Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“

ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“

Ddraka3

Stano Fatul, kdo to vlast­ně je? Je to mla­dý a naděj­ný lite­rár­ní talent ze Slovenska, kte­rý se naro­dil 28. dub­na 1998 v Bratislavě. Spolu se svo­jí rodi­nou žije na jejím okra­ji a v sou­čas­né době dokon­ču­je stu­di­um na vše­o­bec­ném gym­ná­ziu.

Stano se psa­ní věnu­je aktiv­ně již od roku 2012. Stejně jako někte­ří jiní začí­na­jí­cí spi­so­va­te­lé i on nebyl výjim­kou, a občas také při­spěl do něja­ké té lite­rár­ní sou­tě­že na základ­ní a střed­ní ško­le, pře­váž­ně však s poezií. Z toho­to obdo­bí se může pochlu­bit napří­klad cenou spe­ci­ál­ní­ho uzná­ní v sou­tě­ži „Račiansky jaho­do­vý kvet“ v jeho domov­ské Rači.

Ve své tvor­bě se výhrad­ně zamě­řu­je na fan­tas­ti­ku, což bra­vur­ně před­ve­dl ve své nedáv­no vyda­né kni­ze „DOTYK DRAKA“, jež je prv­ní kni­hou z plá­no­va­né tri­lo­gie Knihy Lysanthys, kte­rou by rád v nej­bliž­ší době dokon­čil. A ani potom nemá v plá­nu opouš­tět ten­to žánr, ale prá­vě nao­pak, nebrá­ní se zku­sit vytvo­řit něco nové­ho, co by doko­na­le sklou­bi­lo prv­ky fan­ta­sy s prv­ky horo­ru či detek­tiv­ky.

Kromě psa­ní pří­bě­hů se i inten­ziv­ně věnu­je spor­tu. Aktivní běžec­kou dráhu v posled­ních letech vystří­da­la posi­lov­na, pro­střed­nic­tvím níž se člo­věk může udr­žo­vat stá­le ve skvě­lé fyzic­ké kon­di­ci. Občas posi­lov­nu dopl­ní i běh.

Ale teď zpět k sym­pa­tic­ké­mu mla­dí­ko­vi Stanovi, jež byl nato­lik vstříc­ný, že nám odpo­vě­děl na něko­lik vše­teč­ných otá­zek týka­jí­cích se jeho dob­ře nastar­to­va­né kari­é­ře „spi­so­va­te­le a auto­ra fan­ta­sy“.

Ddraka6

Stano, vzpo­mí­náš si na ten oka­mžik, kde se vza­la ta myš­len­ka „Jo, teď napíšu a vydám kníž­ku?“ Vždycky to asi takhle jas­né, snad­né, a při­ro­ze­né neby­lo. Jak vzpo­mí­náš na své začát­ky ve psa­ní? A co tě vůbec při­mě­lo napsat kni­hu?

Viem, že to bolo leto, zači­a­tok leta v roku 2012. Bol som pomer­ne roz­cí­te­ný z toho, že som dočí­tal Inheritance od Paoliniho a neja­kým spô­so­bom som neve­del pri­jať fakt, že zra­zu mám z také­ho skve­lé­ho sve­ta vyst­úpiť. A teda áno, pres­ne vte­dy prišla myšli­en­ka, že si vytvorím vlast­ný svet, do kto­ré­ho sa viem vrá­tiť kedy­koľ­vek budem mať chuť.

Co si mys­líš, že dělá spi­so­va­te­le oprav­do­vou svě­to­vou jed­nič­kou - špič­kou? Máš něja­ké tako­vé ambi­ce stát se pro­dá­va­ným auto­rem, ane­bo je tvo­je psa­ní spí­še koníč­kem, rela­xem a zába­vou?

Hmm, no ono sa to podľa mňa nedá robiť bez toho, aby si člo­vek pri tom oddý­chol a aby ho to reál­ne bavi­lo a napĺňa­lo. To už potom nie je tvo­ri­vý pro­ces, ale výro­ba... A bez ambí­cií si nevi­em pred­sta­viť, ako by sa dal robiť pro­gres. 😊 Takže áno, urči­te mám v hla­ve veľ­ké ambí­cie, ale už som sa nau­čil o nich menej hvo­o­riť a rad­šej ich viac uká­zať.

A recept na to, aby sa člo­vek stal sve­to­vou jed­not­kou... podľa mňa ide o kom­bi­ná­ciu talen­tu a tvr­dej prá­ce. Jedno bez dru­hé­ho je abso­l­út­ne na nič, ato ale nezna­me­ná, že iba s tvr­dou prá­cou sa nedá dosi­ahnuť nič... len tam už je to otáz­ka talen­tu v rám­ci odhod­la­nos­ti 😉

Ddraka2

Jak se na tvo­ji „spi­so­va­tel­skou“ vášeň dívá tvo­je rodi­na? Máš v ní opo­ru? Jsou prv­ní, kdo mají mož­nost si pře­číst to, co napí­šeš, než to jde do tis­kár­ny? A pokud ano? Dáš na jejich názor, kri­ti­ku či niko­liv?

Pri prvej kniž­ke som to dával čítať hneď všet­kým z rodi­ny, ale teraz ďalej si to všet­ko nechá­vam až dovte­dy, kým sa to nedo­sta­ne aj k šir­ši­e­mu oko­liu. Doma ma vždy pod­po­ro­va­li, tam nie je čo spo­chyb­niť. I keď samozrej­me, na zači­at­ku bolo nut­né všet­kých pre­svied­čať, že to mys­lím sku­točne váž­ne a nie je to len chvíľ­ko­vý oši­aľ. Jasné, bavím sa s nimi o všet­kom, no pred­sa len na najob­jek­tív­nej­šiu kri­ti­ku tre­ba dostať od verej­nos­ti.

Kde se u tebe obje­vi­la lás­ka ke psa­ní? Máte to v rodi­ně? Anebo jsi už psal od mala, a jak ses vlast­ně ke psa­ní dostal?

Dá sa pove­dať, že áno, záľu­ba v kni­hách je u nás pomer­ne roz­ší­re­ná. A moja bab­ka z tati­no­vej stra­ny má bra­tran­ca, kto­rým je Roman Brat, obľ­úbe­ný spi­so­va­teľ hlav­ne det­ských kni­žiek, s kto­rým som býval čas­to v kon­tak­te hlav­ne pri písa­ní Dotyku draka.

Ddraka1

Máš něja­ký svůj vzor, auto­ra, kte­ré­mu by ses rád podo­bal ane­bo kte­rý tě inspi­ru­je? Čím se při psa­ní kni­hy inspi­ru­ješ? Jaká lite­ra­tu­ra ti je blíz­ká? Máš něja­ké­ho oblí­be­né­ho spi­so­va­te­le?

Určite je vždy dob­ré mať nie­ko­ho, ku komu „vzh­li­a­dať“. Ale ani nie tak, že sna­žiť sa mu podo­bať, ale vší­mať si, ako robí veci on, a učiť sa z nich. Či už sú pozi­tív­ne ale­bo nega­tív­ne, taká­to for­ma uče­nia môže byť veľ­mi osož­ná. A prav­du pove­di­ac na 70 per­cent čítam nao­zaj len fan­ta­sy, ale zase naprí­klad Ďuro Červenák píše geni­ál­nu his­to­ric­kú detek­tív­ku, kto­rej sa nedá odo­lať. A samozre­jem vždy sú tam myšli­en­ky, že kiež­by som vedel opi­so­vať pro­stre­die ako Tolkien, popus­tiť hra­ni­ce ako Mark E.Pocha ale­bo opí­sať žen­ské telo ako Sapkowski. 😀

Jsi umě­lec a kaž­dý umě­lec do své tvor­by pře­ná­ší i něco ze své­ho živo­ta. Nechává se inspi­ro­vat svý­mi vlast­ní­mi zku­še­nost­mi. Máš to taky tak? Promítl jsi do někte­ré­ho ze svých titu­lů i svo­je život­ní zku­še­nos­ti? Ztotožňuješ se s někte­rým ze svých hrdi­nů např. s hlav­ní posta­vou?

Teraz s odstupom to prizná­vam tro­chu nerád, pre­to­že to je mož­no len zna­kom neo­ri­gi­na­li­ty, ale áno. Hlavne posta­va mojej prvej kniž­ky, Drake, rea­gu­je na situ­á­cie podob­ne ako ja sám. Vtedy som mal dojem, že to bude dob­rý nápad, ale teraz tvorím úpl­ne inak a rad­šej do postáv vnášam zmieša­né cha­rak­te­ry ľudí, kto­rých vní­mam nao­ko­lo seba. A poki­aľ by niek­to z mojich blíz­kych čítal ozaj kaž­dú vetič­ku pozor­ne, urči­te by sa dali nájsť upra­ve­né situ­á­cie, kto­ré sa mi aj nao­zaj sta­li 😉

Jak pro­bí­há tvo­je pří­pra­va ke psa­ní a samot­né psa­ní? Hledáš něja­ké zají­ma­vé infor­ma­ce, inspi­ra­ci, moti­va­ci? Stane se ti občas, že někdy nemů­žeš najít ty správ­ná slo­va a pros­tě není ta „správ­ná nála­da – roz­po­lo­že­ní“ pro psa­ní a vytvá­ře­ní pří­bě­hu? Máš něja­ký ven­til? Co děláš, abys na chví­li vypnul např. věnu­ješ se také i jiným akti­vi­tám, ane­bo pře­va­žu­je pře­váž­ně jen psa­ní?

Mám zása­du, že nikdy nepí­šem, keď to „nejde“. Treba na to mať chuť, nála­du a hlav­ne pokoj­nú hla­vu. Veľakrát sa mi sta­ne, že si sad­nem za počí­tač s tým, že idem napí­sať pár strá­nok... a odí­dem od neho zen­chu­te­ný, pre­to­že som neve­del dať doko­py jed­nu solíd­ni vetu. A vte­dy na to jed­no­du­cho netre­ba mys­lieť, sta­čí si pozrieť film, vybehn­úť von s kamoš­mi, jed­no­du­cho uro­biť si iný pro­gram a počkať na chvíľu, keď tá múza opäť kope.

Ddraka4

Co na psa­ní nej­víc milu­ješ? Máš něja­ký svůj osob­ní recept, ritu­ál, jak se ti nej­lé­pe píše např. uva­říš si kávu, čaj, sed­neš si za stůl a do ruky vez­meš blok a tuž­ku či laptop….?

Úplný ide­ál je, keď som sám doma. Všade je ticho, kľud, uro­bím si zele­ný čaj, zapnem si hud­bu (odpor­účam soun­d­trac­ky zo Zaklínača, Warcraftu ale­bo GOD OF WAR) a píšem do počí­ta­ča... milu­jem ťuka­nie mojej klá­ves­ni­ce 😀

Na co jsi v sou­vis­los­ti s psa­ním a vydá­ním kni­hy pyš­ný?

Že som to doká­zal sám. Nechcem znieť ego­is­tic­ky, samozrej­me mi pri tom pomá­ha­li naj­bliž­ší, rodi­na, kama­rá­ti a kopa talen­to­va­ných ľudí z bran­dže... ale vydal som kniž­ku sám za seba, bez vyda­va­teľstva a reál­ne dostal až k ľuďom. Preto vra­vím, SÁM, pre­to­že som svo­jím vlast­ným vyda­va­teľstvo. Je to extrém­na zod­po­ved­nosť, ale záro­veň veľ­ká slo­bo­da, a z toho sa teším asi naj­vi­ac.

Dalo by se říci, že za poměr­ně krát­kou dobu v bran­ži sklí­zíš vel­ké úspě­chy. Máš na to něja­ký recept? Pořádáš nebo si uva­žo­val o pořá­dá­ní pro zájem­ce a fanouš­ky autor­ské čte­ní?

To sú pre mňa sil­né slo­vá 😀 Úspech je rela­tív­ne slo­víč­ko, pre kaž­dé­ho to zna­me­ná čosi iné. Úspech pre mňa bolo už len to, že som kniž­ku vydal sám a dostal k ľuďom... to čo berú ľudia za úspech vo vše­o­bec­nos­ti, je ešte kde­si pre­do mnou. O podob­ných akci­ách som uva­žo­val, ale mož­no skôr už s dru­hou kniž­kou nie­čo také vymys­lím😉

Jak moc nároč­nou ces­tu muse­la ura­zit tvo­je kni­ha, než byla vydá­na?

Nuž, zo zači­at­ku to bolo také to typic­ké otra­vo­va­nei vyda­va­teľs­tiev. Ale poze­ra­li sa na mňa ako na malé­ho cha­lan­ka, kto­ré­ho nikto nepo­zná. Nedostal som vyja­dre­nie, že by moju kni­hu „nechce­li“.  Proste som sa nezmes­til do pub­li­kač­né­ho plá­nu ale­bo som zostal bez odpo­ve­de. Takže som začal pát­rať a vydal kniž­ku v roku 2016 ako ebook. To som mal však stá­le pri­má­lo skú­se­nos­tí a neve­del som, že čo s tým.

Tak som pát­ral ďalej a nara­zil som na to, že istí cha­la­ni si vyda­li kniž­ku sami, bez vyda­va­teľa. Išlo o Hlavu 20 a tá sa sta­la slo­ven­ským best­selle­rom. S jed­ným z nich, Andrejom som mal zopár stret­nu­tí a on ma navie­dol na to, ako si také­to čosi ošé­fo­vať cel­kom sám. Chopil som sa toho, dal do toho všet­ko úsi­lie a kniž­ka bola na sve­te 😊

Pro fanouš­ky chys­táš novou kni­hu, dru­hý díl Lysanthys, kte­rá má vyjít na pod­zim roku 2019...

Ó áno, pôjde o pokra­čo­va­nie Dotyku draka, hoci sám nevi­em, či je pri­a­me ale­bo nie 😀 Nájdeme tam pár sta­rých postáv, ale aj cel­kom nové, „neo­po­ze­ra­né“ a aj sché­ma celé­ho prí­be­hu je dia­me­t­rál­ne odliš­ná. Knižka sa volá MUŽ Z RODU VLKA a vkla­dám do nej poprav­de mno­ho­krát väč­šie náde­je, než tomu bolo pri prvej čas­ti.

Ddraka5

Máš už teď při­bliž­nou před­sta­vu o tom, kolik dílů knih o „Lysanthys“ plá­nu­ješ napsat a vydat? Nebo tomu nechá­váš vol­ný prů­běh, tak jak to postu­pem času při­jde?

Neskôr, nie­ke­dy v prie­be­hu roku 2020 by mal na svet­lo sve­ta výjsť tretí, záve­reč­ný diel LYSANTHYS. To bude ukon­če­nie tej­to eta­py a plá­no­val by som si dať mož­no rok prestáv­ku, ale už teraz viem, že s toľ­ký­mi nápad­mi, čo mám za tie roky, nevy­dr­žím prestať tvo­riť tak sko­ro 😀 Či už vysk­ú­šam cel­kom nový expe­ri­ment v žánri ale­bo nie, z Lysanthie sa urči­te nevz­di­a­lim nadlho 😉

Jak bys teď s odstu­pem času zhod­no­til svo­jí prv­ní kni­hu „Dotyk draka“? Bylo by něco, co bys dnes udě­lal nebo napsal jinak? A pokud ano? Co by to bylo?

Vieš čo, áno aj nie 😀 V mojej momen­tál­ne úrov­ni by som uro­bil inak asi úpl­ne všet­ko. Ale zase, tu kde som teraz, by som sa nikdy nedo­stal, keby neu­ro­bím tie „chy­by“, akých so msa pri prvej kniž­ke dopus­til požeh­na­ne. Samozrejme som sa však z toho pou­čil čo naj­vi­ac a do vyda­nia dru­hej kniž­ky vstu­pu­jem s väč­šou poko­rou, väč­ším prehľa­dom a mno­ho­ná­sob­ne väč­ší­mi skú­se­nos­ťa­mi. Preto verím, že sa tie chy­by opa­ko­vať nebudú 😊

Myslíš si, že se člo­věk v dneš­ní době může uži­vit vydá­vá­ním vlast­ních knih? Jaké jsou tvo­je plá­ny do dal­ších let?

V pod­sta­te môj plán je vypra­co­vať sa v písa­ní na úro­veň, kedy by ma uži­vi­lo len ono samo. Je to oby­čaj­ná ambí­cia, cieľ, kto­rý ma núti na sebe pra­co­vať. Určite je to reál­ne, len tre­ba na to nao­zaj dlhé roky skú­se­nos­tí a veľa napácha­ných omy­lov. Máme však aj na Slovensku kva­lit­ných auto­rov, ktorí sú prí­kla­dom toho, že aj na malom trhu sa dá v takej­to mie­re pre­sa­diť.

Čím, kro­mě plá­no­va­né­ho vydá­ní dru­hé dílu Lysanthys, se momen­tál­ně zabý­váš? Jaké pro­jek­ty či plá­ny na dal­ší kni­hy aktu­ál­ně máš?

To je dob­rá otáz­ka 😀 Ja sa totiž­to stá­le nejak motám oko­lo toho písa­nia, či tvor­by ako takej. Zarábam si ako redak­tor hudob­né­ho por­tá­lu, čiže píšem aj v tej­to sfé­re, čo je moja prá­ca... čo ma nao­zaj extrém­ne baví! Okrem robo­ty a kni­žiek si však sna­žím nájsť občas pries­tor na tvor­bu videí.

Mám svoj YouTuieb kanál Studio POETICA, no nie je to neja­ké kla­sic­ké „you­tu­bo­va­nie“, ale sna­žím sa pred­sta­viť sa na scé­ne ako autor novo­do­bých poemov. Teda bás­ni­čiek, kto­ré spra­co­vá­vam do vizu­ál­nej podo­by. Tam je tiež ale veľa pries­to­ru na zdo­ko­na­ľo­va­nie sa 😊

A posled­ní otáz­ka. Kde všu­de se dá tvo­je kni­ha zakou­pit? Byl by něja­ký odkaz pro čte­ná­ře?

Zvyknem ľudí odpor­účať pre­važ­ne na Martinus 😊 Ale tak­tiež samozrej­me naprí­klad na Panta Rhei. To sú asi naši naj­zá­sad­nej­šie znač­ky, čo sa pre­da­ja kni­žiek týka.

Môj odkaz pre ľudí? Nech sa kaž­dé­mu darí v tom, čo ho baví 😊 Ďakujem všet­kým za pod­po­ru a tebe za krás­ny roz­ho­vor!

Ddraka

Stano ješ­tě jed­nou moc děku­ji za vstříc­nost a za zod­po­vě­ze­ní všech mých otá­zek a pře­ji Ti spous­tu dal­ších úspě­chů nejen v lite­rár­ním svě­tě, ale i v osob­ním živo­tě a pev­ně dou­fám, že se všech­ny Tvoje ambi­ce a přá­ní vypl­ní. My samo­zřej­mě rádi bude­me opět u toho...

A všich­ni, kdo si nechce­te nechat ujít vydá­ní dal­ší­ho dílu z tri­lo­gie knih Lysanthys, ale i tře­ba dal­ší úspěš­né krůč­ky Stana Fatula, sta­čí mrk­nout zde.

A abych neza­po­mně­la, recen­zi na kni­hu „DOTYK DRAKA“ nalez­ne­te zde.


ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • DOTYK DRAKA30. června 2019 DOTYK DRAKA Milujete-li fantasy příběhy, kde o akci a fantastické postavy není nouze, určitě si nenechte ujít knížku s příznačným názvem "DOTYK DRAKA", která je zároveň první knihou LYSANTHYS […]
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]
  • ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...25. ledna 2018 ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv... Radmila Zrůstková inspiruje vitariány, vegany a každého, kdo chce odlehčit jídelníček svými knihami, ale i svými kurzy. Samotné ji živá strava změnila život a zachránila zdraví. Nyní […]
  • ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat6. dubna 2016 ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat Vladimír Kafka svou knihu Život naživo doprovodil i ilustracemi, které jsou  krásné svou jednoduchostí. Jednoduchý, nicméně o to hlubší je text. Více než třista stran knihy, jež připomíná […]
  • ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok19. srpna 2017 ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok Kalendář Miluj svůj život je nástěnným šperkem, který vás provede nejen praktickými individuálními plány vašeho roku 2018, ale také potěší duši, nejen obrázky, ale i texty, které jsou […]
  • ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy…26. března 2018 ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy… Síť snů vzniká ve chvíli, kdy se vám do života vnutí dávné poselství. Máte-li rádi příběhy, v nichž se prolínají dvě dějové linie, je Petra Kubašková ta pravá autorka pro vás. A asi […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Oldřich Kaiser9. května 2012 Oldřich Kaiser Vystudoval brněnskou konzervatoř a pražskou DAMU. Po absolutoriu nastoupil do Divadla na Vinohradech. Do  divadla Ypsilonka přešel po sedmiletém vinohradském angažmá v roce 1985. Roku 1993 […]
  • NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY11. září 2017 NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY Poprvé v rámci české kinematografie se dostává na plátna snímek, který se pokouší nahlédnout fenomén tuzemské youtuberské scény. Vedle samotného tématu, které vytváří zajímavý […]
  • Petra Špalková14. října 2016 Petra Špalková  Narodila se v Brně a již od svých deseti let účinkovala v inscenacích brněnského Divadla na provázku. Mezi její další angažmá patří pražský Činoherní klub, Divadlo Na zábradlí a Národní […]