Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR

ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR

PSH
PSH
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Všichni minis­tro­vi muži

Na tom­to pro­jek­tu jsem pra­co­val 7 let. Mojí prvot­ní myš­len­kou bylo uká­zat nevi­di­tel­nou pova­hu moci, uká­zat lidi pohy­bu­jí­cí se v záku­li­sí poli­tic­ké scé­ny, pro­to­že to jsou ti, kte­ří taha­jí za pro­váz­ky udá­los­tí a kte­ré běž­ně neví­dá­me. Bylo pro mne vel­mi důle­ži­té uká­zat, že poli­tic­ká roz­hod­nu­tí jsou pro­mýš­le­na vel­kou sku­pi­nou lidí, ačko­liv nako­nec schva­lu­je toto roz­hod­nu­tí jed­na oso­ba. Takže původ­ní myš­len­ka fil­mu spo­čí­vá ve vzta­hu mezi osob­ním sekre­tá­řem a minis­trem. Šéf minis­tro­va kabi­ne­tu – to je muž, kte­rý nikdy nemá medi­ál­ní pozor­nost, ale kte­rý si den­no­den­ně „zama­že ruce“. Takže to není film o „pre­zi­den­to­vých mužích“, ale o „minis­t­ro­vých mužích“.

Fungování moci

Nebyl jsem až tak zau­jat otáz­kou moci, nástu­pu k moci nebo živo­tem poli­tic­ké stra­ny, jako spí­še fun­go­vá­ním vlá­dy a minis­ter­ských funk­cí. To je důvod, proč jsem se nechtěl zamě­řit na sku­teč­né­ho poli­ti­ka, jak by dle mého poci­tu vyvstal z mého tvůr­čí­ho vyjá­d­ře­ní. Místo toho jsem se chtěl zamě­řit na drs­ná fak­ta kaž­do­den­ní­ho poli­tic­ké­ho kolobě­hu a vyjed­ná­vá­ní. Také jsem chtěl uká­zat, že dneš­ní poli­ti­ci jsou lape­ni v jakém­si divo­kém víru, pro­to­že dneš­ní spo­leč­nost je mno­hem slo­ži­těj­ší, než byla dří­ve. Každý z nás je nasák­lý tech­no­lo­gic­kou a medii posed­lou spo­leč­nos­tí a pod­le mne jsou tako­ví i poli­ti­ci.

Noční scé­na

Noční scé­na mi umož­ni­la uká­zat, jaký druh muže Saint-Jean je. Je to muž, kte­rý je doslo­va pro­ná­sle­do­ván svou pra­cí a kte­rý vstá­vá upro­střed noci, aby při­jel na mís­to neho­dy auto­bu­su, kde zemře­lo něko­lik dětí. Protože toto je věc, kte­rá se od poli­ti­ka, kte­rý je na očích veřej­nos­ti, oče­ká­vá. Tato noč­ní scé­na pomá­há divá­ko­vi lépe poro­zu­mět tomu, jak emo­ci­o­nál­ně nároč­ná minis­ter­ská prá­ce může být: sku­teč­ně jsem chtěl, aby divá­ci sym­pa­ti­zo­va­li s utr­pe­ním a osa­mě­los­tí toho­to muže.

Průzkum & psa­ní scé­ná­ře

Při svém prů­zku­mu jsem si pro­šel řadu mate­ri­á­lů. Přečetl jsem sto­hy knih a pro­če­sal nespo­čet novi­no­vých člán­ků. Také jsem nasbí­ral na 300 fotek poli­ti­ků, aby mi to pomoh­lo vyob­ra­zit minis­t­ra. Ačkoliv bylo psa­ní scé­ná­ře nároč­né, spo­lu­pra­co­val jsem pou­ze se tře­mi lid­mi, kte­ří dří­ve pra­co­va­li v minis­ter­ské kan­ce­lá­ři: oni ten scé­nář nepsa­li, jen mi posky­to­va­li zpět­nou vazbu na již napsa­né scé­ny a poskyt­li mi tak své know-how. Například scé­na s osob­ním sekre­tá­řem Woessnerem byla pří­mo inspi­ro­vá­na zku­še­nos­tí jed­no­ho z těch­to mužů, kte­rý pře­šel do sou­kro­mé­ho sek­to­ru poté, co pra­co­val v minis­ter­ské kan­ce­lá­ři.

Vztah pán – slu­ha

Ve fil­mu jsou domi­nan­ce a pod­ří­ze­nost pře­vlá­da­jí­cí­mi moti­vy: kaž­dá posta­va domi­nu­je jiné a je pod­ří­ze­na dal­ší, až do závě­reč­né scé­ny, kde všich­ni skon­čí v pre­zi­dent­ské kan­ce­lá­ři. Filmem pro­stu­pu­je urči­té poko­ře­ní, ale nikdo není nato­lik cynic­ký, aby ven­ti­lo­val na venek svůj vztek nebo ztrá­tu sebe­kon­t­ro­ly. Temperament je nedíl­nou sou­čás­tí poli­ti­ky, stej­ně jako rady poli­tic­kých zasvě­cen­ců a slo­va pod­po­ry od kole­gů jsou nespo­leh­li­vé. ‚Myslet pozi­tiv­ně‘ se zdá být mot­tem minis­ter­ských kan­ce­lá­ří – porad­ci musí neu­stá­le před­klá­dat minis­tro­vi pozi­tiv­ní myš­len­ky a slo­va pod­po­ry.

Ministr Saint-Jean

Měl jsem dvě mož­nos­ti: mohl jsem z Saint-Jeana udě­lat pocti­vé­ho muže – jako jsou a byli Ségiun, Mendès France nebo Rocard. Nebo jsem z něj mohl udě­lat cyni­ka, kte­rý se v této sfé­ře pohy­bu­je už hod­ně dlou­ho. Rozhodl jsem se z něj uči­nit muže, kte­rý se zau­ču­je ve své bran­ži. Začíná tím, že slou­ží obec­né­mu bla­hu, spí­še než své­mu vlast­ní­mu – jiný­mi slo­vy, slou­ží zále­ži­tos­tem své stra­ny a sou­čas­né vlá­dy. Později zís­ká­vá nezá­vis­lost a urči­tou svo­bo­du.

Nehoda však Saint-Jeana změ­ní – když jste tak blíz­ko smr­ti, musí­te se změ­nit. Náhle zjiš­ťu­je, že jeho řidič je lid­ská bytost, ačko­liv se před tím o toho­to muže, kte­rý ho vozil pár týd­nů, vůbec neza­jí­mal. Saint-Jean je po jeho boku, když ten­to „nevi­di­tel­ný“ muž umí­rá: pro­běh­ne mezi nimi téměř duchov­ní pro­mě­na. Saint-Jean zůstá­vá pozna­me­nán tou­to zku­še­nos­tí navždy.

Břímě zod­po­věd­nos­ti

Skutečně mne fas­ci­no­va­la myš­len­ka pri­va­ti­za­ce želez­nič­ních sta­nic, ačko­liv jsem se nemohl vůbec dostat k řadě odbor­ných detai­lů. Ale při­šel jsem se zají­ma­vým pohle­dem popsat tuto refor­mu a nača­so­vá­ní této refor­my: zjis­til jsem, že jaká­ko­liv vel­ká refor­ma zahr­nu­je jme­no­vá­ní nové­ho poli­ti­ka, kte­rý pomů­že refor­mu zre­a­li­zo­vat. Je to stra­te­gie moci. Vedle toho bylo zají­ma­vé kon­fron­to­vat muže – jme­no­vi­tě Saint-Jeana – s jeho vlast­ní­mi pře­svěd­če­ní­mi. Protože zatím­co není stou­pen­cem toho­to pro­jek­tu, jeho povin­nos­tí je ho brá­nit za kaž­dou cenu.

O her­cích

Olivier Gourmet (Siant-Jean, minis­tr) byl mimo­řád­ně odda­ný tomu­to fil­mu. Do ztvár­ně­ní vzte­ku a kama­rád­ství vzne­sl hod­ně ener­gie a jeho herec­ký výkon vždy zní pře­svěd­či­vě. Jeho způ­sob chůze a vyjá­d­ře­ní emo­cí pomo­cí řeči tvá­ře a těla je vel­mi inten­ziv­ní. Potřebuji u her­ce tyto před­nos­ti. Když byl na prv­ním čte­ní scé­ná­ře, oka­mži­tě jsem cítil, že on je jas­nou vol­bou pro tuto roli. Olivier Gourmet hrál roli živel­ně a divá­ci s ním budou, dou­fám, sym­pa­ti­zo­vat, stej­ně jako já.

U Michela Blanca (Gilles, osob­ní sekre­tář) to bylo tro­chu jiné. Věc se má tak, že čekal na roli poli­tic­ké­ho porad­ce již cel­kem dlou­ho. A najed­nou měl mož­nost tuto roli hrát. Navíc bylo úžas­né to, že jeho poje­tí posta­vy bylo vel­mi blíz­ké tomu mému. Gillese hod­ně roz­vi­nul po vnitř­ní strán­ce. Bylo skvě­lé se s ním setkat.

Pro Martina Kuyperse, neza­měst­na­né­ho chláp­ka, kte­rý je najat jako osob­ní řidič minis­t­ra, jsem hle­dal nepro­fe­si­o­nál­ní­ho her­ce, kte­rý nikdy dří­ve ve fil­mu nehrál. Chtěl jsem, aby si udr­žel urči­tou drs­nou pova­hu, kte­rou jsem hle­dal. Byl to dlou­hý pro­ces a trva­lo něko­lik měsí­ců, než jsem našel Sylvaina Deblé. Bylo na něm cosi naiv­ní­ho, co jsem oce­nil, a záro­veň zůstá­val sám sebou. Do rolí body­gu­ar­dů jsem také obsa­dil nepro­fe­si­o­ná­ly.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • LIVE | Finland vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds23. května 2022 LIVE | Finland vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Dívčí aliance? | Survivor CZ&SK14. února 2022 Dívčí aliance? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Photos from Mahriz Gaming's post17. května 2021 Photos from Mahriz Gaming's post Highrise City je další budovatelskou strategií, která je moderním pojetím žánru. Ve hře nebudeme pouze stavět, ale starat se o obnovitelné zdroje, kterých má být až 50. Naše město se bude […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Rene Russo20. března 2017 Rene Russo Rene Russo všichni znají jako takovou nenápadnou zrzku. Nepatří úplně mezi tu první ligu hollywoodských hereček, ale populární zcela jistě je. Narodila se jako Rene Maria Russo […] Posted in Profily osob
  • Kostka 011. listopadu 2005 Kostka 0 Třetí pokračování hororových filmů s tématikou ďábelského vználezu na likvidaci nepohodlných lidí. Kostka je bludiště místností ve tvaru kostky, které jsou vzájemě pospojovány chodbami […] Posted in Filmové recenze
  • Komiks 776. února 2019 Komiks 77 Posted in Komiks
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma. […] Posted in Články
  • Romeo, Julie a tma24. listopadu 2022 Romeo, Julie a tma Není známějšího milostného příběhu než ten, o Montekovi a Kapuletové. Jde o archetyp, který se objevuje už od starých řeckých bájí (Paris a Helena), a který zpopularizoval nejvíce právě […] Posted in Recenze knih, Knihy k maturitě
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […] Posted in Retro games
  • #DP129: Future State: Superman of Metropolis12. února 2021 #DP129: Future State: Superman of Metropolis  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Sean Lewis, Brandon EastonKresba: John Timms, Valentine de Landro, Cully Hamner, Michael Avon Oeming   Future State je v plném […] Posted in Recenze komiksů

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,94182 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61660 KB. | 08.12.2022 - 11:49:24