Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ

ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ

Nemcova

ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ

Kdo při­šel s nápa­dem nato­čit film o Vláďovi Mišíkovi?

Točila jsem o Zuzaně Michnové, ta byla na prv­ním mís­tě, a pak jsem si řek­la, že bych nato­či­la ješ­tě o Vláďovi Mišíkovi. Lidem, o kte­rých točím, dávám vlast­ně nový život. Třeba o Zuzaně Michnové by už nikdo dva­cet let nevě­děl - jak psa­li novi­ná­ři - koneč­ně že si někdo vzpo­mněl. A Vladimíru Mišíkovi jsem změ­ni­la život… Především, točím fil­my o výji­meč­ných lidech naší hudeb­ní scé­ny. A domní­vám se, že už u těch dvou jmen zůsta­nu.

Zjistila jste během natá­če­ní navzdo­ry té nej­peč­li­věj­ší pří­pra­vě o Vladimíru Mišíkovi něco, co vás pře­kva­pi­lo a co jste nevě­dě­la?

Ze začát­ku jsem o jeho osob­ním živo­tě nevě­dě­la vůbec nic. Třeba ani to, že bere tolik léků, že má obrov­skou vůli žít, jak ho těší jez­dit na kon­cer­ty a že ho to pořád nabí­jí. Že nemlu­ví spros­tě, že je nesmír­ně takt­ní a nobles­ní. Ale pře­de­vším, že milu­je svo­ji rodi­nu a své děti, snad pro­to, že on sám úpl­nou rodi­nu neměl.

 Co vás na Vladimírově živo­tě nej­víc fas­ci­no­va­lo?

Fascinovala mě celá jeho osob­nost, vůbec není jed­no­du­chá. Tím ale zís­kal film roz­ma­ni­tost a vrs­tev­na­tost. Vláďův osud je zají­ma­vý, ale během natá­če­ní se mi odkry­ly jeho dal­ší dosud netu­še­né situ­a­ce.

 Jaký vztah máte k hudeb­ní­mu žán­ru, kte­rý Vladimír zosob­ňu­je? Jak blíz­ký je vám svět jeho fanouš­ků?

Nejsem tím­to smě­rem vyhra­ně­ná, ale Stříhali doho­la malé­ho chla­peč­ka nebo Večernice pat­ří pros­tě k mému živo­tu.

 Měla jste díky roz­ho­vo­rům s Vladimírem, jeho kole­gy, jeho rodi­nou, díky archi­vům a rodin­ným videím mate­ri­ál na mno­ho fil­mů. Trápilo vás, že se do fil­mu něco pod­stat­né­ho nedo­sta­ne

Protože jsem měla dopře­du při­pra­ve­ný přes­ný scé­nář, nemě­la jsem mate­ri­ál, kte­rý by byl nazbyt. Takže jsem se ve střiž­ně netrá­pi­la.

 Věděla jste rov­nou, jaké všech­ny pří­bě­ho­vé lin­ky bys­te ve fil­mu chtě­la sle­do­vat?

Před natá­če­ním jsem měla v ruce pev­ný scé­nář - a ten jsem zre­a­li­zo­va­la. Pro mne byl Vláďa Mišík jako hrdi­na fil­mu, a tomu fak­tu jsem všech­no při­způ­so­bi­la. Postavila jsem si scé­nu v ate­li­é­ru, pla­net­ku Mišík a do ní jsem Vláďu posa­di­la. Tím jsem ho abso­lut­ně sty­li­zo­va­la. Pokud beru Vláďu jako her­ce, umož­ňu­ju mu, aby se do své posta­vy „scho­val“. Přestal mít ostych a uvol­nil se k pro­je­vům, kte­ré by asi nikdy nesdě­lil. K Vláďovi jsem při­da­la sle­pi­ci Evičku, a tím se rázem změ­nil jeho mono­log v dia­log - a kaž­dý dia­log už je dra­ma­tic­ký. Planetka Mišík mi umož­ni­la stav bez­tí­že, a ten mě inspi­ro­val k cha­gallov­ským obra­zům, kde lítá úpl­ně všech­no. Dalším nápa­dem bylo Mišíkovo LP Kuře v hodin­kách, kde to kuře z oba­lu des­ky mi vyrost­lo ve sle­pi­ci. Tím, že jsem měla Vláďu jako her­ce ve sty­li­zo­va­ném pro­stře­dí, jsem moh­la vel­mi ply­nu­le insce­no­vat hra­né scé­ny… Například sil­ná hra­ná scé­na pod pís­ní Stříhali doho­la malé­ho chla­peč­ka. Vláďa mě nechal jako jedi­nou nakouk­nout do své­ho sou­kro­mí přes rodin­né video­ar­chí­vy. Jediné, s čím jsem se nesmí­ři­la, že jeho ame­ric­ký otec padl v korej­ské vál­ce. Tuhle Vláďovu infor­ma­ci o smr­ti otce jsem nedo­ká­za­la  při­jmout - sama nevím proč.

Jak jste s tím fak­tem dál pra­co­va­la?

Rozhodla jsem se, že to pro­vě­řím, že bychom moh­li na hrob jeho otce polo­žit kytič­ku. Ale všech­no bylo úpl­ně jinak! Nejedna situ­a­ce z pát­rá­ní po jeho gene­a­lo­gic­kém rodu při­po­mí­na­lo až detek­tiv­ku, se sku­teč­ně netu­še­ným rozuz­le­ním… Vláďova mamin­ka už neži­je, a tak jsme na začát­ku nezna­li ani celé jmé­no Vláďova otce, jen křest­ní, John - a že se naro­dil někde v Michiganu nebo v Massachusetts. To bylo vše.

 Myslíte, že Mišíkova hud­ba a potaž­mo váš film jsou spíš gene­rač­ní zále­ži­tost, nebo si můžou zís­kat i mla­dé pub­li­kum?

Film je tak dob­ro­duž­ný a zají­ma­vý, nechy­bí v něm legra­ce, tak­že se domní­vám, že v žád­ném pří­pa­dě není gene­rač­ní. Myslím, že film je napříč gene­ra­ce­mi - a pat­ří všem, kte­ří cho­dí do kina.

 Při natá­če­ní jste se potka­la se spous­tou Vláďových kole­gů muzi­kan­tů - jak se ti roz­ho­vo­ry s nimi natá­če­ly? Byli to dis­ci­pli­no­va­ní respon­den­ti?

Všichni na Vláďu sly­ší a všich­ni se už zná­me. Komunikace s nimi je jed­no­du­chá.

 Proč jste se roz­hod­la umís­tit hlav­ní­ho hrdi­nu na vzdá­le­nou pla­net­ku na okra­ji naší slu­neč­ní sou­sta­vy?

Protože ast­ro­lo­go­vé v observa­to­ři na Kleti sku­teč­ně nedáv­no obje­vi­li pla­net­ku s prů­mě­rem pět kilo­me­t­rů. A s úctou k Mišíkovým pís­ním pro ni navrh­li jeho jmé­no a Mezinárodní unie jmé­no „Mišík“ pro pla­net­ku 18456 dne 6. květ­na 2014 uzna­la.

Film jste chtě­la stih­nout k Vláďovým sedm­de­sá­ti­nám 8. břez­na - je to pro reži­sé­ra dob­ře, nebo spíš špat­ně vědět, že má tak­to nepo­sou­va­tel­ný ter­mín dokon­če­ní?

Deadline časo­vé­ho limi­tu je pokaž­dé oprav­du nároč­ný, navíc ten­to film je vel­mi slo­ži­tý, má nejen tri­ky, růz­né moti­vy a něko­lik vrs­tev vyprá­vě­ní. Je to plno­hod­not­ný, vel­ký film. Kdybych nemě­la kolem sebe tým pro­fe­si­o­ná­lů, nikdy bych ter­mín nemoh­la sta­čit. Scénář vzni­kl v břez­nu 2016 a za rok, 8. břez­na bude mít pre­mi­é­ru.

A co plá­nu­je­te dál?

Mě těší točit fil­my, ale teď - v mezi­ča­se před tím dal­ším - se musím posta­rat o svo­ji rodi­nu, o pana pro­fe­so­ra Otakara Vávru, mého man­že­la. Nejde o plně­ní něja­ké vůle, pros­tě to tak cítím: chtě­la bych mu zří­dit muze­um, zalo­žit nada­ci, posta­rat se o kni­hov­nu, digi­ta­li­za­ci jeho fil­mů a ulo­žit ho důstoj­ně na vyše­hrad­ský Slavín.

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Matěj Podzimek - Otrlost havířů není nic ve srovnání s tvrdostí žen, které na ně doma čekají27. května 2018 Matěj Podzimek - Otrlost havířů není nic ve srovnání s tvrdostí žen, které na ně doma čekají Stojíte za scénáři Dukly 61, ale i Metanolu. Jak se zvýší odpovědnost scenáristy za svěřenou látku, jedná-li se o zpracování skutečných událostí? Odpovědnost je základním východiskem obou […] Posted in Rozhovory
  • Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče10. září 2019 Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče Proč Nabarvené ptáče? Co pro vás znamená kniha Jerzyho Kosińského? Kosińského román mě velmi silně a hluboce zasáhl. Jako scenárista, režisér a v podstatě i jako producent činím svá […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky4. července 2016 Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky Ve filmu Učitelka hrajete otce Danky Kučerové, dívky, která je učitelkou Drazděchovou šikanována nejvíce. Jak se vám postava jejího otce, který je sice vystaven velkému tlaku, ale jde mu […] Posted in Rozhovory
  • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […] Posted in Rozhovory
  • Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů19. dubna 2018 Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů Kdo je kapitán Hálek, kterého hrajete? Kpt.  Hálek  je  milující  manžel,  trpělivý,  dů sledný,  pečlivý  profesionál,  a  nadto  ještě majitel buldočí vůle. Co pro Vás bylo […] Posted in Rozhovory
  • JAKUB KOHÁK4. dubna 2016 JAKUB KOHÁK Pochází z Prahy. Vystudoval pražskou FAMU (obor produkce). Je známý nejen jako herec, komik, ale i jako režisér reklam a videoklipů. Jako herec se představil ve filmech, např.: v pohádce […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK6. března 2017 ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK S jakými pocity jste přijal skutečnost, že se bude točit o vašem otci film? Myslím, že si to zaslouží. Bude mu sedmdesát a to je docela zásadní věk. Asi už se hodilo, aby o něm někdo něco […] Posted in Rozhovory
  • IronSky8. června 2012 ROZHOVOR S TIMO VUORENSOLOU Očekával jste takový ohromný úspěch Star Wrecku? Dodalo Vám to jistotu vytvořit celovečerní film? Původně byl Star Wreck malý film, který jsme chtěli natočit pro naše kamarády, ale […] Posted in Rozhovory
  • Jaromír Nosek - herold2. března 2016 Jaromír Nosek - herold Prozraďte nám, kdo je Herold? Moje postava je královský ceremoniář, který mluví velmi hezky a vybraně. Ovšem vypije takový nápoj, po kterém mu mluvit nejde. V pohádce Řachanda je totiž […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek
Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...