Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU

Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU

Bila
Bila

Lucko, co roz­hod­lo, že jste při­ja­la roli cikán­ky?

Ráda dělám radost lidem, kte­rých si vážím...svou roli milé a pro­s­to­ře­ké ciká­neč­ky jsem vza­la z úcty ke Zdeňku Troškovi a bez hono­rá­ře mu zahrá­la v jeho novém fil­mu jako podě­ko­vá­ní za jeho krás­né a las­ka­vé pohád­ky...

 

Jaká je s ním spo­lu­prá­ce a čím mys­lí­te, že to je, že všich­ni her­ci říka­jí, že s Troškou je poho­da, klid a vese­lo?

Je to las­ka­vý, milý člo­věk, kte­rý své­ho her­ce nemu­čí, ale nao­pak se mu sna­ží dát tako­vé pod­mín­ky a tako­vý klid, že ani herec neví, že to je prá­vě kouz­lo pohá­dek Zdeňka Trošky - jeho las­ka­vé a pohádkovo-dětské srd­ce

 

Hrajete tam „Aranku z Kanady“, kte­rá s part­ne­rem při­jde za mla­dým fará­řem, aby jim pokřtil dítě. Co bys­te o té roli ješ­tě řek­la?

Je to jed­na z posta­vi­ček, kte­rá dokres­lu­je život na malé vesnici....způsobí roz­ruch, roz­ho­dí pana fará­ře, a jak se obje­vi­la, tak zase zmizí...je to hra­vá role..

 

A co již­ní Čechy, jak na Vás zapů­so­bi­ly?

Líbí se mi ten­to kraj a mám ráda atmo­sfé­ru kon­cer­tů, ale na nich nikdy není na nic čas. Díky fil­mu jsem měla vždy vět­ší pří­le­ži­tost si kraj užít, pro­hléd­nout. Naše země má pár míst, kte­ré sto­jí za to se k nim vra­cet. A když jsem jela na prv­ní natá­če­cí se Zdeňkem Troškou, pro­jíž­dě­li jsme tak maleb­ný­mi ves­nič­ka­mi, jako by ze Zdeňkových fil­mů a pohá­dek vypadly...Vůbec se nedi­vím, že hle­dá inspi­ra­ci v tom­to kra­ji. Člověku je při pohle­du na ty pohád­ko­vé kou­ty krás­ně na duši

Vy jste ale se stej­ným reži­sé­rem natá­če­la už Princezna ze mlej­na, taky na jihu Čech, kde jste hrá­la čaro­děj­ni­ci. Jak na to vzpo­mí­ná­te?

To už je řadu let a bylo to nád­her­né natá­če­ní. Mrzelo mě, že jsem dru­hý díl už točit vzhle­dem ke své­mu naby­té­mu pro­gra­mu nemoh­la. Ale teď jsem si to vyna­hra­di­la.

Co Vás pra­cov­ně čeká v nej­bliž­ší budouc­nos­ti?

Letošní rok je jak jíz­da na tygro­vi i když vlast­ně začal Českým lvem… Příprava na mode­ro­vá­ní byla vel­mi nároč­ná a vlast­ně nasa­di­la tem­po dal­ším měsí­cům... Natočili jsme pro film ve 3D muzi­kál Carmen, uza­vře­li der­ni­é­rou její úspěš­ný čtyř­le­tý mara­ton a teď žiju jen vel­kým tur­né s kape­lou Arakain, kon­cer­ty s Petrem Maláskem, dal­ším kolem talen­to­vé sou­tě­že ČSMT a zkou­še­ním nové­ho muzi­ká­lu Aida. A aby toho neby­lo málo, chys­tám na pod­zim se svou kape­lou nové CD. Rozhodně se nenu­dím

Podle čeho si vybí­rá­te nabíd­ky na prá­ci – role ve fil­mu či muzi­ká­lu?

Podle toho jest­li si navzá­jem může­me být plat­ní. Nabídka mě musí něčím nadchnout, něčím při­ta­ho­vat. Nejraději mám tako­vé, na kte­ré se ne říct nedá.

 

Jste tako­vý ten zva­žo­va­cí a váha­vý typ, nebo se řídí­te více intu­i­cí a sta­čí Vám pár minut na to, abys­te kýv­la či odmít­la? Radíte se tře­ba se svou rodi­nou, synem, part­ne­rem, rodi­či?

Někdy kon­zul­tu­ji se svým týmem, ale jas­no musím mít pře­ce jen já. Jsou věci, ve kte­rých mi nikdo nepo­ra­dí...

 

Co letoš­ní léto, dovo­le­ná?

Odpočívám na jeviš­ti.. Léto budu trá­vit v Karlínském diva­dle se svou novou krás­nou rolí prin­cez­ny Amneris. Těším se na ni, pro­to­že je tak krás­ně jiná než je Carmen. Nějak jsem si potře­bo­va­la od těch fatál­ních žen odpo­či­nout. Amneris je role, kte­rá má vývoj, nád­her­né pís­nič­ky a kos­týmy v kte­rých jsem ješ­tě na jeviš­ti nestá­la. Celý muzi­kál bude výprav­ný

a vel­ko­le­pý a na prázd­ni­ny s ním se těším.

Co bys­te v této nepří­liš leh­ké době vzká­za­la lidem, neje­nom svým fanouškům?

Je mi ouvej ze své bez­moc­nos­ti, je mi líto, že nemůžu být lidem plat­něj­ší. Jen sli­bu­ju, že udě­lám vše pro­to, abych ale­spoň někdy odved­la myš­len­ky od všech trá­pe­ní. Opravdu co to jen půjde. Jsem opti­mis­ta a moc bych si přá­la, aby moh­li být lidé pyš­ní na to, kde žijí. Aby tu žili rádi

Vaše život­ní kré­do?

Lidé jsou andě­lé s jed­ním kří­d­lem, musí se obe­jmout, aby moh­li vzlét­nout. Snažím se svým zpě­vem nabí­zet své kří­d­lo lidem a nikdy neza­po­mí­nám, že ten dar, kte­rý jsem dosta­la. Nebyl urče­ný mně, ale všem kolem...

Text roz­ho­vo­ru: René Kekely, PR mana­žer fil­mu

Foto: PR fil­mu – Vojtěch Resler.

Kontakt:

Dana Voláková, PR, pro­duk­ce, mar­ke­ting fil­mu – 602 369 033, [email protected]

René Kekely, PR mana­žer fil­mu - 724 850 690, [email protected]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53575 s | počet dotazů: 210 | paměť: 55889 KB. | 22.05.2022 - 04:00:07