Brezina


LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje)

Eman ve fil­mu Přání k mání byla jeho prv­ní vel­kou rolí, i když je Lukáš ve svých 13 letech již zku­še­ným her­cem – zahrál si v seri­á­lech Ulice, Cesty domů, Vyprávěj, v rekla­mách a dokon­ce i v Divadle ABC v před­sta­ve­ní Anna Karenina, kde hrál syna hlav­ní hrdin­ky.

S hra­ním začal na dopo­ru­če­ní mamin­či­ny kama­rád­ky před pěti lety. V sou­čas­né době účin­ko­vá­ní v seri­á­lech a rekla­mách tro­chu ome­zil kvů­li doho­dě s mamin­kou, že je čas věno­vat se více ško­le.

Lukáš hra­je na hous­le, na kla­vír, zpí­vá. Hudba zabí­rá téměř celý jeho vol­ný čas, a když má ješ­tě chvil­ku, věnu­je se své vel­ké váš­ni – autům. Je také nad­še­ným sbě­ra­te­lem volan­tů, má jich doma vysta­ve­no již přes 70.

Jak se ti Lukáši líbi­lo natá­če­ní fil­mu přá­ní k mání, jaký byl reži­sér a co ostat­ní děti, kte­ré ve fil­mu hrá­li?

Mám pocit, že nám všem natá­če­ní změ­ni­lo život. Bylo to fakt super. Navíc, bylo skvě­lé, že s někte­rý­mi dět­mi, s Filipem, Míšou a dal­ší­mi se znám z let­ní herec­ké ško­ly, na kte­rou příští rok poje­du už po osmé. Většina z nás v takhle vel­kém fil­mu ješ­tě nehrá­la, byl to úžas­ný záži­tek. Hodně jsme si navzá­jem pomá­ha­li, když jsme měli vol­no, hrá­li jsme hry nebo cvi­či­li text.

Režisér Vít Karas byl bez­va, cho­val se k nám moc mile, uměl všech­no krás­ně vysvět­lit i zahrát, aby nám to před­ve­dl. Navíc byl fakt vtip­nej.

Co Eman, kama­rád hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré­ho jsi hrál, jaký je? Co se ti na něm líbí a co ne?

Eman je nej­lep­ší pří­tel Alberta a bra­tr Žoán. Moc se mi na něm nelí­bí, že je tro­chu jouda a udě­lá, co vymys­lí Albert. Líbilo se mi, že to byl tako­vý vti­pá­lek a nebral všech­no moc váž­ně.

Na jakou scé­nu hod­ně vzpo­mí­náš, kdy to tebe a ostat­ní děti bavi­lo nej­víc?

Líbily se mi akč­ní scé­ny a úpl­ně nej­víc asi scé­na, kdy na večír­ku před­stí­rá­me, že jsme opi­lí. U toho jsme se dost nasmá­li, šlo nám to fakt dob­ře a bavi­lo nás, že jsme moh­li takhle blb­nout. Žádný alko­hol jsme ale nepi­li, byl to čaj J.

Kdybys měl jed­no přá­ní, kte­ré se ti urči­tě spl­ní, co by sis přál?

Mám rád auta, tak bych chtěl auta, všech­ny mož­ný mode­ly. A volan­ty samo­zřej­mě.

Plánuješ, že budeš her­cem, až budeš dospě­lý?

Ještě nevím, buď budu her­cem, nebo poje­du do Ameriky a budu pra­co­vat v Applestore. Anebo budu pro­dá­vat auta.

Co bylo na natá­če­ní nároč­né, kdy to bylo oprav­du těž­ké?

Nejhorší bylo, když jsem byl nemoc­ný, byl jsem sko­ro týden v nemoc­ni­ci, hroz­ně jsem kaš­lal a měl jsem horeč­ky. Jinak bylo všech­no báječ­ný.

 Na jaké mís­to během natá­če­ní rád vzpo­mí­náš?

Na natá­če­ní v hote­lu Imperial. Byl celý jen pro nás, to byl skvě­lý záži­tek. Moc rád bych tam někdy s mámou jel a uby­to­val se tam.

Když jsi mlu­vil o tom, že vám všem natá­če­ní změ­ni­lo život, nemys­lel jsi jen sebe a ostat­ní děti, kte­ré ve fil­mu hrá­li, že?

Ano, to je prav­da, film změ­nil vel­mi zásad­ně život i mojí mámě a celé mojí rodi­ně. Během natá­če­ní se mamin­ka sezná­mi­la se svým sou­čas­ným man­že­lem a mým nevlast­ním tátou. Přestěhovali jsme se za ním do Karlových Varů a, i když je to změ­na veli­ká, jsem nad­še­ný a jsem hroz­ně rád, že se to všech­no sta­lo.

Je to kouz­lo?

Myslím, že tro­chu ano, něja­ké kouz­lo v tom bude.

LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje)
Ohodnoťte článek

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […]
  • ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU29. února 2012 ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU Vystudoval jste pražskou FAMU, ale narodil jste se ve Slovinsku. Jaká byla vaše cesta do Čech? Do České republiky jsem přišel studovat. Český film měl velký vliv jak na […]
  • ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok19. srpna 2017 ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok Kalendář Miluj svůj život je nástěnným šperkem, který vás provede nejen praktickými individuálními plány vašeho roku 2018, ale také potěší duši, nejen obrázky, ale i texty, které jsou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl7. února 2019 Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl Scénář vznikal původně jako příběh imigranta, který se v neznámé zemi dostane do tíživé situace, ale finální verze filmu ukazuje, že je možná daleko více příběhem pana Rypara, stárnoucího […]
  • Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)24. ledna 2013 Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka) Odkud se vzala Vaše touha točit filmy? To je touha, která se se mnou táhne již od dětství. Vždy jsem ráda tvořila příběhy a mám ráda, když osloví i mě. Moje záliba ve fikci pramení […]
  • Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády2. března 2016 Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády Jak dlouho trvalo, než vznikla maska dryády?  V maskérně jsme trávily obvykle čtyři hodiny. Pokud jsme točily i další den, tak jsme si nechaly pouze odlíčit obličej a oddělat uši. V tom […]
  • Tajný život mazlíčků - MAX16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - MAX Q. Jak jste se s Katie seznámili? A. Byla to jedna z těch šťastných náhod. Ona potřebovala spolubydlícího, já jsem potřeboval spolubydlícího, tak jsme to dali dohromady. Bylo to prosté. […]
  • Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli25. září 2018 Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli Andrea Hoffmannová vystudovala hudebně-dramatický obor na brněnské konzervatoři a osm let působila v angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Zahrála si například ve filmech […]
  • Rozhovor s Galinou Miklínovou31. října 2016 Rozhovor s Galinou Miklínovou Lichožrouti  mají svůj první film, kterému předcházely tři dnes už kultovní knihy plné lichožroutích dobrodružství od Pavla Šruta s vašimi ilustracemi. Co ale předcházelo knihám? Kde se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *