Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov

Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov

DSC03993
DSC03993
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 3.11.2015 pro­bě­hl roz­ho­vor s pro­du­cen­tem Petrem Kellerem o fil­mu Aldabra.

K.CZ: Jaký byl původ­ní námět fil­mu?

P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hroz­ně se mi tam líbi­lo. A řekl jsem si: Sám jsem fil­mař, pojď­me tady nato­čit něja­ký film. Zeptal jsem se své­ho kama­rá­da, býva­lé­ho kon­zu­la. Bohužel, vlo­ni zemřel, pan Zbyšek Pindur.

K.CZ: To je to věno­vá­ní na kon­ci fil­mu?

P.K: Ano, to je to věno­vá­ní. Říkám, Zbyšku, pojď­me nato­čit film, ale potře­bu­ji najít mís­to, kte­ré není tak komerč­ní, turis­tic­ké, ale pro divá­ka zají­ma­vé. Je tady 114 ost­ro­vů. A on říká: Je tady jeden, jme­nu­je se Aldabra. Dobře, pojeď­me na něj. Ale na ten se nesmí. Ale když se tam nesmí, já tam chci, pro­to­že je to přes­ně to, co chci. Mít ori­gi­nál. Naposledy tam točil Jacques-Yves Cousteau v roce 1956 a dostal za to Zlatou pal­mu, Oskara, a pak už tam nikdo neto­čil. To roz­hod­nu­tí padlo v roce 2005. Původně to měl být tele­viz­ní doku­ment, potom to měl být ima­xo­vý for­mát ve 3D. V roce 2011 jsme dosta­li licen­ci a domlu­vi­li jsme se se Stevem Lichtagem, aby film reží­ro­val. Pan Robert Schneider, náš inves­tor, se uvo­lil k tomu, že film zafi­nan­cu­je ve 3D do kino­dis­tri­buce celo­svě­to­vé, a tak jsme to spus­ti­li.

Původně to byl for­mát IMAX, lep­ší doku­ment, a jak jsme to nato­či­li a měli hrubý mate­ri­ál, tak, pro­to­že máme part­ne­ra ve Spojených stá­tech, jsme mu to uká­za­li a on říká: To musí vidět Don Hahn. Říkám: Kdo je Don Hahn? Vůbec ho neznám. To je tako­vý guru Disneynature a záro­veň kre­a­tiv­ní pro­du­cent. Dělal Lvího krá­le, Krásku a zví­ře, Hledá se Nemo, a dal­ší fil­my. Tak jsme mu to posla­li a on se pro to nadchl. Pozvali nás do USA, kam jsme se Stevem odle­tě­li a sešli jsme se s Donem Hahnem a dal­ší­mi. Jedním z nich byl Kirk Wise, což je spo­lusce­náris­ta a spo­lu­re­ži­sér Lvího krá­le, a pan David Reynolds, kte­rý vymys­lel film Hledá se Nemo. Tihle všich­ni děla­li fil­my pro Disneynature. Jim se to hroz­ně líbi­lo, a tak jsme spo­lu zača­li pra­co­vat. Nakonec jsme se dosta­li z doku­men­tár­ní­ho for­má­tu k for­má­tu rodin­né­ho fil­mu - Family Entertainment.

K.CZ: A vidě­li tam pří­běhy?

P.K:  Společně, hlav­ně se Stevem Lichtagem, se tam našly pří­běhy. Udělalo se něko­lik pře­stři­hů. Je tam také pří­běh ato­lu jako tako­vé­ho, což jsou ani­ma­ce od začát­ku, jak to všech­no vznik­lo.

K.CZ: To tam doda­lo stu­dio?

P.K: To tam už bylo. S nimi jsme kon­zul­to­va­li jenom prů­le­ty z vesmí­ru, dosta­li se na Zem a před­sta­vi­li atol v šir­ším, glo­bál­ním nad­hle­du. Film tedy začí­ná ve vesmí­ru a tako­vým zvlášt­ním kolobě­hem opět kon­čí ve vesmí­ru.

K.CZ: Má to rámec.

P.K: Má to rámec a má to pří­běh. Příběh jed­not­li­vých pro­ta­go­nis­tů, kte­ří mají svo­je jmé­na, a tím jsme se při­blí­ži­li divá­kům. Také jsme to odleh­či­li. Je to film, kte­rý je zábav­ný, ale je i pouč­ný. Má v sobě i myš­len­ku, kte­rou si ti divá­ci z kina odne­sou.

K.CZ: Měli jste tech­ni­ku, kte­rá už byla ově­ře­ná, při­pra­ve­ná, nebo jste to zkou­še­li?

P.K:  V době, kdy jsme si říka­li, že to spus­tí­me, tak sho­dou okol­nos­tí Steve Lichtag se sku­pi­nou, kte­rá je kolem něj, vyvi­nu­li (mají na to i patent) spe­ci­ál­ní uchy­ce­ní kamer na natá­če­ní ve 3D pod vodou i nad vodou. Byla to v tu chví­li úpl­ná novin­ka. Nikdo před­tím s tím neto­čil, tak­že jsme s tím začí­na­li a vyzkou­še­li na našem fil­mu.

K.CZ: Jsou tam úžas­né zábě­ry zblíz­ka. Užívali jste hod­ně trans­fo­ká­to, nebo jste se dostá­va­li tak blíz­ko?

P.K:  Dostali jsme se oprav­du blíz­ko. My jsme měli jeřáb na tako­vém pon­to­nu, na něm pak obrov­ský držák na 3D kame­ry, a tím vším jsme najíž­dě­li až úpl­ně, dalo by se říct, před zobá­ky ptá­ků. A oni na to kou­ka­li, pro­to­že nikdy nic tako­vé­ho nevi­dě­li, spíš byli zvě­da­ví, než aby se báli. To bylo podob­né i pod tou vodou.

K.CZ: Boj ptá­ka s kra­bem byl také v dlou­hém zábě­ru.

P.K:  To je tam cel­kem běž­né, oni tam boju­jou. Někdy ty šar­vát­ky kon­čí dost drs­ně. Ale sna­ži­li jsme se to sta­ho­vat tak, aby to mělo tro­chu hap­py end.

K.CZ: Pro mě byla nej­drs­něj­ší ta kry­sa.

P.K: Ti kra­bi jsou nesku­teč­ní, jsou úpl­ní robo­ti.

K.CZ: Musím pochvá­lit text vypra­vě­če. Ten jste vymýš­le­li s Lichtagem nebo jste měli ješ­tě něko­ho?

P.K: Steve si v pod­sta­tě vymys­lel scé­nář, je auto­rem scé­ná­ře, plus jsme měli porad­ce z Ameriky.

K.CZ: Mám pocit, že Oldovi Kaiserovi se prá­ce na fil­mu líbi­la.

P.K: Olda řekl, že ho to hroz­ně bavi­lo.

K.CZ: To věřím, bylo to znát. Má skvě­lý hlas a k fil­mu to skvě­le ladi­lo.

P.K: My jsme nepo­tře­bo­va­li něko­ho, kdo to odvy­prá­ví, ale něko­ho, kdo to ode­hra­je.

K.CZ: Máte teď něja­ký nový plán v hla­vě?

P.K: Uvidíme. Máme spous­tu plá­nů.

K.CZ: Něco, co by na tenhle film nava­zo­va­lo?

P.K: Upřímně, tenhle film je pro naši spo­leč­nost Starlite Pictures úpl­ně novin­ka. My vět­ši­nou dělá­me zahra­nič­ní pro­jek­ty, fil­my pro ame­ric­ké fil­ma­ře, nebo reklam­ní spo­ty. Dělali jsme napo­sle­dy film Bestiář. Tohle je ale úpl­ně nový žánr. Chtěl jsem udě­lat něco, co bude mít jiný směr, jinou hloub­ku. Máme dal­ší plá­ny nato­čit něco ve 3D. Určitě se chce­me k tomu­to žán­ru vrá­tit.

K.CZ: Bude pre­mi­é­ra fil­mu někde v zahra­ni­čí?

P.K: Tady začí­ná­me, pro­to­že je to čes­ký film. Dále na Seychelách. Děláme výběr na ame­ric­ké­ho her­ce, kte­rý namlu­ví komen­tář. Začátkem roku by měl film jít do dis­tri­buce v USA, poté dál do Evropy, Číny, Japonska.

K.CZ: Ať se daří a děku­ji za roz­ho­vor.

V Praze dne 3.11.2015


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,81611 s | počet dotazů: 252 | paměť: 59975 KB. | 19.08.2022 - 23:20:31