Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU

ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU

Co je hlav­ním téma­tem vaše­ho nové­ho fil­mu? Je to film o rodin­ných vaz­bách a o tom, jakým způ­so­bem se pro­mí­ta­jí úle­ty rodi­čů do živo­ta jejich dětí. On naru­šu­je rodi­nu od začát­ku svým zjed­no­du­šu­jí­cím a puber­ťác­kým pohle­dem na svět, ona ji v kri­zi naru­ší nevě­rou, pak se to pro­je­vu­je na jejich syno­vi a rodi­na se začí­ná roz­pa­dat. Logicky to vyús­tí v tragé­dii a rodi­če jsou vysta­vě­ni uvě­do­mě­ní si toho, co má na svě­tě jakou hod­no­tu. Postav je tam víc, jsou ve střed­ním věku a řeší to, čím dřív nebo poz­dě­ji pro­jde sko­ro kaž­dý – jak se vyrov­nat s vlast­ní­mi chy­ba­mi, udr­žet man­žel­ství, vyjít s vlast­ní­mi dět­mi a neztra­tit před nimi tvář. A taky je tu zob­ra­ze­na mož­ná něja­ká vyš­ší moc, kte­rá může i nemu­sí někdy zasáh­nout.

Chybovat je lid­ské… Ano. Jen je dob­ré v jis­té chví­li dojít k tomu, že je důle­ži­té mít všech­ny vzta­hy v pořád­ku. Ať už jde o rodi­nu nebo své blíz­ké, ale i lidi, se kte­rý­mi se člo­věk potká­vá napří­klad při prá­ci. Často něco tako­vé­ho není jed­no­du­ché a posta­vy v mém fil­mu pro­to hle­da­jí, jak někte­ré vzta­hy změ­nit, napra­vit. Někdy může mít lás­ka i jiné jmé­no, může se jme­no­vat odpo­věd­nost, kte­rá je v koneč­ném důsled­ku pro­je­vem té lás­ky. V tom­to pří­bě­hu jsou vzta­hy pošra­mo­ce­né v rodi­ně tím, že spo­lu její čle­no­vé neu­mě­jí navzá­jem komu­ni­ko­vat, pokud není dob­rý vztah mezi rodi­či, těž­ko chtít po dětech opak. Samozřejmě to nemu­sí pla­tit opač­ně a udr­žet dob­ré vzta­hy je nej­vět­ší úkol.

Proč se film jme­nu­je Čtyři slun­ce? Ve fil­mu je jed­na zásad­ní scé­na, kte­rá se měla pod­le scé­ná­ře ode­hrát v zahrád­kář­ské kolo­nii. Prošli jsme spous­tu kolo­nií, když už jsme byli na sklon­ku dne uta­ha­ní, vešli jsme do posled­ní kolo­nie, kam už se mi ani nechtě­lo. Najednou jsme byli na kra­ji výko­po­vé jámy, práši­lo se tam, cíti­li jsme, že tam někde bychom moh­li najít to mís­to a v tu chví­li jsme se ocit­li u brá­ny se čtyř­mi zla­tý­mi slun­ci. Když po něčem člo­věk tou­ží, může se to stát, název fil­mu jsem hod­ně řešil a najed­nou to bylo jas­né.

Ve fil­mu se obje­vu­je téma něja­ké „vyš­ší moci“. Co je to za téma, kte­ré je tu zastou­pe­no posta­vou Karla, jehož hra­je Karel Roden? Karel je spe­ci­fic­ká odrů­da šama­na. V kaž­dé dru­hé ves­ni­ci může­me podob­né­ho šama­na najít a je urči­tě těž­ké roz­li­šit, kdo své šaman­ství před­stí­rá, kdo je jen šar­la­tán a kde je něco víc. Já to roz­li­šo­vat neu­mím. Je tedy na hra­ně mys­let si, jest­li Karel není doce­la oby­čej­ný blá­zen, tuto pochyb­nost může­me mít. Jak já jsem tuhle posta­vu zamýš­lel, tak vím, že ačko­li ani Karel své­mu úko­lu nero­zu­mí, svým cítě­ním je odhod­la­ný „léčit“. Samotný pří­běh by měl tuto jeho tou­hu potvr­zo­vat.

Na jed­nu stra­nu, pokud na to při­stou­pí­me, posta­va šama­na, kte­rou hra­je Karel Roden, cítí tou­hu pomá­hat, na dru­hou stra­nu má pro­blémy ve vzta­hu ke své vlast­ní ženě… Šamanství nezna­me­ná umět pomoct si sám sobě. Ambivalentní poci­ty z té posta­vy jsou v pořád­ku. Chtěl jsem, aby od oprav­du prv­ní­ho až do posled­ní­ho zábě­ru divák tápal a bavi­lo mě si s tou posta­vou pohrá­vat. Teprve posled­ní záběr by měl pro­zra­dit můj záměr.

Znovu jste do své­ho fil­mu obsa­dil Annu Geislerovou, kte­rá ztvár­ni­la jed­nu z hlav­ních postav ve fil­mu Štěstí. Myslel jste na ni ve chví­li, kdy pří­běh vzni­kal na papí­ře? Snažím se dlou­ho­do­bě sle­do­vat čes­ké hereč­ky, se kte­rý­mi bych rád pra­co­val. Když jsme děla­li Štěstí, Anča hrá­la extrém­ní posta­vu a byla to ješ­tě hol­ka, kte­rá nemě­la zku­še­nos­ti s mateř­stvím. Od té doby se pro­mě­ni­la v ženu, což byla výzva dopra­co­vat se k jiné­mu výra­zu žen­ství. Kromě toho, že mám Anču rád a je to úžas­ná hereč­ka, je to také inte­li­gent­ní oso­ba. Dostal jsem od ní během natá­če­ní hez­ký dárek. Točili jsme tře­tí klap­ku, mys­lel jsem si, že už se to for­mu­je a najed­nou ona i její fil­mo­vý syn zača­li říkat jiný text. Anča tu scé­nu dotvo­ři­la způ­so­bem, kte­rý zafun­go­val a já mám tuhle vyso­kou herec­kou a emoč­ní inte­li­gen­ci rád. Postava Jany, kte­rou tu hra­je, je vel­mi nároč­ná. Drží rodi­nu na svých bed­rech, má neschop­né­ho chla­pa a musí to táh­nout, pak najed­nou sama selže, začne jed­nat amo­rál­ně, sama sebe pře­kva­pu­je. Přestože je to pros­tá hol­ka z poš­ty, je tam pořád ta vyso­ká emoč­ní inte­li­gen­ce, zahrá­la to vel­mi prav­di­vě.

A jak jste se dostal k prv­ní spo­lu­prá­ci s Jaroslavem Pleslem? Tuhle posta­vu jsem hle­dal něja­ký čas a bylo více kan­di­dá­tů. Jarda Plesl mě zau­jal v Mužích v říji, ale neznal jsem ho. Naše prv­ní setká­ní pro­běh­lo na fes­ti­va­lu v Karlových Varech, při­šel tam jako uhla­ze­ný inte­lek­tu­á­lek, hez­ky vyslo­vo­val a vůbec mi nese­děl do role, o kte­rou tu jde. Pak jsem ho potkal ten samý den večer a zjis­til jsem, že ten člo­věk je najed­nou úpl­ně jiný a musí mít v sobě něja­ké běsy, kte­ré jsou před­po­kla­dem pro tu posta­vu. To jsem si potvr­dil na herec­kých zkouš­kách, když jsem ho viděl ved­le Anči a pře­svěd­čil se, že umí najet na tu fot­rov­skou rovi­nu, všech­no dohro­ma­dy zača­lo fun­go­vat.

Kvůli své posta­vě si musel Jaroslav Plesl nechat zarůst tvář vou­sem, vy jste šel do toho s ním a na kon­ci natá­če­ní jste na tom byli oba s vou­sy podob­ně – zarostlí. Proč? Také to s ním byla má nej­hor­ší zku­še­nost od začát­ku kari­é­ry. Když jsem se pro něj roz­ho­dl, řekl mi, že má ve stej­né době natá­čet s Davidem Ondříčkem. Jsem s Davidem kama­rád, oba jsme byli rádi, že máme Jardu Plesla, všich­ni jsme se sna­ži­li udě­lat maxi­mum pro to, aby Jarda mohl natá­čet oba fil­my. Smířil jsem se s tím, že bude mít Jarda v mém fil­mu nale­pe­né vou­sy. Když se blí­ži­lo natá­če­ní, uvě­do­mo­val jsem si čím dál tím víc, že točí­me chro­no­lo­gic­ky a pokud naší posta­vě nebu­dou vou­sy ve fil­mu dorůs­tat, nebu­de to fun­go­vat. Tuhle chy­bu jsem začal řešit pět minut po dva­nác­té. Jarda se musel roz­hod­nout a nebo­hý David Ondříček byl na posled­ní chví­li vysta­ve­ný tomu, že musel Jardu pře­ob­sa­dit. Naštěstí nako­nec obsa­dil Davida Švehlíka a já jsem si nechal růst během natá­če­ní vou­sy spo­leč­ně s Pleslem.

Obsadil jste zno­vu neher­ce, to už jste v minu­los­ti udě­lal napří­klad ve Venkovském uči­te­li. Je to něja­ký záměr? My jsme hle­da­li na kon­zer­va­to­ři, ale záro­veň jsme objíž­dě­li učňá­ky, kde vždyc­ky najde­me něko­ho fan­tas­tic­ké­ho. Tentokrát Marka Šáchu. Dokonce při­jel poz­dě na zkouš­ku, nechtěl jsem už čekat, byl jsem ner­vóz­ní a pak při­jel tenhle kluk a začal to rov­nou sekat. Velký talent, kte­rý hrál napo­pr­vé ty nej­těž­ší scé­ny, byla to radost. Už před natá­če­ním jsme byli při­pra­ve­ní a nemě­li jsme pochy­by o tom, že je herec­ky výbor­ný. Když je člo­věk osob­nost, dá se s ním pra­co­vat stej­ně jako s her­ci, ta prá­ce se v ničem neli­ší.

Jak došlo k obsa­ze­ní Jiřího Mádla do role pun­ká­če Jerryho? Rok před natá­če­ním začal asi­s­tent režie objíž­dět pun­ko­vé fes­ti­va­ly a natá­čel si pun­ká­če, kte­ří před ním utí­ka­li v domně­ní, že je to něja­ký poli­cajt. Nakonec všem těm klu­kům chy­bě­lo sebe­vě­do­mí a nena­šli jsme niko­ho, kdo by měl v sobě tako­vou sílu, jakou měla mít posta­va Jerryho. Producenti z Negativu si pak vzpo­mně­li na Mádla, o kte­rém jsem věděl, že je to vel­ký herec, viděl jsem ho v Dětech noci. Je to herec pocti­vák a to já mám rád. Začal na roli pra­co­vat hned, když popr­vé při­šel. Soustředil se na to, že Jerry nemá vlast­ní­ho tátu, půso­bí tak mezi svý­mi vrs­tev­ní­ky jako suve­rén a při­tom respek­tu­je otce své­ho kama­rá­da. Chová se k němu jako k vlast­ní­mu táto­vi a tím to vysti­hl. V Jirkově inter­pre­ta­ci zís­ká­vá Jerry sym­pa­tie u divá­ka, Jirka za tu posta­vu bojo­val. Je to role v dru­hém plá­nu a o to je to pro her­ce nároč­něj­ší, Jirka vybu­do­val vel­ký oblouk té posta­vy s ele­gan­cí.

A Klára Melíšková a Igor Chmela..? Postavu uči­te­le, kte­rou hra­je Igor Chmela, jsem hle­dal dlou­ho. Pro mě je Chmela jas­ný sym­paťák a zdál se mi nako­nec ide­ál­ní pro posta­vu, kte­rá mi vůbec sym­pa­tic­ká není. Potřeboval jsem tam her­ce, kte­rý to usto­jí a dá té posta­vě šan­ci, než ji odbouch­ne scé­nář. Ušlechtilost Chmely byla v kon­tras­tu s rám­cem té posta­vy. Klára Melíšková má z nás všech nej­blí­že k tomu šaman­ství, je těm­to věcem ote­vře­ná a hrá­la tak šama­no­vu ženu s vel­kým pocho­pe­ním. Mrzí mě, že zrov­na tahle posta­va nedo­sta­la vět­ší pro­stor a je záměr­ně nedo­kon­če­ná, ale věřím, že je to tak v rám­ci naše­ho pří­bě­hu správ­ně.

Inspiroval jste se pro ten­to film něja­kým sku­teč­ným pří­bě­hem? Každý film, kte­rý jsem dělal, je smě­si­ce fabu­la­cí, před­stav a reál­ných zážit­ků. Nestanovuju si dopře­du žád­ný kon­cept, sna­žím se z námě­tů, kte­ré se mi honí hla­vou, vybrat to, co má nej­vět­ší sílu a obsah. S kaž­dým fil­mem hle­dám svůj styl, ale nako­nec se oci­tám v dra­ma­tic­kém pří­bě­hu a cítím, že už to bude můj osud. Život je dra­ma­tic­ký, pat­ří k němu i slo­ži­té věci, momen­tál­ně mě to táh­ne tímhle smě­rem a není důvod se tomu vyhý­bat. Přesto si mys­lím, že tenhle film je ze všech mých fil­mů nej­hu­mor­něj­ší.

Zdroj: Tisková zprá­va © Negativ s.r.o.

  • ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU28. února 2012 ROZHOVOR S KLÁROU MELÍŠKOVOU Ve filmu hrajete manželku vesnického mystika Karla v podání Karla Rodena – čím vás tato role zaujala? Po prvním přečtení scénáře jsem měla dojem, že postava Evičky je taková „ovce“, […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM28. února 2012 ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM S Bohdanem Slámou jste spolupracoval poprvé - jak se vám jeví ve srovnání s ostatními českými režiséry, se kterými jste už točil? S Bohdanem se mi dělalo moc dobře. Nevím, čím […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR S ANNOU GEISLEROVOU28. února 2012 ROZHOVOR S ANNOU GEISLEROVOU Ve filmu velmi věrohodně ztvárňujete životem, prací, manželstvím i mateřstvím unavenou Janu – kde jste pro vaši roli hledala inspiraci? Nemusela jsem chodit daleko… Aspekty Jany musí […] Posted in Rozhovory
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […] Posted in Filmové recenze
  • Bright - Recenze - 70%10. února 2018 Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní současnosti, která není úplně růžová, ale vskutku velmi pestrá a zajímavá. Po světě běhají různá magická […] Posted in Filmové recenze
  • Jak naložit se starými a neplatnými bankovkami12. února 2021 Jak naložit se starými a neplatnými bankovkami Určitě se už každému z vás stalo, že jste třeba při úklidu domácnosti našli bankovky, u kterých již byla ukončena platnost. Pokud se jedná o desetníky nebo pár drobných nejspíš nad tím […] Posted in Pro domov
  • Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině30. května 2018 Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině Filmová přehlídka Vary ve vašem kině uvádí tři výrazné snímky 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary do českých kin. KVIFF Distribution, společný distribuční label MFF […] Posted in Festivaly
  • Dmitry Glukhovsky - Soumrak9. listopadu 2019 Dmitry Glukhovsky - Soumrak Glukhovsky, známý autor populárního a oceňovaného postapokalyptického románu Metro 2033, který se dokonce dočkal i neméně slavné videoherní adaptace, přichází "na svět" s další knihou. […] Posted in Recenze knih
  • Zombik – 1624. září 2018 Zombik – 16 Posted in Komiks
  • Ant-Man - O tvůrcích14. července 2015 Ant-Man - O tvůrcích PAUL RUDD (Scott Lang / Ant-Man, scénář) se před nedávnem objevil po boku Willa Ferrella, Steve Carella a Davida Koechnera ve filmu Adama McKaye Zprávař 2: Legenda pokračuje […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,37146 s | počet dotazů: 205 | paměť: 52822 KB. | 17.05.2021 - 06:25:04
X