Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Rozdíly mezi bankovním a nebankovním sektorem se pomalu smazávají. Nemusíte se bát vysokých úroků ani skrytých poplatků. Pro jakou variantu se rozhodnout?

Rozdíly mezi bankovním a nebankovním sektorem se pomalu smazávají. Nemusíte se bát vysokých úroků ani skrytých poplatků. Pro jakou variantu se rozhodnout?

72185 cooperation analyst chart professional paper economics
72185 cooperation analyst chart professional paper economics

Do ban­ky, nebo jinam? Aneb kam si dojít pro půjč­ku, když musí­te

Zadluženost v České repub­li­ce v posled­ních letech rapid­ně stoup­la. Může za to aktu­ál­ní situ­a­ce, ale i dostup­nost někte­rých úvě­rů. Už sice dáv­no nepla­tí, že úvěr dosta­ne kaž­dý, kdo o něj při­jde do ban­ky požá­dat, ale stá­le je na scé­ně i neban­kov­ní sek­tor. O tom hovo­ří i někte­ré sta­tis­ti­ky por­tá­lu Lundea, pod­le kte­rých má v sou­čas­nos­ti závaz­ky vůči věři­te­lům téměř kaž­dý dru­hý Čech. Největší pro­cen­to z nich tvo­ří hypo­té­ky, v závě­su za nimi jsou ale spo­tře­bi­tel­ské úvě­ry nebo úvě­ry ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní.

Nebankovky si nachá­zí ces­tu k žada­te­lům

Nebankovní půjč­ka je dnes pro mno­hé stá­le ztě­les­ně­ním nevý­hod­né­ho úvě­ro­vé­ho pro­duk­tu mnoh­dy navíc se skry­tý­mi poplat­ky. Pro jiné může být tato půjč­ka zase jedi­nou záchra­nou sta­ni­cí na ces­tě před kra­chem. Jedno je ale jis­té, neban­kov­ní úvěr zís­ká­te až pře­kva­pi­vě snad­ně.

Mnoho lidí k ní při­stu­pu­je jako k rych­lé půjč­ce do výpla­ty, zkrát­ka když máte na kon­ci měsí­ce hlu­bo­ko do kapsy, je mož­né vyu­žít nabíd­ky někte­ré z neban­kov­ních spo­leč­nos­tí. Na roz­díl od bank totiž vyří­ze­ní a schva­lo­vá­ní úvě­ru trvá pod­stat­ně krat­ší dobu. Povětšinou k uza­vře­ní smlou­vy není zapo­tře­bí ani osob­ní návště­va na poboč­ce, ale vše je mož­né vyří­dit na inter­ne­tu po pár klik­nu­tí. Pokud je žada­te­li úvěr schvá­len, pení­ze může mít na účtu vel­mi rych­le, klid­ně do dru­hé­ho dne. V ban­ce je tako­vý postup spí­še uto­pií a na schvá­le­ní byť jen spo­tře­bi­tel­ské­ho úvě­ru čeká­te i něko­lik týd­nů.

Nejenom rych­lé spo­tře­bi­tel­ské úvě­ry

Nebankovní spo­leč­nos­ti jsou zná­mé hlav­ně díky svým rych­lým spo­tře­bi­tel­ským úvě­rům, řada z nich má však dnes v nabíd­ce i ame­ric­ké hypo­té­ky. Ty se v posled­ních letech těší vel­ké obli­bě. Jedná se však jakousi dlou­ho­do­bou půjč­ku se zásta­vou nemo­vi­tos­ti. Nejvýhodnější hypo­té­ku vám pomů­že nalez­nout hypo­teč­ní kal­ku­lač­ka Finanční Patron. V pří­pa­dě, kdy dluž­ník nebu­de scho­pen dostát závaz­kům, ke kte­rým se pod­pi­sem smlou­vy uvá­zal, v koneč­ném důsled­ku může dojít až k exe­kuč­ní­mu pří­ka­zu na nemo­vi­tost.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Pojďte úspěchu naproti!2. května 2022 Pojďte úspěchu naproti! Snad každý člověk na světě chce být úspěšný. A tak vás asi nepřekvapí, že se tím zabývala i skupina vědců, kteří zjistili, že lze tzv. modelováním zkopírovat vzorce geniality a vzorce […] Posted in Ze života
  • Neboj se ukázat, co v tobě je!14. dubna 2022 Neboj se ukázat, co v tobě je! Vždy jsi trochu vybočoval z davu a viděl svět jinýma očima? Učitelé, rodina i kamarádi vždy obdivovali tvé výrobky ve výtvarce nebo zpěv v hudební nauce? Ve volných chvílích často něco […] Posted in Zajímavosti
  • Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také?7. prosince 2021 Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také? Průměrně má každý z nás 100x za den mobilní telefon v ruce. S telefonem platíme, hledáme na něm informace, čteme e-maily, pracujeme, prokrastinujeme, no a trošku ho využíváme i k jeho […] Posted in Technika
  • Plechové garáže pro dokonalou úschovu12. října 2021 Plechové garáže pro dokonalou úschovu Ochrana vlastních automobilů, dostupná za rozumnou cenu. To je součástí hledáčku mnoha majitelů automobilů, nových nebo těch ojetých, aut nebo motocyklů. Zajímavé řešení poskytují na […] Posted in Ze života
  • Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!6. října 2021 Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů! Mezi alternativami kávy a energetických nápojů nemá konkurenci. Fenomén jihoamerické yerby maté je stále populárnější. V posledních letech jsou Češi a Slováci také stále ochotnější […] Posted in Ze života
  • Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit9. září 2021 Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit S tím, jak jsme neustále v jednom kole, se čím dál více zajímáme o to, jak získat energii. Přijít ale na správné řešení nemusí být snadné. Na tělo má vliv naše fyzické zdraví, duševní […] Posted in Ze života
  • Vína vinigrandi.cz11. června 2021 Vína vinigrandi.cz Svět miluje skvělá vína od Vini grandi – překlad těchto dvou italských slov, jež použila společnost Vinigrandi jako svůj název, tak nejspíš nikoho nepřekvapí. Znamenají totiž skvělá vína. […] Posted in Články
  • Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku11. června 2021 Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku Patříte mezi ty nešťastníky, co mívají potíže se spaním? Nemůžete dlouho usnout a během noci se budíte a převalujete? A navíc se ráno se při vstávání se cítíte celí rozlámaní? Pak je […] Posted in Články
  • Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...29. dubna 2021 Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ... Mnoho příznivců kryptoměn argumentuje tím, že kryptoměny jsou lepší, levnější a rychlejší než současné finanční systémy. Často se vyzdvihuje také decentralizace, anonymita nebo skutečnost, […] Posted in Peníze
  • BANKA VÁS ODMÍTLA?24. dubna 2021 BANKA VÁS ODMÍTLA? V současné době je mnoho možností, jak se dostat z finančních problémů snadno a rychle. U nebankovních poskytovatelů získáte úvěr za velice výhodných podmínek. Nebankovní úvěry – rychlá […] Posted in Peníze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48394 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55422 KB. | 17.05.2022 - 10:15:58