Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“

ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“

Ddraka3

Stano Fatul, kdo to vlast­ně je? Je to mla­dý a naděj­ný lite­rár­ní talent ze Slovenska, kte­rý se naro­dil 28. dub­na 1998 v Bratislavě. Spolu se svo­jí rodi­nou žije na jejím okra­ji a v sou­čas­né době dokon­ču­je stu­di­um na vše­o­bec­ném gym­ná­ziu.

Stano se psa­ní věnu­je aktiv­ně již od roku 2012. Stejně jako někte­ří jiní začí­na­jí­cí spi­so­va­te­lé i on nebyl výjim­kou, a občas také při­spěl do něja­ké té lite­rár­ní sou­tě­že na základ­ní a střed­ní ško­le, pře­váž­ně však s poezií. Z toho­to obdo­bí se může pochlu­bit napří­klad cenou spe­ci­ál­ní­ho uzná­ní v sou­tě­ži „Račiansky jaho­do­vý kvet“ v jeho domov­ské Rači.

Ve své tvor­bě se výhrad­ně zamě­řu­je na fan­tas­ti­ku, což bra­vur­ně před­ve­dl ve své nedáv­no vyda­né kni­ze „DOTYK DRAKA“, jež je prv­ní kni­hou z plá­no­va­né tri­lo­gie Knihy Lysanthys, kte­rou by rád v nej­bliž­ší době dokon­čil. A ani potom nemá v plá­nu opouš­tět ten­to žánr, ale prá­vě nao­pak, nebrá­ní se zku­sit vytvo­řit něco nové­ho, co by doko­na­le sklou­bi­lo prv­ky fan­ta­sy s prv­ky horo­ru či detek­tiv­ky.

Kromě psa­ní pří­bě­hů se i inten­ziv­ně věnu­je spor­tu. Aktivní běžec­kou dráhu v posled­ních letech vystří­da­la posi­lov­na, pro­střed­nic­tvím níž se člo­věk může udr­žo­vat stá­le ve skvě­lé fyzic­ké kon­di­ci. Občas posi­lov­nu dopl­ní i běh.

Ale teď zpět k sym­pa­tic­ké­mu mla­dí­ko­vi Stanovi, jež byl nato­lik vstříc­ný, že nám odpo­vě­děl na něko­lik vše­teč­ných otá­zek týka­jí­cích se jeho dob­ře nastar­to­va­né kari­é­ře „spi­so­va­te­le a auto­ra fan­ta­sy“.

Ddraka6

Stano, vzpo­mí­náš si na ten oka­mžik, kde se vza­la ta myš­len­ka „Jo, teď napíšu a vydám kníž­ku?“ Vždycky to asi takhle jas­né, snad­né, a při­ro­ze­né neby­lo. Jak vzpo­mí­náš na své začát­ky ve psa­ní? A co tě vůbec při­mě­lo napsat kni­hu?

Viem, že to bolo leto, zači­a­tok leta v roku 2012. Bol som pomer­ne roz­cí­te­ný z toho, že som dočí­tal Inheritance od Paoliniho a neja­kým spô­so­bom som neve­del pri­jať fakt, že zra­zu mám z také­ho skve­lé­ho sve­ta vyst­úpiť. A teda áno, pres­ne vte­dy prišla myšli­en­ka, že si vytvorím vlast­ný svet, do kto­ré­ho sa viem vrá­tiť kedy­koľ­vek budem mať chuť.

Co si mys­líš, že dělá spi­so­va­te­le oprav­do­vou svě­to­vou jed­nič­kou - špič­kou? Máš něja­ké tako­vé ambi­ce stát se pro­dá­va­ným auto­rem, ane­bo je tvo­je psa­ní spí­še koníč­kem, rela­xem a zába­vou?

Hmm, no ono sa to podľa mňa nedá robiť bez toho, aby si člo­vek pri tom oddý­chol a aby ho to reál­ne bavi­lo a napĺňa­lo. To už potom nie je tvo­ri­vý pro­ces, ale výro­ba... A bez ambí­cií si nevi­em pred­sta­viť, ako by sa dal robiť pro­gres. 😊 Takže áno, urči­te mám v hla­ve veľ­ké ambí­cie, ale už som sa nau­čil o nich menej hvo­o­riť a rad­šej ich viac uká­zať.

A recept na to, aby sa člo­vek stal sve­to­vou jed­not­kou... podľa mňa ide o kom­bi­ná­ciu talen­tu a tvr­dej prá­ce. Jedno bez dru­hé­ho je abso­l­út­ne na nič, ato ale nezna­me­ná, že iba s tvr­dou prá­cou sa nedá dosi­ahnuť nič... len tam už je to otáz­ka talen­tu v rám­ci odhod­la­nos­ti 😉

Ddraka2

Jak se na tvo­ji „spi­so­va­tel­skou“ vášeň dívá tvo­je rodi­na? Máš v ní opo­ru? Jsou prv­ní, kdo mají mož­nost si pře­číst to, co napí­šeš, než to jde do tis­kár­ny? A pokud ano? Dáš na jejich názor, kri­ti­ku či niko­liv?

Pri prvej kniž­ke som to dával čítať hneď všet­kým z rodi­ny, ale teraz ďalej si to všet­ko nechá­vam až dovte­dy, kým sa to nedo­sta­ne aj k šir­ši­e­mu oko­liu. Doma ma vždy pod­po­ro­va­li, tam nie je čo spo­chyb­niť. I keď samozrej­me, na zači­at­ku bolo nut­né všet­kých pre­svied­čať, že to mys­lím sku­točne váž­ne a nie je to len chvíľ­ko­vý oši­aľ. Jasné, bavím sa s nimi o všet­kom, no pred­sa len na najob­jek­tív­nej­šiu kri­ti­ku tre­ba dostať od verej­nos­ti.

Kde se u tebe obje­vi­la lás­ka ke psa­ní? Máte to v rodi­ně? Anebo jsi už psal od mala, a jak ses vlast­ně ke psa­ní dostal?

Dá sa pove­dať, že áno, záľu­ba v kni­hách je u nás pomer­ne roz­ší­re­ná. A moja bab­ka z tati­no­vej stra­ny má bra­tran­ca, kto­rým je Roman Brat, obľ­úbe­ný spi­so­va­teľ hlav­ne det­ských kni­žiek, s kto­rým som býval čas­to v kon­tak­te hlav­ne pri písa­ní Dotyku draka.

Ddraka1

Máš něja­ký svůj vzor, auto­ra, kte­ré­mu by ses rád podo­bal ane­bo kte­rý tě inspi­ru­je? Čím se při psa­ní kni­hy inspi­ru­ješ? Jaká lite­ra­tu­ra ti je blíz­ká? Máš něja­ké­ho oblí­be­né­ho spi­so­va­te­le?

Určite je vždy dob­ré mať nie­ko­ho, ku komu „vzh­li­a­dať“. Ale ani nie tak, že sna­žiť sa mu podo­bať, ale vší­mať si, ako robí veci on, a učiť sa z nich. Či už sú pozi­tív­ne ale­bo nega­tív­ne, taká­to for­ma uče­nia môže byť veľ­mi osož­ná. A prav­du pove­di­ac na 70 per­cent čítam nao­zaj len fan­ta­sy, ale zase naprí­klad Ďuro Červenák píše geni­ál­nu his­to­ric­kú detek­tív­ku, kto­rej sa nedá odo­lať. A samozre­jem vždy sú tam myšli­en­ky, že kiež­by som vedel opi­so­vať pro­stre­die ako Tolkien, popus­tiť hra­ni­ce ako Mark E.Pocha ale­bo opí­sať žen­ské telo ako Sapkowski. 😀

Jsi umě­lec a kaž­dý umě­lec do své tvor­by pře­ná­ší i něco ze své­ho živo­ta. Nechává se inspi­ro­vat svý­mi vlast­ní­mi zku­še­nost­mi. Máš to taky tak? Promítl jsi do někte­ré­ho ze svých titu­lů i svo­je život­ní zku­še­nos­ti? Ztotožňuješ se s někte­rým ze svých hrdi­nů např. s hlav­ní posta­vou?

Teraz s odstupom to prizná­vam tro­chu nerád, pre­to­že to je mož­no len zna­kom neo­ri­gi­na­li­ty, ale áno. Hlavne posta­va mojej prvej kniž­ky, Drake, rea­gu­je na situ­á­cie podob­ne ako ja sám. Vtedy som mal dojem, že to bude dob­rý nápad, ale teraz tvorím úpl­ne inak a rad­šej do postáv vnášam zmieša­né cha­rak­te­ry ľudí, kto­rých vní­mam nao­ko­lo seba. A poki­aľ by niek­to z mojich blíz­kych čítal ozaj kaž­dú vetič­ku pozor­ne, urči­te by sa dali nájsť upra­ve­né situ­á­cie, kto­ré sa mi aj nao­zaj sta­li 😉

Jak pro­bí­há tvo­je pří­pra­va ke psa­ní a samot­né psa­ní? Hledáš něja­ké zají­ma­vé infor­ma­ce, inspi­ra­ci, moti­va­ci? Stane se ti občas, že někdy nemů­žeš najít ty správ­ná slo­va a pros­tě není ta „správ­ná nála­da – roz­po­lo­že­ní“ pro psa­ní a vytvá­ře­ní pří­bě­hu? Máš něja­ký ven­til? Co děláš, abys na chví­li vypnul např. věnu­ješ se také i jiným akti­vi­tám, ane­bo pře­va­žu­je pře­váž­ně jen psa­ní?

Mám zása­du, že nikdy nepí­šem, keď to „nejde“. Treba na to mať chuť, nála­du a hlav­ne pokoj­nú hla­vu. Veľakrát sa mi sta­ne, že si sad­nem za počí­tač s tým, že idem napí­sať pár strá­nok... a odí­dem od neho zen­chu­te­ný, pre­to­že som neve­del dať doko­py jed­nu solíd­ni vetu. A vte­dy na to jed­no­du­cho netre­ba mys­lieť, sta­čí si pozrieť film, vybehn­úť von s kamoš­mi, jed­no­du­cho uro­biť si iný pro­gram a počkať na chvíľu, keď tá múza opäť kope.

Ddraka4

Co na psa­ní nej­víc milu­ješ? Máš něja­ký svůj osob­ní recept, ritu­ál, jak se ti nej­lé­pe píše např. uva­říš si kávu, čaj, sed­neš si za stůl a do ruky vez­meš blok a tuž­ku či laptop….?

Úplný ide­ál je, keď som sám doma. Všade je ticho, kľud, uro­bím si zele­ný čaj, zapnem si hud­bu (odpor­účam soun­d­trac­ky zo Zaklínača, Warcraftu ale­bo GOD OF WAR) a píšem do počí­ta­ča... milu­jem ťuka­nie mojej klá­ves­ni­ce 😀

Na co jsi v sou­vis­los­ti s psa­ním a vydá­ním kni­hy pyš­ný?

Že som to doká­zal sám. Nechcem znieť ego­is­tic­ky, samozrej­me mi pri tom pomá­ha­li naj­bliž­ší, rodi­na, kama­rá­ti a kopa talen­to­va­ných ľudí z bran­dže... ale vydal som kniž­ku sám za seba, bez vyda­va­teľstva a reál­ne dostal až k ľuďom. Preto vra­vím, SÁM, pre­to­že som svo­jím vlast­ným vyda­va­teľstvo. Je to extrém­na zod­po­ved­nosť, ale záro­veň veľ­ká slo­bo­da, a z toho sa teším asi naj­vi­ac.

Dalo by se říci, že za poměr­ně krát­kou dobu v bran­ži sklí­zíš vel­ké úspě­chy. Máš na to něja­ký recept? Pořádáš nebo si uva­žo­val o pořá­dá­ní pro zájem­ce a fanouš­ky autor­ské čte­ní?

To sú pre mňa sil­né slo­vá 😀 Úspech je rela­tív­ne slo­víč­ko, pre kaž­dé­ho to zna­me­ná čosi iné. Úspech pre mňa bolo už len to, že som kniž­ku vydal sám a dostal k ľuďom... to čo berú ľudia za úspech vo vše­o­bec­nos­ti, je ešte kde­si pre­do mnou. O podob­ných akci­ách som uva­žo­val, ale mož­no skôr už s dru­hou kniž­kou nie­čo také vymys­lím😉

Jak moc nároč­nou ces­tu muse­la ura­zit tvo­je kni­ha, než byla vydá­na?

Nuž, zo zači­at­ku to bolo také to typic­ké otra­vo­va­nei vyda­va­teľs­tiev. Ale poze­ra­li sa na mňa ako na malé­ho cha­lan­ka, kto­ré­ho nikto nepo­zná. Nedostal som vyja­dre­nie, že by moju kni­hu „nechce­li“.  Proste som sa nezmes­til do pub­li­kač­né­ho plá­nu ale­bo som zostal bez odpo­ve­de. Takže som začal pát­rať a vydal kniž­ku v roku 2016 ako ebook. To som mal však stá­le pri­má­lo skú­se­nos­tí a neve­del som, že čo s tým.

Tak som pát­ral ďalej a nara­zil som na to, že istí cha­la­ni si vyda­li kniž­ku sami, bez vyda­va­teľa. Išlo o Hlavu 20 a tá sa sta­la slo­ven­ským best­selle­rom. S jed­ným z nich, Andrejom som mal zopár stret­nu­tí a on ma navie­dol na to, ako si také­to čosi ošé­fo­vať cel­kom sám. Chopil som sa toho, dal do toho všet­ko úsi­lie a kniž­ka bola na sve­te 😊

Pro fanouš­ky chys­táš novou kni­hu, dru­hý díl Lysanthys, kte­rá má vyjít na pod­zim roku 2019...

Ó áno, pôjde o pokra­čo­va­nie Dotyku draka, hoci sám nevi­em, či je pri­a­me ale­bo nie 😀 Nájdeme tam pár sta­rých postáv, ale aj cel­kom nové, „neo­po­ze­ra­né“ a aj sché­ma celé­ho prí­be­hu je dia­me­t­rál­ne odliš­ná. Knižka sa volá MUŽ Z RODU VLKA a vkla­dám do nej poprav­de mno­ho­krát väč­šie náde­je, než tomu bolo pri prvej čas­ti.

Ddraka5

Máš už teď při­bliž­nou před­sta­vu o tom, kolik dílů knih o „Lysanthys“ plá­nu­ješ napsat a vydat? Nebo tomu nechá­váš vol­ný prů­běh, tak jak to postu­pem času při­jde?

Neskôr, nie­ke­dy v prie­be­hu roku 2020 by mal na svet­lo sve­ta výjsť tretí, záve­reč­ný diel LYSANTHYS. To bude ukon­če­nie tej­to eta­py a plá­no­val by som si dať mož­no rok prestáv­ku, ale už teraz viem, že s toľ­ký­mi nápad­mi, čo mám za tie roky, nevy­dr­žím prestať tvo­riť tak sko­ro 😀 Či už vysk­ú­šam cel­kom nový expe­ri­ment v žánri ale­bo nie, z Lysanthie sa urči­te nevz­di­a­lim nadlho 😉

Jak bys teď s odstu­pem času zhod­no­til svo­jí prv­ní kni­hu „Dotyk draka“? Bylo by něco, co bys dnes udě­lal nebo napsal jinak? A pokud ano? Co by to bylo?

Vieš čo, áno aj nie 😀 V mojej momen­tál­ne úrov­ni by som uro­bil inak asi úpl­ne všet­ko. Ale zase, tu kde som teraz, by som sa nikdy nedo­stal, keby neu­ro­bím tie „chy­by“, akých so msa pri prvej kniž­ke dopus­til požeh­na­ne. Samozrejme som sa však z toho pou­čil čo naj­vi­ac a do vyda­nia dru­hej kniž­ky vstu­pu­jem s väč­šou poko­rou, väč­ším prehľa­dom a mno­ho­ná­sob­ne väč­ší­mi skú­se­nos­ťa­mi. Preto verím, že sa tie chy­by opa­ko­vať nebudú 😊

Myslíš si, že se člo­věk v dneš­ní době může uži­vit vydá­vá­ním vlast­ních knih? Jaké jsou tvo­je plá­ny do dal­ších let?

V pod­sta­te môj plán je vypra­co­vať sa v písa­ní na úro­veň, kedy by ma uži­vi­lo len ono samo. Je to oby­čaj­ná ambí­cia, cieľ, kto­rý ma núti na sebe pra­co­vať. Určite je to reál­ne, len tre­ba na to nao­zaj dlhé roky skú­se­nos­tí a veľa napácha­ných omy­lov. Máme však aj na Slovensku kva­lit­ných auto­rov, ktorí sú prí­kla­dom toho, že aj na malom trhu sa dá v takej­to mie­re pre­sa­diť.

Čím, kro­mě plá­no­va­né­ho vydá­ní dru­hé dílu Lysanthys, se momen­tál­ně zabý­váš? Jaké pro­jek­ty či plá­ny na dal­ší kni­hy aktu­ál­ně máš?

To je dob­rá otáz­ka 😀 Ja sa totiž­to stá­le nejak motám oko­lo toho písa­nia, či tvor­by ako takej. Zarábam si ako redak­tor hudob­né­ho por­tá­lu, čiže píšem aj v tej­to sfé­re, čo je moja prá­ca... čo ma nao­zaj extrém­ne baví! Okrem robo­ty a kni­žiek si však sna­žím nájsť občas pries­tor na tvor­bu videí.

Mám svoj YouTuieb kanál Studio POETICA, no nie je to neja­ké kla­sic­ké „you­tu­bo­va­nie“, ale sna­žím sa pred­sta­viť sa na scé­ne ako autor novo­do­bých poemov. Teda bás­ni­čiek, kto­ré spra­co­vá­vam do vizu­ál­nej podo­by. Tam je tiež ale veľa pries­to­ru na zdo­ko­na­ľo­va­nie sa 😊

A posled­ní otáz­ka. Kde všu­de se dá tvo­je kni­ha zakou­pit? Byl by něja­ký odkaz pro čte­ná­ře?

Zvyknem ľudí odpor­účať pre­važ­ne na Martinus 😊 Ale tak­tiež samozrej­me naprí­klad na Panta Rhei. To sú asi naši naj­zá­sad­nej­šie znač­ky, čo sa pre­da­ja kni­žiek týka.

Môj odkaz pre ľudí? Nech sa kaž­dé­mu darí v tom, čo ho baví 😊 Ďakujem všet­kým za pod­po­ru a tebe za krás­ny roz­ho­vor!

Ddraka

Stano ješ­tě jed­nou moc děku­ji za vstříc­nost a za zod­po­vě­ze­ní všech mých otá­zek a pře­ji Ti spous­tu dal­ších úspě­chů nejen v lite­rár­ním svě­tě, ale i v osob­ním živo­tě a pev­ně dou­fám, že se všech­ny Tvoje ambi­ce a přá­ní vypl­ní. My samo­zřej­mě rádi bude­me opět u toho...

A všich­ni, kdo si nechce­te nechat ujít vydá­ní dal­ší­ho dílu z tri­lo­gie knih Lysanthys, ale i tře­ba dal­ší úspěš­né krůč­ky Stana Fatula, sta­čí mrk­nout zde.

A abych neza­po­mně­la, recen­zi na kni­hu „DOTYK DRAKA“ nalez­ne­te zde.


ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...