Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Roswell na TV Nova

Roswell na TV Nova

group4w13
group4w13
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sci-fi seri­á­lů exis­tu­je nepře­ber­né množ­ství a jen malé pro­cen­to z nich sto­jí za pozor­nost a prá­vě do této sku­pi­ny pat­ří seri­ál Roswell a musím říct, že jde o snad nej­lep­ší sci-fi sérii, kte­rou jsem kdy viděl. Rád bych zde slo­žil poctu všem, kte­ří se podí­le­jí na vzni­ku seri­á­lu, odvá­dě­jí napros­to fan­tas­tic­kou prá­ci....


Sci-fi seri­á­lů exis­tu­je nepře­ber­né množ­ství a jen malé pro­cen­to z nich sto­jí za pozor­nost a prá­vě do této sku­pi­ny pat­ří seri­ál Roswell a musím říct, že jde o snad nej­lep­ší sci-fi sérii, kte­rou jsem kdy viděl. Rád bych zde slo­žil poctu všem, kte­ří se podí­le­jí na vzni­ku seri­á­lu, odvá­dě­jí napros­to fan­tas­tic­kou prá­ci....

Roswell v Novém Mexiku je pro­slu­lý pře­de­vším díky datu­mu 1947, kdy se zde prý poblíž zří­ti­la kos­mic­ká loď, ale šesnác­ti­le­té stu­dent­ky Liz a Maria by tomu jen těž­ko uvě­ři­ly, kdy­by nedo­šlo k něče­mu, co je doko­na­le pře­svěd­čí. Maria a  Liz pra­cu­jí po ško­le jako ser­vír­ky, při jed­nom inci­den­tu dojde ke střel­bě a  Liz je smr­tel­ně zra­ně­na. Ovšem její spo­lu­žák Max Evans jí zra­ně­ní vylé­čí jen při­lo­že­ním ruky. Samozřejmě, že Liz tou­ží po vysvět­le­ní. Maxovi nezbý­vá než říci jí prav­du - on, jeho sest­ra Isabel a kama­rád Michael Guerin nejsou ze Země (časem se uká­že, že nejsou jedi­ní....). Ale ani oni tři vlast­ně neví vše o svém půvo­du, tuší, že se na Zemi dosta­li v roce 1947, pak byli něko­lik desí­tek let v jakých­si pouz­drech. Ven z nich se dosta­li jako šes­ti­le­té děti. Byli ado­p­to­vá­ni pěs­tou­ny v Roswellu. Roky se jim daři­lo skrý­vat své tajem­ství nejen před oko­lím, ale dokon­ce i před svý­mi ado­p­tiv­ní­mi rodi­či, v pod­sta­tě se od lidí na prv­ní pohled neli­ší, snad jen v tom, že jsou mno­hem krás­něj­ší. Ale nyní jsou nuce­ni se o sku­teč­nost podě­lit s něko­li­ka lid­mi - Liz, Mariou a jejich kama­rá­dem Alexem. Této šes­ti­ci nezbý­vá než úzce spo­lu­pra­co­vat, aby se prav­du nedo­zvě­děl nikdo jiný. Jsou si vědo­mi nebez­pe­čí, kte­ré by v pří­pa­dě jejich pro­zra­ze­ní hro­zi­lo. Ale je to více než obtíž­né. Nejen, že šerif Roswellu Jim Valenti, Jr, něco tuší, ale i FBI vysí­lá do Roswellu spe­ci­ál­ní agent­ku Kathleen Topolskou. Situace se vyhro­cu­je a je čím dál těž­ší skrýt Maxův, Michaelův a Isabelin původ, také díky tomu, že mají urči­té nadá­ní, jako napří­klad schop­nost mole­ku­lár­ní pře­mě­ny před­mě­tů či mohou vstou­pit do snů. Navíc se na scé­ně obje­vu­je dív­ka Tess, kte­rá má na tro­ji­ci „návštěv­ní­ků“ zvlášt­ní vliv a to ješ­tě není vše, jsou důka­zy o tom, že exis­tu­je ješ­tě někdo, mimo­zemšťan, kte­rý je ovšem vra­hem....

Kromě toho se ale odví­jí i jiná dějo­vá linie. Stejně jako lidé, tak i tito „návštěv­ní­ci“ cítí, mají emo­ce a navíc mezi Maxem a Liz se díky tomu, že jí zachrá­nil život, vyvi­nu­lo neu­vě­ři­tel­ně sil­né pou­to. Silné city vzpla­nou také mezi Michaelem a Mariou. A navíc ani Isabel a Alex k sobě nezů­stá­va­jí lhos­tej­ní. Tyto slo­ži­té vzta­hy, kte­rým v doko­na­lém štěs­tí brá­ní urči­té pře­káž­ky, mají vět­ší váhu než sci-fi část seri­á­lu. Autoři se roz­hod­li věno­vat pře­de­vším cha­rak­te­rům a emo­cím jed­not­li­vých postav, do hloub­ky sle­du­jí cito­vý děj kaž­dé z nich. To vše se poda­ři­lo vyba­lan­co­vat na tako­vou míru, že to nepů­so­bí pří­liš sen­ti­men­tál­ně, a že se bez pro­blé­mů sžij­te s tím, co daná oso­ba pro­ží­vá. Ale samo­zřej­mě to nezna­me­ná, že se sci-fi sou­část série je nevý­razná, to v žád­ném pří­pa­dě, stá­le se zvy­šu­jí­cí napě­tí je záru­kou ješ­tě vět­ší zába­vy.

 

Podle mého názo­ru se jed­ná o jeden z nej­slib­něj­ších pro­jek­tů posled­ních dese­ti let tele­viz­ní tvor­by a roz­hod­ně neu­ká­zal všech­ny trum­fy, kte­rých má v ruká­vu více než dosta­teč­né množ­ství. Tleskám.

Výběr hlav­ních před­sta­vi­te­lů musel být veli­ce obtíž­ný, nejen, že muse­li být nale­ze­ni zku­še­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé, ale také veli­ce pohled­ní lidé, kte­ří by měli mít něco navíc, veli­ce sil­né cha­risma, jakousi jis­kru a to se poda­ři­lo....

Hlavní před­sta­vi­te­lé:

Jason Behr      Max Evans

Shiri Appleby      Liz Parker

Katherine Heigl     Isabel Evans

Brendan Fehr    Michael Guerin

Majadra Delfino    Maria DeLuca

Colin Hanks    Alex Charles Whitman

Nick Wechsler    Kyle Valenti

Emilie de Ravin     Tess Harding

William Sadler     Jim Valenti Junior

Julie Benz    Kathleen Topolsky

Diane Farr     Amy DeLuca

Mary Ellen Trainor     Diane Evans

a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80737 s | počet dotazů: 228 | paměť: 58177 KB. | 13.08.2022 - 14:20:11