Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM

ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM

Film Hráč vyprá­ví pří­běh o špič­ko­vém dok­to­ro­vi, kte­rý si začí­ná sázet na smrt svých paci­en­tů. Jak se toto při­ho­di­lo?

Je sta­rá prav­da, že hra je zákla­dem naší pova­hy a kul­tu­ry. Během hry se lidé roz­ví­jí, roz­ši­řu­jí si své zna­los­ti, učí se, tvo­ří apod. Během hry tvo­ří spo­le­čen­ské vaz­by, sym­bo­lic­ké sys­témy, insti­tu­ce. Kristupas Sabolius, filo­zof, kte­rý se mnou pra­co­val na scé­ná­ři, při­ne­sl myš­len­ky Huizinga, Gadamera a zvláš­tě pak Rogera Cailloise, kte­rý tvr­dí, že exis­tu­jí čty­ři typy hry – agon nebo­li sou­těž, alea nebo­li náho­da (např. kost­ky nebo rule­ta), napo­do­bo­vá­ní nebo­li mime­sis, ilinx nebo­li tou­ha po závra­ti (např. dro­gy).

Ačkoli jsou mezi nimi jis­té roz­dí­ly, všech­ny mají jed­no spo­leč­né – kaž­dá hra dává nadě­ji pře­ko­nat sám sebe, unik­nout ze sou­čas­né situ­a­ce, být lep­ší než ostat­ní. Člověk hra­je, pro­to­že se chce osvo­bo­dit od toho, co se děje kolem něj, pro­to­že sní a tou­ží po štěs­tí nebo dokon­ce bož­ství a věč­nos­ti. A zde, pře­kva­pi­vě, pře­kra­ču­je pra­vi­dla, kte­rá jsou raci­o­nál­ní a vymýš­le­ná s jis­tou ira­ci­o­na­li­tou – závra­tí, extá­zí, tran­sem. Ačkoliv je přís­ně regu­lo­va­ná, hra se rych­le sta­ne váš­ní. V nej­hlub­ším smys­lu je spo­jo­va­ná s váš­ní pro život.

Kasina, lote­rie, tele­viz­ní sou­těž­ní show, NBA, fot­ba­lo­vý prů­my­sl a showbusi­ness se nau­či­li pou­ží­vat tuto nejed­no­znač­nost, tj. kom­bi­na­ci váš­ně a rozu­mu, aby vydě­la­li pení­ze. Hra nám umož­ňu­je mani­pu­lo­vat s naši­mi život­ní­mi sila­mi, zatím­co stá­le nachá­zí­me rozum­né omlu­vy. Lidé hra­jí a budou stá­le hrát, i když jim jsou neu­stá­le před­klá­dá­ny sta­tis­ti­ky, pod­le nichž je téměř nemož­né coko­liv vyhrát. Průzkum nám uka­zu­je, že živo­ty vět­ši­ny lote­rij­ních výher­ců kon­čí tragé­dií. Někteří z nich jsou poslá­ni do věze­ní, oddě­le­ni od svých rodin nebo jed­no­du­še zmi­zí beze sto­py. Vedle toho v sou­čas­né spo­tře­bi­tel­ské spo­leč­nos­ti exis­tu­je model šťast­né­ho živo­ta, kte­rý pat­ří vítě­zi. Úspěšný busi­nessman je ten, kte­rý vyhra­je pro­ti dru­hým, vyhra­je závod a vyhra­je své mili­o­ny. Dokonce, i když si kupu­je­me limo­ná­du, je nám nabí­ze­na výhra – v nadě­ji, že se pod víč­kem scho­vá­vá něco vel­mi důle­ži­té­ho. Takže kapi­ta­lis­mus zne­u­ží­vá té eufo­rie z vítěz­ství a nutí nás neu­stá­le hrát.

Náš film se sna­ží pocho­pit, co se děje, když jeden tako­vý člověk-hráč je posta­ven až na hra­ni­ci, kde čelí živo­tu a smr­ti. S jen malou změ­nou sou­řad­nic se vášeň pro život mění v tou­hu po smr­ti. Nebo je to stej­né? Nakonec i Freud měl cosi tako­vé­ho na mys­li, když hovo­řil o „pudu k smr­ti“. Kromě toho tato oso­ba je post­so­vět­ský jedi­nec, což zna­me­ná, že je cynic­ký a zou­fa­lý a již nevě­ří vět­ši­ně ide­o­lo­gic­kých her. Hledá svou vlast­ní hru, pro­to­že se nechce při­způ­so­bo­vat absur­di­tě her, kte­ré vytvo­ři­li ti moc­něj­ší. Toto je muž, kte­rý je veden posta­po­ka­lyp­tic­kou morál­kou – pro něj již svět zko­la­bo­val, tak­že jedi­né, co zbý­vá, je hrát hru posled­ní­ho času. Zde zís­ká­vá banál­ní frá­ze „život je hra“ jis­tou iro­nic­kou parafrá­zi: „smrt je také hra“.

Toto nevy­hnu­tel­ně vyvo­lá­vá otáz­ku o morál­ce. Vypadá to, jako bys­te svým fil­mem chtěl vyjá­d­řit dia­gnó­zu o kri­zi morál­ky.

Morálka, eti­ka, uvě­do­mě­ní – toto jsou kate­go­rie, kte­ré je v 21. sto­le­tí stá­le více obtíž­né vní­mat bez jis­té­ho dvoj­smys­lu. Náboženská a poli­tic­ká deval­va­ce, vliv tele­vi­ze, sna­ha o vlast­ní maxi­mál­ní pohod­lí a hle­dá­ní zába­vy jsou neu­stá­le posou­va­né limi­ty, jejichž poru­še­ní by bylo dří­ve pova­žo­vá­no za „pro­hře­šek“. Jsme nuce­ni se potý­kat s kru­tý­mi etic­ký­mi para­do­xy a tato kon­fron­ta­ce způ­so­bu­je mno­ho zkla­má­ní a agre­se. Toto uni­ver­zál­ní a glo­bál­ní dile­ma je v Litvě odha­le­no svým spe­ci­fic­kým způ­so­bem. Historická nedů­vě­ra v ide­o­lo­gie, zvlášt­ní pokry­tec­tví for­mo­va­né sovět­ským sys­té­mem, to vše nás činí prvotříd­ní­mi anti-idealisty.

V našem fil­mu je scé­na, kde hlav­ní posta­va obdr­ží oce­ně­ní jako nej­lep­ší dok­tor. Tou cenou je hrne­ček se sym­bo­ly Ministerstva zdra­vot­nic­tví a deset ener­ge­tic­kých müs­li tyči­nek nazva­né Hematogen. Jak by se měl cítit? Jako pro­ta­go­nis­ta Kafkova „Procesu“? Jako někdo, kdo je zapo­jen do absurd­ní spo­le­čen­ské hry, kde je jen bez­vý­znam­ným prv­kem? Kdyby měl ale­spoň něja­kou nadě­ji, mož­ná by se roz­ho­dl zahá­jit revo­lu­ci. Ale on již viděl revo­lu­ce a ví, že je to jen dal­ší bez­vý­znam­ná paro­die na hru. A zejmé­na ten­to pocit absur­di­ty je star­tov­ním bodem děsi­vé­ho sebe­ur­če­ní. Když vy všich­ni již hra­je­te hru se mnou, tak já se k vám při­dám. Jenže ten­to­krát – až do samé­ho kon­ce.

Je Hráč sku­teč­ným pří­bě­hem? Je zalo­žen na sku­teč­ných udá­los­tech?

Téměř. Pracoval jsem jako zří­ze­nec na psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ce ve Viliniusu a Kristupas pra­co­val v Itálii s inva­lid­ní­mi lid­mi. Když jsme psa­li scé­nář, udě­la­li jsme si roz­sáh­lý prů­zkum. Setkali jsme se s řadou lidí a vyslech­li si pře­kva­pi­vé pří­běhy. A tyto zku­še­nos­ti, stej­ně jako kon­zul­ta­ce s léka­ři, nám pomoh­ly pocho­pit nejen to, jak fun­gu­je záchran­ná služ­ba, ale také jak pro­ti­chůd­ná roz­hod­nu­tí mohou tito lidé činit.

Objevili jsme i mno­hem hor­ší pří­běhy. Některé z nich byly pub­li­ko­vá­ny v médi­ích. Proto jsme pře­svěd­če­ni, že tako­vá­to hra se může snad­no roz­jet. Může se to dít prá­vě v tuto chví­li. Nicméně toto není film o pro­blé­mech zdra­vot­nic­ké­ho sek­to­ru. I když ambu­lan­ce a nemoc­nič­ní jed­not­ky inten­ziv­ní péče jsou boha­tým zdro­jem lid­ských dra­mat a kri­tic­kých situ­a­cí. Hráč vyprá­ví o nás, dneš­ních lidech žijí­cích v této době a v této spo­leč­nos­ti. Je nevy­hnu­tel­né, že když se ocit­ne­me v extrém­ní situ­a­ci, kaž­dý z nás by pře­hod­no­til svůj žeb­ří­ček hod­not. Svým způ­so­bem kaž­dý z nás je Vincentas.

Ve fil­mu je snad­né roz­po­znat prv­ky thrille­ru, kri­mi nebo tragi­ko­me­die, nicmé­ně zákla­dem pří­bě­hu je tra­dič­ní dra­ma­tic­ká struk­tu­ra. Jak jste vybí­ral žánr?

Během pří­prav fil­mu vzni­ka­ly růz­né ver­ze scé­ná­ře, kte­ré byly opa­ko­va­ně pře­pi­so­vá­ny, zkou­še­li jsme růz­né záplet­ky i růz­né žán­ry. Některé ze scén byly zro­ze­ny ve sna­ze expe­ri­men­to­vat s mož­ný­mi vol­ba­mi postav, ne pod­le toho, co by potě­ši­lo tvůr­ce fil­mu nebo divá­ky. Jen jsme naslou­cha­li aktu­ál­ním okol­nos­tem. Thriller nebo kri­mi by vyža­do­va­li řád­ný mani­che­is­mus postav, ve kte­rém je jas­né, kdo před­sta­vu­je dob­ro a kdo zlo. Komedie nebo tragi­ko­me­die vedou pří­mo ke spo­le­čen­ské a antro­po­lo­gic­ké kri­ti­ce, kde vše skr­ze paro­dii dostá­vá pře­hna­ný roz­měr. Zatímco kla­sic­ké dra­ma je per­fekt­ní čis­tý žánr, když chce­te vyprá­vět uce­le­ný a pou­ta­vý pří­běh a ome­zit tak „komen­tá­ře“ scé­náris­tů sedí­cích v záku­li­sí nebo este­tic­ké orna­men­ty.

Vy sám pra­cu­je­te v oblas­ti fil­mu, diva­dla a rekla­my. Tento film je také jakousi kom­bi­na­cí růz­ných este­tic­kých a kine­ma­to­gra­fic­kých tra­dic. Co Vás ved­lo k tako­vé­mu roz­hod­nu­tí?

Chtěl jsem, aby byl film vizu­ál­ně boha­tý, ale aby nebyl odtr­žen od rea­li­ty. Kromě toho měl být půso­bi­vý nejen samot­ným pří­bě­hem, ale také aby byl dosta­teč­ně kri­tic­ký k naše­mu spo­le­čen­ské­mu pro­stře­dí. Když jsem řešil vizu­ál­ní pro­blémy podob­ných „ost­rých doku­men­tů“, čer­pal jsem zku­še­nos­ti z kla­si­ky repor­táž­ní foto­gra­fie dva­cá­té­ho sto­le­tí – Weege (Arthur Fellig) a Enrique Metinides. Ti dva, jako nikdo jiný, doká­za­li vidět filo­zo­fic­ké a este­tic­ké důsled­ky v dra­ma­tic­kých pou­lič­ních udá­los­tech. Skrze jejich zmr­za­če­nou fyzič­nost a jak­si děsi­vé obra­zy pro­stu­pu­je nepo­chyb­ně více vrst­vá rezo­nan­ce význa­mů. Ve fil­mu jsme chtě­li dosáh­nout podob­né­ho efek­tu – něče­ho, co uka­zu­jí doku­men­tár­ní obra­zy jako „dru­hé dno“, nebo rea­lis­mus, skr­ze kte­rý pro­ni­ka­jí meta­fo­ry a sym­bo­ly lid­ské exis­ten­ce. To je důvod, proč byl film nato­čen u moře a v pří­sta­vu Klaipeda. Je to jako mar­gi­nál­ní situ­a­ce mezi vodou a zemí, od kte­ré se geo­gra­fic­ký refe­renč­ní bod posou­vá smě­rem k vnitř­ní­mu svě­tu postav. Když hovo­ří­me o osob­ních zku­še­nos­tech, kte­ré ovliv­ni­ly este­tic­kou rovi­nu fil­mu, měl bych zmí­nit něko­lik aspek­tů. Práce v rekla­mě mne nau­či­la něko­lik důle­ži­tých věcí: za prvé, schop­nost při­způ­so­bit odpo­ví­da­jí­cí styl dané­mu pří­bě­hu a nedo­stat se s obra­zy do „prázd­né réto­ri­ky“ a za dru­hé, dosáh­nout maxi­mál­ní­ho vizu­ál­ní­ho výsled­ku s co nejmen­ším roz­poč­tem. Na dru­hou stra­nu moje diva­del­ní zku­še­nos­ti mi umož­ni­ly se nebát krát­ké natá­če­cí doby a ome­ze­né­ho množ­ství směn a zkou­šet sta­teč­ně impro­vi­zo­vat s her­ci pro zís­ká­ní maxi­mál­ní auten­ti­ci­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hráč


  • IGNAS JONYNAS8. července 2014 IGNAS JONYNAS Narodil se roku 1971 v Litvě, pracoval v divadle, filmu a reklamě jako režisér, scénárista a herec. Absolvoval Uměleckou školu A. Vienožinskise, úspěšně získal bakalářský titul v oboru […] Posted in Profily osob
  • Hráč - SLOVO REŽISÉRA4. července 2014 Hráč - SLOVO REŽISÉRA Moje generace vyrůstala v sovětském režimu, promovala v sovětských školách a byla pohroužena do systému dvojího myšlení. A pak se najednou vše změnilo. Osvobozeni od komunistického státu […] Posted in Články
  • Hráč - SYNOPSE4. července 2014 Hráč - SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém […] Posted in Články
  • Jak mají hubnout dospívající dívky?28. prosince 2011 Jak mají hubnout dospívající dívky? V období 12-17 let procházejí dívky komplexním procesem hormonálních změn. To zapříčiňuje zranitelnost dospívajících a může způsobit prudký nárůst hmotnosti. Nespokojenost se svým obrazem […] Posted in Domácí rady
  • # Trailer na Spider-Man: Bez domova by měl nakonec dorazit 10. 6. 2021.4. června 2021 # Trailer na Spider-Man: Bez domova by měl nakonec dorazit 10. 6. 2021. # Trailer na Spider-Man: Bez domova by měl nakonec dorazit 10. 6. 2021. Posted in Krátké filmové aktuality
  • TURBO OVERKILL - Gameplay Reveal9. dubna 2021 TURBO OVERKILL - Gameplay Reveal Turbo Overkill je kyberpunková retro FPS, ve které budeme kosit démony motorovkou přibudovanou v noze. Hra z jednočlenného studia Trigger Happy Interactive zamíří v nespecifikované datum […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Zámecká strašidla - čtení pro prvňáčky28. května 2022 Zámecká strašidla - čtení pro prvňáčky Máte rádi pohádky o strašidlech a zámcích? Chcete ochutnat růžový cukr, který duch František vyrobil pro bílou paní Herulu? Hledáte zajímavé čtení pro prvňáčky? Iva Hoňková je autorkou […] Posted in Recenze knih
  • Jak poznat, že člověk umírá19. června 2012 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […] Posted in Domácí rady
  • John Cena čerstvě na svém Instagramu sdílel fotku záporáka...6. září 2020 John Cena čerstvě na svém Instagramu sdílel fotku záporáka... John Cena čerstvě na svém Instagramu sdílel fotku záporáka Flinta Marka/Sandmana soupeřícího se Spider-Manem. Naznačil snad tímto, že by si měl ve Spider-Manovi 3 Cena zahrát právě tohoto […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Samotáři - Nejlepší film Davida Ondříčka!9. srpna 2020 Samotáři - Nejlepší film Davida Ondříčka! Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně ovlivní jejich budoucí život. Rozhlasový moderátor malého pražského rádia Petr (Saša Rašilov) se rozchází se svou […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43594 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56373 KB. | 29.05.2022 - 14:07:30