Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák)

Rozhovor s Petrem Novotným (herecký představitel Mater/Burák)

Jaké jsou vaše zku­še­nos­ti s  dabin­gem ani­mo­va­ných fil­mů?

Naprosto nulo­vé, je to prá­ce, kte­rou jsem dělal popr­vé v  živo­tě - bál jsem se, abych nezdr­žo­val ostat­ní, ale nesta­lo se. Každý svou posta­vu namlou­vá sám a pan reži­sér Strach je vel­mi trpě­li­vý. Trvalo mi pár hodin, než jsem se tro­chu rozkou­kal, ale mys­lím si, že se stej­ně ješ­tě mám co učit. Ovšem poz­dě­ji jsem jed­nou dostal „veřej­nou pochva­lu“, že už prý dabu­ju „jako sta­rý mazák“… Tak ta mě potě­ši­la hod­ně!

Jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­val své­ho „staré­ho dob­ré­ho chla­pí­ka truc­ka“ – Matera?

Já si ho napros­to zami­lo­val! To je tako­vý doko­na­lý jed­no­du­chý pros­ťá­ček, žva­nil, pro­vo­ka­tér a neko­neč­ný inspi­rá­tor růz­ných dare­bác­tví, že mi hned při­ros­tl k  srd­ci. Pořád se musím smát, když ho sly­ším mlu­vit. Přitom má urči­tě dob­ré srd­ce, je cit­li­vý, spra­ved­li­vý, chví­le­mi se dívá tak dojem­ně, že až vhá­ní slzy do očí.

Rád se dívá­te na ani­mo­va­né fil­my, nebo to pře­ne­chá­vá­te dětem?

Kdepak, dívám se s nimi. Na dovo­le­né na Krétě jsme dokon­ce na počí­ta­či pořá­da­li u bazé­nu fes­ti­va­ly kres­le­ných fil­mů. Sešlo se nás někdy i tři­cet! Předloni vyhrál Shrek, to si pama­tu­ju, muse­li jsme ho repri­zo­vat asi desetkrát.

Ve fil­mu se před­sta­ví celá gale­rie vozů -  od nové­ho Porsche 911, přes mini­bus 60. let, nebo sta­ré poli­cej­ní auto až po  závod­ní­ho fešá­ka. Pro jaké vozy máte sla­bost vy?

Líbí se mi Ferrari, ale jez­dím s  Toytou Landcruiserem - je to vel­ké a poho­dl­né auto.

A s jaký­mi autíč­ky jste si nej­rad­ši hrál jako kluk?

Stydím se, ale v dět­ství mě autíč­ka moc nebra­la. Dostal jsem  v pěti letech lout­ko­vé diva­dlo a to mi zabra­lo veš­ke­rý vol­ný čas až do doby, kdy ho vystří­dal zájem o děv­ča­ta.

Co se vám zdá­lo na dabin­gu Aut nej­těž­ší?

Je tam scé­na, kdy Mater jede šíle­nou rych­los­tí pozpát­ku, šíle­ně ho to baví, děs­ně při­tom jásá, hale­ká, řve a zpí­vá. Tenhle poměr­ně dlou­hý výstup mi dal zabrat tak, že jsem sko­ro ztra­til hlas. Ale je to ve finá­le úžas­ná scé­na!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54877 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56542 KB. | 03.07.2022 - 14:17:53