Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman

Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman

Aurelie Táňa
Aurelie Táňa

Ve fil­mu hra­je­te Tomanovu sest­ru Aurélii. Měla jste něja­ké infor­ma­ce o tom, jaká byla, kte­ré vás nasmě­ro­va­ly k tomu, jak její posta­vu ucho­pit?

Vzhledem k pro­sto­ru, jaký v pří­bě­hu má, to neby­lo až tak nut­né. Ale z vlast­ní zvě­da­vos­ti jsem se o ní sna­ži­la dohle­dat co nej­víc. V tom jsem měla já i všich­ni ostat­ní obrov­skou pod­po­ru v reži­sé­ro­vi Ondrovi Trojanovi, kte­rý byl jak cho­dí­cí ency­klo­pe­die. On si pros­tě musel nastu­do­vat úpl­ně všech­no.

 Věděla jste před natá­če­ním, kdo byl Zdeněk Toman? Nebo byl i pro vás nezná­mou posta­vou?

Myslím, že jako pro vět­ši­nu z nás, byl i pro mě Toman nezná­mou posta­vou obklo­pe­nou tajem­stvím. A to se nepo­va­žu­ji za člo­vě­ka lhos­tej­né­ho a bez zájmu. Až díky tomu­to fil­mu jsem měla mož­nost, asi stej­ně jako vět­ši­na divá­ků, obje­vit jeho kom­pli­ko­va­ný a nera­dost­ný pří­běh.

 Film se věnu­je obdo­bí tak­zva­né tře­tí repub­li­ky, letům 1945 – 48, jde tedy o his­to­ric­ké téma. Jsou vám tako­vá téma­ta blíz­ká?

Mám pocit, že se pro­střed­nic­tvím his­to­rie dá říct víc. I o sou­čas­nos­ti. Všechno je pře­ci pro­po­je­né, nava­zu­je na sebe. V někte­rých věcech jsme nepo­u­či­tel­ní a někte­rá téma­ta jsou stej­ná bez ohle­du na dobu. Ale herec­ky se nevy­hra­ňu­ji a ani se neza­řa­zu­ji do žád­né­ho obdo­bí. Zajímají mě pří­běhy a lid­ské osu­dy. Kontinuita.

 S Ondřejem Trojanem je to vaše prv­ní spo­lu­prá­ce. Jaká byla?

Absolutně fan­tas­tic­ká. Je to vzác­ný člo­věk, řeme­sl­ník, kte­rý má rád svůj tým a lát­ku, se kte­rou pra­cu­je. A to není málo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81820 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56800 KB. | 02.07.2022 - 03:10:44