Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D

Jak bys­te chakark­te­ri­zo­va­la film Jeskyně zapo­me­nu­tých snů 3D z pohle­du kina­ře. Pro jaké pub­li­kum je? Čím hlav­ně se liší od hra­ných nebo ani­mo­va­ných 3D fil­mů?

Jeskyně zapo­me­nu­tých snů není jen fil­mem, to je vskut­ku umě­lec­ké dílo. Díky for­má­tu 3D má divák pocit sku­teč­né návštěvy jes­ky­ně, kte­rou může – z pocho­pi­tel­ných důvo­dů – absol­vo­vat jen pár vyvo­le­ných z řad vědec­kých exper­tů. Od hra­ných a ani­mo­va­ných 3Dfilmů se samo­zřej­mě liší, a to svou jedi­neč­nos­tí, svým obsa­hem i for­mou. Kino Luna je již rok digi­tál­ním kinem a během své „digi­tál­ní éry“ nabíd­lo mno­ho fil­mů ve 3D for­má­tu, ovšem Jeskyně zapo­me­nu­tých snů je mezi nimi kle­no­tem. Divák si odná­ší z pro­jek­ce neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, kte­rý je umoc­něn i tím, že si po shléd­nu­tí sním­ku začí­ná uvě­do­mo­vat, že pou­ze díky tomu­to fil­mu (jiná mož­nost není), mohl být pro­ve­den uni­kát­ním jes­kyn­ním sys­té­mem, kte­rý byl ucho­ván ve sta­vu, v jakém byl naši­mi před­ky opuš­těn před 20 000 lety!

 

Vaše kino je zací­le­no na pub­li­kum, ori­en­to­va­né pře­de­vším na sou­čas­nou komerč­ní tvor­bu, při­pa­dá Vám z komerč­ní­ho a mar­ke­tingo­vé­ho úhlu pohle­du vhod­né, zařa­dit do Vašeho stan­dard­ní­ho pro­gra­mu tako­vý film?

Kino Luna svou pes­trou pro­gra­mo­vou nabíd­kou pro širo­kou divác­kou obec dává mož­nost výbě­ru fil­mu napříč žánrem i věkem divá­ků. Podle mého názo­ru je film Jeskyně zapo­me­nu­tých snů dal­ším pří­jem­ným oži­ve­ním a obo­ha­ce­ním stan­dard­ní­ho pro­gra­mu kaž­dé­ho kina, pro svou jedi­neč­nost je a bude urči­tě zážit­ko­vou pro­jek­cí pro vět­ši­nu fil­mo­vých divá­ků..

 

Budete film nabí­zet ško­lám? Očekáváte, že by o něj mohl být zájem?

Rozhodně. Ihned po shléd­nu­tí fil­mu jsem vědě­la, že nabíd­ka v rám­ci fil­mo­vé výcho­vy ško­lám bude obo­ha­ce­na o ten­to skvost, kte­rý je záru­kou obou­stran­né spo­ko­je­nos­ti. Jenom dou­fám, že pro­vo­zo­va­te­lům kina bude umož­ně­no pro­mí­tat sní­mek škol­ským zaří­ze­ním ve 3D for­má­tu za finanč­ně dostup­nou cenu, kte­rá se bohu­žel v sou­čas­né době stá­vá jed­ním z roz­ho­du­jí­cích kri­té­rií škol k návštěvě kina.

 

Měli jste mož­nost uvést film jako úpl­ně prv­ní kino v České repub­li­ce. Co to pro Vás zna­me­na­lo a jaký byl ohlas?

Ohlas na prv­ním uve­de­ní fil­mu v kině Luna byl oprav­du úžas­ný, což potvr­di­la i nefor­mál­ní bese­da s panem kame­ra­ma­nem Peterem Zeitlingerem, kte­rá mimo­cho­dem, což je vel­mi vypo­ví­da­jí­cí, nemě­la kon­ce….  Jsme vel­mi poctě­ni, že prv­ní uve­de­ní fil­mu Jeskyně zapo­me­nu­tých snů v České repub­li­ce se usku­teč­ni­lo v kině Luna, v kině s nej­vět­ší pro­mí­ta­cí plo­chou v Ostravě, na kte­ré mohl film vynik­nout také po strán­ce obra­zo­vé a výtvar­né.

 

Uvažujete po této zku­še­nos­ti o jeho dal­ším nasa­ze­ní a v jakém roz­sa­hu? Budete uva­žo­vat o spe­ci­ál­ní pro­pa­ga­ci v knihov­nách, gale­ri­ích a dal­ších insti­tu­cí, jejichž akti­vi­ty s fil­mem, respek­ti­ve s jeho posel­stvím sou­vi­se­jí?

Samozřejmě, film po dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ře v nej­bliž­ší době zařa­dí­me do pro­gra­mo­vé nabíd­ky opět, pro­pa­gač­ně urči­tě pod­po­ří­me s vyu­ži­tím mož­nos­tí naše­ho pro­vo­zo­va­te­le - Kulturního zaří­ze­ní Ostrava-Jih,  jehož sou­čás­tí je kro­mě kina, také komor­ní klub, kul­tur­ní dům a knihov­na v mís­tě.

Film Distribution Artcam


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Historie předávání cen Golden Globe Awards13. ledna 2016 Historie předávání cen Golden Globe Awards Před několika dny jsme se dozvěděli výsledky již třiasedmdesátého ročníku udělování prestižního ocenění Golden Globe Awards - Zlatý Glóbus, které slouží jako taková předzvěst pro udílení […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Tisková zpráva FILM SOKOLOV 201117. října 2011 Tisková zpráva FILM SOKOLOV 2011 Během tohoto víkendu 21.–23. října se v Sokolově již po jedenácté uskuteční tematický filmový seminář Film Sokolov, letos ve znamení odpadu. Návštěvníci budou zaplaveni filmy rozličných […]
  • Kozí příběh - pověsti staré Prahy30. října 2009 Kozí příběh - pověsti staré Prahy Režie:                                           Jan TománekNatočeno:                                     ČR, 2008Premiéra:                                     16.10.2008Scénář:           […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […]
  • Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin.20. ledna 2015 Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin. Brána smrti nabízí divákům zcela jiný pohled na smrt, než je běžné. Většina lidí má ze smrti strach, je to pro ni téma depresivní a schovává se před ní. V seriálu však poznáme, že lidé […]
  • Revoluce je na spadnutí, třináctý kraj není mýtus… Světový fenomén Hunger Games se již potřetí blíží do českých kin!9. října 2014 Revoluce je na spadnutí, třináctý kraj není mýtus… Světový fenomén Hunger Games se již potřetí blíží do českých kin! Pokračování filmu podle knižního bestselleru Hunger Games: Síla vzdoru se blíží. Knižní série Hunger Games se stala celosvětovým fenoménem a zasáhla již miliony fanoušků. Závěrečný díl […]
  • Touha po dokonalé objektivitě10. ledna 2020 Touha po dokonalé objektivitě Občas se setkávám s názory, že ideální novinář by měl být objektivní. Zaznívá to i od lidí, kteří sami mají k nějaké objektivitě na hony daleko. Daný reportérův postoj je pak dáván […]