JAN MARŠÁL (Bosák junior. Hejsek. Ten, který chce přání pro sebe)

JAN MARŠÁL (Bosák juni­or. Hejsek. Ten, kte­rý chce přá­ní pro sebe)
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Jak ses Honzo dostal k roli Vincenta Bosáka?

Původně jsem šel jako oby­čej­ně na cas­ting a vypa­da­lo to, že jsem se do dal­ší­ho kola nedo­stal, ale potom za mnou na fot­ba­lo­vém zápa­se náho­dou při­šel asi­s­tent režie, se kte­rým jsem kdy­si natá­čel film Modrý tygr. Řekl mi, že zrov­na shá­ní pro film klu­ka v mém věku. Tak jsem se díky fot­ba­lu vlast­ně vrá­til zpát­ky do výbě­ru.

 Jak se ti líbi­lo natá­če­ní fil­mu Přání k mání? Jaký byl reži­sér, jak se ti s ním pra­co­va­lo?

Natáčení mě oprav­du bavi­lo. Štáb byl super a všich­ni jsme si dob­ře rozu­mě­li. S panem reži­sé­rem jsem vychá­zel dob­ře a mys­lím, že bez něj by to ani neby­lo ono.

 Máš za sebou už cel­kem dost fil­mů i seri­á­lů. Je pro tebe Přání k mání něčím výji­meč­né?

Natáčení bylo výji­meč­né tím, že se vel­ká část natá­če­la v Karlových Varech a v kom­bi­na­ci s uby­to­vá­ním v hote­lu Imperial a vánoč­ním pří­bě­hem, kte­rý jsme natá­če­li, vznik­la neza­po­me­nu­tel­ná před­vá­noč­ní atmo­sfé­ra.

Tvoje posta­va není úpl­ně klad­ná, jak se ti Vincent Bosák hrál?

Myslím, že mi role Bosáka doce­la sed­la. Ne, že bych se cho­val stej­ně jako on, ale když jsem si před­sta­vil situ­a­ci, v jaké on je, čili hod­ně peněz a pro­tek­ce všu­de, namyš­le­né cho­vá­ní a pocit nad­řa­ze­nos­ti jsou pak doce­la pocho­pi­tel­né.

Na jakou scé­nu fil­mu rád vzpo­mí­náš?

Napadá mě scé­na, ve kte­ré veče­ří Bosák s klu­ky v hote­lu a Bosák tam vlast­ně už dovr­šu­je svůj plán na zís­ká­ní přá­ní od Alberta. Tu scé­nu jsme sice natá­če­li asi osm hodin, sice byla vyčer­pá­va­jí­cí, ale záro­veň jsem si uží­val její nároč­nost. Všichni tři tam máme dlou­hé repli­ky a při detail­ních zábě­rech jen na obli­čej bylo důle­ži­té držet ve tvá­ři i důle­ži­tost a napě­tí té situ­a­ce. Prostě mě bavi­lo to hrát.

Co bylo na natá­če­ní nároč­né, kdy to bylo oprav­du těž­ké?

Náročné bylo, že kvů­li noč­ním zábě­rům byly natá­če­cí dny posu­nu­té a kon­či­li jsme čas­to hod­ně poz­dě v noci. Jednou jsem měl nástup na plac v jed­nu ráno. To je doce­la nezvyk.

Jaké to bylo v kar­lo­var­ském hote­lu Imperial?

Hotel Imperial je oprav­du krás­ný. Tím, že jsme tam byli i uby­to­vá­ní a záro­veň jsme tam natá­če­li, tak se všech­no zjed­no­du­ši­lo a zrych­li­lo. A taky měli skvě­lý sní­da­ně. Ty mi chy­bí 😀

Pokud bys­te měl jed­no přá­ní, jako má hrdi­na ve fil­mu Přání k mání, co bys­te si přál? Ale jako ve fil­mu, svě­to­vý mír se nepo­čí­tá, musí to být osob­ní.

No je to těž­ké, tak snad asi hod­ně peněz. Těmi by se zby­tek přá­ní dal snad­no zaří­dit.


Části seriálu: Přání k mání

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
  • Miss Hanoi – Recenze – 40%9. srpna 2018 Miss Hanoi – Recenze – 40% Odsouzený mladík, který ve městě Varnsdorf před čtyřmi lety zabil vietnamskou Miss severní Čechy, je krátce po svém propuštění nalezen zavražděný v nedalekém lese. Vyšetřování se ujímá […]
  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […]
  • Rozhovor s Annou Geislerovou18. února 2016 Rozhovor s Annou Geislerovou  O postavě „Eliška chce začít znovu, ale neuvědomuje si, že nejde začít budovat něco nového, pokud neuzavřete to staré. A musíte to ukončit sami v sobě. Je typickým příkladem mámy pod […]
  • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské […]
  • Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE6. června 2018 Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scénář a témata, které v něm byly zpracovány. Tedy to, že je to film o lásce, tanci, přátelství, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *