Rozhovor s Patrickem Bruelem

Pariz

Mohl bys­te nám něco říci o Vaší fil­mo­vé posta­vě?

Victor je člo­věk, kte­rý si pev­ně sto­jí za svým pře­svěd­če­ním. Ani kvů­li svá­dě­ní nechtěl dělat ústup­ky. On je osob­nost, kte­rá mi je cel­kem cizí, ale se kte­rou jsem se rád setkal.

Co Vás při­ved­lo k tomu­to pro­jek­tu?

Zejména jsem byl okouz­len entusi­as­mem a tou­hou Sophie Lellouche. Byl jsem dojat pří­bě­hem, kte­rý chtě­la vyprá­vět, a spo­je­ním mezi roman­tic­kou kome­dií a duchem Woodyho Allena. Je to vysta­vě­no s vel­kou jem­nos­tí a tře­šin­kou na dor­tu, resp. na natá­če­ní bylo setká­ní s Woody Allenem.

Postavy ve fil­mu pří­liš neko­re­spon­du­jí se žánrem roman­tic­ké kome­die. Jsou více zku­še­né, pro­myš­le­né, méně nevin­né. K dis­po­zi­ci je také spous­ta iro­nie…

Základem kome­die je pře­kva­pit. To, co se děje ve fil­mu, neče­ká­me. Oni se navzá­jem neo­kouz­lí kon­venč­ní­mi způ­so­by. Při kon­tak­tu s dru­hým se tepr­ve postup­ně odkrý­va­jí.

Díky čemu se Alice a Victor sblí­ží?

Navzdory jejich zjev­ným roz­dí­lům mají Alice a Victor jed­no spo­leč­né: svo­ji inte­gri­tu. Oni se navzá­jem potře­bu­jí, aniž by to tuši­li, a toto setká­ní je jako když se pro­tnou dvě samo­stat­né ces­ty.

Jak se Vám pra­co­va­lo v páru s Alicí Taglioni?

Hezká kom­pli­ci­ta. Během natá­če­ní máte mož­nost obje­vo­vat lidi tako­vé, jací jsou. Já obje­vil její kouz­lo a ener­gič­nost. Byl jsem šťast­ný, že jsem mohl poznat tak krás­nou oso­bu.

Duch Woodyho Allena je ve fil­mu hod­ně pří­to­men. Je jakým­si duchov­ním prů­vod­cem Alice, zatím­co Vaše posta­va ho nezná…

Postava Alice čas­to nachá­zí odpo­vě­di v citá­tech Woodyho Allena, zatím­co Victor ten­to „svět“ nezná. V dané chví­li je nut­né, aby Alice pře­kro­či­la tuto podiv­nou filo­zo­fii, a moje posta­va jí pomů­že vystou­pit z této vir­tu­ál­ní rea­li­ty, za což mu ona bude vděč­ná. Victor se jí ptá, jest­li chce zůstat ve svě­tě Woodyho Allena, stej­ně jako v Purpurové růži z Káhiry, ode­jít z obra­zov­ky a žít sku­teč­ný život.

Sophie Lellouche napsa­la a reží­ro­va­la ten­to film. Co si o ní mys­lí­te?

Sophie je nad­še­ná a pře­svěd­či­vá. Bylo mi potě­še­ním být sou­čás­tí její­ho prv­ní­ho fil­mo­vé­ho dob­ro­druž­ství. Ona je ote­vře­ná změ­nám, návrhům, od těch nej­jed­no­duš­ších po ty nej­slo­ži­těj­ší. Chtěli jsme něco nabíd­nout, pomo­ci, ale dáva­li jsme pozor, abychom neztra­ti­li tu sil­nou ener­gii a křeh­kost prv­ní­ho fil­mu.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)24. ledna 2013 Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka) Odkud se vzala Vaše touha točit filmy? To je touha, která se se mnou táhne již od dětství. Vždy jsem ráda tvořila příběhy a mám ráda, když osloví i mě. Moje záliba ve fikci pramení […]
  • MARIÁN LABUDA - rozhovor k filmu Andělé všedního dne27. září 2014 MARIÁN LABUDA - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Proč jste se rozhodl přijmout roli ve filmu Andělé všedního dne, co Vás na postavě zkušeného a nejstaršího anděla Hachamela fascinovalo? Anděl, takovou nabídku jsem celý život […]
  • Rozhovor s Alice Taglioni24. ledna 2013 Rozhovor s Alice Taglioni Co Vás přimělo přijmout roli v tomto filmu? Před třemi lety mi Sophie Lellouche napsala, že se jí líbí má práce a má energie. Tento prostý dopis mi dodal chuť s ní pracovat. Bylo to […]
  • MIROSLAV ADAMEC (SCÉNÁŘ)8. prosince 2017 MIROSLAV ADAMEC (SCÉNÁŘ) Jak vás napadl příběh filmu Přání k mání? A jak následně scénář vznikal? Když byla šéfredaktorkou dětské skupiny České televise Iva Procházková,  a to je už cca 14 let, vyprávěl jsem jí, […]
  • Aleš Bílík - Matěj26. února 2016 Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty […]
  • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a […]
  • VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Charakterizujte ve stručnosti svou postavu Zdeňka a jaký byl hlavní impuls přijmout tuto roli ve snímku Andělé všedního dne? Zdeněk je jednoduše ztracenec, který tvrdošíjně lpí na […]
  • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […]
  • Václav Vašák (Bendl (25–45 let) – lékař, přítel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Václav Vašák (Bendl (25–45 let) – lékař, přítel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Vaše postava asistuje v komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci u porodu. Jak jste se jako muž při natáčení těchto scén cítil? Vzhledem k tomu, že už jsem u porodu asistoval, nebyl to […]
  • Jirka Mádl, herec31. května 2019 Jirka Mádl, herec Jaká byla tvoje první reakce když si četl scénář Rafťáků? Dostal jsem ho den před natáčením a úplně jsem ho dočetl až asi čtrnáctej natáčecí den, takže moje reakce byla, že to holt nějak […]