Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D

Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D

Jak bys­te chakark­te­ri­zo­va­la film Jeskyně zapo­me­nu­tých snů 3D z pohle­du kina­ře. Pro jaké pub­li­kum je? Čím hlav­ně se liší od hra­ných nebo ani­mo­va­ných 3D fil­mů?

Jeskyně zapo­me­nu­tých snů není jen fil­mem, to je vskut­ku umě­lec­ké dílo. Díky for­má­tu 3D má divák pocit sku­teč­né návštěvy jes­ky­ně, kte­rou může – z pocho­pi­tel­ných důvo­dů – absol­vo­vat jen pár vyvo­le­ných z řad vědec­kých exper­tů. Od hra­ných a ani­mo­va­ných 3Dfilmů se samo­zřej­mě liší, a to svou jedi­neč­nos­tí, svým obsa­hem i for­mou. Kino Luna je již rok digi­tál­ním kinem a během své „digi­tál­ní éry“ nabíd­lo mno­ho fil­mů ve 3D for­má­tu, ovšem Jeskyně zapo­me­nu­tých snů je mezi nimi kle­no­tem. Divák si odná­ší z pro­jek­ce neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, kte­rý je umoc­něn i tím, že si po shléd­nu­tí sním­ku začí­ná uvě­do­mo­vat, že pou­ze díky tomu­to fil­mu (jiná mož­nost není), mohl být pro­ve­den uni­kát­ním jes­kyn­ním sys­té­mem, kte­rý byl ucho­ván ve sta­vu, v jakém byl naši­mi před­ky opuš­těn před 20 000 lety!

 

Vaše kino je zací­le­no na pub­li­kum, ori­en­to­va­né pře­de­vším na sou­čas­nou komerč­ní tvor­bu, při­pa­dá Vám z komerč­ní­ho a mar­ke­tingo­vé­ho úhlu pohle­du vhod­né, zařa­dit do Vašeho stan­dard­ní­ho pro­gra­mu tako­vý film?

Kino Luna svou pes­trou pro­gra­mo­vou nabíd­kou pro širo­kou divác­kou obec dává mož­nost výbě­ru fil­mu napříč žánrem i věkem divá­ků. Podle mého názo­ru je film Jeskyně zapo­me­nu­tých snů dal­ším pří­jem­ným oži­ve­ním a obo­ha­ce­ním stan­dard­ní­ho pro­gra­mu kaž­dé­ho kina, pro svou jedi­neč­nost je a bude urči­tě zážit­ko­vou pro­jek­cí pro vět­ši­nu fil­mo­vých divá­ků..

 

Budete film nabí­zet ško­lám? Očekáváte, že by o něj mohl být zájem?

Rozhodně. Ihned po shléd­nu­tí fil­mu jsem vědě­la, že nabíd­ka v rám­ci fil­mo­vé výcho­vy ško­lám bude obo­ha­ce­na o ten­to skvost, kte­rý je záru­kou obou­stran­né spo­ko­je­nos­ti. Jenom dou­fám, že pro­vo­zo­va­te­lům kina bude umož­ně­no pro­mí­tat sní­mek škol­ským zaří­ze­ním ve 3D for­má­tu za finanč­ně dostup­nou cenu, kte­rá se bohu­žel v sou­čas­né době stá­vá jed­ním z roz­ho­du­jí­cích kri­té­rií škol k návštěvě kina.

 

Měli jste mož­nost uvést film jako úpl­ně prv­ní kino v České repub­li­ce. Co to pro Vás zna­me­na­lo a jaký byl ohlas?

Ohlas na prv­ním uve­de­ní fil­mu v kině Luna byl oprav­du úžas­ný, což potvr­di­la i nefor­mál­ní bese­da s panem kame­ra­ma­nem Peterem Zeitlingerem, kte­rá mimo­cho­dem, což je vel­mi vypo­ví­da­jí­cí, nemě­la kon­ce….  Jsme vel­mi poctě­ni, že prv­ní uve­de­ní fil­mu Jeskyně zapo­me­nu­tých snů v České repub­li­ce se usku­teč­ni­lo v kině Luna, v kině s nej­vět­ší pro­mí­ta­cí plo­chou v Ostravě, na kte­ré mohl film vynik­nout také po strán­ce obra­zo­vé a výtvar­né.

 

Uvažujete po této zku­še­nos­ti o jeho dal­ším nasa­ze­ní a v jakém roz­sa­hu? Budete uva­žo­vat o spe­ci­ál­ní pro­pa­ga­ci v knihov­nách, gale­ri­ích a dal­ších insti­tu­cí, jejichž akti­vi­ty s fil­mem, respek­ti­ve s jeho posel­stvím sou­vi­se­jí?

Samozřejmě, film po dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ře v nej­bliž­ší době zařa­dí­me do pro­gra­mo­vé nabíd­ky opět, pro­pa­gač­ně urči­tě pod­po­ří­me s vyu­ži­tím mož­nos­tí naše­ho pro­vo­zo­va­te­le - Kulturního zaří­ze­ní Ostrava-Jih,  jehož sou­čás­tí je kro­mě kina, také komor­ní klub, kul­tur­ní dům a knihov­na v mís­tě.

Film Distribution Artcam


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82384 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56126 KB. | 29.05.2022 - 14:39:52