Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR Martin Dejdar jako major Strouhal

ROZHOVOR Martin Dejdar jako major Strouhal

word image 17

Když vám byla role majora Strouhala nabídnuta, co jste si pomyslel? Rozhodoval jste se dlouho, jestli ji přijmete?

Když ke mně při­šla nabíd­ka stát se sou­čás­tí Specialistů, měl jsem radost. Ale upřím­ně řeče­no, při roz­ho­do­vá­ní jsem ješ­tě nevě­děl, jaký cha­rak­ter tady budu hrát.

Znal jste Specialisty? Viděl jste nějaké díly, než jste do tohoto projektu vstoupil?

Specialisty jsem znal. Věděl jsem, že jde

o úspěš­ný pro­jekt, kte­rý se divá­kům líbí. Nicméně před svým vstu­pem do seri­á­lu jsem žád­ný jeho díl nevi­děl. Běží v osm hodin, a to je na mě brzy. Televizi sle­du­ji až od jede­nác­té hodi­ny v noci, pro­to­že až v tu dobu obvykle při­chá­zím domů. Zpětně jsem si samo­zřej­mě někte­ré epi­zo­dy pus­til, abych se dostal do děje a sezná­mil se s posta­va­mi. Také jsem chtěl vidět, jací jsou moji kole­go­vé…

Naskočil jste již do rozjetého vlaku Specialistů. Jaké to je vstupovat do rozběhlého projektu? Jak vás kolegové přijali? Přece jen už šlo o sehraný tým…

To bych se musel zeptat kole­gů…  Ono vlast­ně ani neby­lo moc času na to, se tou­to otáz­kou zabý­vat. Naskočil jsem totiž oprav­du doslo­va do

roz­je­té­ho vla­ku, kte­rý jede vel­mi rych­le a vel­mi dob­ře. A měl jsem zpo­čát­ku dost sta­ros­tí sám se sebou. Bál jsem se, abych ten­to vlak nezbrz­dil a abych s kole­gy udr­žel tem­po a jejich styl jízdy. Také jsem se sou­stře­dil na vytvo­ře­ní posta­vy, kte­rá bude mít něja­ký vývoj a kte­rá bude divá­ky bavit.

Přiblížíte nám svoji postavu?

Hraji majo­ra Strouhala, nové­ho šéfa sehra­né­ho týmu kri­mi­na­lis­tů. Nemá rodi­nu, je roz­ve­de­ný a bezdět­ný. Orientuje se hlav­ně na prá­ci.

Máte s ní něco společného?

Společné s ním mám prá­vě to zaní­ce­ní pro svou pro­fe­si a urči­tou míru wor­ko­ho­lis­mu. I mě moje prá­ce baví a také jsem pro ni ledasco obě­to­val…

Tato postava se vám tedy asi hraje dobře...

Ano, cítím se v ní dob­ře. Pozitivně vní­mám i spo­lu­prá­ci se svý­mi herec­ký­mi kole­gy. Baví mě také to, že přes­to­že jde o seri­ál, vět­ši­na scén se natá­čí v reál­ných loka­cích a ne ve stu­diu. Je to vlast­ně tako­vá

„fil­ma­ři­na“…

Připravoval jste se nějak spe­ci­ál­ně na tuto roli? Ani ne. Moji figu­ru vytvá­ří­me s panem reži­sé­rem postup­ně.

Vím, že vaši kolegové procházeli třítýdenní průpravou u kaskadérů (učili je, jak zacházet se zbraněmi, pouty apod.) Jak to bylo s vámi?

Mě ten­to výcvik tepr­ve čeká. A moc se na něj těším!

Ví se o vás, že máte ke spor­tu blíz­ko. A tak mě napa­dá otáz­ka – jak si uží­vá­te natá­če­ní akč­ních scén? Užívám, akč­ní scé­ny mám rád. Pokud to jen tro­chu jde, sna­žím se v nich anga­žo­vat sám. Uvidíme ale, kolik věcí mi tady pan reži­sér dovo­lí dělat bez zástu­pu kvů­li bez­peč­nos­ti natá­če­ní.

Major Strouhal působí jako solitér a jedná obvykle rychle a přímo. Je vám tento přístup blízký? Umíte se i vy rychle rozhodovat nebo naopak na rozhodování obecně potřebujete většinou více času?

Jeho postoj je mi blíz­ký. Myslím si, že na blbos­ti

v živo­tě není čas. Život je rych­lý a krát­ký, což si tedy samo­zřej­mě člo­věk uvě­do­mí až v urči­tém věku… Přímost je mi milej­ší, než prů­ta­hy a cho­ze­ní kolem hor­ké kaše.

Takže i vy osob­ně máte radě­ji jed­ná­ní naro­vi­nu? Nebo jste spíš zastán­cem diplo­ma­tic­ké­ho pří­stu­pu? Někdy se samo­zřej­mě sna­žím být i diplo­ma­tic­ký.

Stoprocentní pří­mo­ča­rost nebo rych­lá upřím­nost totiž může i ublí­žit. Na dru­hou stra­nu si ale mys­lím, že pokud to jen tro­chu jde, měli by si lidé říkat věci naro­vi­nu. Myslím si, že sou­čas­ný trend tzv. poli­tic­ké korekt­nos­ti neve­de k niče­mu dob­ré­mu. Komunikaci jen zne­pře­hled­ňu­je. Lidé jsou pod­le mě čer­ní nebo bílí, hod­ní nebo zlí. Je to jed­no­du­ché… Život není slo­ži­tý, my si ho jen někdy sami zby­teč­ně kom­pli­ku­je­me.

Není to poprvé, co se objevujete v roli kriminalisty. Jak se vám „muži zákona“ hrají?

Hraji je rád. Jde o nároč­nou pro­fe­si. Policisté to v mno­ha smě­rech nema­jí jed­no­du­ché. Speciálně

v naší kot­li­ně. Zřejmě ješ­tě z dob minu­lých v mno­hých z nás pře­tr­vá­vá pocit, že když se někde obje­ví poli­cajt, jde o něja­ký malér…

Dovedete si představit, že byste se touto profesí živil?

Kriminalistů si vel­mi vážím. Setkávají se s růz­ný­mi zlo­čin­ci, hrdlo­ře­zi, pri­mi­ti­vy, psy­cho­pa­ty apod. Tuto pro­fe­si pro­to pova­žu­ji za vel­mi psy­chic­ky i fyzic­ky nároč­nou a nebez­peč­nou. Ale nad otáz­kou, jest­li bych se tou­to pro­fe­sí chtěl živit, jsem poprav­dě řeče­no ješ­tě nepře­mýš­lel. Možná na ni ale budu umět odpo­vě­dět po svém angaž­má v seri­á­lu Specialisté…


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […]
  • Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své […]
  • Sabina Remundová MAŘČI26. dubna 2017 Sabina Remundová MAŘČI Koho hrajete v trilogii Zahradnictví? Jsem veselá teta Marči. Doufám, že veselá. Řekla bych, že je to taková tragikomická postava. Dost často se projevuje takovým způsobem, že ostatní […]
  • Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá27. května 2018 Jiří Langmajer - Práce horníka vždy byla a bude velmi tvrdá a poctivá Jak byste představil svoji postavu? Hraji ředitele dolu, ve kterém se ta katastrofa odehrála, a který za ni byl také částečně zodpovědný. Režisér David Ondříček si přál, abych svoji […]
  • Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl7. února 2019 Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl Scénář vznikal původně jako příběh imigranta, který se v neznámé zemi dostane do tíživé situace, ale finální verze filmu ukazuje, že je možná daleko více příběhem pana Rypara, stárnoucího […]
  • LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje)6. prosince 2017 LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje) Eman ve filmu Přání k mání byla jeho první velkou rolí, i když je Lukáš ve svých 13 letech již zkušeným hercem – zahrál si v seriálech Ulice, Cesty domů, Vyprávěj, v reklamách a dokonce i […]
  • Jiří Vyorálek - Zvířecí muž12. srpna 2019 Jiří Vyorálek - Zvířecí muž Hrajete roli, kde jste nemohl používat běžné vyjadřovací prostředky. Jak obtížné bylo hrát v masce? Docela obtížné bylo už jenom tu masku připravit. Zabralo to čtyři hodiny před natáčením […]
  • Radka Pavlovčinová – Tereza21. srpna 2019 Radka Pavlovčinová – Tereza V celovečerním českém filmu jste si zahrála po dlouhé době. Těšila jste se před kameru? Těšila jsem se ohromně, ale byla jsem i lehce nervózní, protože jsem vyšla ze cviku. Mojí doménou […]
  • Jitka Rudolfová - scénář a režie12. srpna 2019 Jitka Rudolfová - scénář a režie Jak vlastně vznikl nápad napsat a režírovat pohádku? Vzniklo to vlastně už před pěti šesti lety, kdy jsem dokončila film Rozkoš. S Vaškem Neužilem a Jardou Pleslem jsme se z legrace […]
  • Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna21. srpna 2018 Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna Jak jste vnímala dobu před 21. srpnem 1968? Myslíte jaro 68? No, to bylo neuvěřitelné, protože už na přelomu let 67 a 68 se začaly ty věci neskutečně uvolňovat. Já najednou do studia na […]