Hastrman - Rozhovor s producentem Čestmírem Kopeckým

Hastrman - Rozhovor s pro­du­cen­tem Čestmírem Kopeckým
Ohodnoťte člá­nek

Je o vás zná­mo, že si pro své pro­jek­ty vybí­rá­te téma­ta, kte­rá jsou vám blíz­ká… Čím si vás zís­kal román Hastrman? A co vás zau­ja­lo nato­lik, že jste uvě­řil, že bude fun­go­vat na fil­mo­vém plát­ně?

Ondřej při­šel s romá­nem, kte­rý mě zau­jal. Uměl bych si dokon­ce před­sta­vit zfil­mo­vat i jeho dru­hou část, kdy si has­tr­man vyři­zu­je účty s těmi, kdo ničí pří­ro­du. Trochu mi to při­po­mně­lo film Agnieszky Hollandové Přes kos­ti mrtvých. To se ale do fil­mu nevešlo.

První část romá­nu, na jehož moti­vy náš film vzni­kl, je o zni­ču­jí­cí váš­ni, o pudech a boji s nimi. Dokázal jsem si před­sta­vit obra­zo­vý film, kde to, co vidí­me, tvo­ří film, stej­ně jako to, co sly­ší­me. Metafora o zví­ře­ti v člo­vě­ku je zápas, kte­rý svá­dí kaž­dý z nás. Na prv­ním mís­tě je ale pří­běh.

Jak Hastrmana z hle­dis­ka žán­ru před­sta­vit sou­čas­né­mu divá­ko­vi?

Zcela přes­ný je defi­no­va­ný žánr roman­tic­ký thriller.

A jak pod­le vás defi­no­vat vztah has­tr­ma­na ke Katynce a nao­pak Katynky k has­tr­ma­no­vi?

Myslím, že pro has­tr­ma­na je zásad­ní pud a vášeň. Vztah Katynky k has­tr­ma­no­vi mi vlast­ně vysvět­li­la hereč­ka Simona Zmrzlá, když v jed­nom z roz­ho­vo­rů popsa­la Katynku jako sou­čas­nou hol­ku, kte­rá zača­la s koke­te­rií, pokra­čo­va­la sna­hou dostat se ven z buran­ské ves­ni­ce a pak se jí to tro­chu vymklo a pře­rost­lo to v lás­ku.

Láska, vášeň, kra­ji­na… Zvolil bys­te tato tři slo­va jako pozvá­ní na film? Nebo bys­te pro­zra­dil z pří­bě­hu i něco více? Co by to bylo?

Pro pří­běh a celý film je pod­stat­né, že Ondřej Havelka nedo­ká­že ani chvil­ku nudit.  V kaž­dé scé­ně je tak nejen vášeň, ale i nad­hled a vtip.

Takže by mi asi sta­či­lo jedi­né klí­čo­vé slo­vo: vzru­še­ní.

Pro co máte vášeň vy?

No, pro podob­né fil­my. Nesmí jim chy­bět humor a spra­ve­dl­nost. Nesmí nudit a musí být o pro­blé­mech, kte­ré jsou sku­teč­ně moje.

 

Karel Dobrý je has­tr­man. I tak se někte­ří vyja­dřu­jí na adre­su hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le fil­mu. Vedla k obsa­ze­ní Karla Dobrého dlou­há ces­ta?

Ani nevím, nako­lik Karel tu roli vlast­ně hra­je, pros­tě mě to nikdy nena­padlo.  Říká ty věty, jako by je prá­vě vymýš­lel. Zjevně má cha­risma. Mimochodem muži na něj hod­ně žár­lí.

Výraznou posta­vou fil­mu je i díky výko­nu Jana Kolaříka farář Fidelius. Prý jste ho reži­sé­ro­vi dopo­ru­čil bez cas­tingu. Proč jste si byl Kolaříkem pro tuto roli jis­tý?

Pracoval jsem kdy­si v Huse na pro­váz­ku. Divadlo bylo plné skvě­lých her­ců. Umělecký šéf Vladimír Morávek je uměl skvě­le najít. Vzal jsem na před­sta­ve­ní Karamazových Petra Zelenku, kte­rý byl Honzou Kolaříkem ohro­men a hned ho anga­žo­val do fil­mu Karamazovi, kde se ved­le hvězd Dejvického diva­dla ani tro­chu neztra­til. Je to pro mne zce­la auten­tic­ký herec, věřím mu úpl­ně všech­no.

V čes­kých fil­mech se čas­to opa­ku­jí stej­ní her­ci. Tři hlav­ní role jsme tedy obsa­di­li těmi, kte­ří se výraz­ně tepr­ve pro­sa­dí. Vyšlo to mys­lím beze zbyt­ku. I Simona Zmrzlá (také z Provázku) se sta­ne hvězdou. Těmhle třem v dal­ších posta­vách skvě­le sekun­du­jí ti zná­mí – Jirka Lábus, Jirka Maryško, David Novotný nebo Norbert Lichý.

Příběh Hastrmana je pří­bě­hem myto­lo­gic­kým, plným pověr a ritu­á­lů, je vám ten­to svět blíz­ký?

Ani moc ne. Jsem vzdě­lán mate­ri­a­lis­tic­ky, doce­la věřím vědě a exakt­ním obo­rům. Jenom když je nej­hůř, vyzkou­šel jsem si, že hod­ně pomá­há tři­krát obe­jít žid­li ve smě­ru hodi­no­vých ruči­ček.

Věříte v něco?

Věřím, že svět se dá zlep­šit.

 

Bylo těž­ké najít k Hastrmanovi loka­ce?

Dalo to hod­ně prá­ce, ale bavi­lo nás to. V hle­dá­ní reá­lů moc nevě­řím lokač­ním fir­mám.

Architekt Petr Pištěk při jed­né obhlíd­ce zasta­vil auto a řekl lokač­ní­mu, že by se chtěl podí­vat do mlý­na, kolem kte­ré­ho jsme prá­vě jeli. To je ten, ve kte­rém pak byd­lel náš has­tr­man.

Tipy na krás­ný strom pro pohan­ské ritu­á­ly jsme měli od Bedřicha Ludvíka, kte­rý o nej­krás­něj­ších stro­mech točil tele­viz­ní seri­ál. Nakonec když už jsme nevě­dě­li kudy kam, jsem jim řekl, že hez­ký strom je u nás na lou­ce u Libáně. A ten se pak uká­zal být tím pra­vým.

 

Vy sám jste se z Prahy před lety odstě­ho­val. Přitahuje vás na ven­ko­vě pří­ro­da, nebo lidi? Jak se pod­le vás čes­ká ves­ni­ce pro­mě­ni­la?

Na ven­ko­vě v pří­ro­dě je úžas­ný klid a hodi­na tam trvá šede­sát minut. Dělá nás to se psem a man­žel­kou šťast­ný­mi.

Česká ves­ni­ce se od roku 1989 pro­mě­ni­la zásad­ně. Zmizela infrastruk­tu­ra. Neexistuje veřej­ná dopra­va, služ­by, vypí­na­jí nám neu­stá­le proud, kvů­li ply­nu nám rozko­pa­li celou ves­ni­ci, aby ho zaved­li do ves­ni­ce ved­lej­ší, když u nás se jim to prý nevy­pla­tí. Hodně lidí se odstě­ho­va­lo do Prahy, kde děla­jí Pražáky.

Kameramanem Hastrmana je Diviš Marek. Jaký jste chtě­li divá­kům nabíd­nout pohled na kra­ji­nu, kte­rá hra­je ve fil­mu vel­kou roli? A čeho jste chtě­li docí­lit pomo­cí dro­nů?

Drony jsou mys­lím už dost nadu­ží­vá­ny a brzo začnou nudit. Když ale chce­te uká­zat nád­her­nou čes­kou kra­ji­nu, jsou v rozum­né míře nezbyt­né. S Divišem jsme děla­li vět­ši­nu mých fil­mů. V Hastrmanovi doká­zal vyvo­lat emo­ce bez kýčů.

Ve fil­mu jste po výtvar­né strán­ce dba­li i na kos­týmy. Jedna věc byla vystih­nout ves­ni­ci 30. let 19. sto­le­tí, ale kos­tým­ní výtvar­ni­ce Eva Kotková si vyhrá­la i s kos­týmy pro samot­né­ho has­tr­ma­na, konec­kon­ců spi­so­va­tel Miloš Urban si s nimi pohrá­vá v samot­ném romá­nu. Jak těž­ké a dob­ro­druž­né bylo „oblék­nout“ fil­mo­vé posta­vy toho­to fil­mu?

U kos­tý­mů se Evě Kotkové poda­ři­lo, že her­cům věří­te, že v nich žijí. Nevypadá to zkrát­ka, jako když si praž­ské hereč­ky hra­jí na ves­ni­ča­ny.

 

Jak vel­ký význam při­klá­dá­te prá­ci stři­ha­če? Co bylo hlav­ním úko­lem stři­ha­če toho­to fil­mu? Proč jste si nako­nec vybral Honzu Daňhela?

Honzu Daňhela jsem oslo­vil, pro­to­že se mi straš­ně líbil jeho expert­ní posu­dek na můj před­cho­zí film Všechno bude fajn. Jako u vět­ši­ny spo­lu­pra­cov­ní­ků dám hlav­ně na osob­nost.

Pro Ondřeje Havelku je Hastrman debu­tem. Pracujete s debu­tan­ty rád? V čem jste si byli s reži­sé­rem Havelkou navzá­jem opo­rou?

S debu­tan­ty jsem spo­lu­pra­co­val drti­vou vět­ši­nu fil­mů. Ondřej je ale cel­kem výjim­ka. Bavili jsme se o hra­ném fil­mu od roku 1994, jen­že pořád neměl čas. Společně jsme se podí­le­li na něja­kých kli­pech. On toho nato­čil doce­la dost, ale spíš doku­men­ty. Hodně reží­ro­val v diva­dlech. Jedním z mých nej­vět­ších fil­mo­vých zážit­ků vůbec, je jeden obraz z jeho doku­men­tu o Magdaleně Kožené.

Oporou? Docela mě pře­kva­pil jed­nou v noci v deš­ti, když se všech­no hrou­ti­lo, nic se neda­ři­lo, libáň­ským hasi­čům došla voda, nemě­li nástav­ce na hyd­rant, všich­ni pro­pa­da­li hys­te­rii, ale Ondřej neztra­til glanc. To jsem v živo­tě nevi­děl.

Nemalou roli hra­je v Hastrmanovi hud­ba. Jak jste k ní při­stou­pi­li? Kdo je auto­rem fil­mo­vé hud­by a jak jste našli ostat­ní pís­ně a jejich inter­pre­ty?

Autorem hud­by je Petr Wajsar, sym­pa­tic­ký chla­pík, kte­ré­ho jsme se dost natrá­pi­li. S hud­bou jsem spo­ko­jen. Simona Zmrzlá zpí­vá skvě­le a zpěv mimo obraz je Jirky Vyorálka, kte­rý byl také v angaž­má v Huse na pro­váz­ku. Mnohem milej­ší jsou mi zpí­va­jí­cí her­ci, u kte­rých mám pocit, že vědí, co zpí­va­jí.

Mimochodem, co na film říká autor romá­no­vé před­lo­hy Miloš Urban?

Předpokládám, že před­lo­hou pro hlav­ní posta­vu si byl čás­teč­ně sám. Proto mě těší, že se mu film líbí.

Co jako pro­du­cent od toho­to fil­mu oče­ká­vá­te? Čím by mohl čes­kou kine­ma­to­gra­fii obo­ha­tit? Co vám v čes­kých kinech chy­bí?

Jsem aty­pic­ký pro­du­cent, kte­rý točí jen jed­nou za čas. Dávám si pozor, aby to byl film, kte­rý chci sám vidět. Myslím, že na tomhle fil­mu je vidět, že je vtip­ný a o něco jde.

U čes­ké kine­ma­to­gra­fie se mi zdá, že pro­blém je spíš v tom, co nevzni­ká. Čekal bych vět­ší svo­bo­du tvůr­cům.

  

Konec fil­mu Hastrman uza­ví­rá epi­log. Jak vel­ký má význam? Pokud by se nad ním chtěl divák zamys­let, jak k němu nej­lé­pe při­stou­pit?

V tom fil­mu se děje hod­ně dra­ma­tic­ké­ho. Samotný konec je spíš o tom, jest­li jsou hrdi­no­vé a divá­ci fil­mu spo­ko­je­ni s tím, jak a v čem žijí. Ale to dojde asi až doma.


Části seriálu: Hastrman

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Lenka Szántó: Že to všechno způsobila hloupost a hamižnost, je jen částečná úleva19. dubna 2018 Lenka Szántó: Že to všechno způsobila hloupost a hamižnost, je jen částečná úleva Asi nejvíce se bude v souvislosti s filmem řešit autenticita a věrohodnost. Z čeho jste při psaní scénáře vycházela? Rešerše ke scénáři mi trvaly skoro rok. Zpo čátku jsem vycházela z […]
  • Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás27. května 2018 Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás Kdo je Eda Slonka? Je to synek mlady, ale šikovny. Je během příběhu převelen ke skupince havířů na osmé sloji, aby jim šéfoval. Kumpán, který nezkazí žádnou srandu, ale na konci mu do […]
  • Aleš Bílík - Matěj26. února 2016 Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty […]
  • JAN MARŠÁL (Bosák junior. Hejsek. Ten, který chce přání pro sebe)6. prosince 2017 JAN MARŠÁL (Bosák junior. Hejsek. Ten, který chce přání pro sebe) Jak ses Honzo dostal k roli Vincenta Bosáka? Původně jsem šel jako obyčejně na casting a vypadalo to, že jsem se do dalšího kola nedostal, ale potom za mnou na fotbalovém zápase náhodou […]
  • ROZHOVOR se Zdeňkem Troškou k nové komedii BABOVŘESKY 8. srpna 2012 ROZHOVOR se Zdeňkem Troškou k nové komedii BABOVŘESKY Do vísky Babovřesky přijíždí nový farář. Místní zbožné ženy čekají starého pána, ale z auta vyskočí mladík sportovního vzezření. Tak začíná příběh nové komedie Zdeňka Trošky, který se […]
  • Karolína Lipowská18. února 2016 Karolína Lipowská „Karolína, to je naše turbína,“ říká její filmová maminka. „Dostat takové dítě jako partnera, je vždycky výhra. Má v sobě dravost a ohromnou touhu po dobrém výsledku.“ Karolínu objevila […]
  • Gabriela Míčová ELA26. dubna 2017 Gabriela Míčová ELA Ve filmové trilogii Zahradnictví hrajete Elu. Kdo podle vás Ela je? Je to jedna ze tří sester. Řekla bych, že je z nich nejumírněnější a nejkonzervativnější. Je spořádaná a miluje svého […]
  • Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE6. června 2018 Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scénář a témata, které v něm byly zpracovány. Tedy to, že je to film o lásce, tanci, přátelství, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *