Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev

Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev

RM

Anglický reži­sér Guy Ritchie pat­ří k mým vel­kým oblí­ben­cům. A se svo­jí aktu­ál­ní for­mou je mož­ná dokon­ce na samém vrcho­lu pomy­sl­né­ho žeb­říč­ku. Naposledy jsem totiž napá­lil plný počet jeho high class zábav­né gan­gs­ter­ce Gentlemani a teď jsem s rados­tí udě­lal to samé u Rozhněvaného muže. Což je pro změ­nu sní­mek, kde se humor nevy­sky­tu­je vůbec a celá podí­va­ná je vrchol­ně muž­nou zále­ži­tos­tí. Drsnou, syro­vou a tem­nou.

Děj se točí kolem tajem­né­ho H (Jason Statham), jenž prá­vě nastou­pil do fir­my zabý­va­jí­cí se trans­por­tem peněz v obr­ně­ných vozech po Los Angeles. Před časem ztra­ti­la dva muže, kte­ří se sta­li obět­mi ozbro­je­né­ho pře­pa­de­ní a vypa­dá to, že prá­vě tahle zále­ži­tost tajem­né­ho H zají­má.

STATHAM NA SVÉM VRCHOLU?
Předpokládám, že urost­lé­ho ang­li­ča­na Jasona Stathama zná­te, pro­to­že posled­ní dvě deká­dy pat­ří ke stá­li­cím akč­ní­ho žán­ru. Tenhle sym­paťák, kte­rý dlou­há repre­zen­to­val Velkou Británii ve sko­cích do vody (ale na Olympijských hrách nikdy nestar­to­val, jak se čas­to myl­ně tra­du­je), však do své fil­mo­gra­fie potře­bo­val vrá­tit tro­chu té kva­li­ty. Alespoň v mých očích. Komerčně se mu totiž daří. Slaboučký MEG: Monstrum z hlu­bin nedáv­no celo­svě­to­vě sesbí­ral více než půl mili­ar­du dola­rů a vel­mi sluš­ně jsou na tom i výděl­ky série Rychle a zbě­si­le. Jenže ta je (zatím) zce­la mimo zor­né pole Filmfanatica.

Nějaký Stathamův film, kte­rý bych tedy pova­žo­val za kva­lit­ní podí­va­nou, jsem našel až v roce 2012 respek­ti­ve 2010. To byli dru­zí respek­ti­ve prv­ní Expendables a s odstu­pem času musím při­znat, že nema­lou roli muse­la hrát nos­tal­gie. Pokud to při­pus­tí­me, pak se dostá­vá­me až do roku 2009, kdy Statham nato­čil dru­hý Crank. Je mi jas­né, že spous­ta z vás teď povy­táh­ne obo­čí, ale já jsem při­pra­ve­ný rvát se za tuhle adre­na­li­no­vou jízdu tře­ba až do krve 🙂 Zkrátka a dob­ře: Statham potře­bo­val do živo­to­pi­su zase něja­kou kva­lit­ní akč­ní podí­va­nou a tou Rozhněvaný muž beze­spo­ru je.

KRŮČEK PO KRŮČKU
Velmi dob­ře fun­gu­je roz­dě­le­ní na kapi­to­ly. S kaž­dou dal­ší se totiž odkrý­vá nová vrst­va pří­bě­hu a divák se tedy roz­hod­ně nenu­dí. Celkově tem­né­mu vyzně­ní fil­mu hod­ně pomá­há také soun­d­track Christophera Bensteada, z nějž (při hlub­ším posle­chu) občas zava­ne i fatál­nost Morriconeho opu­sů. Jsem si vědom síly toho­to srov­ná­ní, ale sto­jím si za ním. Soundtracky akč­ních fil­mů se dáv­no spo­lé­ha­jí pře­de­vším na výběr něja­kých vypa­lo­va­ček, ale Rozhněvaný muž sází na sta­ré dob­ré téma.

Pokud máte rádi chlap­skou podí­va­nou, tohle je ide­ál­ní kou­sek pro vás. Podobných fil­mů se moc neto­čí a aby nám tako­vou podí­va­nou při­ne­sl jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů své doby, to už se stá­vá sku­teč­ně jen jed­nou, maxi­mál­ně dva­krát za deká­du. Nevím, co k tomu Guye Rithcieho ved­lo, ale Bůh mu za to žeh­nej!


Photo © Christopher Raphael / Metro-Goldwyn-Mayer

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59940 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53811 KB. | 19.01.2022 - 15:35:26