Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky

Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky

kasay

Ve fil­mu Učitelka hra­je­te otce Danky Kučerové, dív­ky, kte­rá je uči­tel­kou Drazděchovou šika­no­vá­na nej­ví­ce. Jak se vám posta­va její­ho otce, kte­rý je sice vysta­ven vel­ké­mu tla­ku, ale jde mu jako jed­no­mu z mála rodi­čů sku­teč­ně o spra­ve­dl­nost a zaslou­že­ně dob­rý pro­spěch své dce­ry, hrá­la?
Neposuzuji herec­ké nabíd­ky na zákla­dě psy­chic­ké­ho sta­vu dané posta­vy. Spíš mě zají­má, čím můžu tu posta­vu obo­ha­tit já osob­ně. Samozřejmě že pokud je ta posta­va řek­ně­me „dob­ře napsa­ná“, už od začát­ku her­ce inspi­ru­je.

 Myslíte, že i vzhle­dem k době, v níž se pří­běh ode­hrá­vá, udě­la­li rodi­če maxi­mum, co moh­li?
Myslet si to můžu, ale tako­vou situ­a­ci jsem sám ješ­tě neza­žil. Když chrá­ní­te svo­je dítě, prav­dě­po­dob­ně odsu­ne­te vše ostat­ní na ved­lej­ší kolej.

Jde o vaši dal­ší spo­lu­prá­ci s Janem Hřebejkem, hrál jste v jeho fil­mu Musíme si pomá­hat, kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara. Je pod­le vás v něčem Hřebejkova režie spe­ci­fic­ká?
Honza se vyzna­ču­je tím, že pone­chá­vá pro­stor pro impro­vi­za­ci a má rád „nedo­ko­na­lé“ herec­tví. Pro mě jeho spe­ci­a­li­tu v režii přes­ně vysti­hu­je výrok: „Prosím vás, hlav­ně nepod­lé­hej­te nutká­ní hrát!“

Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s dět­ský­mi her­ci, kte­ří ve svých rolích půso­bí vel­mi auten­tic­ky, jako napří­klad vaše fil­mo­vá dce­ra?
V otáz­ce se vlast­ně skrý­vá odpo­věď. Když půso­bí auten­tic­ky, pro pro­fe­si­o­nál­ní­ho her­ce je to rov­no­cen­ný part­ner. Nic víc nepo­tře­bu­je­te!

Setkal jste se vy osob­ně v něja­ké fázi své­ho živo­ta se šika­nou? V čem mys­lí­te je pří­běh Učitelky dnes aktu­ál­ní (ať již téma­tem mani­pu­la­ce, korup­ce nebo pokři­ve­ných mezi­lid­ských vzta­hů)?
Ano, zažil jsem to. S odstu­pem času jsem zjis­til, že nic lep­ší­ho, co se týká mojí pro­fe­se, se mi nemoh­lo stát. Témata, kte­rá jste vyjme­no­va­li, byla, jsou a budou. Od chví­le, kdy prv­ní člo­věk zdvi­hl zbraň a zaú­to­čil na své­ho pro­tiv­ní­ka.

Na čem aktu­ál­ně pra­cu­je­te, jaké jsou vaše nej­bliž­ší plá­ny?
Začátkem červ­na čeka­jí mé stu­den­ty na DAMU na Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla klau­zu­ry z herec­tví, do toho ces­tu­ji po Slovensku s růz­ný­mi před­sta­ve­ní­mi, kon­cem čer­ven­ce se vrh­ne­me na Letní shake­spea­rov­ské slav­nos­ti a záro­veň začnu zkou­šet s bra­t­ry Bubeníčkovými pro­jekt Orfeus v režii dvo­ji­ce SKUTR.

  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Wilsonov - 55 %16. září 2015 Wilsonov - 55 % Fiktivní příběh z města na Dunaji, kde snaživý starosta Dangl připravuje připojení města ke Spojeným státům americkým, začíná strašnou vraždou mladé dívky. Další vraždy následují a vypadá […] Posted in Filmové recenze
  • Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov15. září 2015 Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov Dnes se nový film Wilsonov režiséra Tomáše Mašína představil před novinářským publikem  a od 1.října 2015 se už bude ucházet o zájem filmových diváků. Vtipná detektivní komedie má skvělé […] Posted in Filmové premiéry
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […] Posted in Speciály
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU Posted in Videa
  • Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým20. dubna 2018 Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým Jak byste popsal postavu hastrmana? Našel jste s ním nějakou společnou řeč? V čem jste naopak rozdílní? Hastrman je živelný polobůh svíraný společností, v níž se právě nachází. To jsme […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR S JOSEFEM TROJANEM31. října 2019 ROZHOVOR S JOSEFEM TROJANEM „Chtěli jsme natočit příběh, který bude co nejvěrnějšía zároveň snesitelnější pro co největší skupinu lidí.”  Představte vaši postavu alkoholika Adama. Adam je kluk jako každý druhý. […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ6. března 2017 ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ Kdo přišel s nápadem natočit film o Vláďovi Mišíkovi? Točila jsem o Zuzaně Michnové, ta byla na prvním místě, a pak jsem si řekla, že bych natočila ještě o […] Posted in Rozhovory
  • Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče10. září 2019 Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče Proč Nabarvené ptáče? Co pro vás znamená kniha Jerzyho Kosińského? Kosińského román mě velmi silně a hluboce zasáhl. Jako scenárista, režisér a v podstatě i jako producent činím svá […] Posted in Rozhovory
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih

Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.
Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...