Roswell na TV Nova

group4w13

Sci-fi seri­á­lů exis­tu­je nepře­ber­né množ­ství a jen malé pro­cen­to z nich sto­jí za pozor­nost a prá­vě do této sku­pi­ny pat­ří seri­ál Roswell a musím říct, že jde o snad nej­lep­ší sci-fi sérii, kte­rou jsem kdy viděl. Rád bych zde slo­žil poctu všem, kte­ří se podí­le­jí na vzni­ku seri­á­lu, odvá­dě­jí napros­to fan­tas­tic­kou prá­ci....


Sci-fi seri­á­lů exis­tu­je nepře­ber­né množ­ství a jen malé pro­cen­to z nich sto­jí za pozor­nost a prá­vě do této sku­pi­ny pat­ří seri­ál Roswell a musím říct, že jde o snad nej­lep­ší sci-fi sérii, kte­rou jsem kdy viděl. Rád bych zde slo­žil poctu všem, kte­ří se podí­le­jí na vzni­ku seri­á­lu, odvá­dě­jí napros­to fan­tas­tic­kou prá­ci....

Roswell v Novém Mexiku je pro­slu­lý pře­de­vším díky datu­mu 1947, kdy se zde prý poblíž zří­ti­la kos­mic­ká loď, ale šesnác­ti­le­té stu­dent­ky Liz a Maria by tomu jen těž­ko uvě­ři­ly, kdy­by nedo­šlo k něče­mu, co je doko­na­le pře­svěd­čí. Maria a  Liz pra­cu­jí po ško­le jako ser­vír­ky, při jed­nom inci­den­tu dojde ke střel­bě a  Liz je smr­tel­ně zra­ně­na. Ovšem její spo­lu­žák Max Evans jí zra­ně­ní vylé­čí jen při­lo­že­ním ruky. Samozřejmě, že Liz tou­ží po vysvět­le­ní. Maxovi nezbý­vá než říci jí prav­du - on, jeho sest­ra Isabel a kama­rád Michael Guerin nejsou ze Země (časem se uká­že, že nejsou jedi­ní....). Ale ani oni tři vlast­ně neví vše o svém půvo­du, tuší, že se na Zemi dosta­li v roce 1947, pak byli něko­lik desí­tek let v jakých­si pouz­drech. Ven z nich se dosta­li jako šes­ti­le­té děti. Byli ado­p­to­vá­ni pěs­tou­ny v Roswellu. Roky se jim daři­lo skrý­vat své tajem­ství nejen před oko­lím, ale dokon­ce i před svý­mi ado­p­tiv­ní­mi rodi­či, v pod­sta­tě se od lidí na prv­ní pohled neli­ší, snad jen v tom, že jsou mno­hem krás­něj­ší. Ale nyní jsou nuce­ni se o sku­teč­nost podě­lit s něko­li­ka lid­mi - Liz, Mariou a jejich kama­rá­dem Alexem. Této šes­ti­ci nezbý­vá než úzce spo­lu­pra­co­vat, aby se prav­du nedo­zvě­děl nikdo jiný. Jsou si vědo­mi nebez­pe­čí, kte­ré by v pří­pa­dě jejich pro­zra­ze­ní hro­zi­lo. Ale je to více než obtíž­né. Nejen, že šerif Roswellu Jim Valenti, Jr, něco tuší, ale i FBI vysí­lá do Roswellu spe­ci­ál­ní agent­ku Kathleen Topolskou. Situace se vyhro­cu­je a je čím dál těž­ší skrýt Maxův, Michaelův a Isabelin původ, také díky tomu, že mají urči­té nadá­ní, jako napří­klad schop­nost mole­ku­lár­ní pře­mě­ny před­mě­tů či mohou vstou­pit do snů. Navíc se na scé­ně obje­vu­je dív­ka Tess, kte­rá má na tro­ji­ci „návštěv­ní­ků“ zvlášt­ní vliv a to ješ­tě není vše, jsou důka­zy o tom, že exis­tu­je ješ­tě někdo, mimo­zemšťan, kte­rý je ovšem vra­hem....

Kromě toho se ale odví­jí i jiná dějo­vá linie. Stejně jako lidé, tak i tito „návštěv­ní­ci“ cítí, mají emo­ce a navíc mezi Maxem a Liz se díky tomu, že jí zachrá­nil život, vyvi­nu­lo neu­vě­ři­tel­ně sil­né pou­to. Silné city vzpla­nou také mezi Michaelem a Mariou. A navíc ani Isabel a Alex k sobě nezů­stá­va­jí lhos­tej­ní. Tyto slo­ži­té vzta­hy, kte­rým v doko­na­lém štěs­tí brá­ní urči­té pře­káž­ky, mají vět­ší váhu než sci-fi část seri­á­lu. Autoři se roz­hod­li věno­vat pře­de­vším cha­rak­te­rům a emo­cím jed­not­li­vých postav, do hloub­ky sle­du­jí cito­vý děj kaž­dé z nich. To vše se poda­ři­lo vyba­lan­co­vat na tako­vou míru, že to nepů­so­bí pří­liš sen­ti­men­tál­ně, a že se bez pro­blé­mů sžij­te s tím, co daná oso­ba pro­ží­vá. Ale samo­zřej­mě to nezna­me­ná, že se sci-fi sou­část série je nevý­razná, to v žád­ném pří­pa­dě, stá­le se zvy­šu­jí­cí napě­tí je záru­kou ješ­tě vět­ší zába­vy.

Více na Kritiky.cz
Anketa o pravidelném newsletteru Web FilmCZ.Info má už více než 250 oficiálních zaregistrovaných čtenářů. Z toho 210 odeb...
Vyhlášení vítězů soutěže s filmem 3 bratři a Expendables: Postradatelní 3 Vyhlašujeme vítěze dvou soutěží. Soutěže s filmem 3 bratři a Expendables: Postradatelní 3 ...
Lov | The Hunt Současná situace není pro kinaře zrovna dvakrát lichotivá. Díky všudypřítomným opatření...
Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, tak...
Novinkový mix: Zrušený Spider-man 4, nástupce Žralokonáda či fantasy seriály ...

 

Podle mého názo­ru se jed­ná o jeden z nej­slib­něj­ších pro­jek­tů posled­ních dese­ti let tele­viz­ní tvor­by a roz­hod­ně neu­ká­zal všech­ny trum­fy, kte­rých má v ruká­vu více než dosta­teč­né množ­ství. Tleskám.

Výběr hlav­ních před­sta­vi­te­lů musel být veli­ce obtíž­ný, nejen, že muse­li být nale­ze­ni zku­še­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé, ale také veli­ce pohled­ní lidé, kte­ří by měli mít něco navíc, veli­ce sil­né cha­risma, jakousi jis­kru a to se poda­ři­lo....

Hlavní před­sta­vi­te­lé:

Jason Behr      Max Evans

Shiri Appleby      Liz Parker

Katherine Heigl     Isabel Evans

Brendan Fehr    Michael Guerin

Majadra Delfino    Maria DeLuca

Colin Hanks    Alex Charles Whitman

Nick Wechsler    Kyle Valenti

Emilie de Ravin     Tess Harding

William Sadler     Jim Valenti Junior

Julie Benz    Kathleen Topolsky

Diane Farr     Amy DeLuca

Mary Ellen Trainor     Diane Evans

a dal­ší


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy7. července 2018 Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy Má seriál z roku 1987 ještě něco do sebe nebo patří jen do archivu? Dvojice režiséra a scénáristy Václava Vorlíčka a Miloše Macourka stojí za mnohými z nejkrásnějších a nejoriginálnějších […]
  • Final flight of the Osiris27. května 2003 Final flight of the Osiris Několik epizod Animatrixu si můžete stáhnout a jednu jedinou můžete vidět, aniž by jste odešli z domova, několik minut po páteční půnoci jde Osirisův poslední let, což je díl Animatrixu a […]
  • Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí23. ledna 2017 Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí Čekal jsem nějakou klonovou variaci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebránil, ale asi by nepřerostla vlastní hranice a byla by z toho  „jen“ další žánrová stylovka s několika […]
  • Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického7. července 2018 Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického Normalizační agitka nebo nehrdinský a funkční pohled do práce kriminalistů? V českých internetových vodách platí hlavně u filmové a seriálové produkce dlouhodobý trend posílat okamžitě do […]
  • Game of Thrones (Hra o trůny) 20119. srpna 2011 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […]
  • Blade v TV24. října 2003 Blade v TV TV Nova - 31.10.2003 - 24:00 Upíří jsou základní buňkou hororového filmu a když nepočítáme maskované zabijáky, je jich v poslední době až až.A není to vůbec na škodu.Po výborném […]
  • ROBOCOP I a II30. srpna 2003 ROBOCOP I a II 4. 9. 2003 - Nova - 22:45 - RoboCop 11. 9. 2003 - Nova - 22:50 - Robocop 2 Starý Detroit, město zločinu. Žádný člověk si zde nemůže být jistý. Zatímco se zločinci množí, policajtů ubývá. […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […]
  • Generálova dcera28. listopadu 2003 Generálova dcera 29. 11. 2003 - Nova 21:55 Pokud vím, John Travolta o sobě dlouho nedal vědět, ale nyní přichází s velmi podařeným filmem Generálova dcera, jež je těžké někam zařadit, […]
  • True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)31. března 2014 True Detective (Temný případ, tv seriál 2014) Stane se dost odpudivá vražda, neznámá holka je nalezana nahá (a mrtvá) u jakéhosi hororově vyhlížejícího stromu s prapodivným parožím na hlavě. A kolem se povalují takové zvláštní, jakoby […]