Kritiky.cz > Recenze knih > Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny

Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny

IMG 20181127 144624

Máte rádi pří­ro­du, cho­dí­te čas­to na výle­ty a chce­te sebe či své děti nau­čit i něco o okol­ní fló­ře? Kniha od vyda­va­tel­ství Grada vás v tom­to ohle­du roz­hod­ně nezkla­me.

Jak už název vypo­ví­dá, kni­ha se zao­bí­rá 85 zají­ma­vý­mi kvě­ti­na­mi v našem oko­lí. Nejprve zjis­tí­te, jak se jed­not­li­vé rost­li­ny dělí dle barev­né­ho kvě­ten­ství, dozví­te se základ­ní infor­ma­ce o stav­bě rost­li­ny, a nako­nec na vás čeka­jí veš­ke­ré zají­ma­vos­ti o kaž­dé kvě­ti­ně zvlášť. A že těch infor­ma­cí není málo.

Poznávání rost­lin neby­lo nikdy snaz­ší. Díky kni­ze může­te snad­no zjis­tit o jakou kvě­ti­nu se jed­ná. Celá kni­ha je totiž roz­dě­le­na dle bar­vy kvě­tu. Pokud má tedy rost­li­na bílé kvě­ten­ství, bude­te hle­dat v před­ní čás­ti kni­hy, pokud má zele­nou či nevý­raz­nou bar­vu kvě­ten­ství, zalis­tuj­te až na konec toho­to roz­dě­le­ní.

V pří­ruč­ce na vás čeká kapi­to­la Výpravy do pří­ro­dy, ve kte­ré se dozví­te vše o stav­bě kvě­tů a lis­tů. Dále si může­te dle zmí­ně­ných tipů vytvo­řit her­bář a nechy­bí ani úko­ly na pro­cvi­če­ní infor­ma­cí, kte­ré jste v kni­ze zjis­ti­li.

V nepo­sled­ní řadě si může­te vypl­nit vlast­ní kalen­dář s doba­mi kve­te­ní rost­lin, nechy­bí ani infor­ma­ce o tom, kte­rá rost­li­na vydr­ží ve váze nejdéle a jak tyto kvě­ti­ny naa­ran­žo­vat, tak, aby se sta­ly pěk­nou deko­ra­cí.

Na kon­ci pří­ruč­ky se nachá­zí vyhle­dá­vá­ní dle klí­čo­vých slov rost­lin, kte­ré se obje­vu­je i na roz­klá­da­cích kra­jích kni­hy.

Pro koho je kni­ha urče­na?

Kniha je urče­na pro všech­ny, kte­ří mají rádi pří­ro­du oko­lo sebe a chtě­jí lépe poznat jed­not­li­vé rost­li­ny se vše­mi jejich zají­ma­vost­mi. Určitě bych ji dopo­ru­či­la i zví­da­vým dětem, kte­ré Příručka Rostliny – poznej 85 zají­ma­vých dru­hů od Ursuly Stichmann-Marny nau­čí zábav­nou for­mou pozná­vat rost­li­ny v pří­ro­dě.


Autor: Ursula Stichmann-Marny

Přeložila: Kateřina Homutová

ISBN: 978-80-271-0864-0

112 stran

Vydáno nakla­da­tel­stvím Grada v roce 2018.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,39414 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46833 KB. | 04.03.2021 - 07:38:51