Kritiky.cz > Filmové recenze > Rozchod!

Rozchod!

200609161346 breakup1

Lidi se neu­stá­le schá­ze­jí a roz­chá­ze­jí. Scházení je krás­né, plné nových zážit­ků. Rozcházení je pak o to hor­ší a pro­ti člo­vě­ku se sta­ví vše, co udě­lal či řekl, ať už to mys­lel jak­ko­li.

Rozchod je bolest­ná zále­ži­tost, zejmé­na jste-li v posta­ve­ní toho „roz­chá­ze­né­ho“. Pro oba je to pak o to hor­ší, jsou-li nuce­ni spo­lu ješ­tě něja­ký čas byd­let a jeden dru­hé­mu začne doka­zo­vat, jak ho ten roz­chod vlast­ně vůbec nebo­lí a nao­pak začí­ná novou život­ní eta­pu plnou chlapů/ženských.

Jenže vše je samo­zřej­mě nao­pak. Oba vlast­ně litu­jí, kam až jejich vztah došel, vše je jen otáz­kou chy­by ve vzá­jem­né komu­ni­ka­ci. Jak by bylo vše jed­no­duš­ší, kdy­by si lidi v kli­du sed­li a bez emo­cí si řek­li co a jak. Ale samo­zřej­mě poz­dě „bycha honi­ti“. City jsou už pří­liš zjitře­né a rozum­ná domlu­va je vlast­ně nemož­ná. Vaši spo­leč­ní přá­te­lé se roz­dě­lí na ty na jeho a na její stra­ně a nic není jako dřív.

Připomíná vám to něco? Troufám si tvr­dit, že tak 90 % popu­la­ce něco tako­vé­ho zaži­lo. Zřejmě ale kro­mě tvůr­ců toho­to fil­mu. Jednak nechá­pu, co je na tomhle téma­tu romanticko-komediálního a pak, proč o tom vlast­ně ješ­tě natá­čet film. Rozchod! roz­hod­ně není typem fil­mu, kte­rý by si z téma­tu dělal nezří­ze­nou legra­ci a sna­žil se ho nějak odleh­čit a tře­ba i lidem v podob­ném situ­a­ci uká­zat něja­kou svět­lej­ší strán­ku této život­ní eta­py. Naopak, scé­ny zde se vysky­tu­jí­cí jsou až moc podob­né „tvr­dé rea­li­tě“, tak­že jste-li tře­ba v podob­né situ­a­ci, roz­hod­ně vám film ces­tu ven neu­ká­že.

Na dru­hou stra­nu nelze říct, že by se člo­věk sem tam neza­smál. Zvláště někte­rým Garyho hláškám či jeho absurd­ním hos­pod­ským deba­tám s kámo­šem. Oproti tomu je ale zou­fal­ství Brooke dost rea­lis­tic­ké. Navíc si nemůžu pomoct, ale dvo­ji­ce Jennifer AnistonVince Vaugn mi k sobě nějak moc nejde. O to víc nechá­pu, jak se ti dva moh­li dát dohro­ma­dy ve sku­teč­ném živo­tě :-). Pokud bych měla jme­no­vat něja­kou pozi­tiv­ní věc, pak je to konec fil­mu. Kéž by takhle dopadla vět­ši­na roze­ji­tých dvo­jic.

O filmu:

Rok: 2006
Oficiální strán­ka fil­mu: Break-up
Režie: Peyton Reed
Scénář: Jeremy Garelick, Jay Lavender
V hlav­ních rolích: Jennifer Aniston, Vince Vaughn
Délka: 105 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...