betoni
Štěpán Benoni

Štěpán Benoni
Ohodnoťte člá­nek

Vystudoval herec­tví na Pražské kon­zer­va­to­ři a poté sedm let půso­bil v kla­den­ském Středočeském diva­dle. V sou­čas­né době se pra­vi­del­ně obje­vu­je na prk­nech Divadla Bez zábrad­lí, Komorní čino­hry nebo Prague Shakespeare Company. Hrál v řadě seri­á­lů jako jsou Kriminálka Anděl nebo Cirkus Bukowsky. Mezi jeho fil­mo­vé role pat­ří váleč­né dra­ma Václava Marhoula Tobruk, dra­ma o dro­go­vé závis­los­ti PIKO nebo kri­mi­nál­ní thriller Jana Pachla Gangster Ka: Afričan. V Pustině hra­je výchov­né­ho porad­ce Adama.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Přiznám se, že ani ne, a sice z důvo­du, že mě ta prá­ce nesku­teč­né bavi­la. Navíc jsem byl po celou dobu natá­če­ní doslo­va obklo­pen pro­fe­si­o­ná­ly, tak­že jsem měl pocit, jako­by někdo dělal mou prá­ci za mne.

 Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Samozřejmě. Scénář a vůbec celý pro­jekt je hod­ně rea­lis­tic­ký. I když se kla­de vel­ký důraz na atmo­sfé­ru, sle­du­je­te situ­a­ce, kte­ré jsou pově­do­mé z běž­né­ho živo­ta, z nichž máte strach, že by se moh­ly stát a moh­ly by pak vypa­dat tak­to.

 Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Ovlivňuje je dost zásad­ně. Pokud bych otáz­ku pře­ve­dl na svou posta­vu, je to tou­ha vyhnout se ste­re­o­ty­pu, šedi, sna­ha najít něja­ký řád, hod­no­ty, morál­ku. Být ten dob­rý, správ­ný, jenomže ve výsled­ku může tak­to úče­lo­vé jed­ná­ní nadě­lat více ško­dy než užit­ku.

 V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Jednoduše je kva­lit­něj­ší. Myslím, že za výsled­kem musí být vidět množ­ství ener­gie a osob­ní­ho zájmu, kte­rý tomu lidé věno­va­li (počí­na­je pro­duk­cí až po her­ce).

Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii? Číslo 1. Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Ano, toto je druh prá­ce, kvů­li kte­ré chci být herec.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Jednou z výhod byl dosta­tek času všech­no si pro­mys­let, vysta­vět a zku­sit. Nebo se tře­ba pora­dit s reži­sé­rem.

 Popište, jak se vám hrá­la vaše posta­va.

Skvěle. Mimo jiné jsem zjis­til, že když máte oprav­du kva­lit­ní herec­ké kole­gy, nic hrát nemu­sí­te a oni to udě­la­jí za vás.

 


Části seriálu: Pustina

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • TATIANA VILHELMOVÁ4. dubna 2016 TATIANA VILHELMOVÁ Pochází z Prahy. V dětství od deseti do devatenácti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühnově dětském sboru a recitaci. Poté byla přijata na Pražskou konzervatoř (obor herectví), kterou […]
  • Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá27. května 2018 Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá Jak byste představil svoji postavu? Hraji ředitele dolu, ve kterém se ta katastrofa odehrála, a který za ni byl také částečně zodpovědný. Režisér David Ondříček si přál, abych svoji […]
  • MARIKA ŠOPOSKÁ9. října 2015 MARIKA ŠOPOSKÁ Marika Šoposká (nar.1989). V roce 2010 absolvovala hudebně-dramatický obor Pražské konzervatoře. Účinkovala na řadě pražských divadelních scén (Malá scéna Divadla pod Palmovkou, […]
  • Tereza Voříšková o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Tereza Voříšková o filmu Po strništi bos Jaké bylo natáčení snímku Po strništi bos pod vedením režiséra  Jana Svěráka? Krásné. Honza pracuje zase jinak než ostatní režiséři, je inteligentní, až překvapivě racionální. Já se hodně […]
  • Eliška Křenková14. října 2016 Eliška Křenková Narodila se v Praze, vystudovala herectví na DAMU, před kamerou se poprvé objevila ve filmech Rafťáci nebo Běžci a seriálu Vyprávěj. Její první větší hereckou příležitostí bylo drama […]
  • ELIŠKA BALZEROVÁ31. března 2016 ELIŠKA BALZEROVÁ Narodila se ve Vsetíně. Lásku k divadlu v ní probudila její maminka, která byla nadšenou ochotnicí. Po absolvování herectví na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně v roce 1971 nastoupila do […]
  • Petr Jarchovský SCÉNÁŘ26. dubna 2017 Petr Jarchovský SCÉNÁŘ Jak vlastně trilogie Zahradnictví vznikla? Z mého pohledu je to ta nejosobnější věc, na které jsem kdy pracoval. Zahradnictví vychází z historie mé rodiny,z pamětí mých rodičů a […]
  • Petra Špalková14. října 2016 Petra Špalková  Narodila se v Brně a již od svých deseti let účinkovala v inscenacích brněnského Divadla na provázku. Mezi její další angažmá patří pražský Činoherní klub, Divadlo Na zábradlí a Národní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *