známé jako jméno našeho prvního polistopadového prezidenta. Jako významnou státnickou osobnost ho znají i v zahraničí. Jaký ale byl jako člověk a jaký […] Posted in Filmové recenze
  • Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.21. června 2020 Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nejlepších letech se zkušenostmi z jednoho manželství a jejích blízkých, do kin novou vlnu diváků? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách18. prosince 2019 Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách Hana je šťastná mladá žena, která má přítele a plánuje s ním strávit společně Vánoce a možná i budoucí život. Shodou nešťastných okolností se ale Hana bohužel dozví, že ji přítel podvádí. […] Posted in Filmové recenze
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43803 s | počet dotazů: 230 | paměť: 56247 KB. | 29.05.2022 - 05:00:04