123


ROZHOVOR se Zdeňkem Troškou k nové komedii BABOVŘESKY

Do vís­ky Babovřesky při­jíž­dí nový farář. Místní zbož­né ženy čeka­jí staré­ho pána, ale z auta vysko­čí mla­dík spor­tov­ní­ho vze­zře­ní. Tak začí­ná pří­běh nové kome­die Zdeňka Trošky, kte­rý se začne točit 22. květ­na v již­ních Čechách

 

Proč jste se roz­ho­dl vrá­tit k téma­tu kla­sic­ké čes­ké kome­die z ves­nic­ké­ho pro­stře­dí

 a kde jste s Markem Kališem vza­li námět na Babovřesky, aneb z dopi­su ven­kov­ské drb­ny?

ZT - Film vzni­ká vlast­ně na přá­ní mno­ha divá­ků, kte­ří mě stá­le žáda­jí o nato­če­ní něče­ho podob­né­ho jako byla Slunce, sena...   Námět mi poslal už před něko­li­ka lety Luboš Draganovský ze Slovenska, kte­rý straš­ně milu­je Slunce, seno.., napsal pří­běh nazva­ný Pech aneb Smůla, kam se hneš. Já to teh­dy odlo­žil, pro­to­že se mi to oprav­du zdá­lo dost podob­né jako Slunce, seno...Letos ale při­šla pro­du­cent­ka Dana Voláková s tím, že pro­duk­ce, kte­rou zastu­pu­je zajis­tí pení­ze, což je dneska zázrak, a že by rádi, abych nato­čil něja­ký kome­di­ál­ní pří­běh z jiho­čes­ké ves­ni­ce. Vzpomněl jsem si na ten­to scé­nář a vrá­til se k němu. S mým asi­s­ten­tem Markem Kališem a panem Draganovským jsme ho upra­vi­li a roz­ší­ři­li. Okamžitě se roz­je­ly pří­pra­vy, abychom moh­li film během květ­na a červ­na nato­čit. Do kin by měl jít příští rok na jaře.

 

Hovoříte o Babovřeskách jako o „slun­ce­se­nov­ském“ sty­lu, na co se mohou divá­ci těšit?

ZT - Nechci tady popi­so­vat děj; jde o hříč­ku, ve kte­ré má hlav­ní slo­vo nedo­ro­zu­mě­ní, kte­ré vinou pomlu­vy či drbů roze­hra­je řadu dal­ších patá­lií, jak to už někdy v živo­tě bývá. Nositelky „zaru­če­ných zpráv“ jsou svíč­ko­vé báby, kte­ré se nemů­žou smí­řit s tím, že k nim na faru nastou­pil doce­la mla­dý farář, spor­to­vec. A když za ním při­je­de ješ­tě mlad­ší dív­ka, tedy jeho sest­ra, což ony ovšem nevě­dí, malér nene­chá na sebe dlou­ho čekat...

 

Měl jste oka­mži­tě jas­no o před­sta­vi­te­lích hlav­ních rolí nebo jste dlou­ho zva­žo­val, koho obsa­dí­te?

Obsazení rolí je nároč­ná věc. Většina zná­mých, oblí­be­ných her­ců  hra­je v neko­neč­ných tele­viz­ních seri­á­lech, někte­ří ve dvou až ve třech. Hrají i v diva­dlech. Nevím, co je to za móre­sy, že diva­dla v posled­ních letech nasa­zu­jí ješ­tě před diva­del­ní­mi let­ní­mi prázd­ni­na­mi posled­ní pre­mi­é­ru. To zna­me­ná, že her­ci musí cho­dit do diva­dla zkou­šet a jsou tam od dese­ti hodin do dvou. To se z časo­vých důvo­dů nedá dát dohro­ma­dy, tak­že pro mě, jako fil­mo­vé­ho reži­sé­ra, jsou napros­to nepo­u­ži­tel­ní. Já je nemo­hu vozit na natáčení180 kmod Prahy, pro­to­že bychom nestih­li nic nato­čit, když jen ces­ta trvá dvě a půl hodi­ny. Oslovil jsem něko­lik her­ců, kte­ří by straš­ně rádi toči­li, ale jsou smluv­ně vázá­ni jin­de. Nicméně nako­nec mám z obsa­ze­ní vel­kou radost. Hlavní drb­nu, kte­rá pra­cu­je na obec­ním úřa­dě jako sekre­tář­ka sta­ros­ty a v kos­te­le sedí v prv­ní lavi­ci hra­je Jana Synková z Ypsilonky.

Koho jste si dál vybral do rolí své­ráz­ných ves­nic­kých posta­vi­ček?

V roli sta­ros­ty uvi­dí divá­ci Pavla Kikinčuka, jeho ženu hra­je Veronika Žilková. Lukáš Langmajer si zahra­je fará­ře, hlav­ní dvo­ji­ci mla­dých Jan Dolanský a Lucie Plekancová Vondráčková, kte­rá při­je­la z Kanady. Nesmím zapo­me­nout ani na Jiřího Pechu, Lubomíra Kostelku a dal­ší.

Jediný Pavel Kikinčuk se po 30 letech „vra­cí“ do Troškovy ves­nic­ké kome­die, ostat­ní jsou „nové“ tvá­ře?!

ZT - Ano, dá se to tak říct. Pavel se obje­vil coby stu­dent Plánička ve „Slunce, seno, jaho­dy“, pak jsme se sko­ro 25 let na fil­mu nese­šli, až v pohád­ce Nejkrásnější hádan­ka. Protože jsem ale nad­še­ným divá­kem a pří­z­niv­cem jeho plzeň­ské­ho diva­dél­ka Pluto, kte­ré Pavel vede se svou ženou Jindrou a mno­hé z her­ců jsem si už do fil­mů obsa­dil, řekl jsem si, že sta­ros­ta v jeho podá­ní by byl přes­ný typ. K němu pak sta­ros­to­vou Veroniku Žilkovou - a rodin­ka k pohle­dá­ní...

 

Místa pro natá­če­ní fil­mu obvykle vybí­rá archi­tekt. Předpokládám, že vy jako jiho­čes­ký patri­ot a rodák z Hoštic u Volyně, jste se toho­to úko­lu ujal sám.

Řadu míst vybí­rám sám, potom je nabíd­nu archi­tek­to­vi, on mi zase uká­že mís­ta, o kte­rých si mys­lí, že jsou vhod­ná, je to tako­vá spo­lu­prá­ce.  Točit bude­me v oko­lí Holašovic, tam jsou ves­nič­ky jako od Josefa Lady, upro­střed ryb­ník, ved­le lípy, pros­tě jako z pohád­ky. Musím říci, že všu­de nám vychá­ze­jí obrov­sky vstříc, při­tom to není žád­ná sran­da, pus­tit si domů fil­ma­ře.

Mohou se lidé těšit i na něja­ké „hláš­ky“, tak, jak je tomu ve Vašich Sluncích, senech?

ZT - Myslím, že si tam něja­ké najdou.

 

Říkáváte, že Vaším hlav­ním kri­ti­kem před natá­če­ním kaž­dé­ho fil­mu bývá Vaše mamin­ka Růženka. Nevydědí Vás, když si pře­čte scé­nář?

ZT - To nevím, to se musí­te zeptat jí. Teprve dneska jsem jí ho dal pře­číst. Zatím nic neří­ká...

 

Dovedete si před­sta­vit, že se mís­ta, kde Babovřesky budou vzni­kat, sta­nou stej­ný­mi „pout­ní­mi“ mís­ty, jako jsou dnes Hoštice?

ZT - Já si už dove­du před­sta­vit všec­ko. Ale turis­tic­kou pozor­nost si ves­nič­ky, ze kte­rých sle­pím Babovřesky, jis­tě zaslou­ží. Ať jsou to Dobčice, Záboří, Pištín, všech­ny jsou jiho­čes­ký půvab sám. Je ješ­tě tolik neob­je­ve­né krá­sy kolem nás, pro­to dou­fám, že jí náš film pomů­že zazá­řit a při­blí­žit všem cti­te­lům naší krás­né „země zamyš­le­né“.

 

ROZHOVOR PŘIPRAVILI: Dana Voláková a René Kekely

ROZHOVOR se Zdeňkem Troškou k nové komedii BABOVŘESKY
Ohodnoťte článek

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své […]
  • ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ!18. srpna 2016 ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ! Námět filmu Strašidla vyšel od pana Jiřího Kose, který není profesionálním autorem. Co se vám na jeho námětu zalíbilo a co bylo při zpracovávání textu do filmového scénáře […]
  • Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny16. srpna 2017 Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny Je to první ochutnávka připravované pohádky režiséra Zdeňka Trošky, která vstoupí do kin 4. Ledna 2018, ve které budou mít hlavní roli dva čerti, popletové, který Lucifer pošle na zem, aby […]
  • Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin13. prosince 2017 Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční titul již 4. ledna 2018, ale první diváci budou mít možnost ji vidět již v průběhu prosince. V úterý […]
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […]
  • Zdeněk Troška21. ledna 2015 Zdeněk Troška Zdeněk Troška se narodil r. 1953 v Hošticích u Volyně. Už od dětství rád poslouchal pohádkové příběhy a spolu s mladším bratrem Pavlem (1956) inscenovali vesnické amatérské divadlo. […]
  • Slunce, seno, jahody – česká klasika11. srpna 2018 Slunce, seno, jahody – česká klasika Kultovní česká komedie, kterou každý Čech mohl vidět už několikrát, ale stejně se na ni rád podívá ještě jednou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se podařilo natočit film, který v televizi běží […]
  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […]
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
  • Podívejte se na trailer a nové fotografie k připravované pohádce Čertoviny29. září 2017 Podívejte se na trailer a nové fotografie k připravované pohádce Čertoviny Herečka Sara Sandeva se přiznává, že měla moc ráda princezny. „Ale ne takové ty typické, ale takové jako Popelka nebo Eliška z pohádky Princezna ze mlejna…“ říká Sara. Dominick Benedikt […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *