Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky

Mauery

O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvě­dě­la ješ­tě před jeho výro­bou. Jak vlast­ně k vaší spo­lu­prá­ci s Janem Hřebejkem došlo?

Že pan Hřebejk bude točit ten­to film, jsem se para­dox­ně dozvě­dě­la náho­dou z roz­ho­vo­ru v něja­kém čes­kém časo­pi­se. Chtěl mys­lím obsa­dit paní Šafránkovou, ale ta sho­dou okol­nos­tí natá­če­la něja­kou jinou uči­tel­ku, tak hle­dal prav­dě­po­dob­ně v oblast­ních diva­dlech něja­kou jinou zná­mou hereč­ku. Tehdy jsem si řek­la, že kdy­by dělal cas­ting, tak by to pro mě moh­la být šan­ce, ale že se na Slovensko asi třást nebu­de… A když mi spo­lu­pro­du­cent­ka fil­mu Zuzka Mistríková za půl roku jen tak mezi řečí špit­la, že asi budu dělat kon­kurz, pěk­ně jsem tam „naho­ru“ podě­ko­va­la, jak mi to skvě­le zaří­di­li.

Problém mani­pu­la­ce, kte­ré­ho se sní­mek týká, je aktu­ál­ní v jaké­ko­li době nehle­dě na poli­tic­kou situ­a­ci... Jak se vám tato roz­po­ru­pl­ná posta­va hrá­la?
Samozřejmě, bez deba­ty, mani­pu­la­ce je hnus­ná věc a je to všu­de. Má to nave­nek nor­mál­ní tvář a my si na to všich­ni poma­lu zvy­ká­me. Scénář byl výbor­ný a posta­va uči­tel­ky byla napsa­ná tak, že bylo co hrát, a hlav­ně jsem se těši­la na v pod­sta­tě zápor­nou posta­vu. Na ty jsem zatím nemě­la moc štěs­tí. Na scé­ná­ři i na posta­vě se mi líbi­lo, že neby­lo jed­no­znač­né, jest­li jde o kome­dii, nebo dra­ma. A to mě moc bavi­lo a sna­ži­la jsem se to na té hra­ně udr­žet. Náročné to až tak neby­lo, pro­to­že byl dob­rý scé­nář a bavi­lo nás to.

Učitelka mani­pu­lu­je rodi­či skr­ze své žáky, kte­ří jsou ve fil­mu vel­mi důle­ži­tý­mi posta­va­mi. Jak se vám s toli­ka dět­ský­mi „kole­gy“ hrá­lo? Jsou děti obec­ně dob­rý­mi herec­ký­mi part­ne­ry?
Děti byly vel­mi dob­ře vybra­né, a to nejen díky podob­nos­ti se svý­mi fil­mo­vý­mi rodi­či. Hrál s námi i vnuk pana Labudy a ten byl také vel­mi šikov­ný. Měli jsme tam jed­nu del­ší scé­nu s tří­dou, kte­rou bylo potře­ba nato­čit na prv­ní dobrou. Před ní jsem měla respekt, pro­to­že reak­ce dětí na dru­hou a tře­tí klap­ku jsou už mír­ně znudě­né.

Více na Kritiky.cz
Přes prsty - tisková konference - 2 ...
Zombik – 50 ...
Pasažéři - Obsah/O filmu OBSAH              Jennifer Lawrence (Aurora) a Chris Pratt (Jim) jsou hlavními předs...
Výzva - Kampfansage – Der letzte Schüler Mám „malé“ akční filmy rád. Nejsou peníze na gigantické přestřelky, monumentální výb...
10 zajímavých detailů ve finále 1. sezóny seriálu Westworld ...

Sešla jste se před kame­rou nebo na jeviš­ti už s někte­rý­mi z vašich dospě­lých herec­kých kole­gů z fil­mu Učitelka? Je pro her­ce tako­vá před­cho­zí spo­lu­prá­ce vždy výho­dou?
Ano, s vět­ši­nou her­ců jsem se zna­la vel­mi dob­ře. S Csongorem Kassaiem máme spo­leč­nou zájez­do­vou insce­na­ci Romeo a Julie po tři­ce­ti letech. Z čes­kých kole­gů jsem hrá­la napří­klad dvě insce­na­ce s Martinem Havelkou v Městském diva­dle v Brně. A samo­zřej­mě je tu také Peter Bebjak, kte­rý reží­ro­val seri­ál Odsouzené, kde jsem hrá­la hlav­ní roli. Byla to fajn par­ta. Vlastně se na pla­ce setka­li i tři reži­sé­ři, kro­mě Petra Bebjaka nám škol­ní­ka hrál ješ­tě Martin Šulík, to mě moc potě­ši­lo.

Jde o vaši prv­ní spo­lu­prá­ci s před­ním čes­kým reži­sé­rem Janem Hřebejkem. V čem pro vás byla spo­lu­prá­ce s ním oje­di­ně­lá? Dával vám napří­klad jako hereč­ce ve ztvár­ně­ní posta­vy uči­tel­ky něja­kou vol­nost?
Pro mě to byla jed­na z nej­pří­jem­něj­ších spo­lu­pra­cí. Myslím, že si pan Hřebejk vel­mi důsled­ně vybí­rá her­ce už při cas­tingu a potom s nimi na pla­ce už nemá tolik prá­ce. Scénář byl napsa­ný tak, že ani neby­lo moc o čem dis­ku­to­vat. Já jsem cíti­la jeho důvě­ru a měla jsem pocit, že ho to cel­kem baví. Velmi dob­ře se mi s ním pra­co­va­lo a jsem za tuto pří­le­ži­tost vděč­ná.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Křišt'álový globus získal film Rodinné štěstí11. července 2016 Křišt'álový globus získal film Rodinné štěstí Vítězem Mezinárodního filmového festivalu se stal nezávislý maďarský film Rodinné štěstí. Režisér a scénárista Szabolcs Hajdu natočil příběh o dvou sestrách a jejich rodinách, který bydlí […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Podívejte se na ukázku k chystanému českému filmu Tlumočník5. ledna 2018 Podívejte se na ukázku k chystanému českému filmu Tlumočník Film Tlumočník, režiséra Martina Šulíka, v němž hlavní role vytvořili oscarový režisér a v tomto případě herec Jiří Menzel a držitel Evropské filmové ceny pro nejlepšího herce roku 2016, […]
  • Stockholmský syndrom8. ledna 2020 Stockholmský syndrom Kriminalista Viktor Mojžíš (David Švehlík) při obraně své dcery, kterou napadne rotvajler, zastřelí nejen psa, ale nešťastnou náhodou postřelí i jeho majitele Jindřicha Oseckého (Martin […]
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Podívejte se vzkaz známého herce k filmu, jenž vstoupil do kin15. března 2018 Podívejte se vzkaz známého herce k filmu, jenž vstoupil do kin https://www.youtube.com/watch?v=QOMcSANlMGg&t=4s
  • Foto střípky z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech17. července 2016 Foto střípky z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU