Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Rozdíly mezi bankovním a nebankovním sektorem se pomalu smazávají. Nemusíte se bát vysokých úroků ani skrytých poplatků. Pro jakou variantu se rozhodnout?

Rozdíly mezi bankovním a nebankovním sektorem se pomalu smazávají. Nemusíte se bát vysokých úroků ani skrytých poplatků. Pro jakou variantu se rozhodnout?

72185 cooperation analyst chart professional paper economics
72185 cooperation analyst chart professional paper economics
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do ban­ky, nebo jinam? Aneb kam si dojít pro půjč­ku, když musí­te

Zadluženost v České repub­li­ce v posled­ních letech rapid­ně stoup­la. Může za to aktu­ál­ní situ­a­ce, ale i dostup­nost někte­rých úvě­rů. Už sice dáv­no nepla­tí, že úvěr dosta­ne kaž­dý, kdo o něj při­jde do ban­ky požá­dat, ale stá­le je na scé­ně i neban­kov­ní sek­tor. O tom hovo­ří i někte­ré sta­tis­ti­ky por­tá­lu Lundea, pod­le kte­rých má v sou­čas­nos­ti závaz­ky vůči věři­te­lům téměř kaž­dý dru­hý Čech. Největší pro­cen­to z nich tvo­ří hypo­té­ky, v závě­su za nimi jsou ale spo­tře­bi­tel­ské úvě­ry nebo úvě­ry ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní.

Nebankovky si nachá­zí ces­tu k žada­te­lům

Nebankovní půjč­ka je dnes pro mno­hé stá­le ztě­les­ně­ním nevý­hod­né­ho úvě­ro­vé­ho pro­duk­tu mnoh­dy navíc se skry­tý­mi poplat­ky. Pro jiné může být tato půjč­ka zase jedi­nou záchra­nou sta­ni­cí na ces­tě před kra­chem. Jedno je ale jis­té, neban­kov­ní úvěr zís­ká­te až pře­kva­pi­vě snad­ně.

Mnoho lidí k ní při­stu­pu­je jako k rych­lé půjč­ce do výpla­ty, zkrát­ka když máte na kon­ci měsí­ce hlu­bo­ko do kapsy, je mož­né vyu­žít nabíd­ky někte­ré z neban­kov­ních spo­leč­nos­tí. Na roz­díl od bank totiž vyří­ze­ní a schva­lo­vá­ní úvě­ru trvá pod­stat­ně krat­ší dobu. Povětšinou k uza­vře­ní smlou­vy není zapo­tře­bí ani osob­ní návště­va na poboč­ce, ale vše je mož­né vyří­dit na inter­ne­tu po pár klik­nu­tí. Pokud je žada­te­li úvěr schvá­len, pení­ze může mít na účtu vel­mi rych­le, klid­ně do dru­hé­ho dne. V ban­ce je tako­vý postup spí­še uto­pií a na schvá­le­ní byť jen spo­tře­bi­tel­ské­ho úvě­ru čeká­te i něko­lik týd­nů.

Nejenom rych­lé spo­tře­bi­tel­ské úvě­ry

Nebankovní spo­leč­nos­ti jsou zná­mé hlav­ně díky svým rych­lým spo­tře­bi­tel­ským úvě­rům, řada z nich má však dnes v nabíd­ce i ame­ric­ké hypo­té­ky. Ty se v posled­ních letech těší vel­ké obli­bě. Jedná se však jakousi dlou­ho­do­bou půjč­ku se zásta­vou nemo­vi­tos­ti. Nejvýhodnější hypo­té­ku vám pomů­že nalez­nout hypo­teč­ní kal­ku­lač­ka Finanční Patron. V pří­pa­dě, kdy dluž­ník nebu­de scho­pen dostát závaz­kům, ke kte­rým se pod­pi­sem smlou­vy uvá­zal, v koneč­ném důsled­ku může dojít až k exe­kuč­ní­mu pří­ka­zu na nemo­vi­tost.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,84478 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61602 KB. | 08.12.2022 - 11:26:13