Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK

ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK

AMisik

S jaký­mi poci­ty jste při­jal sku­teč­nost, že se bude točit o vašem otci film?

Myslím, že si to zaslou­ží. Bude mu sedm­de­sát a to je doce­la zásad­ní věk. Asi už se hodi­lo, aby o něm někdo něco pořád­ný­ho nato­čil.

Vy se v prů­bě­hu fil­mu vydá­vá­te do Ameriky hle­dat rodin­né koře­ny. Jaké to bylo?

Už dří­ve se vědě­lo, že tátův otec pochá­zí ze Států, ale prá­vě díky tomu­to doku­men­tu a pomo­ci odbor­ní­ků a České tele­vi­ze se poda­ři­lo dohle­dat přes­né kon­tak­ty. Byl to tako­vej malej zázrak, rodin­ná mysté­rie.

A jak vypa­dá vaše ame­ric­ká kari­é­ra? 

Většinou obchá­zím růz­né cas­tingy, věnu­ju se muzi­ce a hle­dám pro­du­cen­ty pro budou­cí hudeb­ní pro­jek­ty.

A co jazy­ko­vá ško­la?

To ani ne, s dob­rým jazy­kem už tam musí­te při­jet. I když jas­ně – člo­věk se pořád musí zlep­šo­vat, roz­ví­jet sofis­ti­ko­va­něj­ší slov­ní záso­bu, ale to by mi neuško­di­lo ani v češ­ti­ně.

Váš otec je pře­de­vším skvě­lý hudeb­ník. Sám se taky muzi­ce věnu­je­te, ale jste ve svých dva­ce­ti úpl­ně jiná gene­ra­ce. Co je vám z té jeho nej­bliž­ší?

Myslím, že táto­va muzi­ka je hod­ně nad­ča­so­vá a svěd­čí o tom i to, že na jejich kon­cer­ty cho­dí spous­ta oprav­du mla­dých lid. Pokud za ty ze své gene­ra­ce můžu mlu­vit, mys­lím, že prá­vě dorůs­tá sku­pi­ny mla­dých lidí, kte­ré zají­má, jak se tady žilo a co se tady dělo, kte­ří se o moder­ní nedáv­nou his­to­rii zají­ma­jí. Což je, mys­lím, dob­rý. Takže je tu spous­tu i mých vrs­tev­ní­ků, kte­ří tátu znaj, a jeho hud­ba je zají­má víc, než to, co se v muzi­ce děje dneska.

 Povídali jste si s tátou hod­ně o tom, jak to bylo za jeho mlá­dí?

Určitě. Už i pro­to, že nikdo neví, kam to všech­no spě­je, a otáz­ka svo­bo­dy je pro mě aktu­ál­ní. Někdy mi při­pa­da­lo, že svět, ve kte­rém táta žil a o kte­rém vyprá­věl, byl jako z něja­ké zača­ro­va­né kníž­ky. Nechce se mi ani věřit, že to bylo jen pár let před tím, než jsem se naro­dil. Je to pro mě hod­ně absurd­ní, nepřed­sta­vi­tel­ný, jako něja­kej tem­nej film. Já už jsem se naro­dil do svo­bod­ný doby, tak to asi nemůžu úpl­ně pocho­pit. Ale záro­veň mě to zají­má, pro­to­že všech­no se může rych­le změ­nit k hor­ší­mu. Ta sto­ry o nedáv­ný minu­los­ti je pro nás mla­dý hod­ně důle­ži­tá.

Jakými slo­vy bys­te pozval divá­ky na film Nechte zpí­vat Mišíka?

Myslím si, že ten film je hlav­ně pro lidi, kte­ří mají tátu celo­ži­vot­ně rádi. Připomenout si a osla­vit jeho kari­é­ru a neu­vě­ři­tel­nej život. A taky se podí­vat tro­chu do záku­li­sí téhle bran­že, což už je, mys­lím, sou­čás­tí naší his­to­rie.

Vy sám se cítí­te hlav­ně jako herec, nebo muzi­kant?

Tohle nedo­ve­du říct a hlav­ně mys­lím, že ani nemám potře­bu se nějak přes­ně defi­no­vat. Jestli jsem víc jed­no než dru­hý.  Myslím totiž, že dneska je doba tako­vá, že člo­věk musí obsáh­nout co nej­víc slo­žek, to jsem se vlast­ně nau­čil v Americe. Člověk pros­tě v téhle bran­ži musí být při­pra­ve­ný na všech­no.

 Děláte muzi­ku, hrál jste v seri­á­lech, nato­čil jste nedáv­no hudebně-taneční film Muzikál aneb Cesty ke štěs­tí, zazá­řil jste v nároč­né sou­těž­ní show Tvoje tvář má zná­mý hlas. Co bys­te si teď rád vyzkou­šel? 

Rád bych ven­ku nato­čil něja­ký indie film. To by mě zají­ma­lo. Mrzí mě, že jsme malá země a není tu moc divá­ků pro nezá­vis­lé domá­cí fil­my. Tak by bylo skvě­lé dělat něco alter­na­tiv­něj­ší­ho pro evrop­ský trh, kde by se našlo pře­ce jen vět­ší pub­li­kum. Když  jsem v L.A., cho­dím čas­to do kina na ty nezá­vis­lej­ší fil­my. Konkurence je tam vyso­ká a lať­ka hroz­ně vyso­ká. To mě baví.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene […]
  • NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!13. června 2017 NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE! Natáčení letní komedie Bajkeři podle scénáře dnes jednoho z nejvyhledávanějších autorů, Petra Kolečka, začalo koncem května v pražských lokacích, následně se štáb přesunul do Jedovnice, […]
  • Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři2. srpna 2017 Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spolu setkali poprvé pracovně při nahrávání videoklipu k filmu Bajkeři, ke kterému hudbu složil skladatel Jan. P. […]
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o […]
  • ADAM MIŠÍK6. března 2017 ADAM MIŠÍK  Mladší syn Vladimíra Mišíka Adam (nar. 1997) se už od dětství věnuje herectví, kromě filmů si zahrál v několika seriálech, od roku 2010 hrál na kytaru a zpíval v rockové skupině The […]
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […]
  • Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku18. října 2017 Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EW0EdSj12iA Ve filmu bylo využito celkem 29 kol. Z toho 4 kola na kolovou, 1 kolo na kolovou na stěně v bytu Václava Postráneckého, 3 […]
  • První republika19. června 2018 První republika Videa z natáčení 3. řady seriálu. https://youtu.be/VxilokEwNhc https://youtu.be/opVR2_fBKpI https://youtu.be/LcbcTLP_fZc https://youtu.be/QFfmJkpr_GY https://youtu.be/qbWUeqK-ZsM
  • První republika - Galerie fotek19. června 2018 První republika - Galerie fotek