Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe

Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe

FinancMestAreg
FinancMestAreg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V obdo­bí, kdy se vět­ši­na územ­ních cel­ků inten­ziv­ně zabý­vá návrhem či schva­lo­vá­ním roz­počtu na rok 2016, vychá­zí v Gradě 3. aktu­a­li­zo­va­né a roz­ší­ře­né vydá­ní pub­li­ka­ce Romany Provazníkové Financování měst, obcí a regi­o­nů. Teorie a pra­xe.
Jde o nej­u­ce­le­něj­ší a nej­vy­čer­pá­va­jí­cí popis sou­sta­vy finan­co­vá­ní samo­správ­ných cel­ků, díky již tře­tí­mu vydá­ní rea­gu­jí­cí na změ­ny, jichž tato sou­sta­va dozna­la a jež se zvláš­tě z pohle­du obcí jeví jako pří­liš slo­ži­té, nepruž­né a v mno­hém ome­zu­jí­cí roz­voj samo­správ. Už pro­to by tato kni­ha nemě­la chy­bět v pra­cov­nách sta­ros­tů, mís­tosta­ros­tů, pouč­ná bude ale i pro zastu­pi­te­le.

Autorka je pro­dě­kan­kou Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Přednáší o makro­e­ko­no­mii, veřej­ných finan­cích a míst­ních a regi­o­nál­ních finan­cích. Její spe­ci­a­li­za­cí je pro­ble­ma­ti­ka veřej­ných finan­cí a finan­co­vá­ní územ­ních samo­správ nejen v České repub­li­ce, ale i v dal­ších zemích.

Takřka tří set strán­ko­vá pub­li­ka­ce v bro­žo­va­né vaz­bě je pře­hled­ně roz­dě­le­na do dva­nác­ti kapi­tol. Pro správ­né pocho­pe­ní a prvot­ní ori­en­ta­ci v pro­ble­ma­ti­ce dopo­ru­ču­ji nastu­do­vá­ní prv­ní kapi­to­ly o posta­ve­ní a struk­tu­ře územ­ní samo­sprá­vy v rám­ci veřej­né sprá­vy. V tom­to ohle­du nejde plně sou­hla­sit s tvr­ze­ním autor­ky v úvo­du, že „pro uží­vá­ní před­klá­da­né pub­li­ka­ce není nezbyt­ně nut­ná, i když je vhod­ná, před­cho­zí zna­lost základ­ních poj­mů obec­né eko­no­mic­ké teo­rie a veřej­né­ho sek­to­ru.“ Alespoň základ­ní ori­en­ta­ce v pro­ble­ma­ti­ce se u čte­ná­ře před­po­klá­dá.

Co se týče tema­tic­kých okru­hů, ty kni­ha pojí­má v pod­sta­tě tři. První část pub­li­ka­ce zachy­cu­je v šir­ším kon­tex­tu hie­rar­chic­ké struk­tu­ry veřej­né sprá­vy a jim odpo­ví­da­jí­cí roz­počty, včet­ně kom­pe­tent­ních vazeb a postu­pů. Nové, roz­ší­ře­né vydá­ní, dopl­ni­lo tuto část o někte­ré nové teo­re­tic­ké poznatky, zmí­ně­na jsou mož­ná úska­lí fiskál­ní decen­t­ra­li­za­ce a zatím nepří­liš pou­ží­va­né pří­stu­py k tvor­bě roz­počtů z pohle­du rov­nos­ti růz­ných sku­pin oby­va­tel­stva – tzv. komu­nit­ní roz­počto­vá­ní. Velmi cen­né pro pocho­pe­ní sou­vis­los­tí a slo­ži­tos­ti čes­ké­ho samo­správ­né­ho sys­té­mu je jeho porov­ná­ní s jiný­mi (hlav­ně evrop­ský­mi) země­mi. V dru­hé čás­ti kni­hy nalez­ne­te prak­tic­ké apli­ka­ce finan­co­vá­ní územ­ní samo­sprá­vy s důra­zem na reál­né pod­mín­ky České repub­li­ky. Přínosný je zvláš­tě nástin řeše­ní otá­zek v oblas­ti roz­počto­vé­ho urče­ní daní, pro­blém zadlu­že­nos­ti samo­správ a regu­la­ce dlu­hů a také majet­ko­vé aspek­ty ve vzta­hu obce – kra­je – stát. Publikace v této čás­ti zce­la logic­ky rea­gu­je na refor­mu účet­nic­tví a veřej­né sprá­vy. Aktualizována byla i pod­ka­pi­to­la, zamě­ře­ná na finan­co­vá­ní územ­ních samo­správ ze zdro­jů Evropské unie v novém pro­gra­mo­vém obdo­bí 2014 – 2020. Zohledněny jsou i nedáv­né změ­ny v občan­ském záko­ní­ku.  Ve tře­tí čás­ti kni­hy se dočte­te o teo­re­tic­kých kon­cep­cích, uplat­ňo­va­ných v sou­kro­mém sek­to­ru a jež lze pře­nést do sek­to­ru veřej­né­ho a docí­lit tak efek­tiv­něj­ší­ho hos­po­da­ře­ní. Jako dopo­ru­če­ní jsou uve­de­ny meto­dy a postu­py zvy­šo­vá­ní kva­li­ty slu­žeb, říze­ní a hos­po­da­ře­ní samo­správ.

Grafickým čle­ně­ním tex­tu evo­ku­je pub­li­ka­ce učeb­ni­ci, kdy je v úvo­du kaž­dé kapi­to­ly pře­hled cílů, umož­ňu­jí­cích čte­ná­ři před­ví­dat, jaké infor­ma­ce bude daná kapi­to­la obsa­ho­vat.  Přehledně se poda­ři­lo zpra­co­vat též tabul­ky a gra­fy, dopl­ňu­jí­cí text. Každá kapi­to­la kon­čí shr­nu­tím. Které zdů­raz­ňu­je nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce. Díky sezna­mu pou­ži­té lite­ra­tu­ry zís­ká čte­nář vodít­ko k tomu, kde zís­kat dal­ší infor­ma­ce. Snadnější ori­en­ta­ci v pub­li­ka­ci umož­ňu­je rejstřík.


  • Formát / stran: 17×24 cm, 288 stran
  • Datum vydá­ní: 10.11.2015
  • Katalogové čís­lo: 4468
  • ISBN: 978-80-247-5608-0

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95627 s | počet dotazů: 235 | paměť: 58107 KB. | 08.08.2022 - 20:18:58