Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s producentem Ludvíkem Marečkem

Rozhovor s producentem Ludvíkem Marečkem

SpuntiNaVode

Kolik kos­tý­mů se namo­či­lo?
Skoro všech­ny. Největším kos­tým­ním oříš­kem bylo scho­vat neo­pre­ny pod trič­ka s krát­kým ruká­vem a kraťa­sy. Během natá­če­ní totiž byla doce­la zima - obzvláš­tě v červ­nu. A neo­pren se stal věr­ným dru­hem našich herec­kých pro­ta­go­nis­tů. Mnoho zábě­rů pro­to kon­či­lo zou­fa­lým výkři­kem pana reži­sé­ra:  „Stop, zase je vidět neo­pren!“

Kolik loka­cí se vystří­da­lo?
Natáčeli jsme na 23 loka­cích. Projeli jsme vel­kou část toku řeky Sázavy - od Stvořidel, přes Vlastějovice, Soutice, Kácov, Český Šternberk k Ratajím nad Sázavou. Sázavě jsme zůsta­li věr­ní, nekom­bi­no­va­li jsme ji s žád­nou jinou řekou. 

Která loka­ce byla nej­vět­ší, kte­rá nejmen­ší?
Nejmenší loka­ce byla čis­tír­na, kde si Hynek měl vyzved­nout šaty pro babič­ku. Byla tak malá, že jsme nako­nec radě­ji toči­li ven­ku. Největší, co do his­to­rie či maleb­nos­ti, byl jed­no­znač­ně Šlakhamr. Jeho his­to­rie sahá do 14. sto­le­tí a v sou­čas­né době slou­ží jako stá­lá expo­zi­ce Technického muzea v Brně. 

Kolik lodí bylo pou­ži­to?
Měli jsme tři sady lodí pro kaž­dou posád­ku, tzn. stá­le bylo při­pra­ve­no devět lodí.  Největším peklem bylo natá­če­ní na Stvořidlech, kde kaž­dý pře­sun na původ­ní pozi­ci trval déle než 30 minut. Všechny lodě se muse­ly vyn­dat z vody a pře­nést po sou­ši v kame­ni­tém teré­nu na původ­ní mís­to. Samozřejmě, pokaž­dé když bylo vše při­pra­ve­no, došla bate­rie v kame­ře nebo se někte­ré z dětí potře­bo­va­lo vyčů­rat. Zároveň jsme měli něko­lik pod­půr­ných lodí pro kame­ru a štáb. Jednu s moto­rem, kte­rý však vět­ši­nou pro malou hloub­ku nešel pou­žít.

Kolikrát se sjíž­děl jez a koli­krát se na něm her­ci „udě­la­li“?
Jez se sjíž­děl mini­mál­ně 20x. Posádka Jirky Langmajera se vykou­pa­la mini­mál­ně 5x. Z posád­ky Hynka se při­po­jil jen Filip Antonio, kte­rý po pro­je­tí šlaj­s­ny bez varo­vá­ní sko­čil do vody. Největší dob­ro­druž­stvím bylo ská­ká­ní jezu v podá­ní Pavla Lišky. Vsadil jsem se s reži­sé­rem o 100,-Kč, že to Lišák neu­dě­lá a samo­zřej­mě pro­hrál. Pavel jez sko­čil 3x! A to i přes jas­ný zákaz koor­di­ná­to­ra kaska­dé­rů.   

Kolik zví­řat a jaká si ve fil­mu zahrá­la?
Ve fil­mu hra­je něko­lik kachen, čty­ři koně, jeden kře­ček, jeden pes a nespo­čet hmy­zích dru­hů. Největším oříš­kem bylo, jak vycvi­čit komá­ry k úto­ku na naše posád­ky. Nepodařilo se a tak jsme nako­nec muse­li vzít zavděk herec­kou akcí, bez komá­řích pro­ta­go­nis­tů. Dodávám, že během natá­če­ní nepři­šlo žád­né zví­ře k újmě. Ani beruš­ka….

Jaké scé­ny byly nej­ná­roč­něj­ší?
Scény na divo­ké vodě - ztros­ko­tá­ní.  Každou loď drže­li 3 kaska­dé­ři, byla zima, zkrát­ka kla­sic­ká poho­da. Podobně pří­jem­né bylo noč­ní natá­če­ní s dět­mi. V jed­nu hodi­nu ráno nejmlad­ší Karolínka usnu­la a už se neda­la pro­bu­dit.

Jakou nej­ví­ce neob­vyklou rekvi­zi­tu bylo tře­ba pro film zajis­tit?
Mrtvého křeč­ka. Místo toho rekvi­zi­tá­ři při­nes­li hrač­ku pro koč­ky - plas­to­vou myš pota­že­nou kůží. Bohužel i s ocás­kem, kte­ré­ho jsme si pak všimli až ve střiž­ně. A jak kaž­dý ví, kře­ček ocas nemá... Proto nám nezby­lo než pře­by­teč­ný ocá­sek vyma­zat v post­pro­duk­ci.  

Kolik postav se nako­nec ve fil­mu obje­ví?
Celkem je ve fil­mu ke tři­ce­ti posta­vám, včet­ně men­ších rolí. 

V koli­ka scé­nách bylo tře­ba vyu­žít dublé­ry nebo kaska­dé­ry?
Kaskadéři nám pomoh­li pře­de­vším při natá­če­ní na vodě. Pomáhali s mani­pu­la­cí lodí a s jiš­tě­ním našich dět­ských čle­nů posádek. Dubly jsme potře­bo­va­li pře­de­vším pro naši dám­skou jízdu. Poprvé při noč­ním pádu na kolech do ryb­ní­ka, podru­hé při jízdách na koních. Jana Kvantiková sice absol­vo­va­la kurz jízdy na koni, ale cval byl vyso­ko nad její­mi jez­dec­ký­mi schop­nost­mi.  Na dru­hou stra­nu Táňa Vilhelmová zvlád­la zahrát pád z koně bez dub­la.

Která kaska­dér­ská scé­na byla nej­ná­roč­něj­ší?
Pád děv­čat na kolech do ryb­ní­ka. Byly tři v noci, tep­lo­ta kles­la k pěti stup­ňům a tři ženy-kaskadérky se bok po boku neo­hro­že­ně vrh­ly na kolech do rybníka….velký zaži­tek!   

Kdo byl nej­víc poští­pán komá­ry?
Jednoznačně Hynek Čermák, kte­rý během pau­zy usnul u vody. Maskérkám tak při­dě­lal dost prá­ce. Stalo se tak prv­ní natá­če­cí den, tak­že jsme si pomoh­li tri­kem s dlou­hým ruká­vem. Triko potom Hynek musel nosit až do kon­ce natá­če­ní.

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • JIŘÍ VEJDĚLEK (scenárista, režisér, producent)7. března 2018 JIŘÍ VEJDĚLEK (scenárista, režisér, producent) „Bylo těžké se nezamilovat“ Co vás napadlo jako první, když jste dočetl scénář? Že Iva ví, o čem píše. Mělo to cit a hloubku. Hned jsem dostal chuť k tomu ženskému příběhu přidat i […] Posted in Rozhovory
  • Jiří Langmajer – Jíra21. srpna 2019 Jiří Langmajer – Jíra Petr Kolečko se tentokrát ocitl i v roli režiséra. Byl jste s jeho „výkonem“ jako zkušený herec spokojený? Byl. Naše společná práce jako režiséra a jeho herce na filmu Přes prsty byla jen […] Posted in Rozhovory
  • Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče27. května 2018 Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče Jak byste popsal inženýra Tomana, kterého ve filmu hrajete? Je to člověk, který se příliš nepohybuje v podzemí dolu, ale spíše v kancelářích, kde měl na starosti řízení provozu. Toman měl […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s Nelly Řehořovou13. dubna 2017 Rozhovor s Nelly Řehořovou Jak se ti spolupracovalo s režisérem Jiřím Chlumským a s dospělými herci? Naučila ses něco, co třeba využiješ při dalším filmování? Na tohle natáčení vzpomínám moc ráda, protože to bylo […] Posted in Rozhovory
  • Denisa Barešová (Helenka)14. srpna 2018 Denisa Barešová (Helenka) Denisa Barešová se narodila 16. 12. 1995 v Praze. Odmalička navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský soubor, díky kterému se všestranně věnovala divadlu a filmu. Během studia zpěvu na […] Posted in Rozhovory
  • Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem Do jaké míry je Artur Jaromírem Hanzlíkem? Co vás dva spojuje, která konkrétní situace z vašeho života se promítla do filmu? Jaromír Hanzlík by ještě občas chtěl být Arturem, protože […] Posted in Rozhovory
  • Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu si své manželky moc nevšímáte, máte ji, jak se říká, jistou. Co děláte vy osobně ve svém skutečném manželství pro to, aby vám nezevšednělo? S mojí ženou jsme spolu z mého pohledu […] Posted in Rozhovory
  • Jiří Macháček OTTO26. dubna 2017 Jiří Macháček OTTO Ve filmové trilogii Zahradnictví ztvárňujete majitele kadeřnictví Ottu, co vás při čtení scénáře nejvíc zaujalo? Zahradnictví vypráví kus českých dějin na příběhu jedné rodiny, tedy tu […] Posted in Rozhovory
  • LENKA KROBOTOVÁ EMILKA26. dubna 2017 LENKA KROBOTOVÁ EMILKA Jak byste popsala Emilku, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví? Emilka je taková žena dobrého srdce, ale jednoduššího myšlení. Pohybuje se na malém městě. Pro mě to je ale žena s […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek
Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...