Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE

Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE

Backstage PLAKAT

1. Co Vás pře­svěd­či­lo, abys­te si řek­la, že do toho­to pro­jek­tu půjde­te?
Líbil se mi scé­nář a téma­ta, kte­ré v něm byly zpra­co­vá­ny. Tedy to, že je to film o lás­ce, tan­ci, přá­tel­ství, sebe­po­zná­ní, peně­zích, slá­vě a moci. Připadalo mi zají­ma­vé uká­zat záku­li­sí taneč­ní show, kde panu­jí tvr­dé záko­ny hon­by za úspě­chem a zis­kem. To pro­stře­dí, kte­ré kaž­dý divák zná zven­čí, se mi kro­mě tan­ce zdá­lo jako vel­ký tri­umf pro­jek­tu: všich­ni sle­du­je­me tele­viz­ní show, ale neví­me přes­ně, co se v backstage (záku­li­sí) ode­hrá­vá, jaké nekom­pro­mis­ní pra­vi­dla se tam uplat­ňu­jí, jak je zne­u­ží­vá­no sou­kro­mí lidí, kte­ré je v pří­pa­dě potře­by nemi­lo­srd­ně před­ha­zo­va­né bul­vár­ním tis­ku. Přitahovalo mě na tom to, že scé­nář byl zce­la odliš­ný od vše­ho, co jsem dosud natá­če­la, že jsem moh­la vyu­žít pro mě nové ori­gi­nál­ní výra­zo­vé pro­střed­ky a popsat úpl­ně jiný svět. Také se mi líbi­lo, že budu zpra­co­vat se slo­ven­ský­mi her­ci, to je pro mě jako Češku svě­ží obo­ha­ce­ní.


2. Jaká byla Vaše před­sta­va o fil­mu na začát­ku natá­če­ní a jak jste spo­ko­je­ná s tím, jak se Vám ji poda­ři­lo napl­nit?
Představy jsou vždy maxi­mál­ní. Ne vždy se je reži­sé­ro­vi poda­ří zce­la napl­nit a já jsem k tomu vše­mu, co se týče mých fil­mů, i vel­mi sebe­kri­tic­ká. Ale v tom­to pří­pa­dě o něco méně než obvykle, film se mi vel­mi líbí a mám ho ráda.


3. Podle čeho jste si vybí­ra­li herec­ké obsa­ze­ní?
Samozřejmě, že pod­le talen­tu a pod­le toho, zda se na danou roli hodí.

4. Ve fil­mu mají své herec­ké role i taneč­ní­ci ze sku­pi­ny The Pastels, kte­ří s herec­tvím nema­jí tako­vé zku­še­nos­ti jako vystu­do­va­ní her­ci. Jak hod­no­tí­te jejich herec­ký pro­jev?
Když jsem vidě­la, jak sku­pi­na The Pastels tan­čí, byla jsem une­se­na. Tryská z nich ener­gie, radost ze živo­ta a pohy­bu, nespou­ta­nost, ori­gi­nál­ní kre­a­ti­vi­ta. Trochu jsem se bála, jak to bude s jejich herec­ký­mi schop­nost­mi. Proto jsem čás­teč­ně upra­vo­va­la scé­nář, sna­ži­la se jim napsat dia­lo­gy takří­ka­jíc na tělo a vychá­zet z jejich tem­pe­ra­men­tu. Největším pře­kva­pe­ním byl pro mě Tony Porucha, kte­rý má hlav­ní a vel­mi těž­kou roli a nikdy před­tím ve fil­mu nehrál. Bylo jsem okouz­le­ná jeho při­ro­ze­ným talen­tem, kte­rý se v prů­bě­hu natá­če­ní roz­ví­jel a postup­ně zís­ká­val pro­fe­si­o­nál­ní para­me­t­ry a dovo­lím si říct, že před Tonym sto­jí – samo­zřej­mě, pokud o to bude stát – vel­ká herec­ká kari­é­ra.

5. Znala jste tým lidí, kte­rý pra­co­val na fil­mu Backstage už před­tím, nebo šlo o Vaši prv­ní spo­lu­prá­ci?
Znala jsem jen pro­du­cen­ty Silvii a Erika Panákovi, se kte­rý­mi jsem děla­la film Fair Play a také cas­tingo­vou reži­sér­ku Inge Hodálovou. Jinak niko­ho. Měla jsem ale vel­ké štěs­tí, že na spo­lu­prá­ci kývli kame­ra­man Tomáš Juríček, archi­tekt Michal Škrak a kos­tým­ní návr­hář Janko Kocman, se kte­rý­mi jsem si mimo­řád­ně dob­ře rozu­mě­la a dou­fám, že v budouc­nu bude­me spo­lu­pra­co­vat i na jiných pro­jek­tech. A samo­zřej­mě, v taneč­ním fil­mu je nej­dů­le­ži­těj­ší tanec. Oporou mi byl cho­re­o­graf Miňo Kereš, kte­rý je špič­kou ve svém obo­ru a vytvo­řil pro film nád­her­né kre­a­ce. A také před samot­ným natá­če­ním dlou­ho tré­no­val dva her­ce, kte­ří nejsou taneč­ní­ky, a doká­zal s nimi divy. Byla oprav­du radost pra­co­vat se Slovenská štá­bem, kte­rý byl nesmír­ně obě­ta­vý, pří­jem­ný a všich­ni jeho čle­no­vé oplý­va­li mimo­řád­ným talen­tem.

6. Myslíte si, že film Backstage oslo­ví i star­ší pub­li­kum?
Podle mě ano. Film není jen o hip-hopu, ale i o mno­ha jiných téma­tech, kte­rá se dotý­ka­jí všech gene­ra­cí. Je to pří­běh sou­čas­ný, auten­tic­ký a ori­gi­nál­ní, kte­rý hovo­ří o hrdi­nech, kte­rým od začát­ku fan­dí­me, máme pro ně pocho­pe­ní, bojí­me se o ně.

7. Jaká je vaše nej­sil­něj­ší vzpo­mín­ka z natá­če­ní?
Asi natá­če­ní tele­viz­ní show. Kulisy jsme posta­vi­li v praž­ském diva­dle Archa a oprav­du detail­ně repro­du­ko­va­li jejich pří­běh. Na pla­ce jsme měli dva­cet her­ců, deset taneč­ních sku­pin, dvě stě kom­par­zis­tů, sku­teč­ný tele­viz­ní štáb s osmi kame­ra­ma­ny, náš fil­mo­vý štáb se dvě­ma kame­ra­ma­ny, pře­no­so­vý vůz s posád­kou. Celkově asi 450 lidí. To byly tři nej­na­pí­na­věj­ší natá­če­cí dny v mém živo­tě a bylo skvě­lé, že všech­no klaplo a vlast­ně nena­stal žád­ný pro­blém.

8. Proč by si pod­le Vás divá­ci měli při­jít film Backstage podí­vat?
Tak, aby to nezně­lo pří­liš nafou­ka­ně ... napří­klad pro­to, že jde o film, kte­rý se nepo­do­bá ostat­ním, je vese­lý i dojem­ný, jsou v něm krás­ně taneč­ní scé­ny a má vel­kou ener­gii.

  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček2. listopadu 2016 Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schválně. Určitě se vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vašima […]
  • Chata na prodej - 60 %23. července 2018 Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně jako každý rok na podzim hrabe listí, zatímco jí pozoruje její manžel z terasy chaty. Jediné, co […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com