King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM

word image 9

Stěžejní sou­čás­tí fil­mu jsou uni­kát­ní dobo­vé zábě­ry. Jakým obje­mem fil­mo­vé­ho mate­ri­á­lu jste se muse­li pro­bí­rat? Kdo byli ti, kte­ří teh­dej­ší skej­to­vou komu­ni­tu natá­če­li?

Měli jsme asi 25 hodin archi­vů od samot­ných skej­ťá­ků. Jde o úžas­né zábě­ry, natá­če­né pře­de­vším na 8mm film. Od té doby je navíc nikdo nevi­děl. Při jejích sle­do­vá­ní mě pře­kva­pi­la kame­ra­man­ská schop­nost samot­ných skej­ťá­ků. Zatímco Ivo Škrabal pre­ciz­ně natá­čel závo­dy, Vojta Kotek natá­čel roze­smá­tou par­tu. Ondra Sudek zazna­me­ná­val začát­ky skej­tu v Plzni a podob­ně. Petr Kotting zase dostal od horo­lez­ců pár cívek s barev­ným 16mm fil­mem. Vzal je na závo­dy do Karlových Varů a poří­dil napros­to fan­tas­tic­ké akč­ní zábě­ry; uklá­dal kame­ru do dět­ské­ho kočár­ku, aby se nekle­pa­la a moh­la jet ved­le skej­ťá­ka, počí­nal si hod­ně vyna­lé­za­vě.

Jaké zábě­ry na tobě zane­cha­ly nej­sil­něj­ší dojem?

Působivé jsou zábě­ry sko­ku do dál­ky, to byla adre­na­li­no­vá dis­ci­plí­na, kdy se jez­dec nechal roz­tla­čit, a pak v rych­los­ti pře­sko­čil na jiné prk­no, tře­ba ve vzdá­le­nos­ti pět met­rů. Často se při­tom pada­lo. Obrázky z Březin, kde posta­vil Ivo Škrabal ram­pu v lese a jez­di­lo se tam v létě, mají až hipísác­ky svo­bo­do­my­sl­nou nála­du, nao­pak výlet do východ­ní­ho Berlína je plný pun­ko­vé pro­vo­ka­ce. Líbí se mi bizar­ní detai­ly – díky někte­rým jsme se dosta­li k novým hrdi­nům. Když jsme se díva­li na test pře­pi­sů v UPP, všim­nul jsem si roz­če­pý­ře­né­ho blonďá­ka, kte­rý po asfal­tě brus­lil na sku­teč­ných brus­lích až jis­kry léta­ly. Vojta Kotek pro­zra­dil, že je to Petr Karlíček. Za pár týd­nů na to už jsme za ním vyra­zi­li a nako­nec se stal jed­nou z tvá­ří z fil­mu.


Do King Skate se nako­nec poda­ři­lo dostat výpo­vě­di osmi skej­ťá­ků. Bylo těž­ké se s nimi spo­jit?

Když jsem s pro­jek­tem začí­nal, oslo­vi­la jsem Kateřinu Černou z Negativu – ona mezi těmi skej­ťá­ky vyrůs­ta­la. Díky tomu je všech­ny zna­la. Její kama­rád Vojta Kotek je roze­ný archi­vář té skej­to­vé scé­na a stal se naším odbor­ným porad­cem. Čili dostat se k nim neby­lo pro­ble­ma­tic­ké. Navíc všich­ni na tu dobu hroz­ně rádi vzpo­mí­na­jí, je na nich vidět, že to pro­ži­li napl­no. A mají z toho radost.

S fil­mem jsi strá­vil roky živo­ta. Jaké nej­vý­raz­něj­ší zážit­ky sis z toho­hle obdo­bí odne­sl?
Byl to nej­vět­ší pro­jekt, kte­rý jsem dosud udě­lal, a mám pocit, že jsem se kaž­dý den pře­de­vším pořád něco učil. Co se nála­dy týče, ohrom­ně na mě zapů­so­bi­la svo­bo­do­my­sl­nost té par­ty. To, jak byli týden někde v lese, ane­bo i jenom přes víkend někde na náměs­tí, děla­li blbos­ti, heco­va­li se, milo­va­li se a byli svý­mi pány. Takhle to čtu a při­jde mi to nej­víc.

Z fil­mu dýchá neu­vě­ři­tel­ná ener­gie, život skej­ťá­ků byl pod­le vše­ho jeden veli­ký mejdan. Co bylo nej­vět­ší výzvou, když jste se tuhle nála­du sna­ži­li pře­nést na plát­no?

Od začát­ku jsme vědě­li, že se bude­me hod­ně opí­rat o dobo­vou muzi­ku. Hudba totiž půso­bí suges­tiv­ně, doká­že zpro­střed­ko­vat kon­krét­ní nála­du mno­hem přes­ně­ji, než obraz. Nakonec ve fil­mu máme asi 40 pís­ni­ček od 20 kapel, čes­ké i svě­to­vé, nové, ale pře­de­vším dobo­vé.

Ohodnoťte článekČásti seriálu: King Skate

|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

 • King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ20. září 2018 King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ 40 písniček, 20 kapel z Československa i ze zahraničí, účet za milion a taky několikaměsíční práce. Výsledkem je soundtrack, který nemá v českém filmu obdoby.Film King Skate vypráví o […]
 • King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK20. září 2018 King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK ŠIMON ŠAFRÁNEK*1977, PrahaFilmař, spisovatel a novinář. V nultých letech se věnoval především videoklipům pro české (Tata Bojs, Sunshine, The Prostitutes, Moimir Papalescu And The […]
 • King Skate - ZAČÁTKY20. září 2018 King Skate - ZAČÁTKY „Vo týhle době těžko někdo může říkat něco takovýho, jakože něco udělal první, protože tady nezávisle na sobě ve stejnou dobu existovaly party, který ten skejt objevila a zkoušely a […]
 • King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM20. září 2018 King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM SYNOPSEPřilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej […]
 • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“Luděk Váša„Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […]
 • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“Tomáš Fiala„Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […]
 • ONDŘEJ LIPENSKÝ (FILMOVÝ ARCHITEKT)8. prosince 2017 ONDŘEJ LIPENSKÝ (FILMOVÝ ARCHITEKT) „Hledali jsme klíč – jak dosáhnout toho, aby byl prostor pohádkový a zároveň reálný.“ Byly Karlovy Vary jediným kandidátem pro natáčení Přání k mání? Ze začátku jsme zvažovali ještě […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 323. ledna 2015 Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Mladá, sympatická herečka, rodačka z Plzně Kamila Kikinčuková je dcerou herce Pavla Kikinčuka a herečky a principálky Divadla Pluto Jindřišky Kikinčukové. Její role v Babovřeskách, kde […]
 • Jan Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Jan Svěrák o filmu Po strništi bos O čem je film Po strništi bos? Je to komorní vyprávění o jedné rodině očima malého osmiletého chlapečka. Stejně jako Obecná škola, Kolja, Vratné lahve, každý ten film byl komorní příběh […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *