Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem

hrebejk

Co vás na scé­ná­ři k fil­mu Učitelka, kte­rý svou atmo­sfé­rou, ztvár­ně­ním a téma­tem tro­chu odka­zu­je k vaše­mu fil­mu Musíme si pomá­hat, zau­ja­lo nato­lik, že jste se jej roz­ho­dl nato­čit?

Ten pří­běh znám zhru­ba z té doby, pro­to­že začát­kem osm­de­sá­tých let mi ho Petr Jarchovský vyprá­věl jako svo­ji cel­kem nedáv­nou pří­ho­du… Je to zkrát­ka naše téma: strach, opor­tu­nis­mus, lid­ská důstoj­nost a podob­ně.

Od téma­tu part­ner­ských vzta­hů jste se ten­to­krát pře­su­nul k šir­ší­mu téma­tu síly a kva­li­ty lid­ské­ho cha­rak­te­ru. Myslíte si, že prá­vě to v sou­čas­nos­ti lidi zají­má?

Nás to zají­má! Kdyby nám to nepři­šlo mimo­řád­ně zají­ma­vé, tak se do toho nepouš­tí­me. On je to  půso­bi­vý film. Když ho pro­mí­tá­me náhod­né­mu pub­li­ku, půso­bí na něj veli­ce emo­tiv­ně, vra­cí se k němu i něko­lik dní. Není to pri­már­ně poli­tic­ký film, ale je tro­chu obtíž­né se tako­vé nálep­ce vyhnout. Říkáme mu „Pupendo s pří­bě­hem“.

Atmosféra fil­mu je rela­tiv­ně komor­ní. Byl to záměr?

Ano, chtě­li jsme, aby to bylo co nej­se­vře­něj­ší. Chtěli jsme, aby sty­li­za­ce byla co nej­při­ro­ze­něj­ší, nej­čist­ší.

Inspiroval jste se při zpra­co­vá­ní toho­to téma­tu něja­ký­mi kon­krét­ní­mi sním­ky?

Ne, ale když to něko­mu malin­ko při­po­me­ne Mezi zdmi nebo Dvanáct rozhně­va­ných mužů, tak bude­me pocho­pi­tel­ně rádi.

Jak moc byl důle­ži­tý cas­ting dět­ských her­ců, jak se vám poda­ři­lo najít tak výraz­né a při­tom auten­tic­ké před­sta­vi­te­le dět­ských rolí?

To je u tako­vé­ho pří­bě­hu samo­zřej­mě klí­čo­vá věc, hlav­ně pro jeho emo­ci­o­nál­ní úči­nek. Můj dík pat­ří hlav­ně Ingrid Hodálové, kte­rá děla­la cas­ting a her­ce – včet­ně dětí – mi dopo­ru­či­la.

Jak jste vlast­ně našel a hle­dal před­sta­vi­tel­ku uči­tel­ky?

Kameraman Martin Žiaran měl jas­no dáv­no před­tím, než jsme Zuzanu Mauréry obsa­di­li. Byla to správ­ná intu­i­ce.

Je náho­da, že herec, kte­rý hra­je Káju, je vnuk Mariána Labudy, nebo jste na něj dosta­li něja­ký tip?

Radim Labuda je jako dět­ský herec prý už doce­la zná­mý. Není to jeho prv­ní role. Jeho děde­ček je legen­da, tatí­nek je výraz­nou osob­nos­tí dneš­ní Astorky. S obě­ma jsem se sice potkal, obdi­vu­ji je jako her­ce, ale pra­cov­ně jsme se potka­li jen s Radimem.

 Máte vy osob­ně zku­še­nost s obdob­ným jed­ná­ním typu mani­pu­la­ce nebo zastra­šo­vá­ní? Čerpal jste při této prá­ci z něja­ké­ho vlast­ní­ho pro­žit­ku?

Nejen za komu­nis­tů, ale podob­ná morál­ní dile­ma­ta, mani­pu­la­ce, pochyb­nos­ti, řeší­me kaž­dý dnes a den­ně. Na to téma vznik­lo něko­lik čes­ko­slo­ven­ských fil­mů, tře­ba Obchod na kor­ze, Kachyňovy nebo Svobodovy fil­my z osm­de­sá­tých let. Najbrtův Protektor a dal­ší…

Konzultovali jste něja­ká téma­ta, jako je tře­ba šika­na uči­te­lů vůči žákům, i s něja­ký­mi psy­cho­lo­gy apod.? Co je ústřed­ním téma­tem Učitelky?
Tématem Učitelky není šika­na uči­te­le smě­rem k žákům! Dnes jsou aktu­ál­ní dokon­ce opač­né pří­pa­dy. Tématem je strach jako zkouš­ka cha­rak­te­ru. A jako nebyl téma­tem Musíme si pomá­hat holo­caust nebo nacis­mus, tak tady nehra­je­me o komu­nis­mu a šika­ně žáků uči­te­li.

Myslíte si, že se podob­né pří­běhy na ško­lách dějí i dnes, kdy uči­te­lé para­dox­ně spí­še ztrá­ce­jí při­ro­ze­ný respekt a čas­to se stá­va­jí obě­tí šika­ny ze stra­ny dětí, či dokon­ce rodi­čů?

Ano, všech­no se opa­ku­je, vra­cí. Každý dospě­lý, a vět­ši­na dětí, zažil situ­a­ci, kdy cítil, že to, co je zrov­na momen­tál­ně výhod­né, je záro­veň nespráv­né. A nao­pak, že zacho­vat se pod­le svě­do­mí ane­bo jen dob­ré­ho vycho­vá­ní může být nebez­peč­né ane­bo jen kraj­ně nevý­hod­né.

 Příběh je vel­mi nad­ča­so­vý, pro­to­že se dá v dneš­ní době apli­ko­vat na řadu nej­růz­něj­ších pro­stře­dí. Přijde vám osob­ně spo­leč­nost zko­rum­po­va­tel­ná více než napří­klad za soci­a­lis­mu?

Lidská pova­ha se nemě­ní. Tehdy to bylo mož­ná fatál­něj­ší. O to je tako­vý pří­běh aktu­ál­něj­ší, že dneska řadu podob­ných situ­a­cí zaží­vá­me skry­tě­ji.

Do fil­mu jste obsa­dil na plát­ně poměr­ně neo­kou­ka­né tvá­ře, což se dá vní­mat jako záměr­né zpes­t­ře­ní. Byl to záměr?

Bylo to tím, že jsme se roz­hod­li točit na Slovensku. Pro mě to samo­zřej­mě zna­me­na­lo osvě­že­ní v tom, že za těmi pro­ta­go­nis­ty nemám žád­né jejich jiné role, spo­le­čen­ské role apod. Akorát s Csongorem Kassaiem jsem točil Musíme si pomá­hat, to byl ješ­tě na ško­le. Na začát­ku natá­če­ní jsme si říka­li, že by neby­lo špat­né, kdy­by se nám to poved­lo jako posled­ně…:-)

Čím je pod­le vás ten­to film ve vaší tvor­bě spe­ci­fic­ký?
Že je ve slo­ven­šti­ně!


Ohodnoťte článek



Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • JAN HŘEBEJK REŽIE26. dubna 2017 JAN HŘEBEJK REŽIE Jak byste jako režisér, přiblížil trilogii Zahradnictví? Kromě toho, že je to největší projekt mého života, tak je to rodinná sága, kdy Petr Jarchovský sepsal, do značné míry věrně, osudy […]
  • Líbánky - 60 % 20. srpna 2013 Líbánky - 60 % Je krásný slunečný den a po silnici mezi rybníky projíždí skupina svátečně vyzdobených aut. Poklidně míří ke kostelu, kde se má odehrát svatba Terezy a Radima. V kostele pak za přítomností […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […]
  • Jubilejní Finále Plzeň startuje za deset dní, na programu budou i zahraniční filmy10. dubna 2017 Jubilejní Finále Plzeň startuje za deset dní, na programu budou i zahraniční filmy Finále Plzeň, které odstartuje již 20. dubna v západočeské metropoli, zveřejnilo kompletní program. Přestože je festival zejména soutěžní přehlídkou 40 nominovaných českých a slovenských […]
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]